W dniach  20 – 21 czerwca 2023 r. w Arłamowie odbyła się XXIX Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych.
W Konferencji wzięło udział ok 90 uczestników.  
Organizator: Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Województwo Podkarpackie.
Partnerem XXIX PKST był Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”.
Gośćmi spotkania samorządowego byli m.in.: Małgorzata Jarosińska – Jedynak – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Anna Schmidt – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. równego traktowania,  Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego, Przewodniczący Zarządu PSST, Jolanta Sawicka – I Wicewojewoda Podkarpacki, Sławomir Mazurek – Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW w Warszawie, Beata Leszczyńska - Zastępca Dyrektora Departamentu Dróg Publicznych w Ministerstwie Infrastruktury, Maciej Szymański – Dyrektor Oddziału Podkarpackiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie, Anna Sowa - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, dyrektorzy wydziałów Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Jolanta Tomczyk-Fila - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej,  Piotr Najda - Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa, Krzysztof Sopel - Dyrektor Wydziału Infrastruktury oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego i Wojewódzkiego urzędu Pracy w Rzeszowie. Bank Gospodarstwa Krajowego reprezentowali m.in. Ewa Tyrka - Dyrektor Departamentu Sektora Samorządowego Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie oraz Paweł Śliwka - Starszy Specjalista ds. strukturyzacji finansowania w Departamencie Sektora Samorządowego Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Przedstawicielem Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” był Grzegorz Nowak – Zastępca Dyrektora Biura Regionalnego TUW „TUW” w Rzeszowie.


Rzeszów, 24 maja 2023 r.
Prelegenci:
dr hab. Iwona Wagner – Uniwersytet Łódzki, Krzysztof Gwizdak – p.o. Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Mariusz Trojan – Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Barbara Rajkowska – Zastępca Kierownika Zakładu Adaptacji do Zmian Klimatu Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Małgorzata Wojnowska – Dyrektor Wydziału Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Rzeszowa


Rzeszów, 10 lutego 2023 r.
XLV Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia odbyło się 10 lutego 2023 r. w Sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.
Podczas obrad przejęto plan pracy Stowarzyszenia na 2023 r. oraz budżet PSST na 2023 r.  
W trakcie spotkania poruszono również kwestię repatriantów z byłych republik Radzieckich i zapewnienia im mieszkań przez gminy. Środki finansowe na zabezpieczenie pobytu tych osób w Polsce przeznaczane przez wojewodów są obecnie niewystarczające, dlatego wnioskowano o zwrócenie się do strony rządowej o zwiększenie finansowania.
Poruszono również problem dotyczący relacji pomiędzy samorządami a Okręgowymi Związkami Piłki Nożnej i ponoszenia przez gminy ogromnych wydatków na utrzymanie klubów.


Podkarpacko – Lubelska Konferencja Samorządów Terytorialnych, 
Solina, 20 – 21 października 2022 r.
Konferencja została zorganizowana wspólnie ze Związkiem Gmin Lubelszczyzny.
Liczba uczestników: 90


Goście Konferencji:
Jolanta Sawicka I Wicewojewoda Podkarpacki, Michał Gil Dyrektor Departamentu Planowania Przestrzennego w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Janusz Magoń - Wiceprezes Zarządu PGE Obrót S.A., Magdalena Sobina Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP, Wojciech Magnowski Dyrektor Departamentu Zarządzania RPO UMWP, Andrzej Kulig  Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska UMWP, Alicja Wosik - Majewska - Kierownik Biura „Oddział Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-(BIAŁORUŚ)-UKRAINA 2014-2020 w Rzeszowie”, Tomasz Marzec z  Zakładu Prawa Rolnego, Żywnościowego i Ochrony Środowiska Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Maciej Nowak Cement Ożarów S.A., Mariusz Skowroński i Leszek Mróz, Locon Sp. z o.o., Marcin Skrzypiec Specjalista Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego (CBI), Mariusz Gołaszewski Prezes Zarządu AESCO Group.

 

XLIV Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia,
Rzeszów, 14 lipca 2022 r.

Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia miało miejsce w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.
Podczas Obrad Dyrektor Biura PSST Marek Ćwiąkała zaprezentował sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w 2021 r.
W kolejnym punkcie przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Marcin Kut przedstawił informację Komisji na temat wykonania budżetu za 2021 r. Komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu. Przewodniczący złożył wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu PSST.
Na podstawie przedstawionych informacji obecni na XLIV delegaci jednogłośnie przyjęli następujące uchwały:
• Uchwała w sprawie sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia za 2021.
• Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych.
Na zakończenie Sławomir Stefański Wójt Gminy Wojaszówka zwrócił się do delegatów z prośbą o promowanie akcji „Samorządowcy na ratunek życiu”. Celem akcji jest uzupełnienie deficytu krwi w okresie letnim, poprzez promocję krwiodawstwa połączoną z organizacją zbiórek poza stałymi miejscami poboru krwi.
Po zakończeniu prezentacje dla samorządów przedstawili: Maciej Kowalczyk – NORD PARTNER Sp. z o.o. oraz architekt i urbanista Ruben Bardanaszwili.

Prezentacje:

1. Optymalizacja procesu inwestycyjnego w prawie miejscowym.pdf ico

 
Uczestnicy XLIV Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLIV Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLIV Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLIV Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLIV Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLIV Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLIV Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLIV Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLIV Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLIV Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLIV Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLIV Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLIV Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLIV Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLIV Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLIV Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Previous Next Play Pause
Zdjęcia: PSST