XXVII Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych
 Solina, 29 – 30 maja 2019 r.
XXXVIII Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia /29 maja 2019 r./

Podczas Obrad XXXVII OZS przedstawione zostało sprawozdanie Zarządu PSST z działalności Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych za okres 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia – Marcin Kut, w imieniu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, przedstawił jej opinię z wykonania budżetu PSST za 2018 r. W związku z pozytywna opinią Komisji zawnioskował o udzielenie absolutorium Zarządowi PSST za 2018 r.

Biorąc pod uwagę powyższy wniosek Delegaci XXXVIII OZS podjęli jednogłośnie następujące uchwały:
- Uchwała Nr 7/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z działalności Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych za 2018 rok;
- Uchwała Nr 8/19 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych;

XXVII Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych /29 – 30 maja 2019 r./
• goście: Robert Choma – Prezes Zarządu PGE Obrót S.A.,  Jan Maciej Mądrzak – Wiceprezes Zarządu PGE Obrót S.A., Wojciech Wdowik – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Andrzej Kulig – Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska UMWP, Marlena Skrzydłowska - Dyrektor Departamentu Sprzedaży i Obsługi Klientów Biznesowych i Masowych PGE Obrót S.A., Krzysztof Muszyński – Dyrektor Biura Zarzadzania Sprzedażą i Obsługą Klientów Masowych PGE Obrót S.A., Andrzej Indycki - Dyrektor Działu Wniosków i Doradztwa Energetycznego WFOŚiGW w Rzeszowie, Grzegorz Nowak – Zastępca Dyrektora Biura Regionalnego T.U.W. „TUW” w Rzeszowie, Piotr Myćka – Naczelnik Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, Renata Jaroń - Warszyńska – Departament Monitoringu Środowiska, Naczelnik Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Rzeszowie, Bogusław Bieszczad i Justyna Golec reprezentujący Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o (Paszczyna), Damian Korczewski reprezentujący firmę Krynicki Recykling S.A. oraz przedstawiciele instytucji i firm prezentujących swoje oferty dla podkarpackich samorządów: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” Biuro Regionalne w Rzeszowie, Airly Sp. z o.o. oraz PHU IMPEX ze Szczecina

• Tematyka /m.in./
• Akcja Humanitarna – SAMORZĄDOWCY NA RATUNEK ŻYCIU – po raz kolejny do udziału w Akcji zachęcał Sławomir Stefański – Wójt Gminy Wojaszówka
• Realizacja Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007 – 2020 oraz tworzenie dokumentów do Strategii 2021 + /dotyczy gospodarki odpadami/
• Aktualna sytuacja na rynku sprzedaży energii elektrycznej dla JST
• Możliwości wykorzystania Elektronicznego Biura Obsługi Klientów w celu poprawy efektywności gospodarki energetycznej przez JST
• Gospodarowanie odpadami komunalnymi – stan obecny
• Nieprawidłowości w przygotowywaniu wniosków do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie
• Działalność Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej województwa
• Ogólnopolski system monitorowania jakości powietrza
• Współpraca Lasów Państwowych z samorządami
• Nasze rady na odpady (dzierżawa/sprzedaż pojemników na odpady komunalne, aplikacja MOJE ODPADY, worki biodegradowalne na odpady, dzierżawa śmieciarek)
• Stan środowiska w województwie podkarpackim w świetle badań Państwowego Monitoringu Środowiska

 

Załączniki:

1. Airly - sprawdź czym oddychaszpdf ico

2. Działalnosc na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnejpdf ico

3. eBOK - historia prawdziwapdf ico

4. Instalacja do mechanicznego przetwarzania odpadów tworzyw sztucznychpdf ico

5. Nasze rady na odpadypdf ico

6. PGE Obrót S.A. - informacja ogólna.pdfpdf ico

7. Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022pdf ico

8. Praktyczne aspekty dokumentacji niezbędnej dla celów wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachpdf ico

9. Samorządowcy na ratunek ŻYCIUpdf ico

10. Stan środowiska w województwie podkarpackim w świetle badań Państwowego Monitoringu Środowiskapdf ico

11. Współpraca Lasów Państwowych z samorządami na przykładzie RDLP w Krośniepdf ico

 

 

Zdjęcia: PSST