Rzeszów, 23 lutego 2024 r.
XLVII Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia odbyło się 23 lutego 2024 r. w Sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.
Podczas obrad przejęto plan pracy Stowarzyszenia na 2024 r. oraz budżet PSST na 2024 r.  Delegaci XLVII OZS zatwierdzili przyznaną Panu Jackowi Rożkowi – Wicestaroście Tarnobrzeskiemu, Złotą Honorową Odznakę PSST za zasługi dla samorządu terytorialnego.
W trakcie spotkania wieloletni Wójt Gminy Cmolas Eugeniusz Galek pożegnał się z samorządowcami i podziękował za długoletnią współpracę oraz życzył wszystkim startującym w najbliższych wyborach wygranej w pierwszej turze.
Przewodniczący XLVII OZS, Władysław Ortyl również podziękował samorządowcom za dotychczasową współpracę i życzył powodzenia w zbliżających się wyborach.

 W dniach  14 – 15 grudnia 2023 r. w Arłamowie odbyła się XXX Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych.
Organizator: Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Województwo Podkarpackie.
Partnerem XXX PKST było Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”.

Gośćmi spotkania samorządowego byli m.in.: Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Adam Skiba – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie, Anna Sowa - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Wojciech Wdowik – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, dyrektorzy departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.
W konferencji uczestniczyli również przedstawiciele firm, którzy prezentowali swoje oferty dla jst.

Tematyka poruszana podczas Konferencji:

• Ważniejsze zagadnienia prawne z zakresu ochrony środowiska i ich zmiany istotne z punktu widzenia dobrej współpracy między samorządem a RDOŚ w Rzeszowie
• Cyberbezpieczny Samorząd – odpowiedź na wzrastającą liczbę ataków w administracji publicznej
• Stan wdrażania programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027
• Podsumowanie wdrażania PROW na lata 2014-2020 oraz możliwość wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w ramach PS WPR na lata 2023-2027 i Priorytetu 8 FEP 2021-2027
• Gospodarka nieczystościami ciekłymi – sprawozdawczość do 30 kwietnia 2024 r.
• Prezentacja projektu LIFE Podkarpackie – ochrona powietrza i efektywność energetyczna
• Realizacja obowiązku osiągnięcia poziomu przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych a system kaucyjny
• Wykorzystanie trenażera strzeleckiego Smart Target w zajęciach EDB (Edukacja dla Bezpieczeństwa)
• Teleopieka, jako istotne narzędzie deinstytucjonalizacji i rozwoju polityki społecznej województwa podkarpackiego
• Obrona Totalna jako model budowania odporności na czynniki zewnętrzne
• Biodegradowalne polimery – ekologiczna alternatywa dla środowiska.

Prezentacje:

1. Ważniejsze zagadnienia prawne z zakresu ochrony środowiska i ich zmiany istotne z punktu widzenia dobrej współpracy między samorządem a RDOŚ w Rzeszowie.pdf ico
2. Bezpieczeństwo Twoje i Twoich danych … naszą pasją.pdf ico
3. Stan wdrażania programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.pdf ico
4. Instrumenty wsparcia rozwoju obszarów wiejskich realizowane przez Województwo Podkarpackie – stan aktualny i perspektywy.pdf ico
5. Gospodarka nieczystościami ciekłymi – sprawozdawczość do 30 kwietnia 2024 r.pdf ico
6. Projekt Zintegrowany LIFE - SKUTECZNE WDROŻENIE PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA DLA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Z UWZGLĘDNIENIEM PROBLEMU UBÓSTWA ENERGETYCZNEGO „PODKARPACKIE – ŻYJ I ODDYCHAJ”.pdf ico
7. Realizacja obowiązku osiągnięcia poziomu przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych a system kaucyjny.pdf ico
8. Wykorzystanie trenażera strzeleckiego Smart Target w zajęciach EDB (Edukacja dla Bezpieczeństwa).pdf ico
9. Teleopieka, jako istotne narzędzie deinstytucjonalizacji i rozwoju polityki społecznej województwa podkarpackiego.pdf ico
10. Obrona Totalna jako model budowania odporności na czynniki zewnętrzne.pdf ico
11. Biodegradowalne polimery – ekologiczna alternatywa dla środowiska naturalnego.pdf ico

 

Zdjęcia: PSST
 


W dniach  20 – 21 czerwca 2023 r. w Arłamowie odbyła się XXIX Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych.
W Konferencji wzięło udział ok 90 uczestników.  
Organizator: Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Województwo Podkarpackie.
Partnerem XXIX PKST był Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”.
Gośćmi spotkania samorządowego byli m.in.: Małgorzata Jarosińska – Jedynak – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Anna Schmidt – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. równego traktowania,  Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego, Przewodniczący Zarządu PSST, Jolanta Sawicka – I Wicewojewoda Podkarpacki, Sławomir Mazurek – Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW w Warszawie, Beata Leszczyńska - Zastępca Dyrektora Departamentu Dróg Publicznych w Ministerstwie Infrastruktury, Maciej Szymański – Dyrektor Oddziału Podkarpackiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie, Anna Sowa - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, dyrektorzy wydziałów Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Jolanta Tomczyk-Fila - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej,  Piotr Najda - Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa, Krzysztof Sopel - Dyrektor Wydziału Infrastruktury oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego i Wojewódzkiego urzędu Pracy w Rzeszowie. Bank Gospodarstwa Krajowego reprezentowali m.in. Ewa Tyrka - Dyrektor Departamentu Sektora Samorządowego Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie oraz Paweł Śliwka - Starszy Specjalista ds. strukturyzacji finansowania w Departamencie Sektora Samorządowego Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Przedstawicielem Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” był Grzegorz Nowak – Zastępca Dyrektora Biura Regionalnego TUW „TUW” w Rzeszowie.


Rzeszów, 24 maja 2023 r.
Prelegenci:
dr hab. Iwona Wagner – Uniwersytet Łódzki, Krzysztof Gwizdak – p.o. Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Mariusz Trojan – Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Barbara Rajkowska – Zastępca Kierownika Zakładu Adaptacji do Zmian Klimatu Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Małgorzata Wojnowska – Dyrektor Wydziału Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Rzeszowa


Rzeszów, 10 lutego 2023 r.
XLV Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia odbyło się 10 lutego 2023 r. w Sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.
Podczas obrad przejęto plan pracy Stowarzyszenia na 2023 r. oraz budżet PSST na 2023 r.  
W trakcie spotkania poruszono również kwestię repatriantów z byłych republik Radzieckich i zapewnienia im mieszkań przez gminy. Środki finansowe na zabezpieczenie pobytu tych osób w Polsce przeznaczane przez wojewodów są obecnie niewystarczające, dlatego wnioskowano o zwrócenie się do strony rządowej o zwiększenie finansowania.
Poruszono również problem dotyczący relacji pomiędzy samorządami a Okręgowymi Związkami Piłki Nożnej i ponoszenia przez gminy ogromnych wydatków na utrzymanie klubów.