Statut


ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, zwane dalej "Stowarzyszeniem", jest regionalnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem samorządowych gmin, powiatów i województwa podkarpackiego zawartym dla wsparcia idei samorządu terytorialnego, ochrony wspólnych interesów jego członków oraz budowania integralności tego regionu Polski.

§ 2

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju.

§ 3

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Rzeszów.
2. Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią, zawierającą nazwę i logo Stowarzyszenia.

§ 4

Celami Stowarzyszenia są :

1) upowszechnianie idei samorządu terytorialnego,
2) zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych,
3) ochrona wspólnych interesów jego członków,
4) wspieranie działań zmierzających do budowania świadomości regionalnej przy zachowaniu unitarności Rzeczpospolitej Polskiej,
5) koordynacja współdziałania gmin, powiatów i województwa podkarpackiego, zmierzająca do podtrzymania, kształtowania i upowszechniania wspólnych tradycji historycznych, kulturalnych, turystycznych i gospodarczych województwa podkarpackiego,
6) podejmowanie działań zmierzających do gospodarczego i kulturalnego rozwoju województwa podkarpackiego,
7) działanie na rzecz ochrony bogactwa środowiska naturalnego województwa podkarpackiego,
8) popularyzowanie wiedzy o województwie podkarpackim,
9) podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z partnerami zagranicznymi,
10) wspieranie regionalnej współpracy transgranicznej, w szczególności z sygnatariuszami Euroregionu Karpackiego,
11) działanie na rzecz integracji Polski z Unią Europejską,
12) wspomaganie członków w realizacji ich zadań własnych i zleconych,
13) podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania bezrobociu i ograniczania jego skutków,
14) podejmowanie działań w zakresie rozwoju systemu pomocy społecznej,
15) podejmowanie działań na rzecz ograniczania skutków niepełnosprawności,
16) podejmowanie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa,
17) wspieranie turystyki i podejmowanie działań na rzecz regionalnych przedsięwzięć turystycznych,
18) upowszechnianie wiedzy na temat bezpieczeństwa publicznego i podejmowanie działań na rzecz jego poprawy,
19) podejmowanie działań w zakresie rozwoju infrastruktury i gospodarki komunalnej,
20) wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego,
21) popularyzowanie wiedzy na temat nowych zasad organizacji edukacji, pomocy społecznej i ochrony zdrowia oraz wspieranie inicjatyw służących dalszemu rozwojowi tych dziedzin,
22) inne działania dla dobra i rozwoju województwa podkarpackiego oraz jego mieszkańców.

§ 5

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przede wszystkim poprzez :

1) promocję inicjatyw kulturalnych, gospodarczych i ekologicznych,
2) prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej,
3) organizowanie działalności badawczej i szkoleniowej o tematyce związanej z realizacją celów Stowarzyszenia,
4) formułowanie i promocję zbiorowych ofert inwestycyjnych dla kapitału krajowego i zagranicznego,
5) współpracę z podobnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi, w szczególności w ramach Euroregionu Karpackiego,
6) współdziałanie z ogólnopolskimi związkami i stowarzyszeniami samorządu terytorialnego oraz z Federacją Związków i Stowarzyszeń Gmin Polskich,
7) współdziałania z organami samorządu terytorialnego i administracji rządowej,
8) powoływanie ekspertów Stowarzyszenia wspierających Stowarzyszenie i jego członków w realizacji celów, o których mowa w § 4,
9) prowadzenie działalności doradczej i konsultacyjnej dla przedstawicieli organów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych działaczy samorządowych,
10) przyjmowanie i udzielanie grantów oraz innych form pomocy finansowej w celu realizacji ściśle określonych zadań statutowych Stowarzyszenia,
11) współpracę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz ograniczania skutków niepełnosprawności,
12) inne formy współdziałania z organami jednostek samorządu terytorialnego, przedstawicielami administracji publicznej, instytucjami i organizacjami prowadzącymi działalność społeczną i gospodarczą,
13) organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

§ 5a

1. Przy Stowarzyszeniu działa Samorządowy Instytut Podkarpacia, zwany dalej "Instytutem", który realizuje cele określone w Statucie Stowarzyszenia, w szczególności w zakresie edukacji i badań dotyczących funkcjonowania samorządów terytorialnych.
2. Na czele Instytutu stoi Rada Instytutu, której pracami kieruje Przewodniczący, wybrany przez Radę Instytutu.
3. Członkami Instytutu mogą być osoby fizyczne urodzone, mieszkające lub pracujące oraz w inny, szczególny sposób działające dla dobra województwa podkarpackiego, których doświadczenie i wiedza są pomocne dla realizacji celów Instytutu:
1) osoby posiadające doświadczenie w pracach organów samorządów terytorialnych,
2) członkowie honorowi, wspierający i byli członkowie władz Stowarzyszenia,
3) przedstawiciele środowisk nauki, kultury i gospodarki,
4) praktycy i teoretycy z zakresu administracji publicznej,
5) przedstawiciele samorządów zawodowych i pracowniczych,
6) publicyści i dziennikarze zainteresowani problematyką samorządów terytorialnych,
7) inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego lub Radę Instytutu.
4. Instytut może samodzielnie podejmować działania w celu pozyskania środków koniecznych do realizacji własnych zadań.
5. Zasady działania Instytutu określa Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia odrębną uchwałą.


ROZDZIAŁ I I

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki.

§ 6

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) rzeczywistych,
2) wspierających,
3) honorowych.

§ 7

1. Członkiem rzeczywistym Stowarzyszenia może zostać jednostka samorządu terytorialnego z obszaru województwa podkarpackiego akceptująca statut i program Stowarzyszenia.
2. Deklarację o przystąpieniu jednostki samorządu terytorialnego do Stowarzyszenia podejmuje organ stanowiący tej jednostki.

§ 8

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być polska bądź zagraniczna osoba prawna lub fizyczna, która zadeklaruje swój udział w realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 8 a

1. Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może być polska lub zagraniczna osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla popularyzacji idei samorządności.
2. Tytuł Członka Honorowego Stowarzyszenia nadaje Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia odrębną uchwałą.

§ 9

Członków rzeczywistych i wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały na podstawie:
1) uchwały organu stanowiącego - dotyczy członków rzeczywistych,
2) pisemnej deklaracji - dotyczy członków wspierających.

§ 10

1. Członkowie rzeczywiści uczestniczą w posiedzeniach oraz pracach władz Stowarzyszenia za pośrednictwem przedstawicieli.
2. Każdy członek rzeczywisty ma jeden głos.
3. Przedstawiciel członka rzeczywistego może pisemnie ustanowić swojego pełnomocnika do udziału w posiedzeniach oraz pracach władz Stowarzyszenia.
4. Pełnomocnikowi przedstawiciela członka rzeczywistego przysługują wszystkie prawa przedstawiciela członka rzeczywistego za wyjątkiem biernego prawa wyborczego.

§ 11

Wyboru przedstawiciela członka rzeczywistego Stowarzyszenia dokonuje organ stanowiący samorządu terytorialnego.

§ 12

1. Zmiana przedstawiciela członka rzeczywistego powinna być niezwłocznie zgłoszona Zarządowi Stowarzyszenia.
2. Osoba wybrana przedstawicielem członka rzeczywistego nie przejmuje w pracach Stowarzyszenia obowiązków swego poprzednika - przedstawiciela członka rzeczywistego.
3. Członkami władz Stowarzyszenia mogą być tylko członkowie organów jednostek samorządu terytorialnego.

§ 13

Członek rzeczywisty ma prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
2) korzystać z poparcia Stowarzyszenia w działaniach zgodnych z jego celami,
3) zgłaszać wnioski i postulaty do władz Stowarzyszenia.
4) uczestniczyć w posiedzeniach organu wykonawczego Stowarzyszenia z głosem doradczym oraz regularnie otrzymywać informacje o działalności Stowarzyszenia,

§ 14

Do obowiązków członka rzeczywistego należy:
1) uczestnictwo w realizacji celów Stowarzyszenia,
2) udzielanie pomocy władzom Stowarzyszenia w realizacji ich zadań statutowych,
3) przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
4) uczestniczenie w posiedzeniach organu stanowiącego Stowarzyszenia,
5) terminowe opłacanie składek członkowskich, określonych uchwałą władz Stowarzyszenia.

§ 15

1. Członek wspierający ma prawo brać udział, z głosem doradczym, w pracach organu stanowiącego Stowarzyszenia oraz regularnie otrzymywać informacje o działalności Stowarzyszenia.
2. Członek wspierający, nie będący osobą fizyczną, obowiązany jest opłacać składkę członkowską, określoną uchwałą władz Stowarzyszenia.

§ 16

1. Członkostwo ustaje na skutek:
1) dobrowolnego wystąpienia (na podstawie uchwały określonej w § 9 niniejszego statutu) przyjętego w drodze uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia,
2) skreślenia z listy członków, przez Zarząd Stowarzyszenia, z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres co najmniej 12 miesięcy,
3) wykluczenia, z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia oraz podejmowanie działań sprzecznych z celami Stowarzyszenia, dokonanego przez Zarząd Stowarzyszenia większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 3/4 jego członków,
4) likwidacji osoby prawnej będącej członkiem rzeczywistym lub wspierającym,
5) rozwiązania Stowarzyszenia.
2. Od uchwały o skreśleniu z listy członków, bądź wykluczenia ze Stowarzyszenia, przysługuje odwołanie do organu stanowiącego Stowarzyszenia w terminie 3 miesięcy od jej otrzymania.


ROZDZIAŁ I I I

Władze Stowarzyszenia

§ 17

Władzami Stowarzyszenia są:
1) Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia jako organ stanowiący, zwany dalej "OZS",
2) Zarząd Stowarzyszenia jako organ wykonawczy, zwany dalej "ZS",
3) Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia jako organ kontrolny, zwany dalej "KRS".

§ 18

1. OZS jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. OZS może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. O terminie, miejscu i porządku obrad OZS, ZS zawiadamia członków Stowarzyszenia oraz ich przedstawicieli na trzy tygodnie przed terminem jego zwołania.
4. ZS może określić drugi termin OZS w tym samym dniu o innej godzinie. Jeśli OZS odbywa się w drugim terminie, do podejmowania uchwał nie jest wymagana obecność co najmniej połowy delegatów.

§ 19

OZS zwoływane jest przez ZS co najmniej raz w roku.

§ 20

1. Nadzwyczajne OZS zwoływane jest przez ZS:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie KRS lub 1/5 ogólnej liczby członków rzeczywistych.
2. Nadzwyczajne OZS powinno być zwołane w terminie dwóch miesięcy od daty zgłoszenia wniosku (żądania) i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 21

Do kompetencji OZS należy:
1) uchwalanie programów działania Stowarzyszenia,
2) uchwalanie ordynacji wyborczej do władz Stowarzyszenia,
3) wybór i odwołanie przewodniczącego ZS, członków ZS oraz członków KRS,
4) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
5) uchwalanie wysokości i terminów płatności składek członkowskich,
6) podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu Stowarzyszenia,
7) podejmowanie innych uchwał w sprawach wniesionych pod obrady OZS,
8) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.


§ 22

1. ZS składa się z Przewodniczącego ZS oraz 20 członków ZS.
2. ZS wybiera ze swego grona dwóch wiceprzewodniczących, sekretarza i skarbnika.

§ 22 a

1. OZS może w drodze odrębnej uchwały nadawać tytuł Honorowego Przewodniczącego Stowarzyszenia Przewodniczącym ZS, szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia.
2. Honorowy Przewodniczący Stowarzyszenia ma prawo brać udział, z głosem doradczym, w pracach organów Stowarzyszenia oraz regularnie otrzymywać informacje o jego bieżącej działalności.
3. Honorowy Przewodniczący Stowarzyszenia winien uczestniczyć w uroczystościach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie.

§ 23

1. Do kompetencji ZS należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
2) przedkładanie OZS proponowanej struktury organizacyjnej oraz zasad finansowania administracji Stowarzyszenia,
3) zatwierdzanie struktury organizacyjnej oraz zasad finansowania administracji Stowarzyszenia,
4) uchwalanie zasad gospodarowania majątkiem Stowarzyszenia,
5) uchwalanie zasad gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
6) przyjmowanie zapisów, spadków i darowizn oraz organizowanie zbiórek publicznych na rzecz Stowarzyszenia,
7) wykonanie zadań powierzonych z zakresu działania samorządu terytorialnego na podstawie odpowiednich porozumień i umów cywilno-prawnych.
2. ZS może tworzyć komisje i zespoły problemowe oraz terytorialne, jako jego organy pomocnicze.
3. ZS może zlecać na wniosek komisji, wykonanie ekspertyz specjalistom (ekspertom).

§ 24

1. Posiedzenia ZS odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. W posiedzeniu ZS ma prawo uczestniczyć, z głosem doradczym, przewodniczący KRS.

§ 25

Do kompetencji przewodniczącego ZS należy:
1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
2) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia, w okresach pomiędzy posiedzeniami ZS, w zakresie ustalonym przez ZS,
3) bieżące zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w zakresie ustalonym przez ZS,
4) nadzór nad działalnością administracji Stowarzyszenia,
5) wykonywanie innych czynności w ramach upoważnień dokonanych przez ZS.

§ 26

1. KRS składa się z pięciu członków.
2. KRS wybiera ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza.


§ 27

Do zadań KRS należy:
1) badanie gospodarki finansowej Stowarzyszenia pod względem celowości i prawidłowości wydatków.
2) badanie bilansu finansowego oraz sprawozdań i wniosków ZS co do stanu finansowego Stowarzyszenia.
3) składanie na OZS sprawozdań ze swojej działalności oraz wniosków o udzielenie absolutorium ZS.

§ 28

Członkowie KRS mają prawo wglądu w księgi finansowe Stowarzyszenia na każde żądanie.

§ 29

1. Kadencja władz Stowarzyszenia pochodzących z wyboru odpowiada kadencji organów stanowiących samorządu terytorialnego, z tym, że członkowie ZS pełnią swe funkcje do czasu nowego wyboru ZS.
2. Wybór nowych władz Stowarzyszenia powinien nastąpić nie później niż 6 miesięcy od rozpoczęcia nowej kadencji organów stanowiących samorządu terytorialnego.
3. Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

§ 30

1. W razie ustąpienia członka ZS lub KRS, ZS może powołać nowego, do czasu najbliższego OZS, z tym że liczba dokooptowanych członków nie może przekroczyć 1/5 ogólnej liczby członków organu pochodzących ze zwykłych wyborów.
2. Nie można łączyć członkostwa w organach o których mowa w § 17 pkt 2 do 3.

§ 31

Jeżeli statut nie stanowi inaczej, uchwały władz Stowarzyszenia są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania, w głosowaniu jawnym.

ROZDZIAŁ I V

Majątek i gospodarka finansowa Stowarzyszenia


§ 32

1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o roczny budżet uchwalony przez OZS.
2. Majątek Stowarzyszenia tworzą nieruchomości i ruchomości Stowarzyszenia oraz inne prawa majątkowe i środki pieniężne.
3. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, subwencji, dotacji, grantów, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów
z gospodarowania majątkiem Stowarzyszenia, odsetek bankowych oraz z ofiarności publicznej.

§ 33

1. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli
w sprawach majątkowych Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie i podpis dwóch członków ZS.
2. Zasady gospodarowania majątkiem i zaciągania zobowiązań określa regulamin gospodarki finansowej uchwalany przez ZS.

ROZDZIAŁ V

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 34

Uchwałę o zmianie statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia może podjąć OZS tylko wtedy, gdy w tym celu zostało zwołane.

§ 35

Zmiana statutu wymaga uchwały podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków rzeczywistych Stowarzyszenia.

§ 36

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały podjętej większością 2/3 głosów ogólnej liczby członków rzeczywistych Stowarzyszenia.
2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób likwidacji i przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ V I

Postanowienia przejściowe i końcowe

§ 37

1. Pierwsze OZS w celu wyboru przewidzianych w statucie władz Stowarzyszenia zwoła Komitet Założycielski Stowarzyszenia w ciągu 2 miesięcy od daty jego zarejestrowania.
2. Logo Stowarzyszenia określi OZS w drodze odrębnej uchwały.

§ 38

Wiążącej wykładni przepisów niniejszego statutu dokonuje ZS w drodze uchwały.