3 – 4 lutego 2016 r., Świlcza k/Rzeszowa,
Konferencja Regionalna PSST, XXXI Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia

XXXI Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia
  • liczba uczestników: 70 osób
  • tematyka: podczas OZS przyjęty został PLAN PRACY STOWARZYSZENIA na 2016 r. oraz budżet PSST na 2016 r. W związku z wyborem Jerzego Paula na Posła do Sejmu RP podczas OZS odbyły się wybory uzupełniające do Zarządu PSST w okręgu centralnym /lista nr 3/. W wyniku głosowania nowym członkiem Zarządu PSST został Marcin Kut – Wójt Gminy Wiśniowa

 
Konferencja Regionalna  PSST
  • liczba uczestników: około 120 osób
  • zaproszeni goście: Witold Lechowski – Wicewojewoda Podkarpacki, Koordynatorzy Światowych Dni Młodzieży z Archidiecezji Przemyskiej, Diecezji Rzeszowskiej, Diecezji Sandomierskiej, Diecezji Tarnowskiej  i Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej, gen. bryg. rez. dr inż. Tomasz Bąk – Dyrektor Instytutu Analiz Ryzyka WSIiZ w Rzeszowie, Alicja Wosik – Prezes Zarządu Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Lucyna Rybak – Dyrektor Biura Regionalnego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Rzeszowie, Grzegorz Gilewicz – Dyrektor Oddziału PGE GIEK S.A O. Elektrociepłownia Rzeszów, Grzegorz Pelczar – Dyrektor Projektu Budowy ITPOE, Zygmunt Bomba – Dyrektor Regionu Podkarpackiego Auto Spektrum Sp. z o.o., Krzysztof Śnieżek - Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju, Tomasz Czop – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Wojciech Magnowski – Dyrektor Departamentu Zarządzania RPO w UMWP, Ryszard Jur – Dyrektor Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO w UMWP wraz z Zastępcami, Andrzej Kulig – Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska w UMWP, Rafał Kumek – Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa PUW, Piotr Skworzec – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego PUW, Anna Panek – Kierownik Oddziału Gospodarki Odpadami w Departamencie Ochrony Środowiska UMWP, Gabriela Gołuch – Kierownik Oddziału Gospodarki Przestrzennej w Wydziale Infrastruktury PUW
 
• tematyka:
- Rola samorządów w zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego w związku z wydarzeniami międzynarodowymi w 2016 r.
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020
- Problemy jakości powietrza w województwie podkarpackim na tle Polski i Europy
- Działalność Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” na rzecz rozwoju samorządów województwa podkarpackiego
- Rymanów Zdrój podkarpacką stolicą dzieci - rola lecznictwa uzdrowiskowego w profilaktyce zdrowotnej i wspomaganiu rozwoju dzieci i młodzieży
- Finansowanie w 2016 r. działań z zakresu usuwania skutków klęsk  żywiołowych w infrastrukturze komunalnej samorządów terytorialnych oraz w rolnictwie
- Znaczenie działań organów samorządu terytorialnego dla bezpieczeństwa województwa podkarpackiego
- Planowanie przestrzenne – zadania wojewody i samorządów
- Rozwój turystyki i promocji jako wspólne zadanie jst i PROT
- Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami
- Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy związane z odpadami po nowelizacji
- ITPOE ECR jako element systemu w Regionie Centralnym gospodarowania odpadami komunalnymi
- Oferta Auto Spektrum Sp. z o.o. dla podkarpackich samorządów


Prezentacje:

1. Rola samorządów w zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego w 2016pdf

2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 Europejski Fundusz Społecznypdf

3. RPO WP na lata 2014 - 2020pdf

4. Zrealizowane i planowane nabory wniosków w ramach Osi II-VI RPO WP na lata 2014 - 2020pdf

5. Problem jakości powietrza w Województwie na tle Europy i Polski - aktualizacja POPpdf

6. Działalność Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW na rzecz rozwoju samorządów Podkarpaciapdf

7. Rymanów Zdrój - podkarpacka stolica dziecipdf

8. Finansowanie w 2016 r. działań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej samorządów terytorialnych oraz w rolnictwiepdf

9. Znaczenie działań organów samorządu terytorialnego dla bezpieczeństwa województwa podkarpackiegopdf

10. Stanowisko w s. koniecznych zmian w przepisach dotyczących planowania przestrzennegopdf

11. Odpowiedź do stanowiska w s. koniecznych zmian w przepisach dotyczących planowania przestrzennegopdf

12. Możliwość uzyskania dofinansowania w osi III Czysta energiapdf

13. Rola Województwa Planu Gospodarki Odpadami w tworzeniu systemów zagospodarowania odpadówpdf

14. Rozwój turystyki i promocji jako wspólne zadanie JST i PROTpdf

15. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminachpdf

16. Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii ITPOEpdf

17. Prezentacja filmowa Auto Spektrum /film dostępny w Biura PSST/


Prezentacje zostały zamieszczone za zgodą autorów

 

Zdjęcia: PSST