W dniach  20 – 21 czerwca 2023 r. w Arłamowie odbyła się XXIX Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych.
W Konferencji wzięło udział ok 90 uczestników.  
Organizator: Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Województwo Podkarpackie.
Partnerem XXIX PKST był Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”.
Gośćmi spotkania samorządowego byli m.in.: Małgorzata Jarosińska – Jedynak – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Anna Schmidt – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. równego traktowania,  Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego, Przewodniczący Zarządu PSST, Jolanta Sawicka – I Wicewojewoda Podkarpacki, Sławomir Mazurek – Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW w Warszawie, Beata Leszczyńska - Zastępca Dyrektora Departamentu Dróg Publicznych w Ministerstwie Infrastruktury, Maciej Szymański – Dyrektor Oddziału Podkarpackiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie, Anna Sowa - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, dyrektorzy wydziałów Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Jolanta Tomczyk-Fila - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej,  Piotr Najda - Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa, Krzysztof Sopel - Dyrektor Wydziału Infrastruktury oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego i Wojewódzkiego urzędu Pracy w Rzeszowie. Bank Gospodarstwa Krajowego reprezentowali m.in. Ewa Tyrka - Dyrektor Departamentu Sektora Samorządowego Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie oraz Paweł Śliwka - Starszy Specjalista ds. strukturyzacji finansowania w Departamencie Sektora Samorządowego Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Przedstawicielem Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” był Grzegorz Nowak – Zastępca Dyrektora Biura Regionalnego TUW „TUW” w Rzeszowie.

 

Tematyka poruszana podczas Konferencji:
•    Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla zrównoważonego rozwoju Polski lokalnej – samorządy, przedsiębiorcy, społeczeństwo.
•    Źródła finansowania inwestycji przeciwpowodziowych realizowanych na terenie RZGW w Rzeszowie.
•    „GMINA W ZASIĘGU” – edukacyjny program wsparcia samorządów w zakresie inwestycji w sieci mobilne nowych generacji.
•    Ogłoszone i planowane nabory wniosków do Funduszy UE dla Podkarpacia 2021- 2027.
•    Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jako instrument zabezpieczenia samorządu.
•    Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zaplanowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.
•    Instrumenty współpracy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z JST.
•    Działania Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w zakresie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego.
•    Środki finansowe na drogi samorządowe.
•    Współpraca Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z Samorządami Województwa Podkarpackiego.
•    Program PFRON dla Samorządów.
•    SAMORZĄDOWCY NA RATUNEK ŻYCIU „Oddaję krew, bo kocham Polskę – Akcja Humanitarna 2023”.
•    Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla zrównoważonego rozwoju Polski lokalnej – samorządy, przedsiębiorcy, społeczeństwo.
•    Źródła finansowania inwestycji przeciwpowodziowych realizowanych na terenie RZGW w Rzeszowie.
•    ENERGIA PSZCZÓŁ – ekologiczne prowadzenie pasieki.

W pierwszym dniu konferencji odbyło się XLVI Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia.
Podczas OZS Dyrektor Biura PSST zaprezentował sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. Delegaci jednogłośnie przyjęli powyższe sprawozdanie nie wnosząc uwag.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zapoznał delegatów ze sprawozdaniem finansowym za 2022 r. i przedstawił wniosek Komisji w sprawie wykonania budżetu. Poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała budżet PSST za 2022 r. i wnioskował do Ogólnego Zgromadzenia Stowarzyszenia o udzielenie absolutorium Zarządowi PSST za 2022 r.
Delegaci OZS, biorąc pod uwagę powyższy wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia przyjęli sprawozdanie finansowe z działalności Stowarzyszenia za 2022 r. i udzielili absolutorium Zarządowi PSST za 2022 r.
Podczas XLVI Ogólnego Zgromadzenia Stowarzyszenia podjęto również Uchwałę w sprawie ustalenia składek członkowskich Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych oraz Uchwałę w sprawie ustanowienia jednorazowego stypendium Najzdolniejsza Młodzież Podkarpacia wraz z Regulaminem.

Prezentacje:

1.    Instrumenty współpracy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z JST.pdf ico
2.    Środki finansowe na drogi samorządowe.pdf ico
3.    Podsumowanie realizacji programów rządowych z zakresu pomocy społecznej i zdrowia w województwie podkarpackim od 2016 r. Wsparcie jst, podmiotów niepublicznych i osób prawnych.pdf ico
4.    Wsparcie w ramach Rządowej Tarczy Energetycznej.pdf ico
5.    Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 2019 – 2023.pdf ico
6.    Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.pdf ico
7.    Współpraca Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z samorządami.pdf ico
8.    Program PFRON dla Samorządów.pdf ico
9.    Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla zrównoważonego rozwoju Polski lokalnej – samorządy, przedsiębiorcy, społeczeństwo.pdf ico
10.    Źródła finansowania inwestycji przeciwpowodziowych realizowanych na terenie RZGW w Rzeszowie.pdf ico
11.    „GMIANA W ZASIĘGU” – edukacyjny program wsparcia samorządów w zakresie inwestycji w sieci mobilne nowych generacji.pdf ico
12.    Ogłoszone i planowane nabory wniosków do Funduszy UE dla Podkarpacia 2021 – 2027.pdf ico
13.   Długoterminowe plany rozwoju samorządów – instrumenty finansowania BGK.pdf ico
14.    Ubezpieczenie OC jako instrument zabezpieczenia samorządu.pdf ico
15.    Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zaplanowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027.pdf ico
16.    Akcja Humanitarna SAMORZĄDOWCY NA RATUNEK ŻYCIU: oddaję krew, bo kocham Polskę.pdf ico
17.    ENERGIA PSZCZÓŁ – ekologiczne prowadzenie pasieki.pdf ico

 

 

 Zdjęcia: PSST