2 - 3 grudnia 2004 r. - Bystre k/Baligrodu

  • VII Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych
  • liczba uczestników - ok. 190 osób
  • goście: Marek Sobiecki - Dyrektor Departamentu Polityki Ekologicznej w Ministerstwie Środowiska, Mirosław Przewoźnik - Z-ca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW w Rzeszowie, Tomasz Chrząstowski - Dyrektor Departamentu Ekonomicznego NFOŚiGW, Lesław Budzisz - Prezes WFOŚiGW w Rzeszowie, Tadeusz Błaszczyszyn - Wiceprezes WFOŚiGW w Rzeszowie, Kazimierz Nycz - Wiceprezes WFOŚiGW w Rzeszowie, Edward Adamski - Z-ca Prezesa ARiMR, Andrzej Skarbek - Dyrektor ARiMR o/Rzeszów, Robert Kuraszkiewicz - Z-ca Dyrektora ARiMR o/Rzeszów, Andrzej Wojdyło - Prezes Zarządu T.U.W. "TUW" z Iwoną Król - Dyrektorem Biura Promocji T.U.W. "TUW" i Lucyną Rybak - Dyrektorem Biura Regionalnego T.U.W. "TUW" w Rzeszowie, dyrektorzy departamentów: Rozwoju Regionalnego, Funduszy Strukturalnych, Rolnictwa i Środowiska, Promocji Regionalnej i Sportu UMWP, Zdrowia i Polityki Społecznej i Edukacji i Kultury oraz Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie
  • przyjęto stanowiska w sprawie:
    - dostępności środków ze ZPORR dla podkarpackich samorządów terytorialnych
    - płatności za projekty SAPARD zrealizowane w 2004 r.
    - określenia części oświatowej subwencji ogólnej.

[>>Stanowiska<<]