10 - 11 grudnia 2007 r. - Świlcza, Hotel "Nowy Dwór"

 • Konferencja Regionalna PSST
 • liczba uczestników konferencji: ok. 200 osób
 • goście konferencji:
  przedstawiciele Parlamentu RP z województwa podkarpackiego /Kazimierz Jaworski i Zdzisław Pupa - Senatorowie RP, Jan Bury (PiS), Andrzej Ćwierz, Stanisław Ożóg, Wojciech Pomajda i Leszek Deptuła (Honorowy Przewodniczący PSST) - Posłowie na Sejm RP/, Zuzanna Rojek - przedstawiciel Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Przemysław Saltarski - przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Mirosław Karapyta - Wojewoda Podkarpacki, Bogdan Rzońca /Honorowy Przewodniczący PSST/ i Kazimierz Ziobro - Wicemarszałkowie Województwa Podkarpackiego, Stanisław Bajda i Jan Burek - Członkowie Zarządu Województwa Podkarpackiego, Krystyna Lech, Mariusz Bednarz, Ryszard Jur, Dariusz Surma, Stanisław Nowak, Norbert Tomkiewicz, Aleksander Konopek - dyrektorzy departamentów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarapckiego, Maria Suchy - Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Mariusz Król i Józef Frączek - Wiceprezesi Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie, Jacek Posłuszny - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Maciej Karasiński - Podkarpacki Kurator Oświaty, Marcin Krawczyk - Dyrektor Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Rzeszowie, Grzegorz Nowakowski - Dyrektor Ośrodka Regionalnego FRDL w Rzeszowie, Andrzej Witkowski - Dyrektor RCSA w Rzeszowie, Andrzej Kulig - Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa PUW w Rzeszowie, Mirosław Ruszała - Związek Komunalny "Wisłok", Sławomir Wilk i Dariusz Woźniak - przedstawiciele Stowarzyszenia "Miasta w internecie".
 • tematyka konferencji:
  • ochrona środowiska - gospodarka odpadami /prezentacja projektu aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, praktyczne przykłady realizacji przedsięwzięć w gospodarce odpadami w województwie podkarpackim, sankcje wobec samorządów dotyczące gospodarki odpadami, koszty zbiórki odpadów komunalnych w świetle ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, warunki otrzymania dofinansowania z Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko", możliwości finansowania gospodarki odpadami ze środków WFOŚiGW, prezentacja realizacji Programu "Likwidacja dzikich wysypisk", ocena stanu środowiska w województwie podkarpackim/,
  • Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 / wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, planowany harmonogram naboru wniosków oraz zasady oceny projektów w ramach RPO, luka finansowa i pomoc publiczna w projektach, podstawowe informacje o lokalnych programach rewitalizacji oraz zasadach finansowania mieszkalnictwa w ramach RPO/,
  • Program Operacyjny "Kapitał Ludzki" /zadania Ministerstwa Pracy i Polityki społecznej w zakresie realizacji PO "Kapitał Ludzki", możliwości realizacji projektów jednostek samorządu terytorialnego w ramach PO "Kapitał Ludzki"/,
  • finansowanie oświaty,
  • rozwój społeczeństwa informacyjnego /zamierzenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w realizacji programów dotyczących społeczeństwa informacyjnego, szerokopasmowy dostęp do internetu jako element strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego/,
  • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich /informacje ogólne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat PROW, działania PROW adresowane bezpośrednio do samorządów terytorialnych, oś "Leader" - rola samorządów w tworzeniu partnerstw/.

1. [>>Stanowisko konferencji w sprawie zmiany niektórych przepisów ustaw o samorządzie terytorialnym<<] ( 21.12.2007 )
2. [>>Stanowisko w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013.<<]
3. [>>Stanowisko w sprawie zmian w ustawie "Karta Nauczyciela"<<]
4. [>>Stanowisko w sprawie warunków realizacji inwestycji liniowych<<]
5. [>>Stanowisko w sprawie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla samorządów wykluczonych z możliwości składania wniosków o dofinansowanie z Funduszy Unii Europejskiej<<]
6. [>>Stanowisko w sprawie rozwoju lecznictwa sanatoryjnego<<]
7. [>>Stanowisko w sprawie zapisów Szczegółowego opisu priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013<<]
8. [>>Stanowisko w sprawie rozwoju szkolnictwa zawodowego<<]
9. [>>Stanowisko w sprawie przeniesienia z Rzeszowa do Krakowa siedziby Wspólnego Sekretariatu Technicznego dla Programu Współpracy Transgranicznej "Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013" w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej<<]

 
 Prezentacje

Lp. Tytuł prezentacji, plik do pobrania
1 Dofinansowanie inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii (prezentacja Power Point 120KB)
2 Stan Środowiska w Województwie Podkarpackim - Informacja WIOŚ RZESZÓW (prezentacja Power Point 9,68MB)
3 Warunki uzyskania dofinansowania z PO Infrastruktura i Środowisko (prezentacja Power Point 4,06MB)
4 Nowe zasady dofinansowania projektów z dziedziny edukacji ekologicznej (prezentacja Power Point 103KB)
5 Podkarpacka Platforma Elektronicznych Usług Sektora Publicznego e-Urząd (prezentacja Power Point 1,6MB)
6 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Oś IV LEADER "Małe granty" (prezentacja Power Point 126KB)
7 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)
(prezentacja Power Point 22,2MB)
8 Kryteria i zasady podziału środków publicznych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pomiędzy województwa w ramach wybranych działań (prezentacja Power Point 1,4MB)
9 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działania regionalne Odnowa i rozwój wsi (prezentacja Power Point 151KB)
10 Oś 4 Leader w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (prezentacja Power Point 2MB)
11 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 OŚ IV PROW 2007-2013 (prezentacja Power Point 382KB)
12 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działania regionalne Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej (prezentacja Power Point 138KB)
13 Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 (prezentacja Power Point 740KB)
14 Podstawowe informacje o lokalnych programach rewitalizacji, w tym o zagadnieniach dotyczących mieszkalnictwa (prezentacja Power Point 3,3MB)
15 Projekty generujące dochód (prezentacja Power Point 214KB)
16 Założenia systemu naboru i weryfikacji wniosków aplikacyjnych oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach RPO (prezentacja Power Point 2,3MB)
17 Szerokopasmowa sieć teleinformatyczna dla Województwa Podkarpackiego - wstępna koncepcja (prezentacja PDF 1,9MB)
18 Szerokopasmowy dostęp do Internetu jako element strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego (prezentacja Power Point 2,76MB)
19 Kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego na Podkarpaciu - infrastruktura i społeczeństwo (prezentacja Power Point 1,18MB)
20 Zadania MPiPS w zakresie realizacji PO Kapitał Ludzki w obszarze działalności samorządów terytorialnych (prezentacja Power Point 144KB)
21 Możliwości realizowania projektów przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach PO Kapitał Ludzki (prezentacja Power Point 4,02MB)

 

zdjęcia: Magdalena Kłak