16 listopada 2016 r., Dubiecko
Konferencja Regionalna PSST
• liczba uczestników: około 100 osób
• goście: Stanisław Fundakowski – Wicekurator Oświaty w Rzeszowie, Bogusław Kida – Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, nadinsp. dr  Krzysztof Pobuta – Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie, ppłk. Artur Barański – Szef Sztabu 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, Tomasz Czop – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Magdalena Sobina – Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w UMWP w Rzeszowie, Tomasz Zieliński – Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania RPO w UMWP w Rzeszowie, Jacek Nowocień – Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO w UMWP w Rzeszowie, Krzysztof Piela – Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO w UMWP w Rzeszowie, Jerzy Kędzior – Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO w UMWP w Rzeszowie,

 • tematyka:
- Wdrażanie reformy oświatowej a dotowanie szkół niepublicznych
- 3. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej jako element wzmocnienia bezpieczeństwa regionu
- Działania policji na Podkarpaciu na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców
- Zasady udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie
- Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020
- Najczęstsze przyczyny negatywnych ocen wniosków o dofinansowanie w osiach II-VI RPO WP
- Najważniejsze różnice w realizacji projektów w ramach perspektywy 2014-2020 w porównaniu z perspektywą 2007-2013
- Naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych stwierdzone przez Instytucję Zarządzającą RPO WP 2014-2020
- Najważniejsze kwestie związane z wdrażaniem osi VII – IX RPO WP na lata 2014 - 2020 - EFS
- Stan wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

• Prezentacje:

1. Gmina Dubiecko.pdf ico
2. Dobra szkołapdf ico
2. Koncepcja formowania 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej.pdf ico
3. Naruszenia ustawy Prawo Zamówień Publicznych stwierdzane przez Instytucję Zarządzającą RPO WP 2014-2020pdf ico
4. Działania policji na Podkarpaciu na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.pdf ico
5. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w województwie podkarpackim.pdf ico
6. Przyczyny negatywnych ocen wniosków o dofinansowanie w osiach II-VI RPO WP.pdf ico
7. Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 /stan na dzień 31.10.2016 r./pdf ico
8. Działania możliwe do realizacji przez JST w ramach osi VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (EFS)pdf ico
9. Zasady udzielania pomocy finansowej dla samorządów z WFOŚiGW w Rzeszowiepdf ico
10. Najważniejsze różnice w realizacji projektów w ramach perspektywy 2014 – 2020 w porównaniu z perspektywą 2007 – 2013pdf ico

Prezentacje zostały zamieszczone za zgodą autorów

Zdjęcia: PSST