11 - 12 czerwca 2008 r. - WZW "Jawor" w Solinie

  • XIV Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych
  • liczba uczestników: 130 osób;
  • goście konferencji: Renata Zielińska - przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztof Kołodziejak - przedstawiciel Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, Bogdan Rzońca - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Honorowy Przewodniczący PSST, Stanisław Bajda - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Mariusz Bednarz - Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, Grzegorz Nowak - przedstawiciel Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" Biuro Regionalne w Rzeszowie, Bożena Gretka - Prezes SLG - ITC Sp. z o.o., Zbigniew Rakowiecki - Dyrektor SLG-ITC Sp. z o.o., Krzysztof Załęgowski - przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie;
  • tematyka konferencji:
   • dyskusja na temat rozwiązań ustrojowych dla samorządu terytorialnego,
   • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 /zagadnienia przedstawione przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi/,
   • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, Działanie 311 - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej /zagadnienia przedstawione przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa/,
   • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 /zagadnienia przedstawione przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/,
   • źródła finansowania programów ostrożnościowych i naprawczych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, które utraciły zdolność kredytową,
   • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jednostek samorządu terytorialnego,
   • oferta programowa SLG International Training Center.

 • XVI Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia
 • podczas XVI OZS odbyły się wybory uzupełniające do Zarządu PSST III kadencji - delegaci wybrali na członków Zarządu: Zbigniewa Blecharczyka - Wójta Gminy Dubiecko oraz Zuzannę Paduch - Wójta Gminy Grębów;
 • delegaci przyjęli sprawozdanie finansowe (bilans wraz z rachunkiem wyników) z działalności Stowarzyszenia za rok 2007 oraz na podstawie wniosku Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia udzielili absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za okres 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
 • podczas, poprzedzającego OZS, posiedzenia Zarządu PSST przyjęto w poczet członków Stowarzyszenia Miasto Dębicę, w związku z czym Stowarzyszenie liczy już 115 członków.

Stanowiska
Stanowisko w sprawie przekazania samorządom prowadzenia Funduszu Alimentacyjnego.
Stanowisko w sprawie stosowania wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego.
     [>>Odpowiedź Ministerstwa Rozwoju Regionalnego<<]
Stanowisko w sprawie środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
     [>>Odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi<<]
Stanowisko w sprawie zmian granic jednostek samorządu terytorialnego.

 Prezentacje

Lp. Tytuł prezentacji, plik do pobrania
1. PROW na lata 2007 - 2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. (prezentacja PowerPoint: 5694KB)
2. PROW na lata 2007 - 2013, Działanie 311 - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. (prezentacja PowerPoint: 593KB)
3. Źródła finansowania programów ostrożnościowych i naprawczych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, które utraciły zdolność kredytową.(prezentacja PowerPoint: 170KB)
4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - Pakiet "Bezpieczna Gmina". (prezentacja PowerPoint: 116KB)
5. Oferta programowa SLG International Training Center. (prezentacja PowerPoint: 798KB)

 

zdjęcia: Magdalena Kłak