19 – 20 czerwca 2017 r., Solina

XXXIV Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia
XXV Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych

XXXIV Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia /19 czerwca 2017 r./

Podczas Obrad XXXIV OZS przedstawione zostało sprawozdanie Zarządu PSST z działalności Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych za okres 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia – Stanisław Pankiewicz złożył sprawozdanie z działalności Komisji za okres 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., a następnie, w imieniu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, przedstawił jej opinię z wykonania budżetu PSST za 2016 r. W związku z pozytywna opinią Komisji zawnioskował o udzielenie absolutorium Zarządowi PSST za 2016 r. Biorąc pod uwagę powyższy wniosek Delegaci XXXII OZS podjęli jednogłośnie następujące uchwały:
- Uchwała Nr 4/17w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z działalności Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych za 2016
- Uchwała nr 5/17 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych.


XXV Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych /19 – 20 czerwca 2017 r./

• liczba uczestników: 110 osób
• goście: Adam Pęzioł – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie, Wojciech Wdowik – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Waldemar Szumny - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa, Andrzej Kulig – Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska w UMWP, Wojciech Magnowski – Dyrektor Departamentu Zarządzania RPO w UMWP, Ryszard Jur – Dyrektor Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO w UMWP, Sławomir Cynkar – Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w UMWP, Jalanta Tomczyk – Fila Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW, Piotr Skworzec – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Kamila Piech - Dyrektor Wydziału Infrastruktury PUW, Arkadiusz Opoń – Z-ca Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Piotr Karnas – Dyrektor ds. Rozwoju Trzody Chlewnej GOBARTO S.A., Jan Maciej Mądrzak, Zenon Wajda – Wiceprezesi Zarządu PGE Obrót S.A., Marlena Skrzydłowska - Dyrektor Departamentu Sprzedaży i Obsługi Bezpośredniej Klientów Masowych oraz Kanałów Zdalnych PGE Obrót S.A., Janusz Błażej – Wiceprezes ZETO – RZESZÓW Sp. z o. o., przedstawiciele instytucji i firm prezentujących swoje oferty dla podkarpackich samorządów, ZETO – RZESZÓW Sp. z o. o., PGE Obrót S.A.

• Tematyka /m.in./

- Proces inwestycyjny a dokumentacja ochrony środowiska po zmianach do stycznia 2017 r.
- Najnowsze rozwiązania dotyczące współpracy na rynku sprzedaży energii elektrycznej i gazu, ze szczególnym uwzględnieniem klientów segmentu JST
- Akcja humanitarna: Samorządowcy na ratunek życiu
- Aktualny stan wdrażania PROW na lata 2014-2020
- Państwowe Ratownictwo Medyczne – stan obecny i proponowane zmiany
- Program Rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019
- Realizacja wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- Podsumowanie programu „Rodzina 500 plus” w województwie podkarpackim
- Realizacja ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
- Finansowe wsparcie dla jst w zakresie Programów rządowych i resortowych z obszaru polityki społecznej

Załączniki:

1. AKCJA HUMANITARNA - SAMORZĄDOWCY NA RATUNEK ŻYCIUpdf ico
2. PGE Obrót S.A. - Misja oraz najnowsze rozwiązania dotyczące współpracy na rynku sprzedaży energii elektrycznej i gazu, ze szczególnym uwzględnieniem JSTpdf ico
3. Proces inwestycyjny a dokumetacje ochrony środowiska po zmianach od stycznia 2017 r.pdf ico
4. Stan wdrażania PROW na lata 2014 - 2020 w województwie podkarpackimpdf ico
5. Wsparcie JST w ramach RPO WP 2014 - 2020pdf ico
6. Zasady udzielania pomocy finansowej przez WFOŚiGW w Rzeszowiepdf ico
7. ZETOpdf ico
8. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019pdf ico

 

Zdjęcia: PSST