Konferencja Regionalna PSST

23 października 2014 r., Glinik Zaborowski

Konferencja Regionalna PSST
liczba uczestników: 70 osób
goście: Ks. Prałat Jan Nikiel - Proboszcz Katedry Lwowskiej Obrządku Łacińskiego we Lwowie, Wojciech Buczak - Radny Województwa Podkarpackiego, Lucyna Rybak - Dyrektor Biura Regionalnego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" w Rzeszowie, Dyrektorzy Departamentów UMWP w Rzeszowie - Marta Matczyńska, Maria Fajger, Adam Hamryszczak, Ryszard Jur i Mariusz Bednarz, Jan Bury - Prezes Fundacji "SEMPER FIDELIS" na rzecz Archidiecezji Lwowskiej, Zygmunt Bomba - Dyrektor Regionu Podkarpackiego Auto Spektrum Sp. o.o., Wacław Szary - Prezes Zarządu OPTeam S.A.

XXVIII Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia

16 - 17 czerwca 2014 r., Solina

 • XXVIII Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia /16 czerwca 2014 r./

Podczas obrad XXVIII OZS Przewodniczący Zarządu PSST - Władysław Ortyl przedstawił sprawozdanie Zarządu PSST z  działalności Podkarpackiego  Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych za okres 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia - Barbara Jankiewicz złożyła sprawozdanie z działalności Komisji  za  okres 1 stycznia  2013 r. do  31 grudnia 2013 r., a następnie poinformowała, że Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu PSST za 2013 r. i zawnioskowała o udzielenie absolutorium Zarządowi PSST za 2013 r. Biorąc pod uwagę powyższy wniosek Delegaci XXVIII OZS podjęli jednogłośnie następujące uchwały:
-Uchwała Nr 3/14 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z działalności Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych za 2013 r.
-Uchwała Nr 4/14 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych.

14 - 15 maja 2014 r., Gminne Centrum Kultury w Świlczy z/s w Trzcianie

  • XI Podkarpackie Forum Lokalnej Prasy Samorządowej
14-15 maja 2014 r
GCKSiR w Świlczy z/s w Trzcianie
    Wszystko zaczęło się w 2003 r. kiedy to na wzór Ogólnopolskich Kongresów Mediów Polskich, które odbywały się w Warszawie Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych wspólnie z Gminą Świlcza reprezentowaną przez(obecnie) Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji z/s w Trzcianie zorganizowały pierwszy podkarpacki zjazd dziennikarzy lokalnej prasy samorządowej. Miejscem obrad była sala widowiskowa GOKSiR wraz z zapleczem. Całość czynności organizacyjnych przygotowywał dyr. Adam Majka wraz ze swoimi pracownikami. Środki finansowe i nadzór merytoryczny leżały w gestii dyr. Biura PSST w Rzeszowie. Dyrektorem Biura przed laty był Zygmunt Nowak. Po odejściu na emeryturę zastąpiła go dotychczasowa wicedyrektor. Magdalena Kłak. WDK reprezentował przez wiele lat b.emerytowany wicedyr. Lesław Wajs, prowadzący każde Forum

Konferencja Regionalna PSST, XXVII Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia

13 lutego 2014 r., Budy Głogowskie /Centrum Obszarów Promocji Natura 2000/

  • Konferencja Regionalna PSST

XXVII Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia

 • liczba uczestników: około 150 osób,
 • zaproszeni goście: parlamentarzyści z województwa podkarpackiego, Józef Górny - Dyrektor Generalny NIK, Wiesław Motyka - Dyrektor Delegatury NIK w Rzeszowie, Robert Łukasz - Wicedyrektor Delegatury NIK w Rzeszowie, Anna Krzywicka - Dyrektor Departamentu Środowiska NIK, Teresa Warchałowska - Z-ca Dyrektora Departamentu Środowiska NIK, Dyrektorzy Departamentów UMWP, Jerzy Kwieciński - Prezes Fundacji Europejskie Centrum Przedsiębiorczości, Michał Gawroński - Konsorcjum AR-EKO.

XXI Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych

30 września - 1 października 2013 r., Chotowa

 • XXI Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych
 • liczba uczestników: około 100 osób,
 • zaproszeni goście: Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego, Przewodniczący Zarządu PSST, Jacek Szarek - Dyrektor Telewizji Polskiej S.A. Oddział Terenowy w Rzeszowie, Henryk Nicpoń - Z-ca Dyrektora Telewizji Polskiej S.A. Oddział Terenowy w Rzeszowie, Tadeusz Więcek - Prezes "Nowe Podkarpacie" Sp. z o.o., Lesław Majkut - Sekretarz Województwa Podkarpackiego, Janina Jastrząb - Skarbnik Województwa Podkarpackiego, Dyrektorzy Departamentów UMWP - Marta Matczyńska, Zofia Kochan, Mariusz Bednarz, Ryszard Jur, Andrzej Kulig, Jerzy Rodzeń, Mariola Zajdel - Ostrowska - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, Mariusz Gilarski - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie, Angelika Koprowicz - Rzecznik Prasowy Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, Marek Tomczyk - Biuro Prasowe Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, Paweł Fuglewicz - Biuro Regionalne Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" w Rzeszowie, przedstawiciele firm i instytucji prezentujących swoje oferty dla samorządów,