XXXVI Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia, XXVI Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych
19 – 20 czerwca 2018 r., Arłamów

XXXVI Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia /19 czerwca 2018 r./

Podczas Obrad XXXVI OZS przedstawione zostało sprawozdanie Zarządu PSST z działalności Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych za okres 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia – Stanisław Pankiewicz złożył sprawozdanie z działalności Komisji za okres 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., a następnie, w imieniu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, przedstawił jej opinię z wykonania budżetu PSST za 2017 r.. W związku z pozytywna opinią Komisji zawnioskował o udzielenie absolutorium Zarządowi PSST za 2017 r. Biorąc pod uwagę powyższy wniosek Delegaci XXXVI OZS podjęli jednogłośnie następujące uchwały:
- Uchwała Nr 3/18 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z działalności Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych za 2017 rok;
- Uchwała Nr 4/18 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych;
- Uchwała Nr 5/18 w sprawie ustalenia składek członkowskich Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych.


XXVI Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych /19 – 20 czerwca 2018 r./

• liczba uczestników: 130 osób
• goście: Lucyna Podhalicz – Wicewojewoda Podkarpacki, Bogusław Kida – Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie, Wojciech Wdowik – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Marek Żołdak – Prezes Zarządu Dom Brokerski VECTOR Sp. z o.o., Małgorzata Wajda – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Mariusz Gajda, Grzegorz Nowak – Zastępca Dyrektora Biura Regionalnego T.U.W. „TUW” w Rzeszowie, Janina Jastrząb – Skarbnik Województwa Podkarpackiego, Zofia Kochan – Dyrektor Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem UMWP, Wojciech Magnowski – Dyrektor Departamentu Zarządzania RPO UMWP, Ryszard Jur – Dyrektor Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO UMWP, Magdalena Sobina – Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP, Piotr Skworzec – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego PUW, Dariusz Czuk – Prezes Zarządu PGE Obrót S.A., Marlena Skrzydłowska - Dyrektor Departamentu Sprzedaży i Obsługi Klientów Biznesowych i Masowych PGE Obrót S.A., Krzysztof Muszyński – Dyrektor Biura Zarzadzania Sprzedażą i Obsługą Klientów Masowych PGE Obrót S.A., Łukasz Jurczyk - Uniwersytet Rzeszowski Wydział Biologiczno – Rolniczy, Ewa Gawenda – Prezes Zarządu INFOREKBUD Sp. z o.o., Maciej Marciniak – Dyrektor INFOREKBUD Sp. z o.o., przedstawiciele instytucji i firm prezentujących swoje oferty dla podkarpackich samorządów, PGE Obrót S.A..

• Tematyka /m.in./

- Wybrane zagadnienia ustawy Prawo wodne w kontekście funkcjonowania Samorządów
- Przekierowanie numerów alarmowych na numer 112
- Rządowe wsparcie dla dróg gminnych i powiatowych
- Oznakowanie miejscowości, ulic i domów dla numeru 112 zgodnie z dyrektywą UE
- Biogaz - niewykorzystane źródło energii podstawy teoretyczne oraz zagrożenia i szanse lokalnej produkcji energii
- 100 litrów na 100 lat Niepodległości – SAMORZĄDOWCY NA RATUNEK ŻYCIU – AKCJA HUMANITARNA
- Prawo stanowione a Odnawialne Źródła Energii – zmiany w prawie
- Udział PGE w narodowym prawie elektromobilności jako alternatywa do programu antysmogowego
- Strategia inwestycyjna PGE OE w zakresie projektów fotowoltaicznych – propozycje współpracy dla JST
- Wykorzystanie cieczowych kolektorów słonecznych do obsługi infrastruktury gminnej
- Ochrona mienia samorządowego w ramach oferty Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW"
- Ryzyka cybernetyczne i możliwości ich ubezpieczeń
- Wspieranie zmian żywnościowych w placówkach oświatowych
- Stan współpracy PGE Obrót S.A. z samorządami województwa podkarpackiego w zakresie sprzedaży energii elektrycznej

Załączniki:
1. PRAWO WODNE 201806pdf ico
2. Rządowe wsparcie dla drógpdf ico
3. Przepisy dotyczące oznakowania posesji i miejscowościpdf ico
4. Prezentacja_Krwiodawstwo_2018pdf ico

Zdjęcia: PSST