15 marca 2016 r., Rzeszów,
Spotkanie  przedstawicieli  gmin wiejskich i miejsko – wiejskich województwa podkarpackiego.

• liczba uczestników: 60. przedstawicieli samorządów gminnych i miejsko - gminnych
• goście: Maciej Kopeć – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Krystyna Skowrońska – Poseł na Sejm RP, Witold Lechowski –

Wicewojewoda Podkarpacki, Maria Kurowska – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty, Jerzy Jakubczuk – Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym w MEN

• tematyka:
- system finansowania edukacji w Polsce
- działania samorządowe na rzecz gmin z obszarami wiejskimi i ich rozwoju - realizowane przedsięwzięcia i wyzwania związane z:
    a. Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego
    b. komitetami i organami rządowymi, komisjami sejmowymi i senackimi,
    c. innymi działaniami wzmacniającymi lobbing samorządowy,

- prace na rzecz „Paktu dla obszarów wiejskich” jako  elementu V filara „Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”,
- istotne problemy samorządu związane z bieżącymi pracami legislacyjnymi Parlamentu i Rządu a podejmowane i planowane inicjatywy zabezpieczające interesy i skuteczną realizację zadań samorządowych.
Spotkanie z samorządami organizował Związek Gmin Wiejskich przy udziale Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych.
Na zaproszenie Stowarzyszenia w spotkaniu wziął udział Maciej Kopeć – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Prezentacje:

1. System finansowania edukacji w Polsce.

Zdjęcia: PSST