14 - 15 maja 2014 r., Gminne Centrum Kultury w Świlczy z/s w Trzcianie

  • XI Podkarpackie Forum Lokalnej Prasy Samorządowej
14-15 maja 2014 r
GCKSiR w Świlczy z/s w Trzcianie
    Wszystko zaczęło się w 2003 r. kiedy to na wzór Ogólnopolskich Kongresów Mediów Polskich, które odbywały się w Warszawie Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych wspólnie z Gminą Świlcza reprezentowaną przez(obecnie) Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji z/s w Trzcianie zorganizowały pierwszy podkarpacki zjazd dziennikarzy lokalnej prasy samorządowej. Miejscem obrad była sala widowiskowa GOKSiR wraz z zapleczem. Całość czynności organizacyjnych przygotowywał dyr. Adam Majka wraz ze swoimi pracownikami. Środki finansowe i nadzór merytoryczny leżały w gestii dyr. Biura PSST w Rzeszowie. Dyrektorem Biura przed laty był Zygmunt Nowak. Po odejściu na emeryturę zastąpiła go dotychczasowa wicedyrektor. Magdalena Kłak. WDK reprezentował przez wiele lat b.emerytowany wicedyr. Lesław Wajs, prowadzący każde Forum
   W b.r. funkcję tę powierzono doświadczonemu kulturoznawcy z WDK Czesławowi Drągowi. Jak corocznie sesja tematyczna połączona z dziennikarskimi warsztatami i zredagowaniem oraz wydaniem jednodniówki " Nasz Głos" odbyła się w dn.14 -15 maja 2014 r.
   Każde Forum - to święto redaktorów i wydawców lokalnej prasy samorządowej Podkarpacia, którzy poprzez narzędzie informacji, jakim jest prasa docierają do czytelników i są łącznikiem między władzą samorządową a społecznością gminy, powiatu, miasta, czy województwa. Jeśli poprzez to środowiska lokalne uaktywniają się, stają się bardziej kreatywne, integrują się wokół zadań samorządu, pogłębiają się więzi społeczne, poczucie dumy z osiągnięć - papierowe media: gazety i czasopisma są pożyteczne i mają znaczenie kulturotwórcze oraz promocyjne.

Uczestnikami Forum byli ponadto zaproszeni goście z ramienia instytucji i urzędów samorządowych, lokalnych, oświatowych i kulturowych.
Organizatorów reprezentowali:
- Marek Jastrzębski - dyr. WDK w Rzeszowie,
- Bogdan Romaniuk - członek Zarządu Województwa Podkarpackiego,
- Wojciech Wdowik - Wójt Gminy Świlcza,
- Grzegorz Bartnik z -ca dyr. Departamentu Rozwoju Regionalnego Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie,
- Magdalena Kłak - dyr. Biura PSST w Rzeszowie,
- Zygmunt Nowak - emerytowany dyrektor w/w biura,
- Adam Majka dyr. GCKSiR w Świlczy z/s w Trzcianie,
- Czesław Drąg - kier. Działu Upowszechniania Sztuki i Współpracy z Samorządami WDK w Rzeszowie,
- Józef Kawałek - prezes Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Rzeszowie,
- O. Michał Okoński RFM - Kustosz Sanktuarium św, Jana z Dukli,
- Jolanta Dragan - kustosz Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej,
- Tadeusz Pachorek - radny i członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego,
- Dyrektorzy wszystkich przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów gminy Świlcza,
- Grupa młodzieży najstarszych klas /w tym redaktorzy czasopisma szkolnego/ Zespołu Szkół Techniczno - Weterynaryjnych w Trzcianie z opiekunką prof. Elżbietą Pyska.

W części edukacyjnej Forum zebrani wysłuchali interesujących wystąpień programowych.
1. Dyr. G. Bartnik zaprezentował efekty wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 -2013. Szczegółowe dane ujęte tabelarycznie, przedstawione w formie prezentacji multimedialnej wywołały zainteresowanie słuchaczy i pobudziły do dyskusji. Przedstawiono także "Nowe perspektywy unijne na lata 2014 -2020" dla Polski i Podkarpacia.
2. Interesujące wystąpienie merytoryczne o. Michała Okońskiego RFM, kustosza Sanktuarium św. Jana z Dukli dotyczyło informacji biograficznych i religijnych o Świętym, Patronie Polski, w 600 rocznicę Jego urodzin. Zaliczenie św. Jana z Dukli w poczet Wielkich Polaków przez Sejm RP, który ustanowił rok 2014 m.in. Rokiem św. Jana z Dukli świadczyć może o świętości Patrona Polski i Jego zasługach dla Ojczyzny w tamtoczesnych warunkach społecznych i historycznych. Ojciec Zakonnik zachęcał do zgłębiania wiadomości o życiu i działalności Świętego, jego świętości i cudach oraz legendach z Nim związanych. Zapraszał do godnego uczczenia Świętego, propagowania Jego sylwetki i zasług, jak również odwiedzania miejsc kultu Świętego.
3. Długi ilustrowany pokazem multimedialnym i własnymi doświadczeniami wykład n/t "Walorów folklorystycznych Podkarpacia" przedstawiła Jolanta Dragan, kustosz Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.
4. Mini - koncert muzyczny. Klimaty regionalne i ludowe uzupełnione zostały niespodziewanym koncertem muzyki i pieśni ludowych zespołu działającego w miejscowym GCKSiR "Młoda Olsza" pod kier. instruktora Romana Olszowego. Uroda młodych członków kapeli (4 instrumentalistów i 3 solistki), kolorowe stroje ludowe, melodyjność prezentowanych utworów ludowych, kultura muzyczna i radość muzykowania tej małej grupy artystycznej wniosła radość ,zachwyt słuchaczy. Wszak to dowód, że "ludowa muzyka nigdy nie zaginie".

Warsztaty dziennikarskie wywołały wielkie zaangażowanie członków 3 redaktorskich grup tematycznych, utworzonych dla celów redakcji jednodniówki "Nasz Głos". Koordynatorzy pracy zespołów to: J. Dragan -grupa regionalistów i miłośników folkloru.
O kronikarstwie i kronikach jako formie zapisu literackiego na przykładzie (6 opasłych tomów) liczącej ponad sto lat " Kroniki OSP w Bratkowicach" mówił jej twórca, strażak i red. "Trzcionki" Władysław Kwoczyński.
A oto wypowiedź jednego z uczestników Forum, prezesa J. Kawałka. z Rzeszowa.
"Tytaniczną pracę Kronikarza należy doceniać i podziwiać. Przyznam, że nie widziałem jeszcze tak wartościowego pod względem tematycznym i przede wszystkim graficznym dzieła. Celowo użyłem słowa "dzieło", bo na to miano, zasługuje. Ma wartości społeczne, regionalne, patriotyczne i ogólnokulturowe. Jest warte upowszechniania i naśladowania".
Na żywo powstawały artykuły do nr 2 jednodniówki, uwzględniające aktualną tematykę i różnorodne formy dziennikarskie jak również indywidualny styl każdego redaktora.

Koordynatorami całości wydania, które drukowane było w późnych godzinach nocnych byli: doświadczony w pracy redakcyjnej i edukacyjnej red. Bogdan Biskup. Wiedza, rutyna i doświadczenie Redaktora połączone z młodzieńczą pasją i znawstwem zagadnień oraz technik graficznych instruktora WDK Marka Banata dały efekt znakomity. Nowoczesna forma okładki, rysunki satyryczne, dobra jakość fotografii, a przede wszystkim mądre, poprawnie napisane artykuły stanowią o wartości czasopisma.
Każdy z uczestników otrzymał jego egzemplarz.
W drugim dniu zajęcia warsztatowe dotyczyły dyskusji nad całością i detalami czasopism; tematyce, tytułach, formach literackich, działach stałych i okazjonalnych, dodatkach drukowanych itp.
Z troską oceniano teraźniejsze podejście niektórych prasoznawców wieszczących, że "drukowane dzienniki i tygodniki przetrwają najwyżej 10 lat.
Wszystko przez cyfryzację mediów i rozwój mobilnych urządzeń, z których korzysta coraz więcej osób. To w Internecie, smartfonie i tablecie ludzie będą szukali informacji i komentarzy, a nie w tradycyjnej prasie" Uzasadniano potrzebę i wartość organizacji warsztatów dziennikarskich, integracji środowisk redaktorów czasopism lokalnych Swą misyjność spełniają one poprzez tematykę historyczną, obyczajowa, patriotyczną i in. Wymagają jednak ciągłego doskonalenia, unowocześniania form dziennikarskich, szaty graficznej. i integracji środowiska dziennikarskiego. Póki co na tle tych globalnych zmian samorządowa prasa lokalna trzyma się dobrze.

                                                     
                                                                          Zofia Dziedzic

Tekst pobrano ze strony internetowej Gminy Świlcza

Prezentacje: