3 – 4 lutego 2016 r., Świlcza k/Rzeszowa,
Konferencja Regionalna PSST, XXXI Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia

XXXI Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia
  • liczba uczestników: 70 osób
  • tematyka: podczas OZS przyjęty został PLAN PRACY STOWARZYSZENIA na 2016 r. oraz budżet PSST na 2016 r. W związku z wyborem Jerzego Paula na Posła do Sejmu RP podczas OZS odbyły się wybory uzupełniające do Zarządu PSST w okręgu centralnym /lista nr 3/. W wyniku głosowania nowym członkiem Zarządu PSST został Marcin Kut – Wójt Gminy Wiśniowa

 
Konferencja Regionalna  PSST
  • liczba uczestników: około 120 osób
  • zaproszeni goście: Witold Lechowski – Wicewojewoda Podkarpacki, Koordynatorzy Światowych Dni Młodzieży z Archidiecezji Przemyskiej, Diecezji Rzeszowskiej, Diecezji Sandomierskiej, Diecezji Tarnowskiej  i Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej, gen. bryg. rez. dr inż. Tomasz Bąk – Dyrektor Instytutu Analiz Ryzyka WSIiZ w Rzeszowie, Alicja Wosik – Prezes Zarządu Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Lucyna Rybak – Dyrektor Biura Regionalnego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Rzeszowie, Grzegorz Gilewicz – Dyrektor Oddziału PGE GIEK S.A O. Elektrociepłownia Rzeszów, Grzegorz Pelczar – Dyrektor Projektu Budowy ITPOE, Zygmunt Bomba – Dyrektor Regionu Podkarpackiego Auto Spektrum Sp. z o.o., Krzysztof Śnieżek - Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju, Tomasz Czop – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Wojciech Magnowski – Dyrektor Departamentu Zarządzania RPO w UMWP, Ryszard Jur – Dyrektor Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO w UMWP wraz z Zastępcami, Andrzej Kulig – Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska w UMWP, Rafał Kumek – Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa PUW, Piotr Skworzec – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego PUW, Anna Panek – Kierownik Oddziału Gospodarki Odpadami w Departamencie Ochrony Środowiska UMWP, Gabriela Gołuch – Kierownik Oddziału Gospodarki Przestrzennej w Wydziale Infrastruktury PUW
 
• tematyka:
- Rola samorządów w zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego w związku z wydarzeniami międzynarodowymi w 2016 r.
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020
- Problemy jakości powietrza w województwie podkarpackim na tle Polski i Europy
- Działalność Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” na rzecz rozwoju samorządów województwa podkarpackiego
- Rymanów Zdrój podkarpacką stolicą dzieci - rola lecznictwa uzdrowiskowego w profilaktyce zdrowotnej i wspomaganiu rozwoju dzieci i młodzieży
- Finansowanie w 2016 r. działań z zakresu usuwania skutków klęsk  żywiołowych w infrastrukturze komunalnej samorządów terytorialnych oraz w rolnictwie
- Znaczenie działań organów samorządu terytorialnego dla bezpieczeństwa województwa podkarpackiego
- Planowanie przestrzenne – zadania wojewody i samorządów
- Rozwój turystyki i promocji jako wspólne zadanie jst i PROT
- Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami
- Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy związane z odpadami po nowelizacji
- ITPOE ECR jako element systemu w Regionie Centralnym gospodarowania odpadami komunalnymi
- Oferta Auto Spektrum Sp. z o.o. dla podkarpackich samorządów


Prezentacje:

1. Rola samorządów w zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego w 2016pdf

2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 Europejski Fundusz Społecznypdf

3. RPO WP na lata 2014 - 2020pdf

4. Zrealizowane i planowane nabory wniosków w ramach Osi II-VI RPO WP na lata 2014 - 2020pdf

5. Problem jakości powietrza w Województwie na tle Europy i Polski - aktualizacja POPpdf

6. Działalność Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW na rzecz rozwoju samorządów Podkarpaciapdf

7. Rymanów Zdrój - podkarpacka stolica dziecipdf

8. Finansowanie w 2016 r. działań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej samorządów terytorialnych oraz w rolnictwiepdf

9. Znaczenie działań organów samorządu terytorialnego dla bezpieczeństwa województwa podkarpackiegopdf

10. Stanowisko w s. koniecznych zmian w przepisach dotyczących planowania przestrzennegopdf

11. Odpowiedź do stanowiska w s. koniecznych zmian w przepisach dotyczących planowania przestrzennegopdf

12. Możliwość uzyskania dofinansowania w osi III Czysta energiapdf

13. Rola Województwa Planu Gospodarki Odpadami w tworzeniu systemów zagospodarowania odpadówpdf

14. Rozwój turystyki i promocji jako wspólne zadanie JST i PROTpdf

15. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminachpdf

16. Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii ITPOEpdf

17. Prezentacja filmowa Auto Spektrum /film dostępny w Biura PSST/


Prezentacje zostały zamieszczone za zgodą autorów

 

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Previous Next Play Pause
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Zdjęcia: PSST