Mata wojewódstwa
PSST, tel. (+48 - 17) 862-73-01,
PODKARPACKIE
STOWARZYSZENIE
SAMORZĄDÓW
TERYTORIALNYCH

Mapa województwa
| Główna | Deklaracja Programowa | Statut | Członkostwo w PSST | Członkowie | Władze | Historia | Odznaka PSST | Kalendarium | Mapa | Kontakt |
| Konferencje | Szkolenia | Wydarzenia | Akcje pomocowe | Zobacz co robią inni |
[ góra ]

Konferencje

18 - 19 czerwca 2015 r., Solina
 • XXX Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia
 • XXIII Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych

 • XXX Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia /18 czerwca 2015 r./
  Podczas obrad XXX OZS przedstawione zostało sprawozdanie Zarządu PSST z działalności Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych za okres 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
  Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia - Eugeniusz Galek złożył sprawozdanie z działalności Komisji za okres 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., a następnie, w imieniu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, przedstawił jej pozytywną opinię z wykonania budżetu PSST za 2014 r. i zawnioskował o udzielenie absolutorium Zarządowi PSST za 2014 r.
  Biorąc pod uwagę powyższy wniosek Delegaci XXX OZS podjęli jednogłośnie następujące uchwały:
  -Uchwała Nr 5/15 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z działalności Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych za 2014 r.
  -Uchwała Nr 6/15 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych.

 • XXII Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych /18 - 19 czerwca 2015 r./
 • liczba uczestników: 115 osób
 • goście: Andrzej Matusiewicz - Senator RP, Marek Wójcik - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, Zdzisława Wasążnik - Dyrektor Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego w Ministerstwie Finansów, Maria Zalewska - Ekspert Departamentu Polityki Przestrzennej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Wacław Szary - Prezes Zarządu OPTeam S.A., Tomasz Czop - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Mariusz Król - Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie, Jerzy Buczek - Dyrektor Generalny PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, Krzysztof Zieliński - Dyrektor ds. promocji Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "PRO CARPATHIA", Krzysztof Piela i Wojciech Magnowski - Zastępcy Dyrektora Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO UMWP w Rzeszowie, Danuta Cichoń - Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP w Rzeszowie oraz Lidia Żarowska - Kierownik Oddziału kontraktu terytorialnego i projektów własnych w Departamencie Rozwoju Regionalnego UMWP w Rzeszowie i Norbert Tomkiewicz - Kierownik Oddziału programowania perspektywy 2014 - 2020 w Departamencie Zarządzania RPO UMWP w Rzeszowie
 • tematyka /m.in./:
  - Nowe rozwiązania w zakresie finansów jednostek samorządu terytorialnego
  - Podkarpacka tradycja kulinarna czyli jak zarobić na proziaku
  - Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
  - Uregulowania prawne w zakresie ochrony krajobrazu
  - Udział samorządów we wdrażaniu Konwencji Karpackiej - Krajowy Plan Działań dotyczący różnorodności biologicznej
  - Prezentacja wdrażanych działań oraz zamierzeń Ministerstwa dotyczących samorządów terytorialnych
  - Przekazywanie tytułu prawnego w zakresie sieci oświetlenia dróg samorządom
  - Europejski Fundusz Społeczny
  - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 /zamknięcie/
  - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 /otwarcie/
  - Kontrakt Terytorialny dla Województwa Podkarpackiego


  Prezentacje:

  18 czerwca 2015 r.

  1. Zasada udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Rzeszowietekst
  2. Uwarunkowania prawne w zakresie ochrony krajobrazutekst
  3. Udział samorządów we wdrażaniu Konwencji Karpackiejtekst
  4. System subwencji i wpłat do budżetu państwatekst
  5. Podkarpacka tradycja kulinarna - czyli jak zarobić na proziakutekst
  6. Centrum Edukacji Ekologicznej - zielona energia w szkoletekst
  7. Akcja Humanitarna SAMORZĄDOWCY NA RATUNEK ŻYCIUtekst
  8. theappCreate - mobilne rozwiązaniatekst

  19 czerwca 2015 r.

  1. Europejski Fundusz Społeczny w perspektywie finansowej 2014 - 2020tekst
  2. Kontrakt Terytorialny dla Województwa Podkarpackiegotekst
  3. Stan realizacji RPO WP na lata 2007 - 2013tekst
  4. RPO WP na lata 2014 - 2020. Stan prac nad Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WP 2014 - 2020tekst

  [>>ZDJĘCIA<<]
14 maja 2015 r, Trzciana
20 stycznia 2015 r., Rzeszów
 • XXIX Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia
 • Liczba uczestników: około 90 osób
 • Podczas obrad XXIX OZS dokonano wyboru władz do Zarządu PSST oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia na V kadencję /2014 - 2018/
 • Delegaci XXIX OZS podjęli jednogłośnie następujące uchwały:
  - Uchwała Nr 1/15 w sprawie budżetu Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych na 2015 r.
  - Uchwała Nr 2/15 w sprawie planu pracy Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych


  ZARZĄD
  PODKARPACKIEGO STOWARZYSZENIA
  SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH
  V KADENCJI
  2014-2018
  Przewodniczący Zarządu  
  Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego
  Członkowie Zarządu  
  1. Paweł Baj - Burmistrz Głogowa Małopolskiego
  2. Andrzej Betlej - Wójt Gminy Zarszyn
  3. Zygmunt Błaż - Starosta Brzozowski
  4. Robert Choma - Prezydent Miasta Przemyśla
  5. Tadeusz Chrzan - Starosta Jarosławski
  6. Adam Dziedzic - Wójt Gminy Świlcza
  7. Bożena Gmyrek - Wójt Gminy Rokietnica
  8. Barbara Jankiewicz - Burmistrz Miasta i Gminy Lesko
  9. Józef Kardyś - Starosta Kolbuszowski
  10. Zbigniew Korab - Wójt Gminy Niebylec
  11. Wiesław Kubicki - Wójt Gminy Zarzecze
  12. Marek Mazur - Burmistrz Baranowa Sandomierskiego
  13. Józef Michalik - Starosta Lubaczowski
  14. Lucjusz Nadbereżny - Prezydent Miasta Stalowa Wola
  15. Jan Omachel - Wójt Gminy Krościenko Wyżne
  16. Julian Ozimek - Burmistrz Gminy i Miasta Nisko
  17. Ryszard Pabian - Burmistrz Jasła
  18. Jerzy Paul - Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna
  19. Zbigniew Tymuła - Starosta Mielecki
  20. Jan Zych - Wójt Gminy Korczyna

  KOMISJA REWIZYJNA
  PODKARPACKIEGO STOWARZYSZENIA
  SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH
  V KADENCJI
  2014 - 2018

  1. Wojciech Farbaniec - Burmistrz Rymanowa
  2. Eugeniusz Galek - Wójt Gminy Cmolas
  3. Marek Iwasieczko - Wójt Gminy Medyka
  4. Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
  5. Stanisław Pankiewicz - Wójt Gminy Jasło

  [>>ZDJĘCIA<<]
23 października 2014 r., Glinik Zaborowski
 • Konferencja Regionalna PSST
 • liczba uczestników: 70 osób
 • goście: Ks. Prałat Jan Nikiel - Proboszcz Katedry Lwowskiej Obrządku Łacińskiego we Lwowie, Wojciech Buczak - Radny Województwa Podkarpackiego, Lucyna Rybak - Dyrektor Biura Regionalnego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" w Rzeszowie, Dyrektorzy Departamentów UMWP w Rzeszowie - Marta Matczyńska, Maria Fajger, Adam Hamryszczak, Ryszard Jur i Mariusz Bednarz, Jan Bury - Prezes Fundacji "SEMPER FIDELIS" na rzecz Archidiecezji Lwowskiej, Zygmunt Bomba - Dyrektor Regionu Podkarpackiego Auto Spektrum Sp. o.o., Wacław Szary - Prezes Zarządu OPTeam S.A.
 • tematyka:
  - Wdrażanie PROW 2014 - 2020.
  - Realizacja RPO 2007 - 2013 i stan negocjacji RPO 2014 - 2020.
  - Program wsparcia rodzin wielodzietnych w TUW-ie - Karta Dużej Rodziny.
  - Wiarygodny partner - OPTeam S.A.
  - Oferta Auto Spektrum Sp. z o.o. dla podkarpackich samorządów.

 • W dniu 23 października 2014 r. w Glinku Zaborowskim odbyła się, ostatnia w tej kadencji, Konferencja Regionalna PSST. Podczas spotkania samorządowego miała miejsce uroczystość wręczenia złotych i srebrnych Honorowych Odznak PSST. Z okazji 15-lecia samorządów powiatowych i samorządu województwa Zarząd PSST na posiedzeniu w dniu 25 września 2014 r. przyznał te honorowe odznaki jako wyróżnienie i podziękowanie za zasługi dla samorządu terytorialnego na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim.

  Laureaci złotej Honorowej Odznaki PSST:
  1. Zygmunt Cholewiński /otrzymał srebrną odznakę PSST w 2010 r./
  2. Józef Michalik /otrzymał srebrną odznakę PSST w 2010 r./
  3. Wiktor Stasiak /otrzymał srebrną odznakę PSST w 2010 r./

  Laureaci srebrnej Honorowej Odznaki PSST:
  1. Zygmunt Błaż
  2. Jerzy Borcz
  3. Wojciech Buczak
  4. Józef Jodłowski
  5. Janusz Konieczny
  6. Adam Krzysztoń
  7. Andrzej Matusiewicz
  8. Władysław Ortyl

  ODZNAKI HONOROWE PSSTtekst

  Podczas Konferencji Lucyna Rybak - Dyrektor Biura Regionalnego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" w Rzeszowie przekazała, na ręce Księdza Prałata Jana Nikiela - Proboszcza Katedry Lwowskiej Obrządku Łacińskiego, dar Towarzystwa dla Archidiecezji Lwowskiej w postaci urządzenia wielofunkcyjnego.

  Uczestnicy Konferencji gościli w progach Dworu Maria Antonina, który mieści się na terenie Jeździeckiego Klubu Sportowego "Pogórze" w Gliniku Zaborowskim. W przerwie obrad Sławomir Uchwat - zawodnik JKS "Pogórze", 7-mio krotny medalista Mistrzostw Polski, finalista Mistrzostw Europy, zwycięzca wielu konkursów, na koniu Chapeau Bas zaprezentował uczestnikom spotkania pokaz jazdy konnej, dyscypliny skoków przez przeszkody. Przedstawił poszczególne chody i figury ujeżdżeniowe. Ponadto pokonał podwójną przeszkodę, zwaną "szeregiem", która stanowi jeden z najtrudniejszych elementów profesjonalnych parkurów. Wymaga niezwykłego skupienia od jeźdźca i gimnastyki od konia. Wysokość przeszkód zwiększała się z każdym przejazdem by w końcu osiągnąć wysokość 140 cm, co było nie lada wyzwaniem dla tak młodego konia. 5-cio letni Chapeau Bas - to bardzo dzielny ale i z mocnym charakterem ogier, który przygotowywany jest obecnie do Mistrzostw Świata Młodych Koni w Lanaken.

  Załączniki:

  Stanowiska konferencji:

  - Stanowisko ws. dekategoryzacji niektórych drógtekst
  - Stanowisko ws. likwidacji opłaty targowej.pdftekst

  Prezentacje:

  Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

  1. Finansowanie inwestycji w ramach EFR na rzecz ROW-stan, perspektywytekst
  2. Stan realizacji RPO WPtekst
  3. RPO WP na lata 2014-2020 - negocjacjetekst

  Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW"

  1. Program wsparcia rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny.pdftekst

  Auto Spektrum Sp. z o.o.

  1. Dacia Dustertekst
  2. Renault CAPTURtekst

  OPTeam S.A.

  1. Wiarygodny partner - OPTeam S.Atekst

  [>>ZDJĘCIA<<]
16 - 17 czerwca 2014 r., Solina
14 - 15 maja 2014 r., Gminne Centrum Kultury w Świlczy z/s w Trzcianie
 • XI Podkarpackie Forum Lokalnej Prasy Samorządowej

 • 14-15 maja 2014 r

  GCKSiR w Świlczy z/s w Trzcianie

  Wszystko zaczęło się w 2003 r. kiedy to na wzór Ogólnopolskich Kongresów Mediów Polskich, które odbywały się w Warszawie Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych wspólnie z Gminą Świlcza reprezentowaną przez(obecnie) Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji z/s w Trzcianie zorganizowały pierwszy podkarpacki zjazd dziennikarzy lokalnej prasy samorządowej. Miejscem obrad była sala widowiskowa GOKSiR wraz z zapleczem. Całość czynności organizacyjnych przygotowywał dyr. Adam Majka wraz ze swoimi pracownikami. Środki finansowe i nadzór merytoryczny leżały w gestii dyr. Biura PSST w Rzeszowie. Dyrektorem Biura przed laty był Zygmunt Nowak. Po odejściu na emeryturę zastąpiła go dotychczasowa wicedyrektor. Magdalena Kłak. WDK reprezentował przez wiele lat b.emerytowany wicedyr. Lesław Wajs, prowadzący każde Forum
  W b.r. funkcję tę powierzono doświadczonemu kulturoznawcy z WDK Czesławowi Drągowi. Jak corocznie sesja tematyczna połączona z dziennikarskimi warsztatami i zredagowaniem oraz wydaniem jednodniówki " Nasz Głos" odbyła się w dn.14 -15 maja 2014 r.
  Każde Forum - to święto redaktorów i wydawców lokalnej prasy samorządowej Podkarpacia, którzy poprzez narzędzie informacji, jakim jest prasa docierają do czytelników i są łącznikiem między władzą samorządową a społecznością gminy, powiatu, miasta, czy województwa. Jeśli poprzez to środowiska lokalne uaktywniają się, stają się bardziej kreatywne, integrują się wokół zadań samorządu, pogłębiają się więzi społeczne, poczucie dumy z osiągnięć - papierowe media: gazety i czasopisma są pożyteczne i mają znaczenie kulturotwórcze oraz promocyjne.

  Uczestnikami Forum byli ponadto zaproszeni goście z ramienia instytucji i urzędów samorządowych, lokalnych, oświatowych i kulturowych.
  Organizatorów reprezentowali:
  - Marek Jastrzębski - dyr. WDK w Rzeszowie,
  - Bogdan Romaniuk - członek Zarządu Województwa Podkarpackiego,
  - Wojciech Wdowik - Wójt Gminy Świlcza,
  - Grzegorz Bartnik z -ca dyr. Departamentu Rozwoju Regionalnego Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie,
  - Magdalena Kłak - dyr. Biura PSST w Rzeszowie,
  - Zygmunt Nowak - emerytowany dyrektor w/w biura,
  - Adam Majka dyr. GCKSiR w Świlczy z/s w Trzcianie,
  - Czesław Drąg - kier. Działu Upowszechniania Sztuki i Współpracy z Samorządami WDK w Rzeszowie,
  - Józef Kawałek - prezes Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Rzeszowie,
  - O. Michał Okoński RFM - Kustosz Sanktuarium św, Jana z Dukli,
  - Jolanta Dragan - kustosz Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej,
  - Tadeusz Pachorek - radny i członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego,
  - Dyrektorzy wszystkich przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów gminy Świlcza,
  - Grupa młodzieży najstarszych klas /w tym redaktorzy czasopisma szkolnego/ Zespołu Szkół Techniczno - Weterynaryjnych w Trzcianie z opiekunką prof. Elżbietą Pyska.

  W części edukacyjnej Forum zebrani wysłuchali interesujących wystąpień programowych.
  1. Dyr. G. Bartnik zaprezentował efekty wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 -2013. Szczegółowe dane ujęte tabelarycznie, przedstawione w formie prezentacji multimedialnej wywołały zainteresowanie słuchaczy i pobudziły do dyskusji. Przedstawiono także "Nowe perspektywy unijne na lata 2014 -2020" dla Polski i Podkarpacia.
  2. Interesujące wystąpienie merytoryczne o. Michała Okońskiego RFM, kustosza Sanktuarium św. Jana z Dukli dotyczyło informacji biograficznych i religijnych o Świętym, Patronie Polski, w 600 rocznicę Jego urodzin. Zaliczenie św. Jana z Dukli w poczet Wielkich Polaków przez Sejm RP, który ustanowił rok 2014 m.in. Rokiem św. Jana z Dukli świadczyć może o świętości Patrona Polski i Jego zasługach dla Ojczyzny w tamtoczesnych warunkach społecznych i historycznych. Ojciec Zakonnik zachęcał do zgłębiania wiadomości o życiu i działalności Świętego, jego świętości i cudach oraz legendach z Nim związanych. Zapraszał do godnego uczczenia Świętego, propagowania Jego sylwetki i zasług, jak również odwiedzania miejsc kultu Świętego.
  3. Długi ilustrowany pokazem multimedialnym i własnymi doświadczeniami wykład n/t "Walorów folklorystycznych Podkarpacia" przedstawiła Jolanta Dragan, kustosz Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.
  4. Mini - koncert muzyczny. Klimaty regionalne i ludowe uzupełnione zostały niespodziewanym koncertem muzyki i pieśni ludowych zespołu działającego w miejscowym GCKSiR "Młoda Olsza" pod kier. instruktora Romana Olszowego. Uroda młodych członków kapeli (4 instrumentalistów i 3 solistki), kolorowe stroje ludowe, melodyjność prezentowanych utworów ludowych, kultura muzyczna i radość muzykowania tej małej grupy artystycznej wniosła radość ,zachwyt słuchaczy. Wszak to dowód, że "ludowa muzyka nigdy nie zaginie".

  Warsztaty dziennikarskie wywołały wielkie zaangażowanie członków 3 redaktorskich grup tematycznych, utworzonych dla celów redakcji jednodniówki "Nasz Głos". Koordynatorzy pracy zespołów to: J. Dragan -grupa regionalistów i miłośników folkloru.
  O kronikarstwie i kronikach jako formie zapisu literackiego na przykładzie (6 opasłych tomów) liczącej ponad sto lat " Kroniki OSP w Bratkowicach" mówił jej twórca, strażak i red. "Trzcionki" Władysław Kwoczyński.
  A oto wypowiedź jednego z uczestników Forum, prezesa J. Kawałka. z Rzeszowa.
  "Tytaniczną pracę Kronikarza należy doceniać i podziwiać. Przyznam, że nie widziałem jeszcze tak wartościowego pod względem tematycznym i przede wszystkim graficznym dzieła. Celowo użyłem słowa "dzieło", bo na to miano, zasługuje. Ma wartości społeczne, regionalne, patriotyczne i ogólnokulturowe. Jest warte upowszechniania i naśladowania".
  Na żywo powstawały artykuły do nr 2 jednodniówki, uwzględniające aktualną tematykę i różnorodne formy dziennikarskie jak również indywidualny styl każdego redaktora.

  Koordynatorami całości wydania, które drukowane było w późnych godzinach nocnych byli: doświadczony w pracy redakcyjnej i edukacyjnej red. Bogdan Biskup. Wiedza, rutyna i doświadczenie Redaktora połączone z młodzieńczą pasją i znawstwem zagadnień oraz technik graficznych instruktora WDK Marka Banata dały efekt znakomity. Nowoczesna forma okładki, rysunki satyryczne, dobra jakość fotografii, a przede wszystkim mądre, poprawnie napisane artykuły stanowią o wartości czasopisma.
  Każdy z uczestników otrzymał jego egzemplarz.
  W drugim dniu zajęcia warsztatowe dotyczyły dyskusji nad całością i detalami czasopism; tematyce, tytułach, formach literackich, działach stałych i okazjonalnych, dodatkach drukowanych itp.
  Z troską oceniano teraźniejsze podejście niektórych prasoznawców wieszczących, że "drukowane dzienniki i tygodniki przetrwają najwyżej 10 lat.
  Wszystko przez cyfryzację mediów i rozwój mobilnych urządzeń, z których korzysta coraz więcej osób. To w Internecie, smartfonie i tablecie ludzie będą szukali informacji i komentarzy, a nie w tradycyjnej prasie" Uzasadniano potrzebę i wartość organizacji warsztatów dziennikarskich, integracji środowisk redaktorów czasopism lokalnych Swą misyjność spełniają one poprzez tematykę historyczną, obyczajowa, patriotyczną i in. Wymagają jednak ciągłego doskonalenia, unowocześniania form dziennikarskich, szaty graficznej. i integracji środowiska dziennikarskiego. Póki co na tle tych globalnych zmian samorządowa prasa lokalna trzyma się dobrze.

  Zofia Dziedzic


  Tekst pobrano ze strony internetowej Gminy Świlcza

  Prezentacje:

  1. NASZ Głos 2tekst
  2. RPO WP na lata 2007-2013 oraz 2014-2020 (prezentacja PowerPoint)

13 lutego 2014 r., Budy Głogowskie /Centrum Obszarów Promocji Natura 2000/
 • Konferencja Regionalna PSST
 • XXVII Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia
 • liczba uczestników: około 150 osób,
 • zaproszeni goście: parlamentarzyści z województwa podkarpackiego, Józef Górny - Dyrektor Generalny NIK, Wiesław Motyka - Dyrektor Delegatury NIK w Rzeszowie, Robert Łukasz - Wicedyrektor Delegatury NIK w Rzeszowie, Anna Krzywicka - Dyrektor Departamentu Środowiska NIK, Teresa Warchałowska - Z-ca Dyrektora Departamentu Środowiska NIK, Dyrektorzy Departamentów UMWP, Jerzy Kwieciński - Prezes Fundacji Europejskie Centrum Przedsiębiorczości, Michał Gawroński - Konsorcjum AR-EKO.
 • tematyka:
  - Prezentacja wyników kontroli NIK-u w zakresie ochrony środowiska.
  - Przydomowe oczyszczalnie ścieków jako rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla zabudowy rozproszonej i jako alternatywa dla kanalizacji o współpracy z samorządami województwa podkarpackiego

  Konferencję prowadził Przewodniczący Zarządu PSST Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego. Józef Górny - Dyrektor NIK zaprezentował uczestnikom Konferencji ważniejsze nieprawidłowości i dobre praktyki z kontroli przeprowadzonych w JST przez NIK w latach 2011 - 2013, natomiast Dyrektorzy Departamentu Środowiska NIK w sposób szczegółowy przedstawili wyniki kontroli NIK w zakresie ochrony środowiska. Przedstawiciele Konsorcjum AR-EKO zaprezentowali tematykę dotyczącą przydomowych oczyszczalni ścieków. Obecni na spotkaniu dyrektorzy departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w bezpośrednich rozmowach z uczestnikami udzielali szczegółowych informacji dotyczących bieżących prac poszczególnych departamentów Urzędu.
  Przed rozpoczęciem Konferencji odbyło się posiedzenie Zarządu PSST, który przyjął projekt Planu działalności PSST oraz projekt budżetu PSST na 2014 r. przedkładając je po obrady Ogólnego Zgromadzenia Stowarzyszenia. W trakcie Konferencji miało miejsce Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia, które podjęło m.in. uchwały ws. Planu działalności PSST w 2014 r. oraz budżetu PSST na 2014 r.

  Załączniki:

  1. Stanowisko ws. finansowania kosztów zadań zleconychtekst
  2. Stanowisko ws. PROW na lata 2014-2020tekst

  Prezentacje:

  Najwyższa Izba Kontroli:

  1. PRZEGLĄD KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W JST PRZEZ NIK W LATACH 2011-2013 Ważniejsze nieprawidłowości i dobre praktykitekst
  2. Nieprawidłowosci w jst - Administracja Publicznatekst
  3. KONTROLE JST - Nieprawidłowości i dobre praktyki w zakresie ochrony środowiskatekst
  4. Kontrole jst (2011-2013). Nieprawidłowości i dobre praktyki -Edukacja, zdrowie, opieka społ. rodzina, infrastruktura i bezpieczeństwotekst

  Konsorcjum AR-EKO:

  [>>ZDJĘCIA<<]
30 września - 1 października 2013 r., Chotowa
 • XXI Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych
 • liczba uczestników: około 100 osób,
 • zaproszeni goście: Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego, Przewodniczący Zarządu PSST, Jacek Szarek - Dyrektor Telewizji Polskiej S.A. Oddział Terenowy w Rzeszowie, Henryk Nicpoń - Z-ca Dyrektora Telewizji Polskiej S.A. Oddział Terenowy w Rzeszowie, Tadeusz Więcek - Prezes "Nowe Podkarpacie" Sp. z o.o., Lesław Majkut - Sekretarz Województwa Podkarpackiego, Janina Jastrząb - Skarbnik Województwa Podkarpackiego, Dyrektorzy Departamentów UMWP - Marta Matczyńska, Zofia Kochan, Mariusz Bednarz, Ryszard Jur, Andrzej Kulig, Jerzy Rodzeń, Mariola Zajdel - Ostrowska - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, Mariusz Gilarski - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie, Angelika Koprowicz - Rzecznik Prasowy Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, Marek Tomczyk - Biuro Prasowe Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, Paweł Fuglewicz - Biuro Regionalne Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" w Rzeszowie, przedstawiciele firm i instytucji prezentujących swoje oferty dla samorządów,
 • tematyka:
  - Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackie 2020
  - Nowa perspektywa unijna na lata 2014 - 2020
  - Lista przedsięwzięć strategicznych
  - "Wojewódzka Karta Dużej Rodziny"
  - Prezentacja strony internetowej i Banku Danych Lokalnych
  - Współpraca telewizji lokalnej z samorządami i mediami regionalnymi
  - Współpraca Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie z samorządem lokalnym
  - Informacja Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" o współpracy z samorządami województwa podkarpackiego

  Spotkanie prowadził Przewodniczący Zarządu PSST Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego, a zarazem aktywnie uczestniczył w prezentacji pierwszego tematu i na bieżąco odpowiadał na zadawane przez samorządowców pytania. Dotyczyły one głównie budownictwa mieszkaniowego, dróg wojewódzkich i lokalnych, oraz zagospodarowania około budowanej autostrady. Obecni na spotkaniu dyrektorzy departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w bezpośrednich rozmowach z uczestnikami udzielali szczegółowych informacji o przedstawianych problemach.
  Każdy z przedstawicieli instytucji prezentujących poszczególne tematy zapraszał do kontynuacji, bądź nawiązania dalszej współpracy.
  Pan Jacek Szarek - Dyrektor Telewizji Polskiej S.A. Oddział Terenowy w Rzeszowie zapraszał do współpracy i wymiany informacji na temat działalności samorządów, zdecydowanie poparł wniosek przedstawiciela Dębicy i okolicznych samorządów o włączenie tego regiony w zasięg telewizji regionalnej Rzeszów.
  Pani Mariola Zajdel - Ostrowska - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiając różne sposoby pomocy rodzinom wielodzietnym zwróciła się z prośbą do przedstawicieli samorządów o zgłaszanie do ROPS-u propozycji pomocy takim rodzinom.
  Pan Mariusz Gilarski - przedstawiciel Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie zapraszał do dalszej i dobrze już ugruntowanej współpracy z samorządami, zwłaszcza w zakresie nowych inwestycji.
  Pani Angelika Koprowicz - Rzecznik Prasowy Urzędu Statystycznego w Rzeszowie również proponowała nawiązanie współpracy z samorządami i zwróciła się do obecnych o wyznaczenie w samorządach osoby do kontaktów z Urzędem Statystycznym w Rzeszowie. Wzór zgłoszenia załączony został poniżej. Zwracamy się również z prośbą o przesyłanie zgłoszeń do naszego Biura. Po ich otrzymaniu przekazane zostaną do Urzędu Statystycznego w Rzeszowie.
  Przedstawiciel Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" w Rzeszowie Paweł Fuglewicz przedstawił ideę ubezpieczenia wzajemnego zapraszał i zachęcał do korzystania z tej formy ubezpieczeń /T.U.W. "TUW" nie generuje zysków, każdą wypracowaną nadwyżkę przeznacza na obniżenie składki lub wprost kieruje do ubezpieczonych/.

  Pani Małgorzata Salacha - Burmistrz Kołaczyc, Sekretarz Zarządu PSST zwróciła się do uczestników Konferencji z apelem o przekazanie krwi dla chorego na ostrą białaczkę Burmistrza Gminy Jedlicze Pana Zbigniewa Sanockiego.
  Ponadto wszystkim uczestnikom przekazany został pisemny apel z prośba o wsparcie.


  Podczas konferencji prezentowane były również prezentacje na temat:
  1. Strategia rozwoju województwa podkarpackiego do 2020 roku.
  2. Nowa perspektywa unijna na lata 2014 – 2020.

  Na zakończenie Konferencji przyjęto również stanowiska:
  1. w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw.
  2. w sprawie systemu rozliczania podatku VAT/w świetle uchwały sędziów NSA z dnia 24 czerwca 2013 r. /.

  Załączniki:
  1. Apel o pomoc dla Zbyszka.tekst
  2. Wzór zgłoszenia do Urzędu Statystycznego w Rzeszowie.tekst
  3. Prezentacje konferencji:
   - Strategia rozwoju województwa podkarpackiego do 2020 roku (prezentacja PowerPoint)
   - Nowa perspektywa unijna na lata 2014 - 2020 (prezentacja PowerPoint)
  4. Stanowiska konferencji:
   - w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw.tekst
   - w sprawie systemu rozliczania podatku VAT/w świetle uchwały sędziów NSA z dnia 24 czerwca 2013 r. /.tekst
  5. Wstępna lista przedsięwzięć priorytetowych planowanych do realizacji na terenie województwa podkarpackiego do ujęcia w mandacie negocjacyjnym Samorządu Województwa do Kontraktu Terytorialnego na lata 2014-2020tekst  [>>ZDJĘCIA<<]
22 maja 2013 r., Trzciana
19 marca 2013 r., Sala audytoryjna UMWP w Rzeszowie, al. Ł. Cieplińskiego 4
 • Energia w gminie - Racjonalizacja energetyczna na poziomie samorządu

30 - 31 stycznia 2013 r., WZW "Jawor" w Solinie
  XX Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych,
  XXV Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia

  Konferencja Szkoleniowa pn. "Kampania edukacyjna w zakresie ochrony środowiska oraz inauguracja Karpackiego Roku Żubra w ramach XX PKST"
 • liczba uczestników: ok. 170 osób (w tym ok. 100 przedstawicieli jst, pozostali to osoby związane z leśnictwem);
 • goście konferencji: Zygmunt Cholewiński - Honorowy Przewodniczący PSST Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Lucjan Kuźniar - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Wiesław Rygiel - Dyrektor Kancelarii Zarządu Województwa Podkarpackiego, Nicolas Robin - Dyrektor Biura Owens-Illinois Sprzedaż i Dystrybucja Polska Sp. z o.o., Piotr Michalski - Menadżer ds. Marketingu na Europę Północno-Wschodnią Firmy Owens - Illinois, Janusz Zaleski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Główny Konserwator Przyrody, Jan Tomaka - Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Wiesław Pajda - Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Mirosław Pięta - Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Kinga Kalandyk - Prezes Zarządu Podkarpackiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o., Adam Cyrek - Podkarpacka Agencja Energetyczna, Adam Krynicki - Prezes Zarządu "Krynicki Recykling" S.A. w Pełkiniach, Mariusz Grudzień - Wiceprezes Zarządu Rzeszowskiego Oddziału Stowarzyszenia "WSPÓŁNOTA POLSKA" Dyrektor Domu Polonii, Aleksander Puła - Dyrektor Regionalnego Oddziału Korporacyjnego PKO BP S.A. w Lublinie, Piotr Rusinek - Dyrektor Centrum Korporacyjnego PKO BP S.A. w Rzeszowie, Sławomir Kozioł - Dyrektor Centrum Korporacyjnego PKO BPS.A. w Tarnobrzegu, Marek Żołdak - Prezes Zarządu Domu Brokerskiego "Vector" Sp. z o.o., Tadeusz Więcek - Prezes Zarządu "Nowe Podkarpacie" Sp. z o.o.
  W konferencji brali także udział Dyrektorzy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie: Marcin Ciźla - Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Gospodarki Wodnej, Robert Gnatek - Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska. W spotkaniu wzięli udział także leśnicy;
 • Inauguracja Karpackiego Roku Żubra wraz z otwarciem wystawy fotografii: rok 2013 został przez Marszałka Województwa Podkarpackiego ogłoszony Karpackim Rokiem Żubra. Uroczysta inauguracja odbyła się z udziałem Janusza Zaleskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska i Głównego Konserwatora Przyrody. W holu ośrodka "Jawor" zaprezentowano w tym dniu ekspozycję przygotowana przez LKP "Lasy Bieszczadzkie". Odbył się również krótki koncert zespołu sygnalistów z Technikum Leśnego w Lesku;
 • tematyka konferencji: zarządzanie energią w gminie - konieczność czy zbędny wydatek?, praktyczne aspekty oszczędności energii i jej kosztów według obowiązujących regulacji energetycznych, finansowanie przedsięwzięć realizowanych przez jst i spółki zależne, prezentacja planowanych szkoleń w zakresie zarządzania ryzykiem w jednostkach samorządu terytorialnego, zasady wykorzystania środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz w ramach osłony osuwiskowych obowiązującej jst w 2013 r., przedstawienie wstępnych informacji dotyczących stanu przygotowań do organizacji XVI Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych, kierunki i zasady finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska przez WFOŚiGW w Rzeszowie, jak odpad komunalny może stać się ważnym surowcem na przykładzie zakładu uzdatniania stłuczki szklanej w Pełkiniach, Prezentacja Firmy Owens-Illinois - Huta Szkła Jarosław S.A. - Europejski Lider we wdrażaniu systemów zbiórki selektywnej i recyklingu opakowań szklanych.

  [>>ZDJĘCIA<<]

15 - 16 października 2012 r., Przemyśl - Lwów
 • Konferencja Regionalna PSST,
 • liczba uczestników - ok.120 osób,
 • goście konferencji: parlamentarzyści z województwa podkarpackiego, Anna Kowalska - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Lucjan Kuźniar - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Grzegorz Pochopień - Dyrektor Departamentu Współpracy z Samorządami w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Alicja Wosik - Wicewojewoda Podkarpacki, Marian Podziewski - Wojewoda Warmińsko - Mazurski, płk. SG Waldemar Skarbek - Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, Płk. SG Jarosław Kowalkowski - Komendant Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, Wiesław Pajda - Z-ca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie, Antoni Wydro - Wicekurator Oświaty w Rzeszowie, Andrzej Kulig - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska UMWP w Rzeszowie Wojciech Władyczyn - Dyrektor Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, Władysław Kulczyki Dyrektor Zarządzający BGK, Paweł Lisowski - Dyrektor ds. Współpracy z Samorządami Terytorialnymi BGK, Maciej Kotulski - Dyrektor Oddziału BGK w Rzeszowie, Kazimierz Zając - Prezes EKO HYBRES Sp. z o.o., Lucyna Rybak - Dyrektor Oddziału Regionalnego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" w Rzeszowie, Tadeusz Więcej - Prezes Zarządu "Nowe Podkarpacie" Sp. z o.o., Janusz Olesiński - Dyrektor MISTiA w Krakowie.
  Tematyka:
  1. Zagospodarowanie odpadów - nowe zadania samorządów terytorialnych.
  2. Odzyskiwanie surowców z "elektrośmieci".
  3. Samorządowe aspekty współpracy transgranicznej z Ukrainą.
  4. Problematyka oświatowa po VII Kongresie Zarządzania Oświatą.

  Podczas Konferencji ofertę współpracy z samorządami przedstawił Bank Gospodarstwa Krajowego.


  Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
  w ramach programu Phare

Prezentacje konferencji:
 1. Finansowanie Przedsięwzięć jst - BGK (prezentacja PowerPoint)
 2. Zagospodarowanie odpadów - nowe zadania samorządów terytorialnych (prezentacja PowerPoint)
 3. Odpady - EKO HYBRES sp. z o.o Rogoźnica Głogów Małopolski (prezentacja PowerPoint)
 4. Przedszkole dobre, tańsze, dostępne (prezentacja PowerPoint)

[>>ZDJĘCIA<<]

30 maja 2012 r., Polańczyk
 • XIX Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych,
  XXIV Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia.
 • liczba uczestników - 110 osób,
 • zaproszeni goście: parlamentarzyści z województwa podkarpackiego, radni województwa podkarpackiego, prof. Jerzy Stępień b. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego, Teresa Kubas - Hul - Przewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Dariusz Sobieraj - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Lucjan Kuźniar - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Zdzisława Wasążnik - Dyrektor Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego w Ministerstwie Finansów, Marta Matczyńska - Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP, lek. wet. Janusz Ciołek - Z-ca Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, przedstawiciele firm i instytucji prezentujących swoje oferty dla samorządów,
 • tematyka: realizacja projektów finansowanych ze środków UE , perspektywy finansów samorządów terytorialnych, możliwości realizacji projektów finansowanych ze środków PO Innowacyjna Gospodarka oraz Funduszu Norweskiego w latach2013 - 2017, realizacja inwestycji samorządowych w formie partnerstwa prywatno - publicznego /PPP/, realizacja przepisów ustawy o ochronie zwierząt, tworzenie, likwidacja i przekształcanie jednostek organizacyjnych jst w spółki komunalne.
 • Podczas XXIV Ogólnego Zgromadzenia Stowarzyszenia przyjęto uchwały ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego działalności Stowarzyszenia za 2011 r. oraz udzielenia absolutorium Zarządowi PSST za 2011 r. Zatwierdzone zostały także stanowiska PSST w sprawie ogródków działkowych oraz w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (religia/etyka).
XIX Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych

Prezentacje konferencji:
 1. Realizacja inwestycji samorządowych w formie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (prezentacja PowerPoint)
 2. Realizacja projektów finansowanych ze środków UE (prezentacja PowerPoint)
 3. Realizacje projektów współfinansowanych z FN i POIG w latach 2013-2017tekst
 4. Sytuacja finansowa gmin i powiatów województwa podkarpackiego w latach 2011-2015tekst
 5. Ustawa o ochronie zwierząt (prezentacja PowerPoint)
[>>ZDJĘCIA<<]

XXIV Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia
 1. Odpowiedź na stanowisko ws. ramowych planów nauczaniatekst
 2. Stanowisko ws. ogródków działkowychtekst
  Podziękowanitekst
 3. Stanowsko ws. ramowych planów nauczania w szkołach publicznychtekst
[>>ZDJĘCIA<<]

16 maja 2012 r., Świlcza
 • IX Podkarpackie Forum Lokalnej Prasy Samorządowej
Komunikat tekst

Prezentacje:
 1. PODKARPACKIE Marka regionu (prezentacja PowerPoint, 13 100KB)
 2. RPO WP na lata 2007-2013 (prezentacja PowerPoint, 22 872KB)
[>>ZDJĘCIA<<]

28 lutego 2012 r., Campus WSIiZ w Kielnarowej
 • Konferencja Regionalna PSST, XXIII Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia
 • liczba uczestników: ok. 90 osób
 • goście konferencji: Rafał Kawiatkowski - Z-ca Dyrektora Komunalnego Zakładu Budżetowego w Legionowie, Katarzyna Huptys - Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej w Pszczynie, Andrzej Kulig - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska UMWP, Anna Panek - Kisała - Kierownik Oddziału gospodarki odpadami Departamentu Ochrony Środowiska UMWP, Gabriela Gołuch - Kierownik Oddziału Gospodarki Przestrzennej PUW, przedstawiciele firmy energetycznej TAURON Polska Energia - Roman Warchoł, Marta Iwańczuk - Grzywna i Grzegorz Jankiewicz. W konferencji brali także udział przedstawiciele podkarpackich uczelni: prof. Tadeusz Pomianek - Rektor WSIiZ w Rzeszowie, prof. Stanisław Sosnowski - Prorektor WSI-E zs. w Rzeszowie, prof. Wacław Wierzbieniec - Rektor PWSTE w Jarosławiu wraz z pracownikami, dr Paweł Maciaszczyk - Prorektor ds. Nauczania PWSZ w Tarnobrzegu wraz z pracownikami, Franciszek Tereszkiewicz Kanclerz PWSZ w Krośnie, dr Mirosław Śmieszek - profesor Politechniki Rzeszowskiej wraz z pracownikami Katedry Metod Ilościowych Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, którzy w kuluarach konferencji prezentowali ofertę ekspercko - badawczą i edukacyjno - szkoleniową swoich Uczelni dla podkarpackich samorządów.
 • tematyka konferencji:
  - Ustawa o gospodarce odpadami,
  - Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
  - Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

  Duże zainteresowanie uczestników Konferencji wzbudziły prezentowane przez gości z Legionowa i Pszczyny praktyczne aspekty wdrażania nowych zasad zagospodarowania odpadów w gminach. Podczas Ogólnego Zgromadzenia Stowarzyszenia przyjęto budżet i program działalności PSST na 2012 r. oraz stanowiska PSST w ważnych dla samorządów kwestiach.

Stanowiska konferencji: tekst
 1. Stanowisko ws. obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jst
 2. Stanowisko ws. likwidacji części sądów rejonowych
 3. Stanowisko ws. planowanych zmian w ustawie o finansach publicznych
  Odpowiedź na stanowisko

Prezentacje konferencji:
 1. System Gospodaki Odpadami w Legionowie (prezentacja PowerPoint, 2 316KB)
 2. System zbiórki odpadów w Pszczynie (prezentacja PowerPoint, 2 412KB)
 3. Gospodarowanie odpadami komunalnymi (prezentacja PowerPoint, 3 710KB)
 4. TAURON Polska Energia S.A. dla samorządu (prezentacja PowerPoint, 21 645KB)
 5. Marka Województwa Podkarpackiego - wydawnictwa (prezentacja PowerPoint, 3 044KB)
 6. Zjazdy Krystyn (prezentacja PowerPoint, 33 133KB)

Prezentacje i oferty podkarpackich uczelni:
  Politechnika Rzeszowska - Katedra Metod Ilościowych
 1. Politechnika Rzeszowska-Katedra Metod Ilościowych (prezentacja PowerPoint, 5 287KB)
 2. Oferta współpracytekst

  Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania zs. w Rzeszowie tekst
 1. Oferta współpracy wybranych Instytutów WSIiZ
 2. Oferta Centrum Usług Informatycznych
 3. Oferta Zespołu Projektów Interdyscyplinarnych WSIiZ
 4. Oferta Centrum Studiów Podyplomowych WSIiZ

[>>ZDJĘCIA<<]

12 grudnia 2011 r., Rymanów
 • Konferencja Regionalna PSST pt. "Problemy i dylematy podkarpackiej oświaty"
 • liczba uczestników: ok. 170 osób
 • na Konferencji gościli m.in.: Krzysztof Wójcik - Biuro Projektów Programowych Kancelarii Prezydenta PR, Andrzej Reguła - Wicewojewoda Podkarpacki, Dariusz Sobieraj - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Janusz Konieczny - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, podkarpaccy parlamentarzyści: Józefa Hrynkiewicz, Marek Rzęsa, Piotr Romański, Mirosław Pluta, Senator RP - Alicja Zając, Antoni Wydro - Wiceprokurator Oświaty w Rzeszowie, Grażyna Kalandyk - Główny Księgowy Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Stanisław Kłak - Przewodniczący Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP, Alfred Kopeć - Przewodniczący RSO i W NSZZ "Solidarność", Jan Bałuka - Przewodniczący RSO i W NSZZ "Solidarność" w Krośnie, Alina Kozińska - Bałdyga - Prezes Zarządu FIO w Warszawie, przedstawiciele stowarzyszeń prowadzących szkoły i przedszkola
 • tematyka konferencji: stanowiska KonferencjitekstNowe

[>>ZDJĘCIA<<] Nowe

16 - 17 czerwca 2011 r., Kombornia
Mapatekst
Tapeta XVIII PKST Komborniatekst
Tapeta XXII OZS Komborniatekst

[>>ZDJĘCIA<<]

11 maja 2011 r., - Gminne Centrum Kultury Gminy Świlcza w Trzcianie
 • VIII Podkarpackie Forum Lokalnej Prasy Samorządowej

Etyka zawodowa dziennikarzatekst
Komunikattekst
[>>ZDJĘCIA<<]


3 - 4 marca 2011 r., - Solina

3 marca 2011 r.
 • XXI Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia
 • liczba uczestników: ok. 120 osób;
 • podczas XXI OZS został wybrany nowy Zarząd PSST oraz Komisja Rewizyjna PSST
 • podjęto uchwały w sprawie: budżetu, planu pracy na 2011 r., nadania tytułu Honorowego Przewodniczącego PSST, wyboru Zarządu PSST i wyboru Komisji Rewizyjnej PSST
 • promocja nowego logotypu i hasła województwa podkarpackiego /pokazy akrobatyki rowerowej - Krystian Herba, zespół "Klang"/
4 marca 2011 r.
 • Konferencja Regionalna PSST
 • goście konferencji: prof. Feliks Kiryk, dr Zbigniew K. Wójcik - Prezes RIO w Rzeszowie, Lech Kotkowski - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Tadeusz Strużyński - Dyrektor Krajowej Izby Rozliczeniowej w Rzeszowie, Marta Matczyńska - Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego w UMWP, Ryszard Jur - Dyrektor Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO w UMWP, Krzysztof Piela - Z-ca Dyrektora Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO w UMWP, Jacek Nowocień - Z-ca Dyrektora Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO w UMWP, Andrzej Kulig - Z-ca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Środowiska w UMWP, Anna Panek - Kierownik w Departamencie Rolnictwa i Środowiska UMWP, Piotr Kaznowski - ABW w Rzeszowie, Alina Kozińska - Bałdyga - Federacja Inicjatyw Oświatowych, Jacek Koziński - Politechnika Warszawska, Jacek Trojnar - Wiceprezes Polskiego Związku Łuczniczego w Warszawie, Władysław Kruk - Prezes UKS "Sokół" Ropczyce,
 • tematyka konferencji:
  – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 /realizacja 2007 - 2010/,
  – gospodarowanie przestrzenią,
  – ochrona środowiska,
  – ochrona informacji niejawnych,
  – "E-administracja",
  – fundusze UE dla Województwa Podkarpackiego /perspektywy 2010 - 2015/,
  – samorządowe wsparcie sportu powszechnego w województwie podkarpackim
Prezentacje:
 1. Stan wykorzystania funduszy UE 2007-2013 (prezentacja PowerPoint, 7 839KB)
 2. PO KL dla JST-wykorzystanie śrokdów i możliwości (prezentacja PowerPoint, 1 505KB)
 3. Wdrażanie osi II-VII ROP WP na lata 2007-2013 (prezentacja PowerPoint, 1 222KB)
 4. PROW na lata 2007-2013 stan wdrażnia (prezentacja PowerPoint, 649KB)

Stanowisko:
 1. Stanowisko tekst
 2. Stanowisko 2 tekst

11 - 12 października 2010 r. - Wojskowy Zespół Wypoczynkowy "Jawor" w Solinie
 • XVII Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych;
 • liczba uczestników: ok. 100 osób;
 • goście konferencji: prof. Feliks Kiryk, dr Zbigniew K. Wójcik - Prezes RIO
  w Rzeszowie, Lech Kotkowski - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Tadeusz Strużyński - Dyrektor Krajowej Izby Rozliczeniowej w Rzeszowie, Marta Matczyńska - Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego w UMWP, Ryszard Jur - Dyrektor Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO w UMWP, Krzysztof Piela - Z-ca Dyrektora Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO w UMWP, Jacek Nowocień - Z-ca Dyrektora Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO w UMWP, Andrzej Kulig - Z-ca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Środowiska w UMWP, Anna Panek - Kierownik w Departamencie Rolnictwa i Środowiska UMWP, Piotr Kaznowski - ABW w Rzeszowie, Alina Kozińska - Bałdyga - Federacja Inicjatyw Oświatowych, Jacek Koziński - Politechnika Warszawska, Jacek Trojnar - Wiceprezes Polskiego Związku Łuczniczego w Warszawie, Władysław Kruk - Prezes UKS "Sokół" Ropczyce,
 • tematyka konferencji:
  - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 /realizacja 2007 - 2010/,
  - gospodarowanie przestrzenią,
  - ochrona środowiska,
  - ochrona informacji niejawnych,
  - "E-administracja",
  - fundusze UE dla Województwa Podkarpackiego /perspektywy 2010 - 2015/
  - samorządowe wsparcie sportu powszechnego w województwie podkarpackim
[>>ZDJĘCIA<<]


Prezentacje:
 1. Gospodarowanie przestrzenią - finansowe skutki dla samorządów (prezentacja PowerPoint, 14 783KB)
 2. Najczęściej popełniane błędy w zamówieniach publicznych (prezentacja PowerPoint, 1 236KB)
 3. Oceny oddziaływania na środowisko - najważniejsze zmiany (prezentacja PowerPoint, 163KB)
 4. Planowane zamierzenia na lata następne w ramach osi od II-VII RPO WP (prezentacja PowerPoint, 559KB)
 5. Płatności dla Beneficjentów w ramach osi II-VII w 2010 r. (prezentacja PowerPoint, 786KB)
 6. Rola i miejsce ocen oddziaływania na środowisko w procesie realizacji inwestycji infrastrukturalnych (prezentacja PowerPoint, 932KB)
 7. Stan realizacji RPO WP na lata 2007 - 2013 (prezentacja PowerPoint, 28 104KB)
 8. Zagospodarowanie odpadów komunalnych - wymogi obowiązujące i planowane (prezentacja PowerPoint, 670KB)
 9. ePUAP schemat działania usługi(ePUAP-ADM) (prezentacja PowerPoint, 709KB)
 10. PayByNet dla Administracji wersja mini_mini (prezentacja PowerPoint, 531KB)

12 maja 2010 r., Trzciana k/Rzeszowa
 • VII Podkarpackie Forum Lokalnej Prasy Samorządowej
 • współorganizatorzy - Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Gminne Centrum Kultury w Świlczy z/s w Trzcianie i Gmina Świlcza,
 • patronat Marszałka Województwa Podkarpackiego
 • liczba uczestników - ok. 80 osób.
[>>KOMUNIKAT<<]

Prezentacje:
 1. Media lokalne w społeczeństwie obywatelskim - Wojciech Furman (prezentacja PowerPoint, 172KB)
 2. Odrodzenie samorządu terytorianego w Polsce - Mieczysław Janowski (prezentacja PowerPoint, 5 551KB)
 3. Regionalna Strategia Innowacji Woj. Podk. - Teresa Pasterz (prezentacja PowerPoint, 648KB)

26 - 27 października 2009 r. - Wojskowy Zespół Wypoczynkowy "Jawor" w Solinie
 • XVI Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych;
 • liczba uczestników: 110 osób;
 • goście konferencji: Zdzisława Wasążnik - Dyrektor Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego w Ministerstwie Finansów, Iwona Król - Dyrektor Biura Promocji Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" w Warszawie, Lucyna Rybak - Dyrektor Biura Regionalnego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" w Rzeszowie, Artur Gluziński i Klara Jóźwicka - przedstawiciele Instytutu Doskonalenia Administracji i Biznesu LAUDATOR, Eugeniusz Moczuk - przedstawiciel firmy UNIVERSE - IBS, Jacek Posłuszny - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Marta Matczyńska - Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, Maria Fajger - Dyrektor Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, Ryszard Jur - Dyrektor Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, Krzysztof Piela - Z-ca Dyrektora Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, Paweł Potyrański - Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, Mariusz Bednarz - Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, Andrzej Kulig - Z-ca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego,
 • tematyka konferencji:
  – finanse samorządowe 2010,
  – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - realizacja i perspektywy,
  – Program Operacyjny Kapitał Ludzki - realizacja i perspektywy,
  – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 - realizacja i perspektywy,
  – Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej - realizacja i perspektywy,
  – ubezpieczenia wzajemne w samorządzie terytorialnym,
  – "Kompetentny urzędnik - silny samorząd' /informacja o projekcie/,
  – współpraca przedsiębiorstw doradczych z samorządem terytorialnym,

Prezentacje:
 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 - realizacja i perspektywy. (prezentacja PowerPoint)
 2. Perspektywy realizacji osi priorytetowych II - VII RPO Województwa Podkarpackiego. (prezentacja PowerPoint)
 3. Wybrane problemy ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć. (prezentacja PowerPoint)
 4. Wybrane problemy związane z finansowaniem projektów i nieprawidłowościami. (prezentacja PowerPoint)
 5. Nowe rozwiązania w zakresie finansów jednostek samorządu terytorialnego. (prezentacja PowerPoint)
 6. PO Kapitał Ludzki czynnikiem rozwoju zasobów ludzkich Podkarpacia. (prezentacja PowerPoint)
 7. Strategia Informatyzacji Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. "Kompetentny urzędnik - silny samorząd". (prezentacja PowerPoint)
 8. "Kompetentny urzędnik - silny samorząd" (prezentacja PowerPoint)

Stanowiska:
 1. Stanowisko w sprawie treści artykułu w GC "Nowiny". tekst
 2. Stanowisko w sprawie apelu do Ministra Finansów. tekst
 3. Stanowisko w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków finansowych na infrastrukturę edukacyjną - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013. tekst
 4. Stanowisko w sprawie zwiększenia środków dla osi priorytetowej IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, działanie 4.1 - Infrastruktura ochrony środowiskowej w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013. tekst
 5. Stanowisko w sprawie uwzględnienia wniosków gmin w związku z modernizacją drogi krajowej nr 4. tekst

28 września 2009 r. - Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie
 • Konferencja Regionalna ph. Aktualne problemy prawa miejscowego i wydawania aktów administracyjnych;
 • Konferencja zrealizowana we współpracy z Instytutem Doskonalenia Administracji i Biznesu LAUDATOR, w ramach projektu "Na straży jakości lokalnego prawa", finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
 • liczba uczestników: 150 osób;
 • tematyka konferencji:
  1. Procesowe i ustrojowe problemy wykonywania administracji przez JST, w tym:
   – wydawanie aktów prawa miejscowego i ich znaczenie w procesie stosowania prawa,
   – organ wykonawczy a organ stanowiący JST - uprawnienia kontrolno -nadzorcze organów JST,
   – procedura administracyjna - obowiązki procesowe organu administracji publicznej.

   Temat zreferował Waldemar Bochenek - doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt szkół wyższych, pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego;
   Wykład Waldemara Bochenkatekst

  2. Prawo do sądu a ochrona samodzielności jednostek samorządu terytorialnego, w tym:
   – samodzielność jednostek samorządu terytorialnego jako przedmiot ochrony sądowej,
   – prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję organu wyższej instancji wydaną w wyniku rozpatrzenia odwołania od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez organ jednostki samorządu terytorialnego w sytuacji, gdy decyzja organu odwoławczego ma wpływ na prawa i obowiązki tej jednostki lub jej organów,
   – prawo do udziału na prawach strony w postępowaniu sądowo -administracyjnym jednostki samorządu terytorialnego, której organ wydał decyzję administracyjną, w sytuacji, gdy przedmiotem tego postępowania jest decyzja organu odwoławczego.

   Temat zreferował Wojciech Śnieżyński - asystent sędziego w WSA we Wrocławiu, Zakład Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego;
   Wykład Wojciecha Śnieżyńskiegotekst

  3. Nowoczesny samorząd. Możliwości podejmowania współpracy między samorządem a przedsiębiorstwami doradczymi.

   Temat zreferowali: Jacek Strojny i Eugeniusz Moczuk z Firmy UNIVERSE-IBS

3 - 4 czerwca 2009 r. - Wojskowy Zespół Wypoczynkowy "Jawor" w Solinie
 • XV Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych;
 • liczba uczestników: 120 osób;
 • goście konferencji: Andrzej Matusiewicz - Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Kazimierz Ziobro - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Stanisław Bajda - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Mariusz Król -
  Z-ca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Mariola Zajdel - Ostrowska - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, Mariusz Bednarz - Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, Andrzej Kulig - Z-ca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, Dariusz Tracz - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Anna Gajewska - Bank Gospodarstwa Krajowego, Wojciech Sikora - Firma SAWE;
 • tematyka konferencji:
  – oceny oddziaływania na środowisko - informacja dla samorządów terytorialnych,
  –  aktualne możliwości pozyskiwania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie dla projektów realizowanych przez samorządy terytorialne,
  –  stan realizacji działań samorządowych objętych PROW 2007-2013 w województwie podkarpackim,
  –  pożyczki udzielane przez BGK na wyprzedzające finansowanie projektów w ramach działań PROW 2007 - 2013,
  –  problematyka polityki społecznej w województwie podkarpackim,
  –  aktualne propozycje programów społecznych ROPS dla samorządów terytorialnych, rozwiązywanie problemów budownictwa socjalnego w gminach,
 • w pierwszym dniu konferencji /3 czerwca/ odbyło się również XVIII Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia podczas, którego delegaci przyjęli sprawozdanie z działalności PSST w 2008 r., sprawozdanie finansowe (bilans wraz z rachunkiem wyników) z działalności Stowarzyszenia za rok 2008 oraz na podstawie wniosku Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia udzielili absolutorium Zarządowi PSST za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.
Prezentacje:
 1. Oceny oddziaływania na środowisko. (prezentacja PowerPoint: 1 008KB)
 2. Aktualne możliwości pozyskiwania dofinansowania z WFOŚiGW w Rzeszowie dla projektów realizowanych przez samorządy terytorialne. (prezentacja PowerPoint: 122 KB)
 3. Domy w konstrukcji drewnianej alternatywą dla budownictwa socjalnego. (prezentacja PowerPoint: 18 259 KB)
 4. Prezentacja Banku Gospodarstwa Krajowego. (prezentacja PowerPoint: 661 KB)
 5. Zadania samorządu województwa w zakresie zatrudnienia socjalnego oraz infrastruktury  pomocy społecznej. (prezentacja PowerPoint: 634 KB)
 6. Stan wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w województwie podkarpackim (prezentacja PowerPoint: 902 KB)

12 maja 2009 r., Trzciana k/Rzeszowa
 • VI Podkarpackie Forum Lokalnej Prasy Samorządowej
 • współorganizatorzy - Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Gminne Centrum Kultury w Świlczy z/s w Trzcianie i Gmina Świlcza,
 • liczba uczestników - ok. 100 osób,
 • tematyka wiodąca: Forma edytorska czasopism samorządowych,
 • tematyka wygłoszonych referatów:
  –  Prasa samorządowa województwa podkarpackiego - prof. dr hab. Zofia Sokół - Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie,
  –  Zasady kompozycji i oprawa graficzna składu czasopism - Marek Banat - St. Instruktor WDK w Rzeszowie,
  –  Rola fotografii w prasie lokalnej - Jerzy Wygoda - Członek Fotoklubu RP,
  –  Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 2033 r. - dr Edward Malisiewicz,
 • rozstrzygnięcie konkursu na najciekawiej redagowane pod względem edytorskim czasopismo samorządowe w województwie podkarpackim - 2008/2009 - zwycięzcami zostali:
  –  w kategorii czasopism gminnych "Kwartalnik - Gazeta Gminy Bukowsko" ,
  –  w kategorii czasopism miejsko - gminnych "Kurier Sokołowski" /miesięcznik/,
  –  w kategorii czasopism miejskich "Tygodnik Sanocki",
  –  w kategorii czasopism powiatowych "Kurier Lubaczowski" /dwumiesięcznik/,
 • podczas Forum odbywała się również wystawa prasy samorządowej województwa podkarpackiego.

25 marca 2009 r. -Rymanów, Zajazd Jaś Wędrowniczek
 • Konferencja Oświatowa "EDUKACJA - DOBREM NARODOWYM", zorganizowana wspólnie z Gminą Rymanów;
 • Patronat Honorowy:
  • Minister Edukacji Narodowej - Katarzyna Hall
  • Rzecznik Praw Obywatelskich - Janusz Kochanowski,
  • Fundacja Pro Publico Bono;
 • Patronat Medialny: "Wspólnota" - Pismo Samorządu Terytorialnego;
 • liczba uczestników konferencji - ok. 130 osób;
 • goście konferencji: Posłowie na Sejm RP: Renata Butryn , Andrzej Ćwierz i Jan Bury /Przewodniczący Fundacji Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II "Wzrastanie"/, Aleksander Tynelski - przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej, Alina Kozińska - Bałdyga - Prezes Federacji Inicjatyw Oświatowych w Warszawie, Izabela Dzieduszycka - reprezentująca Komitet Obywatelski "Edukacja dla rozwoju", Adam Pietrzak - Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia "Przymierze Rodzin", Andrzej Matusiewicz - Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Alina Pieniążek - Dyrektor Wydziału Edukacji Podstawowej i Gimnazjalnej w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Grażyna Dytko - Z-ca Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Lucyna Rybak - Dyrektor Biura Regionalnego T.U.W. "TUW" w Rzeszowie, Małgorzata Ziajka - Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rymanowa - Zdroju, Marek Czarnota - historyk, regionalista, dziennikarz;
 • tematyka konferencji:
  •  oświata na Podkarpaciu - stan i perspektywy,
  •  zmiany w prawie oświatowym,
  •  programy unijne wspierające oświatę,
  •  stowarzyszenia rozwoju miejscowości szansą na uspołecznienie szkół
  •  "Mała Szkoła Obywatelska" jako przykład dobrej praktyki,
  •  doświadczenia przekształceń struktury oświaty w dotychczasowej sytuacji prawnej,
  •  rola samorządu terytorialnego w zachowaniu i kontynuowaniu kultury i tradycji lokalnych, wzajemnościowe ubezpieczenia w oświacie /oferta Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW"/
[>>ZDJĘCIA<<]

Prezentacje:
 1. Ministerstwo Edukacji Narodowej - Reforma systemu oświaty, (prezentacja PowerPoint: 5541 KB)
 2. Kuratorium Oświaty w Rzeszowie - Oświata na Podkarpaciu, (prezentacja PowerPoint: 9921 KB)
 3. WUP w Rzeszowie - Człowiek najlepsza inwestycja - Priorytet IX PO KL, (prezentacja PowerPoint: 4538 KB)
 4. Mała Szkoła Obywatelska - przykład dobrej praktyki, (prezentacja PowerPoint: 10532 KB)
 5. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" - Ubezpieczenie BEZPIECZNA GMINA. (prezentacja PowerPoint: 351 KB)

18 lutego 2009 r. - Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie
 • Konferencja Regionalna PSST

 • •  liczba uczestników konferencji: ok. 100 osób;
  •  goście konferencji: Maria Fajger - Dyrektor Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Krzysztof Wierszelis - przedstawiciel firmy "BITEL" z Wrocławia, Marian Długosz - przedstawiciel Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie;
  •  tematyka konferencji:
      —  zasady dofinansowania projektów inwestycyjnych z RPO (Działanie 1.4, schemat A - "Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu"),
      —  sposoby uzyskiwania przez samorządy oszczędności na kosztach usług telekomunikacyjnych,
      —  optymalizacja techniczno - ekonomiczna gminnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych jako przykład efektów współpracy samorządów z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie;


 • XVII Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia

 • •  Podczas XVII OZS delegaci m.in. podjęli uchwałę w sprawie budżetu PSST na 2009 r. oraz przyjęli Program działalności Stowarzyszenia w 2009 r.
[>>ZDJĘCIA<<]

4 - 5 grudnia 2008 r. - Przemyśl, Hotel "Gromada"
 • Konferencja Regionalna PSST,
 • współorganizator: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego;
 • liczba uczestników konferencji: ok. 130 osób;
 • goście konferencji: Janusz Mikuła - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Marek Kundegórski - członek zespołu doradczego Ministra Środowiska, Mirosław Stańczyk - Z - ca Dyrektora Departamentu Finansów Samorządowych w Ministerstwie Finansów, Teresa Lusio - przedstawiciel Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Robert Nowakowski - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Piotr Pawelec - Prezes Podkarpackiej Agencji Energetycznej, Lesław Wojtas - Prezes PBS w Sanoku, Lucyna Rybak - Dyrektor Biura Regionalnego T.U.W. "TUW" w Rzeszowie, Wojciech Buczak - Prezes Stowarzyszenia Komitetu Społecznego Budowy Pomnika płk. Leopolda Lisa - Kuli, prof. dr hab. Sylwester Makarski - Uniwersytet Rzeszowski, dr inż. Paweł Szyszkowski - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, dr Jan Reszetnik - RWD PROSPECT Sp. z o.o. Tarnów, Ryszard Zając - F.H.U. ZAPOL Rzeszów, Grzegorz Leśniewski - fotografik przyrody; dyrektorzy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego;
 • tematyka konferencji:
  –  metody zagospodarowywania odpadów ulegających biodegradacji - aspekty technologiczne i ekonomiczne,
  –  kierunki rozwoju technologii alternatywnych do składowania w systemach gospodarki odpadami komunalnymi - uwarunkowania prawne i technologiczne,
  –  strategia działania NFOŚiGW na najbliższe lata z uwzględnieniem finansowania zadań w gospodarce odpadami,
  –  perspektywy finansowania samorządów terytorialnych w kontekście nowelizacji ustawy o finansach publicznych oraz planowanej subwencji na 2009 r.,
  –  zasady finansowania gospodarki odpadami w ramach RPO WP,
  –  proces realizacji założeń Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami,
  –  harmonogram i realizacja działań PROW - konsultacje kryteriów regionalnych,
  –  odpady komunalne jako odnawialne źródła energii - perspektywy dla samorządów,
  –  założenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
  –  system monitoringu powodziowego,
  –  prezentacja Dyrekcji Ochrony Środowiska,
  –  prezentacja idei budowy pomnika płk. Łukasza Cieplińskiego w Rzeszowie,
  –  marketing w zarządzaniu jst, oferty dla samorządów: Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku, Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW", F.H.U. ZAPOL Rzeszów.
Prezentacje:
 1. Metody zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji. (prezentacja PowerPoint: 53508 KB)
 2. Strategia działania NFOŚiGW na najbliższe lata z uwzględnieniem zadań w gospodarce odpadami. (prezentacja PowerPoint: 4085 KB)
 3. Kierunki rozwoju technologii alternatywnych do składowania w systemach gospodarki odpadami komunalnymi - uwarunkowania prawne i technologiczne. (prezentacja PowerPoint: 12240 KB)
 4. Marketing w zarządzaniu jednostką terytorialną na przykładzie województwa podkarpackiego. (prezentacja PowerPoint: 91 KB)
 5. Odpady komunalne jako odnawialne źródła energii - perspektywy dla samorządów. (prezentacja PowerPoint: 2571 KB)
 6. Główne założenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. (prezentacja PowerPoint: 315 KB)
 7. PROW 2007 - 2013 - podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. (prezentacja PowerPoint: 809 KB)

[>>Stanowisko w sprawie działań osłonowych dla obszarów zagrożonych skutkami wprowadzenia zmian przepisów celnych"<<]  
[>>Stanowisko w sprawie zmian w realizacji RPO dla Województwa Podkarpackiego"<<]  
     [>>Odpowiedź na stanowisko w sprawie zmian w realizacji RPO dla Województwa Podkarpackiego<<]


[>>ZDJĘCIA<<]

25 - 26 września 2008 r. - WZW "Jawor" w Solinie
 • Konferencja Regionalna PSST,
  15 lecie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,
 • liczba uczestników: ok. 250 osób;
 • tematyka konferencji:
  • działalność WFOŚiGW w Rzeszowie w latach 1993 - 2008 oraz strategia działania do 2012 r.,
  • strategia działania NFOŚiGW na najbliższe 4 lata,
  • możliwości pozyskiwania środków finansowych przez jednostki samorządu terytorialnego w perspektywie lat 2007 - 2013,
  • wdrażanie Systemu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
  • konsekwencje nie wywiązywania się z zobowiązań wspólnotowych w gospodarce odpadami,
  • techniczne i ekonomiczne aspekty wyboru instalacji służącej zagospodarowaniu odpadów komunalnych,
  • obowiązki beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w zakresie zarządzania oraz promowania projektów,
  • przygotowanie wniosków z zakresu gospodarki wodno - ściekowej i odpadowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
  • prezentacja doświadczeń w realizacji zadań ochrony środowiska.

[>>ZDJĘCIA<<]

11 - 12 czerwca 2008 r. - WZW "Jawor" w Solinie
 • XIV Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych
 • liczba uczestników: 130 osób;
 • goście konferencji: Renata Zielińska - przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztof Kołodziejak - przedstawiciel Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, Bogdan Rzońca - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Honorowy Przewodniczący PSST, Stanisław Bajda - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Mariusz Bednarz - Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, Grzegorz Nowak - przedstawiciel Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" Biuro Regionalne w Rzeszowie, Bożena Gretka - Prezes SLG - ITC Sp. z o.o., Zbigniew Rakowiecki - Dyrektor SLG-ITC Sp. z o.o., Krzysztof Załęgowski - przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie;
 • tematyka konferencji:
  • dyskusja na temat rozwiązań ustrojowych dla samorządu terytorialnego,
  • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 /zagadnienia przedstawione przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi/,
  • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, Działanie 311 - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej /zagadnienia przedstawione przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa/,
  • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 /zagadnienia przedstawione przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/,
  • źródła finansowania programów ostrożnościowych i naprawczych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, które utraciły zdolność kredytową,
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jednostek samorządu terytorialnego,
  • oferta programowa SLG International Training Center.


 • XVI Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia
 • podczas XVI OZS odbyły się wybory uzupełniające do Zarządu PSST III kadencji - delegaci wybrali na członków Zarządu: Zbigniewa Blecharczyka - Wójta Gminy Dubiecko oraz Zuzannę Paduch - Wójta Gminy Grębów;
 • delegaci przyjęli sprawozdanie finansowe (bilans wraz z rachunkiem wyników) z działalności Stowarzyszenia za rok 2007 oraz na podstawie wniosku Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia udzielili absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za okres 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
 • podczas, poprzedzającego OZS, posiedzenia Zarządu PSST przyjęto w poczet członków Stowarzyszenia Miasto Dębicę, w związku z czym Stowarzyszenie liczy już 115 członków.
Stanowiska
Stanowisko w sprawie przekazania samorządom prowadzenia Funduszu Alimentacyjnego.
Stanowisko w sprawie stosowania wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego.
     [>>Odpowiedź Ministerstwa Rozwoju Regionalnego<<]
Stanowisko w sprawie środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
     [>>Odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi<<]
Stanowisko w sprawie zmian granic jednostek samorządu terytorialnego. Prezentacje
Lp. Tytuł prezentacji, plik do pobrania
1. PROW na lata 2007 - 2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. (prezentacja PowerPoint: 5694KB)
2. PROW na lata 2007 - 2013, Działanie 311 - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. (prezentacja PowerPoint: 593KB)
3. Źródła finansowania programów ostrożnościowych i naprawczych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, które utraciły zdolność kredytową.(prezentacja PowerPoint: 170KB)
4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - Pakiet "Bezpieczna Gmina". (prezentacja PowerPoint: 116KB)
5. Oferta programowa SLG International Training Center. (prezentacja PowerPoint: 798KB)

[>>ZDJĘCIA<<]

12 maja 2008 r. - Rzeszów/ Sala Konferencja UMWP, Ul. Towarnickiego 3a
 • Konferencja Regionalna PSST ph. Planowanie Przestrzenne - Dylematy,
 • współorganizator: Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie,
 • liczba uczestników konferencji: ok. 110 osób,
 • goście konferencji:
  Mieczysław Janowski - Poseł do Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele Parlamentu RP z województwa podkarpackiego/Władysław Ortyl - Senator RP, Tomasz Kamiński, Kazimierz Moskal, Stanisław Ożóg - Posłowie na Sejm RP/, Elżbieta Szelińska - Radca Ministra Infrastruktury, Ewa Młodochowska - Dyrektor Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie, Ryszard Pytlowany - Kierownik Oddziału Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Krośnie, Piotr Klimczak - przedstawiciel Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Władysław Woźniak - Z-ca dyrektora Wydziału Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Bożena Gretka - Prezes SLG International Training Center Sp. z o.o., Zbigniew Rakowiecki - Dyrektor SLG International Training Center Sp. z o.o, Agata Sarna - Kierownik Oddziału Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego;
 • tematyka konferencji:
  • koncepcje zmian regulacji prawnych w gospodarce przestrzennej,
  • koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju - problemy regionalne,
  • aglomeracja a obszar metropolitalny,
  • problemy samorządów w aspekcie realizacji zapisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  • zmiany granic i statusu jednostek samorządu terytorialnego,
  • oferty dla samorządów przedstawione przez przedstawicieli: SLG International Training Center Sp. z o.o., Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Oddziału Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego.

6 maja 2008 r. - Trzciana k/ Rzeszowa, /CKG Świlcza w Trzcianie/
 • V Podkarpackie Forum Lokalnej Prasy Samorządowej
 • współorganizatorzy - Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie i Gmina Świlcza,
 • tematyka wiodąca: Dokumentacja historii Małych Ojczyzn w prasie samorządowej,
 • tematyka wygłoszonych referatów:
  • Medialny opis świata - prof. Kazimierz Ożóg,
  • Warsztat dziennikarski - red. Bogdan Biskup,
  • Tradycje Małych Ojczyzn - dokumentacja i popularyzacja - Marek Czarnota /pisarz, dziennikarz, regionalista/,
 • rozstrzygnięcie konkursu na najciekawiej opisujące historię Małej Ojczyzny pismo samorządowe w województwie podkarpackim - 2007/2008:
  pisma samorządowe - laureaci:
  • Kurier Błażowski,
  • Nasz Przemyśl,
  • Trzcionka,
  • Wiadomości Brzozowskie,
 • wystawa prasy samorządowej województwa podkarpackiego,
 • liczba uczestników - ok. 100 osób.


[>>ZDJĘCIA<<]

13 lutego 2008 r. - Rymanów, zajazd Jaś Wędrowniczek
 • Konferencja Oświatowa "Oświata - Misja i Odpowiedzialność", zorganizowana wspólnie z Federacją Inicjatyw Oświatowych w Warszawie,
 • Patronat Honorowy: Rzecznik Praw Obywatelskich,
 • Patronat Medialny: "Wspólnota" - Pismo Samorządu Terytorialnego,
 • liczba uczestników konferencji - ok. 170 osób,
 • goście konferencji:

  przedstawiciele Parlamentu RP z województwa podkarpackiego: Stanisław Piotrowicz - Senator RP oraz Posłowie na Sejm RP - Grażyna Gęsicka , Piotr Babinetz , Kazimierz Moskal , Władysław Ortyl , Stanisław Ożóg , Ewa Zalewska - Steć - przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej, Waldemar Rataj - Doradca Rzecznika Praw Obywatelskich, Alina Kozińska - Bałdyga - Prezes Federacji Inicjatyw Oświatowych w Warszawie, Waldemar Furmanek i Ryszard Pęczkowski - przedstawiciele Uniwersytetu Rzeszowskiego, Jerzy Cypryś - p.o. Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Alina Pieniążek - Z-ca Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego ds. Kształcenia Ogólnego w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Jacek Posłuszny - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Mariola Zajdel - Ostrowska - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, Krzysztof Pawłowski i Krystyna Dynowska - Chmielewska - przedstawiciele Wyższej Szkoły Biznesu National - Louis University w Nowym Sączu,
 • tematyka konferencji:
  • rola i zadania współczesnej oświaty,
  • równość szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
  • prezentacja ponadregionalnego programu wspierania uzdolnień uczniów,
  • zamierzenia polityki oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej,
  • zadania kuratorium oświaty w polskim systemie edukacyjnym,
  • dynamika zmian w sieci szkół i placówek województwa podkarpackiego - procedury likwidacji i przekształcenia,
  • małe przedszkola i szkoły obywatelskie,
  • możliwości finansowania projektów oświatowych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
  • finansowanie Zakładów Aktywności Zawodowej.
 • po konferencji odbyło się XV Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia na którym przyjęto budżet PSST oraz plan działalności Stowarzyszenia na 2008 r. Podczas, poprzedzającego OZS, posiedzenia Zarządu PSST przyjęto w poczet członków Stowarzyszenia Gminę Wadowice Górne /powiat mielecki/ i Miasto i Gminę Lesko oraz przyjęto rezygnację Gminy Sanok z członkostwa w PSST.

[>>Stanowisko w sprawie skreślenia projektów z województwa podkarpackiego z listy Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"<<]
     [>>Odpowiedź Ministerstwa Rozwoju Regionalnego <<]
[>>Stanowisko w sprawie zatok przystankowych przy drogach wojewódzkich i powiatowych<<]
[>>Stanowisko w sprawie zmian w systemie funkcjonowania oświaty<<]
[>>Stanowisko w sprawie zmian granic jst<<]
[>>Stanowisko w sprawie zwrotu samorządom utraconych dochodów z tytułu ulgi prorodzinnej<<]


 Prezentacje
Lp. Tytuł prezentacji, plik do pobrania
1 Możliwości finansowania projektów oświatowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (prezentacja Power Point 891KB)
2 Prezentacja Federacji Inicjatyw Oświatowych (prezentacja Power Point 280KB)
3 Prezentacja Kuratorium Oświaty w Rzeszowie (prezentacja Power Point 2 741KB)
4 Zasady finansowania zakładów aktywności zawodowej w województwie podkarpackim (prezentacja Power Point 885KB)
5 Prezentacja Federacji Inicjatyw Oświatowych - uzupełnienie (prezentacja Power Point 678KB)
6 Prezentacja Wójta Gminy Jarocin Zbigniewa Walczaka (prezentacja Power Point 22,7MB)

[>>ZDJĘCIA<<]

10 - 11 grudnia 2007 r. - Świlcza, Hotel "Nowy Dwór"
 • Konferencja Regionalna PSST
 • liczba uczestników konferencji: ok. 200 osób
 • goście konferencji:
  przedstawiciele Parlamentu RP z województwa podkarpackiego /Kazimierz Jaworski i Zdzisław Pupa - Senatorowie RP, Jan Bury (PiS), Andrzej Ćwierz, Stanisław Ożóg, Wojciech Pomajda i Leszek Deptuła (Honorowy Przewodniczący PSST) - Posłowie na Sejm RP/, Zuzanna Rojek - przedstawiciel Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Przemysław Saltarski - przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Mirosław Karapyta - Wojewoda Podkarpacki, Bogdan Rzońca /Honorowy Przewodniczący PSST/ i Kazimierz Ziobro - Wicemarszałkowie Województwa Podkarpackiego, Stanisław Bajda i Jan Burek - Członkowie Zarządu Województwa Podkarpackiego, Krystyna Lech, Mariusz Bednarz, Ryszard Jur, Dariusz Surma, Stanisław Nowak, Norbert Tomkiewicz, Aleksander Konopek - dyrektorzy departamentów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarapckiego, Maria Suchy - Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Mariusz Król i Józef Frączek - Wiceprezesi Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie, Jacek Posłuszny - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Maciej Karasiński - Podkarpacki Kurator Oświaty, Marcin Krawczyk - Dyrektor Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Rzeszowie, Grzegorz Nowakowski - Dyrektor Ośrodka Regionalnego FRDL w Rzeszowie, Andrzej Witkowski - Dyrektor RCSA w Rzeszowie, Andrzej Kulig - Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa PUW w Rzeszowie, Mirosław Ruszała - Związek Komunalny "Wisłok", Sławomir Wilk i Dariusz Woźniak - przedstawiciele Stowarzyszenia "Miasta w internecie".
 • tematyka konferencji:
  • ochrona środowiska - gospodarka odpadami /prezentacja projektu aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, praktyczne przykłady realizacji przedsięwzięć w gospodarce odpadami w województwie podkarpackim, sankcje wobec samorządów dotyczące gospodarki odpadami, koszty zbiórki odpadów komunalnych w świetle ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, warunki otrzymania dofinansowania z Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko", możliwości finansowania gospodarki odpadami ze środków WFOŚiGW, prezentacja realizacji Programu "Likwidacja dzikich wysypisk", ocena stanu środowiska w województwie podkarpackim/,
  • Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 / wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, planowany harmonogram naboru wniosków oraz zasady oceny projektów w ramach RPO, luka finansowa i pomoc publiczna w projektach, podstawowe informacje o lokalnych programach rewitalizacji oraz zasadach finansowania mieszkalnictwa w ramach RPO/,
  • Program Operacyjny "Kapitał Ludzki" /zadania Ministerstwa Pracy i Polityki społecznej w zakresie realizacji PO "Kapitał Ludzki", możliwości realizacji projektów jednostek samorządu terytorialnego w ramach PO "Kapitał Ludzki"/,
  • finansowanie oświaty,
  • rozwój społeczeństwa informacyjnego /zamierzenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w realizacji programów dotyczących społeczeństwa informacyjnego, szerokopasmowy dostęp do internetu jako element strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego/,
  • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich /informacje ogólne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat PROW, działania PROW adresowane bezpośrednio do samorządów terytorialnych, oś "Leader" - rola samorządów w tworzeniu partnerstw/.

1. [>>Stanowisko konferencji w sprawie zmiany niektórych przepisów ustaw o samorządzie terytorialnym<<] ( 21.12.2007 )
2. [>>Stanowisko w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013.<<]
3. [>>Stanowisko w sprawie zmian w ustawie "Karta Nauczyciela"<<]
4. [>>Stanowisko w sprawie warunków realizacji inwestycji liniowych<<]
5. [>>Stanowisko w sprawie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla samorządów wykluczonych z możliwości składania wniosków o dofinansowanie z Funduszy Unii Europejskiej<<]
6. [>>Stanowisko w sprawie rozwoju lecznictwa sanatoryjnego<<]
7. [>>Stanowisko w sprawie zapisów Szczegółowego opisu priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013<<]
8. [>>Stanowisko w sprawie rozwoju szkolnictwa zawodowego<<]
9. [>>Stanowisko w sprawie przeniesienia z Rzeszowa do Krakowa siedziby Wspólnego Sekretariatu Technicznego dla Programu Współpracy Transgranicznej "Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013" w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej<<]


 
 Prezentacje
Lp. Tytuł prezentacji, plik do pobrania
1 Dofinansowanie inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii (prezentacja Power Point 120KB)
2 Stan Środowiska w Województwie Podkarpackim - Informacja WIOŚ RZESZÓW (prezentacja Power Point 9,68MB)
3 Warunki uzyskania dofinansowania z PO Infrastruktura i Środowisko (prezentacja Power Point 4,06MB)
4 Nowe zasady dofinansowania projektów z dziedziny edukacji ekologicznej (prezentacja Power Point 103KB)
5 Podkarpacka Platforma Elektronicznych Usług Sektora Publicznego e-Urząd (prezentacja Power Point 1,6MB)
6 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Oś IV LEADER "Małe granty" (prezentacja Power Point 126KB)
7 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)
(prezentacja Power Point 22,2MB)
8 Kryteria i zasady podziału środków publicznych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pomiędzy województwa w ramach wybranych działań (prezentacja Power Point 1,4MB)
9 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działania regionalne Odnowa i rozwój wsi (prezentacja Power Point 151KB)
10 Oś 4 Leader w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (prezentacja Power Point 2MB)
11 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 OŚ IV PROW 2007-2013 (prezentacja Power Point 382KB)
12 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działania regionalne Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej (prezentacja Power Point 138KB)
13 Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 (prezentacja Power Point 740KB)
14 Podstawowe informacje o lokalnych programach rewitalizacji, w tym o zagadnieniach dotyczących mieszkalnictwa (prezentacja Power Point 3,3MB)
15 Projekty generujące dochód (prezentacja Power Point 214KB)
16 Założenia systemu naboru i weryfikacji wniosków aplikacyjnych oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach RPO (prezentacja Power Point 2,3MB)
17 Szerokopasmowa sieć teleinformatyczna dla Województwa Podkarpackiego - wstępna koncepcja (prezentacja PDF 1,9MB)
18 Szerokopasmowy dostęp do Internetu jako element strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego (prezentacja Power Point 2,76MB)
19 Kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego na Podkarpaciu - infrastruktura i społeczeństwo (prezentacja Power Point 1,18MB)
20 Zadania MPiPS w zakresie realizacji PO Kapitał Ludzki w obszarze działalności samorządów terytorialnych (prezentacja Power Point 144KB)
21 Możliwości realizowania projektów przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach PO Kapitał Ludzki (prezentacja Power Point 4,02MB)

[>>ZDJĘCIA<<]

28 - 29 maja 2007 r. - WZW "Jawor" w Solinie
 • XIII Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych, XIV Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia
 • liczba uczestników - ok. 130 osób
 • goście: Parlamentarzyści z województwa podkarpackiego, Ewa Draus - Wojewoda Podkarpacki, Dariusz Iwaneczko - I Wicewojewoda Podkarpacki, Jerzy Wolski - Z-ca Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Dagmara Korbasińska - Z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia, Aleksandra Malarz - Z-ca Dyrektora Departamentu Funduszy Ekologicznych w Ministerstwie Środowiska, Władysław Majka - Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Zbigniew Sieczkoś - Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie, Robert Bugaj - Z-ca Dyrektora Podkarpackiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie ds. medycznych, Lesław Budzisz - Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Aleksander Puła - Dyrektor Regionalnego Oddziału Korporacyjnego PKO BP w Lublinie, Wiesław Sowa - Z-ca Dyrektora Generalnej dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, Adam Maternia - Z-ca dyrektora Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.
 • tematyka - problematyka służby zdrowia w województwie podkarpackim /w dyskusji wzięli udział m.in. przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia oraz Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie/, infrastruktura drogowa w województwie podkarpackim /głos zabrali m.in. przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie oraz Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie/, ochrona środowiska w województwie podkarpackim /dyskusja na ten temat odbyła się przy udziale przedstawicieli Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie/, promocja województwa podkarpackiego we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną, prezentacja oferty głównego sponsora konferencji - Banku PKO BP.
[>>Stanowisko konferencji w sprawie projektu likwidacji wojewódzkich funduszy ochrony środowiska<<] ( 05.07.2007 )
[>>Stanowisko konferencji w sprawie zmian w ustawie o pracownikach samorządowych<<] ( 05.07.2007 )
[>>Stanowisko konferencji w sprawie cen paliw płynnych w województwie podkarpackim<<] ( 05.07.2007 )
[>>ZDJĘCIA<<]

17 maja 2007 r. - Trzciana
 • IV Podkarpackie Forum Lokalnej Prasy Samorządowej
 • liczba uczestników - ok. 100 osób
 • goście: Zygmunt Cholewiński - Marszałek Województwa Podkarpackiego, Jerzy Cypryś - Wicekurator Oświaty w Rzeszowie, Marek Jastrzębski - Dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, Zdzisław Sroka - Prezes Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej w Krakowie, Zbigniew Cygan - Dziennikarz Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej, dziennikarze, twórcy, wydawcy lokalnej prasy samorządowej oraz przedstawiciele samorządów z Województwa Podkarpackiego
[>>ZDJĘCIA<<]

11 kwietnia 2007 r. - WDK w Rzeszowie
 • Konferencja Regionalna PSST
 • liczba uczestników - ok. 150 osób
 • goście: Mieczysław Paradowski - Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w MRiRW, Agnieszka Litwiniuk - Departament Prognozowania i Analiz w MRiRW, Ewa Draus - Wojewoda Podkarpacki, Satnisław Bajda - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Magdalena Grabowska - Z-ca Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa PUW, Maria Fajger - Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Rzeszowie przedstawiciele instytucji rolniczych i samorządów terytorialnych z województwa podkarpackiego, dyrektorzy departamentów UMWP
[>>ZDJĘCIA<<]

15 - 16 lutego 2007 r. - Hotel "Gromada" w Przemyślu
 • XIII Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia, XII Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych
[>>Komunikat<<] ( 05.03.2007 )
[>>Prezentacja MINISTERSTWA ROZWOJU REGIONALNEGO<<] ( 05.03.2007 ) Prezentacja Microsoft Power Point, rozmiar: 7.62MB
[>>ZDJĘCIA<<]

11 - 12 października 2006 r. - Arłamów
 • Konferencja Regionalna PSST
 • liczba uczestników - ok. 100 osób
 • goście: Kazimierz Barczyk - Przewodniczący Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, Robert Jaworski - Dyrektor Generalny Siemens Sp. z o.o. Regionu Południe w Katowicach
 • tematyka - podsumowanie mijającej kadencji podkarpackich samorządów, Siemens dla samorządów
[>>Stanowisko konferencji <<] ( 24.10.2006 )
[>>ZDJĘCIA<<]

8 - 9 czerwca 2006 r. - Solina
 • XI Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych
 • liczba uczestników - ok. 110 osób
 • goście: Robert Godek - I Wicewojewoda Podkarpacki, Kazimierz Nycz -Wiceprezes Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie, Ryszard Ladziński - Dyrektor Obszaru Sprzedaży do Klienta Indywidualnego TP S.A., Mirosław Ruszała - Przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego "Wisłok", przedstawiciele sponsorów, samorządy terytorialne z województwa podkarpackiego
 • tematyka - budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, partnerstwo prywatno - publiczne TP S.A. i podkarpackich samorządów, ochrona środowiska w województwie podkarpackim, finansowanie inwestycji i ubezpieczenie mienia samorządów podkarpackich
[>>Stanowisko konferencji <<] ( 22.06.2006 )
[>>ZDJĘCIA<<]

24 maja 2006 r. - Trzciana
 • III Podkarpackie Forum Lokalnej Prasy Samorządowej
 • liczba uczestników - 90
 • goście: dr Wojciech Furman - Uniwersytet Rzeszowski, dr Andrzej Jagusztyn - Uniwersytet Rzeszowski, Marian Duda - Dyrektor Departamentu Edukacji i Kultury UMWP

[>>ZDJĘCIA<<]
[>>Wybrane osiagniecia Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego II kadencji<<] ( 20.06.2006 )

26 kwietnia 2006 r. - Rzeszów
 • Konferencja Regionalna PSST
 • liczba uczestników - ok. 90 osób
 • goście: Robert Godek - I Wicewojewoda Podkarpacki, Artur Gluziński - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Władysław Stącel - Sędzia Sądu Okręgowego w Rzeszowie, Romuald Lipczyński - Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego PUW, Mirosław Przewoźnik - Dyrektor Wydziału Poltyki Społecznej PUW, Władysław Kowal - Dyrektor GDDKiA o/Rzeszów, Jerzy Rodzeń - Departament Rozwoju Regionalnego UMWP
  w Rzeszowie, Lucyna Rybak - Dyrektor Biura Regionalnego T.U.W. "TUW" w Rzeszowie, Ryszard Ladziński - Dyrektor Obszaru Sprzedaży do Klienta Indywidualnego TP S.A., przedstawiciele samorządów terytorialnych z województwa podkarpackiego, dyrektorzy departamentów UMWP
 • tematyka - projekt RPO dla Województwa Podkarpackiego 2007 - 2013, akty wykonawcze do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, współpraca Wojewody z samorządem terytorialnym - zamierzenia na 2006r., apel o zatrudnienie niektórych kategorii skazanych
[>>ZDJĘCIA<<]

7 - 8 listopada 2005 r. - Przemyśl
 • X Jubileuszowa Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych
 • liczba uczestników - ok. 170 osób
 • goście: Parlamentarzyści Województwa Podkarpackiego, Andrzej Siekański - Dyrektor Wykonawczy Regionu Wschód Telekomunikacji Polskiej w Krakowie, Ryszard Ladziński - Dyrektor Obszaru Sprzedaży do Klienta Indywidualnego TP S.A., Lesław Budzisz - Prezes WFOŚiGW wraz z członkami Zarządu Funduszu, Jan Sołek - Prezes PROT w Rzeszowie, Aleksander Puła - Dyrektor Regionalnego Oddziału Korporacyjnego PKO BP S.A. w Lublinie, ks. prałat Stanisław Słowik - Dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej, przedstawiciele samorządów terytorialnych z województwa podkarpackiego, dyrektorzy departamentów UMWP oraz sympatycy PSST.
  Mszy Świętej w intencji podkarpackich samorządów na 5-lecie PSST przewodniczył
  J.E. Ks. Abp Józef Michalik - Metropolita Przemyski, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.
 • tematyka - rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego - współpraca TP S.A. z podkarpackimi samorządami, finansowanie inwestycji samorządowych z funduszy europejskich
[>>5 lat PSST<<] ( 21.11.2005 )
[>>Finansowanie inwestycji samorzadowych z FE<<] ( 21.11.2005 )
[>>Apel w sprawie Regionalnego Centrum Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży<<] ( 21.11.2005 )
[>>Stanowisko konferencji <<] ( 21.11.2005 )
[>>ZDJĘCIA<<]

21 czerwca 2005 r. - Rzeszów
 • IX Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych
 • liczba uczestników - ok. 100 osób
 • goście: Ryszard Frużyński - Z-ca Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie, Andrzej Kozłowski - Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Aleksander Puła - Dyrektor Regionalnego Oddziału Korporacyjnego PKO BP S.A. w Lublinie, przedstawiciele Telekomunikacji Polskiej S.A. Ryszard Bujak - Dyrektor Genaralny Proma Reha Pol Sp. z o.o., Lucyna Rybak - Dyrektor Biura Regionalnego T.U.W. "TUW" w Rzeszowie, Jan Sołek - Prezes Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz dyrektorzy departamentów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego
24 maja 2005 r. - Trzciana
 • II Podkarpackie Forum Prasy Samorządowej
 • liczba uczestników - 97
 • goście: dr Dariusz Tworzyło - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Jerzy Rodzeń - przedstawiciel Departamentu Rozwoju Regionalnego PUW
[>>KOMUNIKAT<<] ( 15.06.2005 )

30 - 31 marca 2005 r. - Solina
 • VIII Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych
 • goście: Mirosława Lewińska - dyrektor ekonomiczny Podkarpackiego Kuratorium Oświaty, dr Edward Malisiewicz - dyrektor Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego, Andreas Turk i Sylwester D. Andrzejak (Styria - Austria), Aleksander Puła - dyrektor Oddziału Korporacyjnego PKO BP S.A. w Lublinie, Robert Kuraszkiewicz - zastepca dyrektora OR ARiMR w Rzeszowie, Artur Gluziński - przedstawiciel Ministerstwa Polityki Społecznej, Tadeusz Wiecek - prezes wydawnictwa "Nowe Podkarpacie" Sp. z o.o., Anna Bilo - przedstawicielka Centrum Obsługi Inwestora w Rzeszowie
 • tematyka - konkurs "Podkarpacka Nagroda Samorządowa" , XV-lecie odrodzonego samorządu w Polsce, szanse i zagrożenia wynikające z opracowywanego Planu Rozwoju Polski na lata 2007 - 2013 , rozwój miejscowości turystycznych, wsparcie dla inwestycji ze środków UE, Kontraktu Wojewódzkiego i Programu INTERREG III A, dofinansowanie inwestycji kredytami pomostowymi lub obligacjami, stypendia socjalne dla uczniów i młodzieży jako zadanie własne gminy, ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, informacja o konkursie dla inwestorów "Grunt na medal"
[>>Stanowisko<<]

7 marca 2005 r. - Rzeszów
 • Wybrane aspekty zagospodarowania odpadów organicznych a produkcja biomasy wierzby energetycznej

2 - 3 grudnia 2004 r. - Bystre k/Baligrodu
 • VII Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych
 • liczba uczestników - ok. 190 osób
 • goście: Marek Sobiecki - Dyrektor Departamentu Polityki Ekologicznej w Ministerstwie Środowiska, Mirosław Przewoźnik - Z-ca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW w Rzeszowie, Tomasz Chrząstowski - Dyrektor Departamentu Ekonomicznego NFOŚiGW, Lesław Budzisz - Prezes WFOŚiGW w Rzeszowie, Tadeusz Błaszczyszyn - Wiceprezes WFOŚiGW w Rzeszowie, Kazimierz Nycz - Wiceprezes WFOŚiGW w Rzeszowie, Edward Adamski - Z-ca Prezesa ARiMR, Andrzej Skarbek - Dyrektor ARiMR o/Rzeszów, Robert Kuraszkiewicz - Z-ca Dyrektora ARiMR o/Rzeszów, Andrzej Wojdyło - Prezes Zarządu T.U.W. "TUW" z Iwoną Król - Dyrektorem Biura Promocji T.U.W. "TUW" i Lucyną Rybak - Dyrektorem Biura Regionalnego T.U.W. "TUW" w Rzeszowie, dyrektorzy departamentów: Rozwoju Regionalnego, Funduszy Strukturalnych, Rolnictwa i Środowiska, Promocji Regionalnej i Sportu UMWP, Zdrowia i Polityki Społecznej i Edukacji i Kultury oraz Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie
 • przyjęto stanowiska w sprawie:
  - dostępności środków ze ZPORR dla podkarpackich samorządów terytorialnych
  - płatności za projekty SAPARD zrealizowane w 2004 r.
  - określenia części oświatowej subwencji ogólnej.
[>>Stanowiska<<]

3 - 4 czerwca 2004 r. - Solina
 • VI Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych
 • liczba uczestników - ok. 110 osób
 • goście: Stanisław Długosz - Wicewojewoda Podkarpacki, Wojciech Pomajda - Prezes ARiMR, Julian Ozimek - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Artur Gluziński - Departament Pożytku Publicznego w MGPiPS, Mirosław Przewoźnik - Z-ca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW w Rzeszowie, Lesław Budzisz - Prezes WFOŚiGW w Rzeszowie, Bogusław Płodzień - Wiceprezes WFOŚiGW w Rzeszowie, dyrektorzy departamentów: Rozwoju Regionalnego, Funduszy Strukturalnych, Rolnictwa i Środowiska oraz Promocji Regionalnej i Sportu UMWP
[>>UCHWAŁY<<] (11.07.2004 )
[>>STANOWISKA<<] (11.07.2004 )
[>>ZDJĘCIA<<]

27 maja 2004 r. - Trzciana
 • I Podkarpackie Forum Prasy Samorządowej
 • liczba uczestników - ok. 120 osób
 • goście: prof. dr hab. Kazimierz Ożóg - Uniwersytet Rzeszowski, dr Wojciech Furman - Uniwersytet Rzeszowski, Marian Duda - Dyrektor Departamentu Edukacji i Kultury UMWP

[>>KOMUNIKAT<<] (06.07.2004 )

28 listopada 2003 r. - Tyczyn
 • Seminarium na temat dochodów jst oraz zagospodarowania przestrzennego gmin.
 • liczba uczestników - ok. 100 osób,
 • goście: Władysław Woźniak - Architekt Wojewódzki, Z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego PUW, Alicja Strojny - Z-ca Dyrektora Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego, Maria Niemiec - Skarbnik Województwa Podkarpackiego,
 • tematyka - ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym.
21 października 2003 r. - Rzeszów
 • Potencjał geotermalny Podkarpacia i warunki jego wykorzystania
  /zorganizowana wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego/
 • liczba uczestników - ok. 80 osób,
 • goście: prof. dr hab. Julian Sokołowski, prof. dr hab. Jacek Zimny, prof. dr hab. Ryszard Henryk Kozłowski
 • tematyka - warunki występowania wód geotermalnych i możliwości i wykorzystania w gminach województwa podkarpackiego, stan zasobów odnawialnych źródeł energii i możliwości ich wykorzystania w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa podkarpackiego, możliwości pozyskania środków finansowych na rozwój geoenergetyki.
9 - 10 października 2003 r. - Solina
 • Konferencja regionalna z okazji 10 - lecia WFOŚGW w Rzeszowie.
  /zorganizowana wspólnie z WFOŚiGW w Rzeszowie/
 • liczba uczestników - 230 osób,
 • goście: Elżbieta Łukacijewska, Joanna Grobel - Proszowska, Jan Bury, Jan Tomaka - Parlamentarzyści z Województwa Podkarpackiego, Jan Kurp - Wojewoda Podkarpacki, Krzysztof Kłak - Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Tadeusz Sosnowski - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Jan Hawrylewicz - Z-ca Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gen. Józef Jedynak - Komendant Wojewódzki Policji, Lucyna Rybak - Dyrektor TUW "TUW" w Rzeszowie, przedstawiciele instytucji działających w sferze ochrony środowiska, szefowie wielu firm, instytucji finansowych oraz agencji rozwoju.
 • tematyka - oprócz uroczystości jubileuszowych, odbyła się również część robocza konferencji, podczas której odbyła się m.in. prezentacja Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego, przedstawiono oferty współpracy WFOŚiGW w Rzeszowie z samorządami terytorialnymi województwa, problematykę wykorzystania Funduszu Spójności w 2004 r. oraz zamierzenia ARiMR na 2004 r. i wyniki I edycji programu SAPARD.
16 - 18 czerwca 2003 r. - Solina
 • V Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych.
 • liczba uczestników - 140 osób,
 • goście: Elżbieta Łukacijewska, Mieczysław Kasprzak, Marek Kuchciński - Posłowie na Sejm RP, Jerzy Miller - Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Zdzisław Siewierski - Prezes Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, Mieczysław Paradowski - Przedstawiciel Ministra Rolnictwa, Jan Kurp - Wojewoda Podkarpacki, Krzysztof Kłak - Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Stanisław Ożóg - Wiceprzewodniczący Związku Powiatów Polskich, Tadeusz Krzosek - Pełnomocnik Wojewody ds. Informacji Niejawnych, Waldemar Rataj - Dyrektor Instytutu Spraw Obywatelskich "Pro Publico Bono",
 • tematyka - dochody jednostek samorządu terytorialnego, zagospodarowanie przestrzenne, prawo budowlane, podatki i opłaty lokalne, finansowanie służby zdrowia, procedury rozliczeniowe programu Sapard,
 • podczas konferencji odbyła się również uroczystość wręczenia złotych i srebrnych nagród w konkursie "Lider Województwa Podkarpackiego" organizowanym przez Izbę Handlowo - Przemysłową w Rzeszowie dla firm naszego regionu.
[>>STANOWISKA<<]

8 - 9 kwietnia 2003 r. - Przemyśl
 • Konferencja tematyczna.
 • liczba uczestników - 110 osób,
 • goście: Jan Kurp - Wojewoda Podkarpacki, Krzysztof Kłak - Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Bożena Sadecka - Dyrektor Wydziału Budżetu i Finansów PUW, Bogusława Szczepanik - Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjno - Kartograficznego, Lesław Budzisz - Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Barbara Kuźniar - Jabłczyńska - Prezes Zarządu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Teresa Kubas - Hul - Pełnomocnik Zarządu RARR ds. współpracy z samorządami, Stanisław Dubas - Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie,
 • tematyka - pozyskiwanie przez jednostki samorządu terytorialnego środków ze źródeł pozabudżetowych na finansowanie budowy i modernizacji infrastruktury komunalnej, zakres dotacji z budżetu państwa dla samorządów terytorialnych kierowanych za pośrednictwem Wojewody, wpływ stanu ewidencji gruntów i budynków na wymiar podatku rolnego oraz od nieruchomości na 2003 r., możliwości wspierania finansowego inwestycji proekologicznych w 2003 r., pozyskiwanie funduszy przedakcesyjnych Unii Europejskiej /PHARE, ISPA/ oraz przygotowanie do korzystania z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej po 2004 r., wsparcie finansowe inwestycji infrastrukturalnych z programu SAPARD.
30-31 stycznia 2003 r. - Rzeszów
 • IV Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych.
 • liczba uczestników - 130 osób,
 • goście: Mieczysław Janowski - Senator RP, Roman Pitera - Z-ca Dyrektora Departamentu Integracji Europejskiej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jan Ponulak - Sekretarz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Kazimierz Surowiec - Wicewojewoda Podkarpacki, Zbigniew Szafraniec - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, prof. Andrzej Kwolek - Z-ca Prezesa Fundacji Caritas, Jan Kurp - Podkarpacki Kurator Oświaty, Władysław Woźniak - Z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego,
 • tematyka - informacje o wynikach negocjacji akcesyjnych w zakresie rolnictwa, zamierzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wobec administracji samorządowej, realizacja programu SAPARD w województwie podkarpackim oraz najpilniejsze działania ARiMR dotyczące wsi i obszarów wiejskich, prace Parlamentu RP w zakresie nowych uregulowań prawnych dla samorządów terytorialnych, bieżące problemy oświaty w województwie podkarpackim, aktualny stan prawny dotyczący problematyki planowania przestrzennego w gminach.
13 - 15 czerwca 2002 r. - Solina
 • III Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych.
 • liczba uczestników - 120 osób,
 • goście: Marianna Borowska - Zastępca Dyrektora Departamentu Finansów Samorządów Terytorialnych w Ministerstwie Finansów, Arkadiusz Michoński - Zastępca Dyrektora Departamentu Unii Europejskiej i Obsługi Negocjacji Akcesyjnych, Stanisław Garlicki - Dyrektor Departamentu Ochrony Powietrza i Konwencji Klimatycznej, Kazimierz Surowiec - Wicewojewoda Podkarpacki, Tadeusz Wawak - Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Jan Kurp - Podkarpacki Kurator Oświaty,
 • tematyka - integracja europejska (szanse i zagrożenia), certyfikaty jakości dla urzędów administracji publicznej, reforma samorządu terytorialnego, finanse samorządów terytorialnych, specyfika regionalna i wsparcie finansowe rolnictwa, wdrożenie nowych regulacji prawnych i wsparcie infrastruktury w zakresie ochrony środowiska, specyfika regionalna i finansowanie oświaty.
11 marca 2002 r. - Rzeszów
 • II Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych.
 • liczba uczestników - 140 osób,
 • goście: Krzysztof Janik - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Andrzej Zdebski -Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej, Anna Siejda - Dyrektor Departamentu Kontraktów Wojewódzkich i Programów Pomocowych w Ministerstwie Gospodarki, Zdzisław Siewierski - Wojewoda Podkarpacki.
 • tematyka - rozwój regionalny, przeciwdziałanie bezrobociu, zmiany legislacyjne dotyczące funkcjonowania samorządów terytorialnych.
[>>KOMUNIKAT<<]

4-5 grudnia 2001 r. - Przemyśl
 • Samorząd Terytorialny 2002
 • liczba uczestników - 130 osób,
 • goście - Zdzisław Siewierski - Wojewoda Podkarpacki, Tadeusz Lulek - Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, Abp Józef Michalik - Metropolita Przemyski, Prof. Jerzy Regulski - Prezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.
 • Funkcjonowanie oświaty w 2002 r., oczekiwania Uniwersytetu Rzeszowskiego wobec samorządów terytorialnych, ochrona środowiska, perspektywy kontraktów regionalnych w 2002 r., samorząd terytorialny w drodze do Unii Europejskiej, współpraca Policji z samorządem terytorialnym.
27 czerwca 2001 r. - Sieniawa
 • Finanse i kompetencje samorządów terytorialnych
 • liczba uczestników -100 osób,
 • goście: Elżbieta Hibner - Wiceminister Finansów, Lech Sprawka - Wiceminister Edukacji Narodowej, Prof. Zyta Gilowska - ekspert ds. finansów publicznych, Marek Kuchciński - Wicewojewoda Podkarpacki, parlamentarzyści z województwa podkarpackiego.
15-17 lutego 2001 r. - Solina
 • I Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych.
 • liczba uczestników -180 osób,
 • goście: Sławomir Urbaniak - Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, Robert Choma - Wiceprezes Krajowego Urzędu Pracy, Prof. Michał Kulesza - ekspert ds. samorządu terytorialnego, Kazimierz Kujda - Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Zbigniew Sieczkoś - Wojewoda Podkarpacki, Zarząd Województwa Podkarpackiego.
 • tematyka -integracja europejska, rynek pracy a problemy bezrobocia, samorząd terytorialny -reforma i finanse, ochrona środowiska naturalnego.
[>>STANOWISKA<<]

18 grudnia 2000 r. - Rzeszów
 • Program Wojewódzki, Kontrakt Regionalny, Bank Projektów Województwa -uwarunkowania i założenia dla Podkarpacia.
 • liczba uczestników -120 osób,
 • goście: Zarząd Województwa Podkarpackiego, przedstawiciele Wojewody Podkarpackiego.
13 listopada 2000 r. - Rzeszów
 • Perspektywy funkcjonowania transportu publicznego i przewozów w województwie podkarpackim w obliczu ich restrukturyzacji.
 • liczba uczestników - 120 osób,
 • goście: Jerzy Widzyk - Minister Transportu i Gospodarki Morskiej, Prof. Zyta Gilowska - ekspert ds. finansów publicznych, Zbigniew Sieczkoś - Wojewoda Podkarpacki, parlamentarzyści z województwa podkarpackiego.
[ góra ]

Szkolenia

2 grudnia 2015 r., Boguchwała
  Gmina i jej jednostki organizacyjne jako jeden podatnik- centralizacja rozliczeń VAT

 • liczba uczestników: 90 osób /Władze oraz pracownicy JST /
 • prowadzący:
  Tomasz Rzepa - straszy menedżer w Departamencie Podatkowym firmy doradczej KPMG, posiadając blisko 10-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym dla klientów różnego rodzaju branż, w tym również dla samorządu terytorialnego. Specjalizuje się w zakresie podatku VAT. Jego doświadczenie obejmuje koordynację kompleksowych przeglądów rozliczeń podatku VAT, bieżące doradztwo w zakresie tego podatku, jak również reprezentowanie klientów w trakcie kontroli i postępowań podatkowych.

  Tomasz Dereszewski - supervisor w Departamencie Podatkowym firmy doradczej KPMG. Posiada ponad 6 letnie doświadczanie w zakresie doradztwa podatkowego, które zdobywał w tzw. Wielkiej Czwórce oraz uznanych kancelariach prawnych i podatkowych. Specjalizuje się we wdrażaniu rozwiązań z zakresu podatku od towarów i usług, głównie dla podmiotów z sektora finansowego, medycznego oraz jednostek samorządu terytorialnego. Od 2012 współpracuje na stałe z jednostkami samorządu terytorialnego w kwestiach związanych z odliczaniem podatku VAT.

 • tematyka:

 • 1. Centralizacja czynności wewnątrz gminy
  2. Gmina i jednostki budżetowe jako jeden podatnik
  3. Centralizacja rozliczeń podatkowych w Gminie
  4. Ograniczenie ryzyka wynikającego z KKS oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie finansów publicznych
  5. Centralizacja rozliczeń gminy szanse i zagrożenia.

  [>>ZDJĘCIA<<]
13 października 2015 r., Boguchwała
  Ustawa prawo zamówień publicznych

 • liczba uczestników: 55 osoby /Władze oraz pracownicy JST /
 • prowadzący: Piotr Sperczyński - wykładowca i trener zamówień publicznych, dysponujący 21 letnim doświadczeniem w zakresie zamówień publicznych (od 1994 roku), w tym co najmniej 10 letnim doświadczeniem jako arbiter wpisany na listę Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Prowadząc Pracownię Zamówień Publicznych, doradza w przygotowaniu / procedurach zamówień publicznych zamawiającym, wykonawcom i kontrolującym zamówienia publiczne. Uznany specjalista i ekspert (zamawiający, kontrola zamówień publicznych), który po zakończeniu szkolenia pomaga jego uczestnikom w sytuacjach konfliktowych
 • i problematycznych.
 • tematyka:

 • 1. Warunki udziału w postępowaniu.

  1.1. Warunki udziału jako ograniczenie konkurencyjności.
  1.2. Warunki obowiązkowe i te, na które ma wpływ zamawiający.
  1.3. Praktyczne stosowanie.

  2. Kryteria oceny ofert.

  2.1. Ograniczenia w dowolności opisu.
  2.2. Kryteria oceny - cena 100%.
  2.3. Kryteria poza cenowe - zasady i praktyczny schemat ich budowania.

  3. Rażąco niska cena.

  3.1. Obowiązek zastosowania.
  3.2. Mechanizm liczenia 30%.
  3.3. Żądanie wyjaśnień - obowiązkowe składniki w treści wystąpienia.
  3.4. Dodatkowe reguły i zasady.
  3.5. Odrzucenie oferty. Tezy wyroków KIO.

  4. Nowości w systemie zamówień - co zmienić w swoich procedurach.

  4.1. Zmiany w prawie w okresie ostatnich miesięcy - zamówienia publiczne.
  4.2. Obowiązkowe zmiany w siwz i ogłoszeniu o zamówieniu na przykładzie przetargu nieograniczonego.

  [>>ZDJĘCIA<<]
8 kwietnia 2015 r., Rzeszów
  Zamówienia publiczne - wybrane elementy systemu w roku 2015.
 • liczba uczestników: 53 osoby /Władze oraz pracownicy JST /
 • prowadzący: Piotr Sperczyński - wykładowca i trener zamówień publicznych, dysponujący 21 letnim doświadczeniem w zakresie zamówień publicznych (od 1994 roku), w tym co najmniej 10 letnim doświadczeniem jako arbiter wpisany na listę Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Prowadząc Pracownię Zamówień Publicznych, doradza w przygotowaniu / procedurach zamówień publicznych zamawiającym, wykonawcom i kontrolującym zamówienia publiczne. Uznany specjalista i ekspert (zamawiający, kontrola zamówień publicznych), który po zakończeniu szkolenia pomaga jego uczestnikom w sytuacjach konfliktowych i problematycznych.
 • tematyka:
  1. Zamówienia publiczne i podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania systemu. Zmiany w przepisach.
  2. Zamówienia publiczne oczami: kierownika jednostki / pracownika zamawiającego / wykonawcy / kontrolującego zamówienia publiczne.
  3. Definicja, obowiązki i narzucone wymagania dotyczące kierownika zamawiającego - ZESTAWIENIE.
  4. Pracownicy zamawiającego, a zamówienia publiczne realizowane w jednostce - PUNKTY KRYTYCZNE.
  5. Przygotowanie do postępowania - PRAWIDŁOWE I NIEZGODNE Z PRAWEM ROZWIĄZANIA:
  - wartość zamówienia - potrzeba dokonania wyliczeń i planowania zamówień publicznych.
  - opis przedmiotu zamówienia - potrzeby zamawiającego, a ograniczenia wprowadzone przepisami Prawa zamówień publicznych.
  - Warunki udziału w postępowaniu - ograniczenia i bariery.
  - Kryteria oceny ofert - oferta najkorzystniejsza.
  - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - instrukcja obowiązująca zamawiającego i wykonawcę.
  - Tryby postępowań o udzielenie zamówienia publicznego - ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI.
  6. Wybór wykonawcy - BADANIE I OCENA OFERT -zawarcie umowy.
  7. ANEKSY - ZMIANY DO UMOWY.
  8. Specyfika zamówień wynikająca z tzw. finansowania (środki unijne).
  9. Zestawienie najważniejszych NIEPRAWDŁOWOŚCI: przygotowania, prowadzenia postępowania oraz realizacji umowy.
  10. Jak przygotować i prowadzić postępowania dotyczące zamówień publicznych - panel dyskusyjny.

  Po zakończeniu szkolenia chętni przedstawiciele jst skorzystali z bezpośrednich konsultacji z prowadzącym.

  [>>ZDJĘCIA<<]

22 kwietnia 2015 r., Lwów
  Szkolenie z zakresu reformy administracyjnej we Lwowie
  Województwo Podkarpackie w ramach prowadzonej współpracy międzyregionalnej z Ukrainą współorganizowało szkolenie z zakresu reformy decentralizacji oraz funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce. Realizacja tej inicjatywy była odpowiedzią na zgłoszoną przez ukraińskich partnerów prośbę w sprawie organizacji spotkań służących wymianie doświadczeń z przedmiotowego zakresu. Wydarzenie to odbyło się w dniu 22 kwietnia br. we Lwowie. W szkoleniu wzięło udział ok. 500 przedstawicieli samorządów z Obwodu Lwowskiego oraz władz państwowych Ukrainy.
  Ukraińskim organizatorem wydarzenia była Lwowska Rada Obwodowa. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego przygotowywał szkolenie przy współpracy z Podkarpackim Stowarzyszeniem Samorządów Terytorialnych. Zakres merytoryczny polskich prezentacji poruszał zagadnienia związane z funkcjonowaniem samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, budżetem jednostek samorządu terytorialnego oraz reformą administracyjną w Polsce. Wiedzą i doświadczeniami w powyższym zakresie z uczestnikami szkolenia dzielili się: Pan Robert Godek - Starosta Strzyżowski, Pan Eugeniusz Galek - Wójt Gminy Cmolas, Pani Jolanta Tendelska - Z-ca Dyrektora Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, Pan Rafał Polak - Dyrektor Kancelarii Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego, Pan Waldemar Dzień- Z-ca Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego oraz Pan Dawid Adamski - konsultant w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym "AEROPOLIS" Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Przedstawiane przez polskich prelegentów tematy cieszyły się dużym zainteresowaniem, czego dowodem były liczne pytania ze strony zgromadzonych słuchaczy.
  Samorząd Województwa Podkarpackiego podczas przedsięwzięcia reprezentował Pan Bogdan Romaniuk - Przewodniczący Sejmiku. Pan Przewodniczący wspólnie z Panią Katarzyną Sołek - Dyrektor Kancelarii Zarządu, spotkał się z Panem Petro Kolidijem - Przewodniczącym Lwowskiej Rady Obwodowej. Podczas spotkania rozmawiano o przyszłych kierunkach współpracy Województwa Podkarpackiego oraz Obwodu Lwowskiego.
  Przygotowanie szkolenia było kolejnym działaniem jakie Samorząd Województwa Podkarpackiego podejmuje w celu wsparcia ukraińskich partnerów w realizowaniu przemian ustrojowych za naszą wschodnią granicą. W Polsce mamy bogate doświadczenie związane z reformą administracji i teraz tym doświadczeniem chcemy dzielić się z Ukrainą. Organizacja szkolenia w dniu 22 kwietnia we Lwowie stanowiła pierwszy krok do powstania polsko - ukraińskiej platformy współpracy związanej z tworzeniem nowoczesnej administracji na Ukrainie.

  /źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/

  [>>ZDJĘCIA<<]

8 kwietnia 2015 r., Rzeszów
  Zamówienia publiczne - wybrane elementy systemu w roku 2015.
 • liczba uczestników: 53 osoby /Władze oraz pracownicy JST /
 • prowadzący: Piotr Sperczyński - wykładowca i trener zamówień publicznych, dysponujący 21 letnim doświadczeniem w zakresie zamówień publicznych (od 1994 roku), w tym co najmniej 10 letnim doświadczeniem jako arbiter wpisany na listę Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Prowadząc Pracownię Zamówień Publicznych, doradza w przygotowaniu / procedurach zamówień publicznych zamawiającym, wykonawcom i kontrolującym zamówienia publiczne. Uznany specjalista i ekspert (zamawiający, kontrola zamówień publicznych), który po zakończeniu szkolenia pomaga jego uczestnikom w sytuacjach konfliktowych i problematycznych.
 • tematyka:
  1. Zamówienia publiczne i podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania systemu. Zmiany w przepisach.
  2. Zamówienia publiczne oczami: kierownika jednostki / pracownika zamawiającego / wykonawcy / kontrolującego zamówienia publiczne.
  3. Definicja, obowiązki i narzucone wymagania dotyczące kierownika zamawiającego - ZESTAWIENIE.
  4. Pracownicy zamawiającego, a zamówienia publiczne realizowane w jednostce - PUNKTY KRYTYCZNE.
  5. Przygotowanie do postępowania - PRAWIDŁOWE I NIEZGODNE Z PRAWEM ROZWIĄZANIA:
  - wartość zamówienia - potrzeba dokonania wyliczeń i planowania zamówień publicznych.
  - opis przedmiotu zamówienia - potrzeby zamawiającego, a ograniczenia wprowadzone przepisami Prawa zamówień publicznych.
  - Warunki udziału w postępowaniu - ograniczenia i bariery.
  - Kryteria oceny ofert - oferta najkorzystniejsza.
  - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - instrukcja obowiązująca zamawiającego i wykonawcę.
  - Tryby postępowań o udzielenie zamówienia publicznego - ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI.
  6. Wybór wykonawcy - BADANIE I OCENA OFERT -zawarcie umowy.
  7. ANEKSY - ZMIANY DO UMOWY.
  8. Specyfika zamówień wynikająca z tzw. finansowania (środki unijne).
  9. Zestawienie najważniejszych NIEPRAWDŁOWOŚCI: przygotowania, prowadzenia postępowania oraz realizacji umowy.
  10. Jak przygotować i prowadzić postępowania dotyczące zamówień publicznych - panel dyskusyjny.

  Po zakończeniu szkolenia chętni przedstawiciele jst skorzystali z bezpośrednich konsultacji z prowadzącym.

  [>>ZDJĘCIA<<]

22 - 24 kwietnia 2013 r., Przemyśl /Lwów/
  Seminarium szkoleniowe - Zarządzanie ryzykiem w Jednostkach Samorządu Terytorialnego. Wybrane zagadnienia z kontrolowania i transferu ryzyka.
 • liczba uczestników: 40 przedstawicieli samorządów terytorialnych z województwa podkarpackiego;
 • szkolenie prowadzili: Adam Babik - Prezes Zarządu LCS-Loss Control Service Sp. z o.o., Bartosz Kieler - Dyrektor ds. obsługi kluczowych klientów LCS - Loss Service Sp. z o.o. Lucyna Rybak - Dyrektor Biura Regionalnego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" w Rzeszowie, Paweł Fuglewicz - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" Biuro Regionalne w Rzeszowie, Mirosław Hajder - Dyrektor ds. Informatyki WSIiZ w Rzeszowie, Tomasz Skica - Kierownik pionu badań i nauki Instytutu badań i Analiz Finansowych WSIiZ w Rzeszowie, Jacek Rodzinka - Dyrektor Podkarpackiego Centrum Klasteringu, Lucyna Skołowska - Główny Specjalista w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, Dariusz Tworzydło - Prezes Zarządu EXACTO Sp. z o.o., Marek Żołdak - Prezes Zarządu Dom Brokerski VECTOR Sp. z o.o., Grzegorz Kozak - Dyrektor Biura Klientów Korporacyjnych Dom Brokerski VECTOR Sp. z o.o., Monika Czuryk - Audytor Wewnętrzny Urzędu Miasta Przemyśla,
 • tematyka:
  1. Teoria i praktyka zarządzania ryzykiem - wprowadzenie do problematyki.
  - Zarządzanie ryzykiem - modny trend czy konieczność?
  - Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych - wybrane zagadnienia.
  - Ryzyko finansowe pod kontrolą - wiedza finansowa w praktyce działalności JST - wyniki badań.
  - Gra decyzyjna.
  2. Ocena ryzyka w JST jako element systemu kontroli zarządczej.
  - Specyfika szkód w jednostkach budżetowych - ocena z perspektywy towarzystwa ubezpieczonego.
  - Polityka zarządzania ryzykiem - doświadczenia Urzędu Miasta Przemyśla.
  - Metodyka zarządzania ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa informacji - podejście praktyczne.
  - Panel dyskusyjny - możliwe reakcje na ryzyko w JST i ich konsekwencje.
  3. Podstawy ubezpieczycieli wobec potrzeb JST w zakresie transferu ryzyk dotyczących mienia i odpowiedzialności cywilnej.
  - Świadomość ubezpieczeniowa przedstawicieli JST. Wyniki badań w województwie podkarpackim.
  - Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" wobec możliwości podjęcia ryzyk JST.
  - Broker - skuteczny doradca i negocjator czy zbędny pośrednik? - studium przypadku.

  [>>ZDJĘCIA<<]

23 października 2012 r., Rzeszów
 • Organizacja systemu ubezpieczeń dla jednostek służby zdrowia
 • liczba uczestników: 33 osoby /Przedstawiciele JST oraz ZOZ/
 • prowadzący: Marek Żołdak - Prezes Domu Brokerskiego "VECTOR", Bożena Pelc - Dom Brokerski "VECTOR"
Informacje ze spotkania:
[>>Podkarpackie Samorządowe Konsorcjum Zakupowe<<] Prezentacja PowerPoint
[>>Informacje<<] tekst
[>>ZDJĘCIA<<]


20 marca 2012 r., Rzeszów
 • Organizacja systemu pieczy zastępczej
Prezentacja do pobrania:
[>>Organizacja systemu pieczy zastępczej<<] tekst


19 marca 2012 r., Rzeszów
 • Organizacja systemu wsparcia rodziny
Prezentacja do pobrania:
[>>Organizacja systemu wsparcia rodziny<<] tekst


4 kwietnia 2011 r., Rzeszów, al. Ł. Cieplińskiego 4
 • Problemy opodatkowania niektórych nieruchomości komunalnych
Do pobrania:
[>>Wymiar podatku od nieruchomości na 2011 rok - materiały szkoleniowe<<] tekst

[>>ZDJĘCIA<<]

2009 r., Zaproszenie do projektów
 • INSTYTUT LAUDATOR oraz Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych zapraszają do udziału w dwóch projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej
Do pobrania:
[>>Rekomendacja<<] tekst
[>>Zobacz więcej<<] tekst

5 - 6 listopada 2009 r., Gminne Centrum Kultury w Trzcianie, gmina Świlcza
 • Warsztaty dziennikarskie dla początkujących dziennikarzy prasy samorządowej zorganizowane przy współpracy z Wojewódzkim Domem Kultury w Rzeszowie oraz Gminnym Centrum Kultury w Świlczy z siedzibą w Trzcianie,
 • liczba uczestników - 45 osób,
 • Warsztaty prowadzili: Bogdan Biskup - Sekretarz Redakcji Dziennika Super Nowości oraz Marek Banat - grafik komputerowy,
 • efektem Warsztatów była przygotowana przez ich uczestników "jednodniówka", zawierająca różne formy dziennikarskie,
 • Warsztaty zostały zrealizowane przy pomocy środków finansowych Województwa Podkarpackiego.
Do pobrania:
[>>Gazeta Nasz Głos <<] tekst 12,08MB

15 lutego 2008 r. - Rzeszów
 • Studenci z ORADEI /Rumunia/ w Biurze PSST
 • W dniu 15 lutego b.r. w Biurze PSST gościła grupa studentów Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Oradei. Studenci uczestniczą w programie wymiany młodzieży krajów Unii Europejskiej i odbywają praktykę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.
  Podczas wizyty w Biurze PSST zostali zapoznani z celami, strukturą oraz przykładami działalności Stowarzyszenia, będącej uzupełnieniem aktywności samorządów terytorialnych na Podkarpaciu.
22 listopada 2006 r. - Rzeszów
 • Wizyta studialna pracowników samorządowych z Ukrainy (Wołyń) w Województwie Podkarpackim
[>>ZDJĘCIA<<]

23 stycznia 2006 r. - Rzeszów
 • Gospodarka odpadami i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
[>>KOMUNIKAT<<] ( 01.02.2006 )
[>>ZDJĘCIA<<]

25 października, 15 listopada 2005 r. - Rzeszów
 • Warsztaty dla dziennikarzy prasy samorządowej
[>>KOMUNIKAT<<] ( 07.12.2005 )
[>>ZDJĘCIA<<] ( 07.12.2005 )

31 marca 2004 r. - Tyczyn
 • Pomoc społeczna - nowe uwarunkowania prawne i finansowe
 • liczba uczestników - ok. 120 osób
 • goście: Mirosław Przewoźnik - Z-ca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW w Rzeszowie, Zuzanna Grabusińska - Departament Pomocy Społecznej MGPiPS, Maciej Szymański - Dyrektor Oddziału Podkarpackiego PFRON w Rzeszowie, Mariola Zajdel - Ostrowska - Z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej UMWP
19 stycznia 2004 r. - Rzeszów
Rozwój obszarów wiejskich w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej

Wystąpienie wprowadzające Przewodniczącego PSST - Leszka Deptuły >>>
24 - 26 kwietnia 2002 r. - Klimkówka
Kurs dla specjalistów gminnych w zakresie pozyskiwania inwestorów i finansowego wsparcia z dostępnych funduszy pomocowych - II edycja (45 uczestników).
27 lutego - 1 marca 2002 r. - Tylawa
Kurs dla specjalistów gminnych w zakresie pozyskiwania inwestorów i finansowego wsparcia z dostępnych funduszy pomocowych - I edycja (45 uczestników).
[ góra ]

Wydarzenia

26 stycznia 2016 r. - Filharmonia Podkarpacka w Rzeszowie
 • Spotkanie opłatkowo - noworoczne
14 grudnia 2015 r., Rzeszów
 • Spotkanie Zarządu PSST z podkarpackimi parlamentarzystami oraz Wojewodą Podkarpackim

 • W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego odbyło się spotkanie członów Zarządu PSST z podkarpackimi parlamentarzystami oraz nowym Wojewodą Podkarpackim.
  Podczas spotkania poruszano wiele istotnych dla Województwa tematów m.in. dochodów jst po zmianach w kwocie wolnej od podatku, Janosikowego, polityki zrównoważonego rozwoju czy sprawą ważną dla niektórych samorządów jak łączniki autostrad czy budowy przejścia granicznego Malhowice - Niżankowice. Jan Zych - Wójt Gminy Korczyna zwrócił się do Wojewody i Marszałka z prośbą o interwencję dotyczącą ustawy planowanie przestrzenne, która na chwilę obecną stwarza więcej problemów niż udogodnień. Podniesiona został również kwestia reformy oświaty i ewentualnych problemów na jakie mogą natrafić samorządy po planowanej likwidacji gimnazjów.
  Na zakończenie spotkania parlamentarzyści zadeklarowali współpracę z podkarpackimi samorządami.
  Następnie odbyło się posiedzenie Zarządu PSST, podczas którego zaopiniowane zostały projekty budżetu PSST oraz plan pracy PSST na 2016 r. W poczet członków Stowarzyszenia przyjęta została gmina Dzikowiec - w chwili obecnej PSST liczy 122 członków. Zaprezentowany został również nowy kalendarz Stowarzyszenia na 2016 r.

  Zdjęcia:

  [>>Zdjęcia<<]

19 listopada 2015 r. Rzeszów - Podkarpacki Urząd Wojewódzki
 • Wręczenie Odznak Honorowych za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego

 • W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość wręczenia Odznak Honorowych za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego.
  Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego ustanowiona została rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2015 r. Jest ona wyróżnieniem nadawanym za szczególne zasługi na rzecz samorządu terytorialnego, m.in. za szczególne osiągnięcia w pracy w samorządzie, za udział w pracach legislacyjnych, związanych z wprowadzaniem i reformowaniem samorządu terytorialnego w administracji polskiej i organizacjach międzynarodowych, czy też za pracę naukową, badawczą i dydaktyczną dotyczącą samorządu.

  Podczas wczorajszej uroczystości wyróżnienia otrzymali podkarpaccy samorządowcy oraz osoby zasłużone w pracy na rzecz samorządu terytorialnego.

  Poniżej prezentujemy listę odznaczonych:
  Andrzej Betlej - Wójt Gminy Zarszyn
  Ryszard Bugiel - Wójt Gminy Kamień
  Robert Choma - Prezydent Miasta Przemyśla
  Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta Rzeszowa
  Bożena Gmyrek - Wójt Gminy Rokietnica
  Mieczysław Janowski - b. Prezydent Miasta Rzeszowa, B. Senator RP, nauczyciel akademicki UR
  Józef Jodłowski - Starosta Rzeszowski
  Jan Juszczak - Starosta Krośnieński
  Józef Kardyś - Starosta Kolbuszowski
  Adam Krzysztoń - Starosta Łańcucki
  Wiesław Kubicki - Wójt Gminy Zarzecze
  Adam Mach - Wicestarosta Niżański
  Jan Pączek - Starosta Przemyski
  Jan Pyrkosz - Wójt Gminy Radomyśl nad Sanem
  Renata Szczepańska - Wójt Gminy Cisna
  Adam Woś - Burmistrz Sieniawy

  Na zakończenie uroczystości uhonorowani samorządowcy podziękowali Pani Małgorzacie Chomycz - Śmigielskiej - ustępującemu Wojewodzie Podkarpackiemu za dotychczasową współpracę.

  Odznaka awres i rewers:  https://mac.gov.pl/odznaka-honorowa-za-zaslugi-dla-samorzadu-terytorialnego

  Zdjęcia:

  [>>Zdjęcia<<]

11 listopada 2015 r. , Warszawa - Belweder

2 października 2015 r.,Rzeszów
 • Jubileusz 15-lecia Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych

  Wybory samorządowe jesienią 1998 r. zapoczątkowały nową jakość w funkcjonowaniu samorządów terytorialnych w Polsce.
  Funkcjonujący z powodzeniem od 8 lat na poziomie lokalnym samorząd miast i gmin uzupełniony został o samorząd powiatowy, zaś na poziomie regionalnym powstał samorząd wojewódzki. Jeszcze przed formalnym rozpoczęciem funkcjonowania nowych samorządów Marszałek - Elekt Województwa Podkarpackiego - Bogdan Rzońca zwrócił się do wszystkich wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów o współdziałanie na rzecz integracji rozwoju nowego województwa podkarpackiego
  W miesiąc po tym wystąpieniu na Zamku w Łańcucie odbyło się I posiedzenie Samorządowej Rady Konsultacyjnej Województwa Podkarpackiego - Konwentu Samorządów.
  W czasie swojej ok. półtorarocznej działalności /styczeń 1999 r. - czerwiec 2000 r./ Konwent Samorządów obradował jeszcze na sześciu posiedzeniach /Krosno, Przeworsk, Leżajsk, Baranów Sandomierski, Pilzno, Stalowa Wola/ połączonych z seminariami i konferencjami tematycznymi, na których m.in. konsultowano wiele ważnych, dla początków funkcjonowania nowego województwa, problemów. 27 czerwca 2000 r. w Stalowej Woli na VII posiedzeniu Konwentu powołano Komitet Założycielski stowarzyszenia samorządowych osób prawnych o nazwie: Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych. Członkami - Założycielami było 50 samorządów z różnych części naszego województwa.
  28 sierpnia 2000 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie zarejestrował Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych z siedzibą w Rzeszowie w Rejestrze Stowarzyszeń pod nr. 942.
  30 września 2000 r. w Rzeszowie miało miejsce I Ogólne Zgromadzenie Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, które przyjęło podstawowe dokumenty Stowarzyszenia i dokonało wyboru jego władz.

  2 października 2015 w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie świętowaliśmy 15 lat działalności Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych.
  Z tej okazji odbyła się uroczysta konferencja jubileuszowa. W jubileuszowych uroczystościach udział wzięli zaproszeni goście: parlamentarzyści z województwa podkarpackiego, Grażyna Borek - Wicewojewoda Podkarpacki, byli marszałkowie Bogdan Rzońca i Zygmunt Cholewiński, którzy są Honorowymi Przewodniczącymi PSST, Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego - Przewodniczący Zarządu PSST, Maria Kurowska i Wojciech Buczak - Wicemarszałkowie Województwa Podkarpackiego, Lesław Majkut - Sekretarz Województwa Podkarpackiego, duchowni współpracujący z PSST, m.in.: ks. Stanisław Słowik - Dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej, ks. Andrzej Stopyra - Proboszcz Parafii Konkatedralnej w Lubaczowie, ks. Kazimierz Kaczor - Duszpasterz Rolników Archidiecezji Przemyskiej, firmy i instytucje współpracujące z PSST, m.in.: Jerzy Jakubiec - Dyrektor Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Lucyna Rybak - Dyrektor Biura Regionalnego T.U.W. "TUW" w Rzeszowie, Emil Kunysz - Prezes Zarządu Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie, Aleksander Puła - Dyrektor Południowo - Wschodniego Regionalnego Oddziału Korporacyjnego PKO Banku Polskiego w Lublinie, Tadeusz Więcek - Prezes Nowe Podkarpacie Sp. z o.o., Wacław Szary - Prezes Zarządu OPTeam S.A., media, osoby współpracujące z naszym Stowarzyszeniem, m.in.: prof. Kazimierz Ożóg - Uniwersytet Rzeszowski, wieloletni wykładowca Podkarpackiego Forum Lokalnej Prasy Samorządowej, Stanisław Lawera - Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Podkarpackiego, dyrektorzy i pracownicy UMWP współpracujący z PSST, członkowie władz PSST /Zarząd, Komisja Rewizyjna/ poprzednich kadencji /2000-2014/ oraz aktualnie pełniący funkcję wójtowie, burmistrzowie, prezydenci i starostowie z województwa podkarpackiego.

  Na początku uroczystości zaprezentowany został film o działalności PSST autorstwa dziennikarki TVP Rzeszów Anny Tomczyk /kopię filmu otrzymał każdy z uczestników konferencji/.
  Konferansjer uroczystości /Marcin Pawlak - prezenter TVP Rzeszów/ zaprosił na scenę Przewodniczącego Zarządu PSST Władysława Ortyla - Marszałka Województwa Podkarpackiego, który wręczył kwiaty autorce prezentowanego filmu a zebrani nagrodzili ją gromkimi brawami.
  Otwierając konferencję Marszałek powitał zebranych gości jubileuszu i gospodarzy - Członków PSST. Poprosił ks. Stanisława Słowika - Dyrektora Caritas Diecezji Rzeszowskiej o modlitwę za zmarłych samorządowców, m.in. za Marszałka Leszka Deptułę - Honorowego Przewodniczącego PSST.
  Bogdan Rzońca i Zygmunt Cholewiński - Honorowi Przewodniczący PSST dzielili się ze wszystkimi swoimi wspomnieniami z tworzenia oraz pracy w Stowarzyszeniu. Życzenia dla Stowarzyszenia przekazali m.in. Grażyna Borek, Zbigniew Chmielowiec, Mieczysław Janowski, Jerzy Jakubiec, Lucyna Rybak, Tadeusz Więcek i Aleksander Puła.
  Wszyscy zgromadzeni wysłuchali wykładu pt. "Język urzędowy w odmianie samorządowej", który zaprezentował prof. Kazimierz Ożóg.
  Galę uświetnił koncert pt. "Młodzi dla Podkarpacia" - prezentowany w 3 formach estradowych. Koncert rozpoczął pianista Michał Oleszak z Trzciany, następnie zaprezentował się Zespół Pieśni i Tańca "Bandoska" z Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, a na koniec zatańczył Dziecięcy Zespół Artystyczny "Uśmiech". Podczas uroczystości wręczone zostały srebrne i złote Honorowe Odznaki PSST stanowiące zaszczytną formę wyróżnienia i podziękowania dla osób, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju samorządności na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim. Została ona ustanowiona uchwałą Ogólnego Zgromadzenia Stowarzyszenia 21. czerwca 2010 r. dla uczczenia 20 rocznicy restytucji samorządu w Polsce oraz 10-lecia Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych. W 2015 r. Stowarzyszenie przyznało kolejne honorowe odznaki w związku z 25-leciem odrodzenia samorządności oraz 15-leciem utworzenia Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych /wykaz odznaczonych znajduje się na stronie www.psst.rzeszow.pl w zakładce "Odznaka PSST"/.
  Na zakończenie obecny Przewodniczący Zarządu PSST podziękował wszystkim poprzednim przewodniczącym PSST, a także członkom zarządu i prezydium stowarzyszenia za ich prace i wkład w rozwój PSST.
  Uroczysta konferencja jubileuszowa była dla wielu gości miłym spotkaniem po latach, szczególnie dla tych, którzy nie pracują obecnie w samorządach, a w trakcie tych 15 lat angażowały się w rozwój naszego Stowarzyszenia.
  Podczas mniej oficjalnej części uroczystości - poczęstunku w restauracji BOHEMA wszyscy goście i gospodarze uroczystości /członkowie PSST/ mieli okazję do wspomnień z minionego 15-lecia, a także do przedstawienia propozycji i oczekiwań na dalszą działalność Stowarzyszenia.

  Załączniki:

  Tygodnik Regionalny NOWE PODKARPACIE - informacja z jubileuszu.tekst

  Listy:

  Zdzisława Wasążnik Dyrektor Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego w MFtekst

  Elżbieta Łukacijewska Poseł do Parlamentu Europejskiegotekst

  Piotr Tomański Poseł na Sejm RPtekst

  Zdjęcia:

  [>>ZDJĘCIA Nowe Podkarpacie<<]

  [>>ZDJĘCIA WDK w Rzeszowie<<]

30 sierpnia 2015 r. - Rzeszów /plac przy Katedrze Rzeszowskiej/
 • XV Dożynki Województwa Podkarpackiego

 • liczba uczestników: ok. 150 delegacji z wieńcami i darami dożynkowymi z parafii i dekanatów Diecezji Rzeszowskiej oraz gmin i powiatów województwa podkarpackiego /ok. 1500 uczestników/;
 • Starostowie Dożynek: Lucyna Janas i Zbigniew Korab;
 • uroczystą Mszę Św. dziękczynną za zebrane plony z prośbą o Boże Błogosławieństwo odprawił J. E. Ksiądz Biskup Jan Wątroba;
 • w uroczystości udział wzięli zaproszeni goście: Senatorowie RP i Posłowie na Sejm RP, Jarosław Wojtowicz - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Małgorzata Chomycz - Śmigielska - Wojewoda Podkarpacki, Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego, Wojciech Buczak - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, radni województwa, radni gmin i powiatów z województwa podkarpackiego, wójtowie, burmistrzowie i starostowie z województwa podkarpackiego, przedstawiciele instytucji współpracujących z rolnikami oraz przedstawiciele służb mundurowych.

  Tegoroczne XV Dożynki Województwa Podkarpackiego połączone były z Dożynkami Diecezji Rzeszowskiej.
  Miejscem podziękowania podkarpackich rolników za tegoroczne zbiory był plac przy Katedrze Rzeszowskiej.
  Przed rozpoczęciem koncelebrowanej Mszy Św. Dziękczynnej Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl - Przewodniczący Zarządu Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych odczytał zebranym list od Andrzeja Dudy - Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

  W liście czytamy:

  "Zawsze byłem pełen podziwu i uznania dla wyjątkowych dziejów i dla mieszkańców Podkarpacia, które pozostaje mi bliskie. Tu gdzie zbiegają się szlaki wielu kultur, budowanie wspólnoty jest dowodem wrażliwości i szacunku. Jest też powodem do dumy i trwałym wyzwaniem. Dziękuję za zaufanie, którym mnie Państwo w Województwie Podkarpackim obdarzyli w sposób szczególny. Traktuję to jako zobowiązanie do ciężkiej pracy."

  "Mam świadomość, że na drodze ku dobrej przyszłości polskiego rolnictwa musimy sprostać jeszcze wielu wyzwaniom. Moim celem jest tworzenie merytorycznej dyskusji o sprawach dla wsi najważniejszych. Jestem przekonany, że zaowocują one skutecznymi, wspólnymi działaniami instytucji państwowych, samorządów i organizacji rolniczych.
  Sprawom wsi będę poświęcał wiele uwagi i troski."

  "Wdzięczny za plony będące dziełem tego godnego gospodarowania, wszystkim Państwu przekazuję wyrazy szacunku. Młodym uczestnikom uroczystości życzę, by pielęgnowanie dożynkowych tradycji sprawiało Wam radość i służyło utrwalaniu serdecznych więzi między pokoleniami."

  W imieniu władz województwa marszałek podziękował rolnikom za ciężką pracę na roli.
  "Pragnę podziękować za Państwa ciężką pracę, za chleb, który jest jej wytworem. Dziękuję także za przywiązanie do ziemi, za polską gościnność oraz pielęgnowanie obyczajów.
  Jestem dumny widząc, że podkarpaccy rolnicy z tak wielkim szacunkiem odnoszą się do rodzinnej ziemi i z takim pietyzmem kultywują tradycje przodków"
  "Nam wszystkim życzę, aby na naszych stołach nigdy nie zabrakło chleba, abyśmy z odpowiednim szacunkiem umieli traktować zarówno jego, jak i ludzi, których praca przynosi nam go na codzienny rodzinny stół."

  Słowo pasterskie do rolników i mieszkańców Podkarpacia wygłosił J. E. Ksiądz Biskup Jan Wątroba.

  W swojej homilii Biskup Jan Wątroba przypomniał słowa Św. Jana Pawła II, wypowiedziane w Krośnie w 1997 roku. Mówił o wielkiej roli rolników jako współtwórców dzieła samego Boga i zachęcał do prawdziwej religijności, płynącej z głębi ludzkiego serca i dobrze uformowanego sumienia, jednocześnie ostrzegał przed udawaniem religijności, przed religijnością "na pokaz", dla ludzkich oczu.

  Pan Jezus nie gardzi naszą liturgią, zwyczajami, ale protestuje i to energicznie przeciw nadmiernym akcentom położonym na zewnętrzną, rytualną stronę naszego religijnego życia. Na zwyczajową czystość, na wierność tylko ludzkiej tradycji, zaniedbującą pracę nad wnętrzem, nad sercem -
  powiedział ks. bp. Jan Wątroba.

  Podczas Mszy Św. Ks. Biskup poświęcił przyniesione wieńce dożynkowe i chleby wypieczone z tegorocznych zbiorów zbóż.
  Wszystkie delegacje, które przybyły z wieńcami na tegoroczne dożynki otrzymały pamiątkowe dyplomy.

  Podczas Dożynek odbył się organizowany przez Marszałka Województwa Podkarpackiego konkurs na "Najładniejszy wieniec dożynkowy", na który zostało zgłoszonych około 140 wieńców. Kapituła wyróżniała trzy wieńce: z Parafii Baryczka, Kosynierów z Bieździedzy oraz z Ulanowa. Jeden z trzech wyróżnionych wieńców będzie reprezentował Województwo Podkarpackie na Dożynkach Prezydenckich w Spale.

  LIST Andrzeja Dudy Prezydenta RPtekst
  [>>ZDJĘCIA<<]

23 maja 2015 r., Rzeszów
 • Dzień Samorządu Terytorialnego 2015

 • liczba uczestników - ok. 270 osób;
 • zaproszeni goście: parlamentarzyści z województwa podkarpackiego, Grażyna Borek - Wicewojewoda Podkarpacki, Jacek Wojtas - Podkarpacki Kurator Oświaty, Radni Województwa Podkarpackiego, Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego - Przewodniczący Zarządu PSST, Maria Kurowska - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Wojciech Buczak - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Lesław Majkut - Sekretarz Województwa Podkarpackiego, Mieczysław Janowski, Marek Jastrzębski - Dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, przedstawiciele policji, wojska, straży pożarnej i straży granicznej;
 • uroczystości z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego rozpoczęły się w Kościele Farnym w Rzeszowie uroczystą Mszą Św. w intencjach podkarpackich samorządów pod przewodnictwem Ks. Infułata Stanisława Maca - Seniora Duszpasterza Samorządów Diecezji Rzeszowskiej. Słowo do samorządów na początku Mszy św. wygłosił J. E. Ks. Bp Jan Wątroba - Biskup Rzeszowski. Oprawę muzyczną wykonał Sanocki Chór Kameralny pod dyrekcja dr Elżbiety Przystasz. Po Mszy św. ulicami Rzeszowa do sali widowiskowej Wojewódzkiego Domu Kultury - przy dźwiękach orkiestr z Tryńczy i Miasta Rzeszowa - przemaszerowała parada przedstawicieli samorządów terytorialnych naszego województwa z herbami, flagami, insygniami i sztandarami poszczególnych samorządów. Paradę otwierała orkiestra dęta z Tryńczy, za nią szły poczty sztandarowe na czele ze sztandarem województwa podkarpackiego, a następnie w barwnym korowodzie podążały delegacje samorządów powiatów. Paradę zamykała liczna grupa gospodarzy - Miasta Rzeszowa;
 • podczas uroczystości wręczone zostały Honorowe Odznaki PSST. Honorowa Odznaka PSST stanowi zaszczytną formę wyróżnienia i podziękowania dla osób, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju samorządności na poziomie lokalnym i regionalnym.
 • galę uświetnił występ ucznia 12-letniego Krzysztofa Michalskiego, wiolonczelisty z Tarnobrzega, który swoim występem podziękował Panu Marszałkowi Władysławowi Ortylowi i Podkarpackiemu Stowarzyszeniu Samorządów Terytorialnych za otrzymaną nagrodę w konkursie "Najzdolniejsza Młodzież Podkarpacia";
 • nagrody Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych "Najzdolniejsza Młodzież Podkarpacia" /25 osób - po jednej osobie z każdego powiatu/. Laureaci:
  LP.
  POWIAT
  (miasto na prawach powiatu)
  IMIĘ I NAZWISKO LAUREATA
  MIEJSCE ZAMIESZKANIA
  KLASA
  SZKOŁA
  1. Miasto Krosno Krzysztof Jan Grądalski Żarnowiec Klasa III a Gimnazjum Dwujęzycznego w ZS Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Krośnie
  2. Miasto Przemyśl Michał Kopyt Torki Klasa III II LO im. prof. K. Morawskiego w Przemyślu
  3. Miasto Rzeszów Michał Sobolak Rzeszów Klasa III Gimnazjum nr 9 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Rzeszowie
  4. Miasto Tarnobrzeg Krzysztof Michalski Tarnobrzeg Klasa V Szkoły Podstawowej nr 4 im. m. Kopernika w Tarnobrzegu
  5. bieszczadzki Adam Steciuk Ustrzyki Dolne Klasa III Gimnazjum Nr 2 im. T. Kościuszki w ZSP nr 2 - Narciarskiej Szkole Sportowej w Ustrzykach Dolnych
  6. brzozowski Angelika Szafran Haczów Klasa III A Gimnazjum im. Jana Wyżykowskiego w Haczowie
  7. dębicki Artur Czernia Pilzno Klasa II A Technikum Informatycznego w ZS nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Dębicy
  8. jarosławski Michał Kozdrowicki Pełkinie Klasa III Gimnazjum w Pełkiniach
  9. jasielski Wojciech Marek Dubiel Warzyce Klasa III b I LO im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle
  10. kolbuszowski Katarzyna Łytkowska Dzikowiec Klasa III b LO im. Janka Bytnara w Kolbuszowej
  11. krośnieński Jan Chłap Rymanów Klasa III Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II Stopnia w ZS Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego w Krośnie
  12. leski Jakub Kopczyk Łukowe Klasa III Technikum Hotelarskiego w ZS Technicznych i Artystycznych w Lesku
  13. leżajski Rafał Ćwiek Leżajsk Klasa I d LO w ZS im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku
  14. lubaczowski Monika Nicpoń Tymce Klasa III LO im. T. Kościuszki w Lubaczowie
  15. łańcucki Monika Kuryło Chodakówka Klasa III c I LO im. H. Sienkiewicza w Łańcucie
  16. mielecki Krzysztof Furdyna Tuszów Narodowy Klasa IV Technikum w ZS Centrum Kształcenia Rolniczego im prof. Wł. Szafera w Rzemieniu
  17. niżański Katarzyna Chrapko Nisko Klasa II B Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nisku
  18. przemyski Adrian Hess Cisowa Klasa II A Gimnazjum im. Kard. A. S. Sapiehy w Krasiczynie
  19. przeworski Łukasz Pieniążek Przeworsk Klasa III e Gimnazjum nr 1 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Przeworsku
  20. ropczycko-sędziszowski Kamila Faustyna Bochnak Zagorzyce Klasa III b LO im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Małopolskim
  21. rzeszowski Karolina Pasierb Sokołów Małopolski Klasa III Gimnazjum w ZS im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim
  22. sanocki Mateusz Witowicz Zagórz Klasa III c Gimnazjum w Zagórzu
  23. stalowowolski Agata Ordon Stalowa Wola Klasa II Liceum Ogólnokształcącego w ZS Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli
  24. strzyżowski Łukasz Żydzik Strzyżów Klasa III c LO im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie
  25. tarnobrzeski Jakub Banaś Gorzyce Klasa I Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gorzycach

 • nagrodzono zwycięzców XV edycji Podkarpackiej Nagrody Samorządowej, której współorganizatorem jest Tygodnik Regionalny "Nowe Podkarpacie". Laureatami Podkarpackiej Nagrody Samorządowej zostały następujące samorządy:

  - w kategorii "powiat" - Powiat Rzeszowski - Starosta Rzeszowski - Józef Jodłowski
  - w kategorii "miasta powyżej 35 tys. mieszkańców" - Miasto Mielec - Prezydent Miasta Mielca - Daniel Kozdęba
  - w kategorii "miasta do 35 tys. mieszkańców" - Miasto i Gmina Lesko - Burmistrz Miasta i Gminy Lesko - Barbara Jankiewicz
  - w kategorii "gmina" - Gmina Tryńcza - Wójt Gminy Tryńcza - Ryszard Jędruch
  Laureaci otrzymali: statuetkę Podkarpackiej Nagrody Samorządowej oraz dyplomy.

  Podczas uroczystej konferencji wręczono także wyróżnienia:

  1. Za najlepszą samorządową stronę internetową:

  a) w ocenie internautów najlepsze strony internetowe posiadają:
 • kategoria "miasto" - Miasto i Gmina Nisko
 • kategoria "gmina" - Gmina Pawłosiów,
 • kategoria "powiat" - Powiat Jarosławski;

  b) w ocenie profesjonalnego jury najlepsze strony internetowe posiadają:
 • kategoria "miasto" - Miasto Łańcut,
 • kategoria "gmina" - Gmina Łańcut
 • kategoria "powiat" - Powiat Leski.

  2. Dla Liderów Samorządności (te samorządy, które kolejno w ostatnich trzech latach /2012 - 2014/ były nieprzerwanie nominowane do Podkarpackiej Nagrody Samorządowej):

 • Powiat Strzyżowski - Starosta Robert Godek,
 • Miasto i Gmina Lesko - Burmistrz Barbara Jankiewicz,
 • Miasto Krosno - Prezydent Piotr Przytocki,
 • Miasto Przemyśl - Prezydent Robert Choma,
 • Miasto Rzeszów - Prezydent Tadeusz Ferenc,

  3. Najpopularniejszemu wójtowi, burmistrzowi, burmistrzowi/prezydentowi i staroście Podkarpacia w 2015 r.:

 • Andrzej Głaz - Wójt Gminy Tuszów Narodowy,
 • Julian Ozimek - Burmistrz Niska,
 • Józef Kardyś - Starosta Kolbuszowski.

  Załączniki:

  Podziekowanie Elzbieta Łukacijewskatekst
  Podziekowanie Piotr Tomańskitekst
  Podziękowanie TUWtekst
  List okolicznościowytekst
  Wystapienia okolicznościowe plik audio

  [>>ZDJĘCIA PSST<<]
7 maja 2015 r. - Lubaczów
 • VI Pielgrzymka Samorządów Terytorialnych do Sanktuarium MB Łaskawej w Lubaczowie

 • 7 maja 2015 r. w Lubaczowie, podczas papieskiego Odpust Maryjnego w liturgiczne wspomnienie Matki Boskiej Łaskawej (Lwowskiej) odbyła się szósta pielgrzymka przedstawicieli władz samorządowych z województwa podkarpackiego i lubelskiego.
 • Delegacjom z województwa podkarpackiego przewodził Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl wraz Wicemarszałkiem Marią Kurowską oraz Członkiem Zarządu Lucjanem Kuźniarem. Obecny był także Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Bogdan Romaniuk oraz wojewoda Małgorzata Chomycz - Śmigielska. Na czele delegacji przedstawicieli lubelskich samorządów stał Członek Zarządu Województwa Lubelskiego, Arkadiusz Bratkowski.
 • Mszę świętą koncelebrował i homilię wygłosił ks. Bp. Mieczysław Cisło z Lublina, który w słowach skierowanych do przybyłych podkreślał wielką rolę Maryi w naszej wierze, wskazywał na potrzebę obrony życia ludzkiego od poczęcia, mówił również o nasilającej się dyskryminacji wobec katolików.
  Za pośrednictwem Matki Bożej Łaskawej samorządowcy prosili o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla ziemi podkarpackiej, lubelskiej oraz całej naszej Ojczyzny.
  Podczas uroczystości Marszałek Województwa Podkarpackiego, w imieniu samorządowców odczytał Akt Zawierzenia Matce Bożej Łaskawej.
 • Uroczystą Eucharystię Odpustową uświetnił Chór "Michael" z Kańczugi.
 • Po uroczystej Mszy Św. wszyscy goście zwiedzili Muzeum z pamiątkami z pobytu Jana Pawła II w Lubaczowie

  Akt Zawierzenia Lubaczów 2015tekst
  [>>ZDJĘCIA<<]

31 marca 2015 r., Łańcut
11 marca 2015 r. Puławy Górne - Stok Narciarski Kiczera
 • II PODKARPACKIE MISTRZOSTWA SAMORZĄDOWE W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM o Puchar Marszałka Województwa Podkarpackiego

 • Tegoroczne PODKARPACKIE MISTRZOSTWA SAMORZĄDOWE W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM o Puchar Marszałka Województwa Podkarpackiego, Przewodniczącego Zarządu PSST odbyły się na stoku narciarskim Kiczera w Puławach Górnych. Zawody zorganizowało Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, wspólnie z Gminą Rymanów oraz Ośrodkiem Sportów Zimowych Kiczeraski.
  W mistrzostwach wzięli udział przedstawiciele samorządów z województwa podkarpackiego.

  Rywalizacja odbywała się w trzech kategoriach:
  1. Kobiety - władze i pracownicy samorządowi.
  2. Mężczyźni - władze samorządowe.
  3. Mężczyźni - pracownicy samorządowi.

  W zawodach wzięło udział 31 zawodników reprezentujących podkarpackie samorządy. Piękna pogoda i bardzo dobre, jak na tę porę roku, warunki na malowniczym wzgórzu Kiczera zachęcały wszystkich do współzawodnictwa. Były one dobrą okazją do integracji, ale również aktywnego wypoczynku i sprawdzenia swoich umiejętności na stoku.

  Zdobywcami pucharów Marszałka Województwa Podkarpackiego w poszczególnych kategoriach zostali:

  Kobiety - władze i pracownicy samorządowi:
  1. miejsce - Magdalena Chmielowiec - Inspektor w Urzędzie Miasta Kolbuszowa.
  2. miejsce - Justyna Mytych - również pracownik Urzędu Miasta Kolbuszowa.
  3. miejsce - Elżbieta Wróbel - Zastępca Burmistrza Gminy Dukla.

  Mężczyźni - władze samorządowe:
  1. miejsce - Robert Petka - Zastępca Wójta Gminy Olszanica.
  2. miejsce - Robert Choma - Prezydent Miasta Przemyśla.
  3. miejsce - Leszek Surdy - Wójt Gminy Gorzyce.

  Mężczyźni - pracownicy samorządowi:
  1. miejsce - Tomasz Garncarski - Sekretarz Gminy Frysztak.
  2. miejsce - Janusz Szymański - Inspektor w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba.
  3. miejsce - Michał Szopa - Dyrektor MOSiR w Dukli.

  Nagrody najlepszym zawodnikom wręczyli: Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego, Wojciech Farbaniec - Burmistrz Rymanowa oraz Daniel Brózda - Prezes Beskidzkiego Towarzystwa Turystycznego "Przełom Wisłoka", właściciela stoku. Przyznana została również nagroda specjalna za najbardziej "widowiskowy" upadek na stoku. Apteczkę pierwszej pomocy z rąk ratownika medycznego stoku otrzymał Robert Petka.

  [>>ZDJĘCIA<<]

20 stycznia 2015 r. - Filharmonia Podkarpacka w Rzeszowie
 • Spotkanie Opłatkowo - Noworoczne 2015

 • 20 stycznia 2015 r. w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie odbyło się spotkanie opłatkowo - noworoczne, którego współorganizatorami byli: Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Marszałek Województwa Podkarpackiego - Władysław Ortyl oraz Wojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz - Śmigielska.
 • W spotkaniu udział wzięli m. in. Małgorzata Chomycz - Śmigielska - Wojewoda Podkarpacki, Grażyna Borek - Wicewojewoda Podkarpacki, Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego, Przewodniczący Zarządu PSST wraz z Zarządem Województwa Podkarpackiego, przedstawiciele duchowieństwa na czele z Ks. Infułatem Józefem Sondejem, Ks. Prałatem Janem Delektą - Proboszczem Katedry Rzeszowskiej, Duszpasterzem Samorządów, Ks. Prałatem Stanisławem Słowikiem - Dyrektrem Caritas Diecezji Rzeszowskiej, podkarpaccy parlamentarzyści, radni województwa podkarpackiego, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast i starostowie z województwa podkarpackiego, oraz przedstawiciele podkarpackich służb mundurowych, rektorzy wyższych uczelni, szefowie instytucji wojewódzkich i podległych samorządowi województwa.

  Uroczystość rozpoczął Zygmunt Nowak prowadzący nasze samorządowe spotkanie, który słowem wstępu przypomniał o dwóch zbliżających się ważnych datach w 2015 r. tj. 25-lecie odrodzonej samorządności terytorialnej w Polsce oraz 15-lecie utworzenia Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, następnie przedstawił program uroczystego spotkania.

  W klimat kolędowania wprowadzili wszystkich obecnych uczniowie Szkoły Muzycznej I-go stopnia w Dydni, która działa od 2012 r. i jest pierwszą szkołą muzyczną powstałą w gminie wiejskiej w województwie podkarpackim. Uczniowie wykonali kolędy i pastorałki na różnych instrumentach muzycznych, m.in.: saksofon, klarnet, flet, akordeon, i skrzypce. Utwór "Tańce robotów" cz. IV wykonał wybitnie uzdolniony uczeń 3 klasy - 9-letni Filip Siwiecki, który jest laureatem czterech konkursów regionalnych i ogólnopolskich oraz dwóch konkursów międzynarodowych. Obecnie zakwalifikował się do konkursów akordeonowych w Berlinie i Wiedniu.
  W drugiej części koncert kolędy z różnych stron świata zaprezentował Sanocki Chór Kameralny.
  W jego repertuarze znajdują się różnorodne utwory od renesansu po współczesność. Chór ma duże osiągnięcia muzyczne, nagrody w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach muzyki sakralnej.

  Koncert zachwycił wszystkich zgromadzonych, którzy wraz z chórem zaśpiewali kolędę "Przybieżeli do Betlejem".

  Wszystkich gości i uczestników spotkania powitał Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Przewodniczący Zarządu PSST, gratulując wszystkim obecnym przedstawicielom samorządów wyboru na nową kadencję:

  Chciałbym pogratulować wszystkim samorządowcom, którzy zostali wybrani na nową kadencję. Jest to ważny z punktu widzenia samorządu moment, w którym rozpoczynamy wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego. Wszystkie środki, które trafią w tym czasie do województwa, muszą zostać efektywnie wykorzystane. Dlatego dziś to państwu przypada ważna rola pracy na rzecz swoich samorządów. Pozostaje mi jedynie życzyć państwu sukcesów w służbie publicznej, którą pełnicie, gdyż to one staną się świadectwem dobrze spełnionego obowiązku w samorządach. - życzył Władysław Ortyl

  Życzenia dla wszystkich władz i pracowników samorządowych przekazała również Pani Wojewoda Podkarpacki - Małgorzata Chomycz - Śmigielska.

  Następnie Ks. Prałat Jan Delekta i Ks. Prałat Stanisław Słowik wygłosili słowo do zebranych pobłogosławili opłatki, którymi, składając sobie życzenia, podzielili się wszyscy obecni.

  [>>ZDJĘCIA PSST<<]
  [>>ZDJĘCIA UMWP<<]

31 sierpnia 2014 r. - Dukla
 • XIV Dożynki Województwa Podkarpackiego

 • liczba uczestników: ok. 100 delegacji z wieńcami i darami dożynkowymi z parafii i dekanatów Archidiecezji Przemyskiej oraz gmin i powiatów województwa podkarpackiego /ok. 1100 uczestników/;
 • Starostowie Dożynek: Irena i Jan Zima
 • uroczystą Mszę Św. dziękczynną za zebrane plony z prośbą o Boże Błogosławieństwo odprawił J. E. Ksiądz Arcybiskup Józef Michalik Metropolita Przemyski;
 • w uroczystości udział wzięli zaproszeni goście: Senatorowie RP i Posłowie na Sejm RP, Zofia Krzyżanowska - Radca Generalny w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Małgorzata Chomycz - Śmigielska - Wojewoda Podkarpacki, radni województwa, radni gmin i powiatów z województwa podkarpackiego, wójtowie, burmistrzowie i starostowie z województwa podkarpackiego, przedstawiciele instytucji współpracujących z rolnikami oraz przedstawiciele służb mundurowych.
 • Tegoroczne XIV Dożynki Województwa Podkarpackiego połączone były z XXXI Dożynkami Archidiecezji Przemyskiej. Odbyły się w Sanktuarium na Św. Jana w Dukli.
  Dożynki rozpoczęła koncelebrowana Msza Św. dziękczynna, w której słowo pasterskie do rolników i mieszkańców Podkarpacia wygłosił J. E. Ksiądz Arcybiskup Józef Michalik Metropolita Przemyski.
  Podczas Mszy Św. Ks. Arcybiskup poświęcił przyniesione wieńce dożynkowe i chleby wypieczone z tegorocznych zbiorów zbóż. Zebranym na placu klasztornym O.O. Bernardynów w Dukli rolnikom za codzienną pracę, trud i kultywowanie wielowiekowej tradycji podziękował Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl - Przewodniczący Zarządu Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych. Życzył wszystkim, aby gospodarowanie przysparzało jak najmniej trosk, a zbiory pozwalały na godne i dostatnie życie.
  Głos zabrali również: Małgorzata Chomycz - Śmigielska - Wojewoda Podkarpacki, Marek Górak - Burmistrz Dukli, który odczytał list Prezydenta RP przesłany uczestnikom tegorocznego święta plonów. W imieniu Marka Sawickiego - Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi list skierowany do rolników odczytała również Zofia Krzyżanowska - Radca Generalny w Ministerstwie.
  Wszystkie delegacje, które przybyły z wieńcami na tegoroczne dożynki otrzymały pamiątkowe dyplomy.

  Załączniki:
  Bronisław Komorowski Prezydent RPtekst
  Jan Warzecha Poseł na Sejm RPtekst
  Krzysztof Jurgiel Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi tekst
  Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsitekst

  [>>ZDJĘCIA<<]

24 maja 2014 r. - Rzeszów
 • Dzień Samorządu Terytorialnego 2014
 • liczba uczestników - ok. 230 osób;
 • zaproszeni goście: Parlamentarzyści z województwa podkarpackiego, Jacek Wojtas - Podkarpacki Kurator Oświaty, Radni województwa podkarpackiego, Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego, Marek Jastrzębski - Dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, przedstawiciele policji, wojska, straży pożarnej i straży granicznej, dyrektorzy jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego
 • tegoroczne uroczystości z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego rozpoczęły się w Kościele Farnym w Rzeszowie uroczystą Mszą Św. w intencjach podkarpackich samorządów pod przewodnictwem Ks. Kazimierza Górnego Biskupa Seniora Rzeszowskiego, homilię, skierowaną do podkarpackich samorządowców, wygłosił Ks. Infułat Stanisław Mac. Oprawę muzyczną Mszy św. wykonała Orkiestra Dęta z Zarszyn.
  Przed rozpoczęciem Mszy św. Marszałek Województwa Podkarpackiego, Władysław Ortyl uroczyście wręczył Ks. Infułatowi Stanisławowi Macowi, przyznaną przez Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia, Złotą Honorowa Odznakę PSST.
  Po Mszy św. ulicami Rzeszowa do Sali Widowiskowej Wojewódzkiego Domu Kultury - przy dźwiękach orkiestr z Zarszyna, Tryńczy i Miasta Rzeszowa - przemaszerowała parada przedstawicieli samorządów terytorialnych naszego województwa, które prowadziły poczty sztandarowe na czele ze sztandarem województwa podkarpackiego, a następnie w barwnym korowodzie podążały delegacje samorządów powiatów wraz z delegacjami poszczególnych samorządów miast i gmin. Paradę zamykała liczna, jak co roku grupa gospodarzy - Miasta Rzeszowa.
 • podczas uroczystej konferencji z okazji DST wręczone zostały nagrody Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych dla najzdolniejszej młodzieży Podkarpacia /25 osób - po jednej osobie z każdego powiatu/.
 • Lista laureatów nagrody:


 • Lp.
  POWIAT
  (miasto na prawach powiatu)
  IMIĘ I NAZWISKO LAUREATA
  MIEJSCE ZAMIESZKANIA
  KLASA
  SZKOŁA
  1. Miasto Krosno Maciej Stanisław Głowacki Rymanów Zdrój Klasa III d Zespołu Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Krośnie
  2. Miasto Przemyśl Wojciech Szkółka Przemyśl Klasa III a II Liceum Ogólnokształcącego im. prof. K. Morawskiego w Przemyślu
  3. Miasto Rzeszów Mateusz Buż Rzeszów Klasa III c II Liceum Ogólnokształcącego im. Płk Leopolda Lisa Kuli w Rzeszowie
  4. Miasto Tarnobrzeg Piotr Pasławski Tarnobrzeg Klasa II d Gimnazjum Nr 3 im. Por. J. Sarny w Tarnobrzegu
  5. bieszczadzki Marcin Więckowski Ustrzyki Dolne Klasa III Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych
  6. brzozowski Piotr Mazur Wzdów Klasa III G I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Brzozowie
  7. dębicki Rafał Jabłoński Stasiówka Klasa IV A w zawodzie Technik Ekonomista w ZS Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy
  8. jarosławski Anna Matrejek Jarosław Klasa III Prywatnego Gimnazjum Sióstr Niepokalanek im. bł. M. Marceliny Darowskiej w Jarosławiu
  9. jasielski Łukasz Paździerz Jasło Klasa IV c Szkoły Podstawowej Nr 4 w Jaśle
  10. kolbuszowski Urszula Grądziel Wola Raniżowska Klasa II Gimnazjum w Zespole Szkół w Woli Raniżowskiej
  11. krośnieński Natalia Świątek Jedlicze Klasa III Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Jedliczu
  12. leski Krzysztof Nawrocki Bóbrka Klasa V Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. J. Blizińskiego w Bóbrce
  13. leżajski Mateusz Joniec Zmysłówka Klasa II a Gimnazjum w Zespole Szkół im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym
  14. lubaczowski Michał Kurek Lubaczów Klasa III D Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie
  15. łańcucki Krzysztof Lalicki Krzemienica Klasa II Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Krzemienicy
  16. mielecki Anna Trybulec Czermin Klasa III b Gimnazjum w Czerminie
  17. niżański Sebastian Pokój Rudnik n/Sanem Klasa III A Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku
  18. przemyski Kinga Śliwińska Śliwnica Klasa III Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dubiecku
  19. przeworski Faustyna Kiełbowicz Tryńcza Klasa III b Gimnazjum w Zespole Szkół - Gimnazjum w Tryńczy
  20. ropczycko-sędziszowski Karol Smolak Ropczyce Klasa I d LO im. T. Kościuszki w Ropczycach
  21. rzeszowski Krzysztof Gudyka Harta Klasa II Technikum w zawodzie Technik Informatyk w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
  22. sanocki Maciej Szybiak Sanok Klasa III b Liceum Ogólnokształcącego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Sanoku
  23. stalowowolski Wojciech Micał Stalowa Wola Klasa III A w Zespole Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Stalowej Woli
  24. strzyżowski Magdalena Żybura Wyżne Klasa III b Publicznego Gimnazjum im. św. Kingi w Czudcu
  25. tarnobrzeski Arkadiusz Urbaniak Kaczaki Klasa III Publicznego Gimnazjum im.Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ślęzakach

  Już po raz XIV nagrodzono zwycięzców Podkarpackiej Nagrody Samorządowej, której współorganizatorem jest Tygodnik Regionalny "Nowe Podkarpacie".

 • Laureatami Podkarpackiej Nagrody Samorządowej /za całokształt kadencji 2010-2014/ zostały następujące samorządy:
  • w kategorii "powiat" - Powiat Lubaczowski - Starosta Lubaczowski - Józef Michalik
  • w kategorii "miasta powyżej 35 tys. mieszkańców" - Miasto Przemyśl - Prezydent Miasta Przemyśla - Robert Choma
  • w kategorii "miasta do 35 tys. mieszkańców" - Miasto i Gmina Iwonicz-Zdrój - Burmistrz Miasta i Gminy Iwonicz Zdrój - Paweł Pernal
  • w kategorii "gmina" - Gmina Krzeszów - Wójt Gminy Krzeszów - Stanisław Nowakowski


  Laureaci otrzymali: statuetkę Podkarpackiej Nagrody Samorządowej oraz dyplomy.

  Podczas uroczystej konferencji wręczono także wyróżnienia:

  1). Za najlepszą samorządową stronę internetową:
  1. w ocenie internautów najlepsze strony internetowe posiadają:
   • kategoria "miasto" - Miasto Rudnik nad Sanem,
   • kategoria "gmina" - Gmina Dębica,
   • kategoria "powiat" - Powiat Jarosławski;
  2. w ocenie profesjonalnego jury najlepsze strony internetowe posiadają:
   • kategoria "miasto" - Miasto Tyczyn,
   • kategoria "gmina" - Gmina Jarocin,
   • kategoria "powiat" - Powiat Bieszczadzki.

  2). Liderzy Samorządności (te samorządy, które kolejno w ostatnich trzech latach /2011 - 2013/ były nieprzerwanie nominowane do Podkarpackiej Nagrody Samorządowej):
  • Gmina Dębica - Wójt Stanisław Rokosz,
  • Miasto i Gmina Kolbuszowa - Burmistrz Jan Zuba,
  • Miasto Krosno - Prezydent Piotr Przytocki,
  • Miasto Przemyśl - Prezydent Robert Choma,
  • Miasto Rzeszów - Prezydent Tadeusz Ferenc,
  3). Najpopularniejszy wójt, burmistrz, burmistrz/prezydent i starosta Podkarpacia w 2014 r.:
  • Jan Omachel - Wójt Gminy Krościenko Ważne,
  • Józef Rybiński - Burmistrz Radomyśla Wielkiego,
  • Józef Michalik - Starosta Lubaczowski.

  Załączniki:
  Robert Godek Zamiast wspomnień - 15 lat samorządu powiatowegotekst

  [>>ZDJĘCIA PSST<<]
  [>>ZDJĘCIA NP<<]
7 maja 2014 r. - Lubaczów
 • V Pielgrzymka Samorządów Terytorialnych do Sanktuarium w Lubaczowie
 • W dniu 7 maja 2014 r. w Lubaczowie, podczas papieskiego Odpust Maryjnego w liturgiczne wspomnienie Matki Boskiej Łaskawej (Lwowskiej) odbyła się już piąta pielgrzymka przedstawicieli władz samorządowych z województwa podkarpackiego i lubelskiego. W tym roku pielgrzymkę połączono z dziękczynieniem samorządowców za kanonizację Świętego Jana Pawła II. Wzięło w niej udział ok. 70 przedstawicieli podkarpackich samorządów. Wszyscy uczestnicy spotkania samorządowego w Lubaczowie otrzymali pamiątkowe postumenty zawierające kopię obrazu Jana Pawła II, który znajdzie się w ołtarzu bocznym konkatedry.
 • Przed rozpoczęciem uroczystości pielgrzymkowych samorządowcy /na zaproszenie Wójta Gminy Lubaczów - Wiesława Kapela/ zwiedzili Kresową Osadę w Baszni Dolnej, gdzie degustowali tradycyjne "Kresowe jadło".
 • Uroczystość odpustowa poprzedzona była dwudziestominutowym "INTROITUS" - pierwszy utwór "Wielkiej mszy na cześć Jana Pawła II".
 • O godz. 17.00 odbyła się uroczystość V Papieskiego Odpustu Maryjnego ku czci Najświętszej Maryi Panny Łaskawej Lwowskiej. Mszę świętą koncelebrował i homilię wygłosił ks. Abp. Mieczysław Mokrzycki - Metropolita Lwowski. Słowo wstępne wraz z powitaniem wygłosił Biskup pomocniczy Diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej BP Mariusz Leszczyński. Podczas uroczystości Marszałek Województwa Podkarpackiego, w imieniu samorządowców, zawierzył naszą "Małą Ojczyznę" Pani Łaskawej.
 • Mszę św. dziękczynną za kanonizację św. Jana Pawła II uświetnili artyści z Wiednia. Wykonali mszę skomponowaną przez Geralda Spitznera z Wiednia na cześć Ojca Świętego Jana Pawła II, która miała być wykonana w Watykanie na jego 85 urodziny. Dzieło to zostało wybrane spośród tysięcy propozycji z całego świata przez Międzynarodowe Konsorcjum Watykanu.
 • Po uroczystej Mszy Św. wszyscy goście obejrzeli wystawę "Ślady Świętego Jana Pawła II na Ziemi Lubaczowskiej". Ks. Abp Mieczysław Mokrzycki zaprezentował książkę "Miejsce dla każdego. Opowieść o świętości Jana Pawła II".

 • [>>ZDJĘCIA PSST<<]
10 stycznia 2014 r. - Rzeszów
 • Spotkanie Noworoczne 2014
 • 10 stycznia 2014 r. w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie odbyło się spotkanie noworoczne, którego współorganizatorami byli: Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Marszałek Województwa Podkarpackiego - Władysław Ortyl oraz Wojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz - Śmigielska. W spotkaniu udział wzięli m. in. przedstawiciele duchowieństwa, podkarpaccy parlamentarzyści, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast i starostowie z województwa podkarpackiego, radni województwa podkarpackiego oraz przedstawiciele podkarpackich służb mundurowych, rektorzy wyższych uczelni, szefowie instytucji wojewódzkich i podległych samorządowi województwa.

  Załącznik: Informacja ze spotkaniatekst

  [>>ZDJĘCIA<<]

29 października 2013 r. - Nowa Sól

25 sierpnia 2013 r. - Mielec
 • XIII Dożynki Województwa Podkarpackiego
 • liczba uczestników - 60 delegacji z wieńcami i darami dożynkowymi z parafii i dekanatów Diecezji Tarnowskiej oraz gmin i powiatów województwa podkarpackiego /ok. 1000 uczestników/,
 • Starostowie Dożynek: Krystyna Czuchra i Mieczysław Miazga,
 • Koncelebrowanej Mszy Św. Dożynkowej przewodniczył J.E. Ks. Biskup Władysław Bobowski – Biskup Senior Diecezji Tarnowskiej, homilię wygłosił J.E. Ks. Biskup Edward Białogłowski – Biskup Pomocniczy Diecezji Rzeszowskiej, Krajowy Duszpasterz Rolników,
 • w uroczystości udział wzięli zaproszeni goście: Senatorowie RP i Posłowie na Sejm RP, Janusz Wojciechowski - Poseł do Parlamentu Europejskiego, Stanisław Kalemba – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Małgorzata Chomycz - Śmigielska - Wojewoda Podkarpacki, Bogdan Romaniuk – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, radni województwa, radni gmin i powiatów z województwa podkarpackiego, wójtowie, burmistrzowie i starostowie z województwa podkarpackiego, przedstawiciele instytucji współpracujących z rolnikami, m.in. Jan Tomaka – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie, Marek Ordyczyński – Dyrektor ARiMR w Rzeszowie, Jerzy Jakubiec – Dyrektor PODR w Boguchwale, Jerzy Wiśniewski – Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Rzeszowie, Jerzy Borcz – Zastępca Dyrektora ANR w Rzeszowie, przedstawiciele służb mundurowych, m.in. Bogdan Kuliga - Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP, płk dypl. Zbigniew Winiarski – Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, Dowódca 21 Brygady Strzelców Podhalańskich – płk dypl. Wojciech Kucharski, przedstawiciele policji, służb granicznych i służby więziennej, dziennikarze, przedstawiciele związków zawodowych, duchowni.
 • XIII Dożynki Województwa Podkarpackiego połączone były z Dożynkami Diecezji Tarnowskiej. Odbyły się na placu przy Bazylice Mniejszej p.w. Św. Mateusza w Mielcu. Uroczystości rozpoczęła koncelebrowana Msza Św. Dziękczynna, pod przewodnictwem Biskupa Władysława Bobowskiego – Biskupa Seniora Diecezji Tarnowskiej. Słowo pasterskie do rolników i mieszkańców Podkarpacia, zgromadzonych przy Bazylice Mniejszej wygłosił Ks. Biskup Edward Białogłowski – Biskup Pomocniczy Diecezji Rzeszowskiej, Krajowy Duszpasterz Rolników. Podczas Mszy Św. Ks. Biskup poświęcił przyniesione wieńce dożynkowe i chleby wypieczone z tegorocznych zbiorów zbóż. Z okolicznościowym słowem do zebranych wystąpił Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl - Przewodniczący Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, Małgorzata Chomycz – Śmigielska – Wojewoda Podkarpacki oraz Andrzej Chrabąszcz – Starosta Mielecki. Wszystkie delegacje, które przybyły z wieńcami na tegoroczne dożynki otrzymały pamiątkowe dyplomy.

  [>>ZDJĘCIA<<]

25 maja 2013 r. - Rzeszów
 • Dzień Samorządu Terytorialnego 2013
 • liczba uczestników - ok. 200 osób;
 • zaproszeni goście: parlamentarzyści z województwa podkarpackiego, Magdalena Głodek - Naczelnik Wydziału Odznaczeń Geograficznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Alicja Wosik - Wicewojewoda Podkarpacki, Radni województwa podkarpackiego z Teresą Kubas - Hul - Przewodniczącą Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Zygmunt Cholewiński - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Lucjan Kuźniar - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Marek Jastrzębski - Dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, przedstawiciele policji, wojska, straży pożarnej i straży granicznej;
 • uroczystości z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego rozpoczęły się w Kościele Farnym w Rzeszowie uroczystą Mszą Św. w intencjach podkarpackich samorządów pod przewodnictwem Ks. Infułata Stanisława Maca. Słowo do samorządów na początku Mszy św. wygłosił Ks. Kazimierz Górny - Biskup Rzeszowski. Oprawę muzyczną wykonała Orkiestra Dęta z Grodziska Dolnego. Po Mszy św. ulicami Rzeszowa do Hali Widowiskowej na Podpromiu - przy dźwiękach orkiestr z Grodziska Dolnego, Tryńczy i Miasta Rzeszowa - przemaszerowała parada przedstawicieli samorządów terytorialnych naszego województwa z herbami, flagami, insygniami i sztandarami poszczególnych samorządów; paradę otwierały orkiestry z województwa podkarpackiego, za nimi szły poczty sztandarowe na czele ze sztandarem województwa podkarpackiego, a następnie w barwnym korowodzie podążały delegacje samorządów powiatów wraz z delegacjami poszczególnych samorządów miast i gmin. Paradę zamykała liczna grupa gospodarzy - Miasta Rzeszowa.
 • podczas uroczystości połączonej z otwarciem Międzynarodowych Targów Żywności Ekologicznej EKOGALA, wręczone zostały nagrody Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych dla najzdolniejszej młodzieży Podkarpacia /25 osób - po jednej osobie z każdego powiatu/.
 • Lista laureatów nagrody:
  Lp.
  POWIAT
  (miasto na prawach powiatu)
  IMIĘ I NAZWISKO LAUREATA
  MIEJSCE ZAMIESZKANIA
  KLASA,
  SZKOŁA
  1. Miasto Krosno Jakub Ahaddad Krosno III klasa I Liceum Ogólnokształcącego Im. Mikołaja Kopernika w Krośnie
  2. Miasto Przemyśl Krystian Kuropaś Siedliska III klasa I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu
  3. Miasto Rzeszów Wojciech Krokowski Rzeszów III klasa Zespół Szkół Elektronicznych w Rzeszowie
  4. Miasto Tarnobrzeg Paweł Furdyna Tarnobrzeg III klasa Technikum Ekonomicznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. B. Głowackiego w Tarnobrzegu
  5. bieszczadzki Pelczar Natalia Liskowate II klasa Liceum Profilowanego w Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych
  6. brzozowski Wioletta Kopleńska Krzemienna III klasa Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zespole Szkół w Dydni
  7. dębicki Konrad Piękoś Gębiczyna IV klasa Technikum Informatycznego w Zespole Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy
  8. jarosławski Dawid Kasieczka Roźwienica II klasa Technik Elektronik w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu
  9. jasielski Przemysław Boroń Nawsie Kołaczyckie III klasa Gimnazjum w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kołaczycach
  10. kolbuszowski Aleksander Wiącek Kolbuszowa III klasa Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Kolbuszowej
  11. krośnieński Julita Zając Lubatowa III klasa Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła w Lubatowej
  12. leski Natalia Trzópek Postołów III klasa Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Władysława Andersa w Lesku
  13. leżajski Radosław Porada Łętownia III klasa Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Nowej Sarzynie
  14. lubaczowski Agata Mazurkiewicz Basznia Dolna IV klasa Technikum w Zespole Szkół w Oleszycach
  15. łańcucki Marta Sroczyk Rakszawa II Technikum Nr 3 im. Jana Inglota w Zespole Szkół Technicznych w Łańcucie
  16. mielecki Rafał Król Mielec III klasa II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Mielcu
  17. niżański Monika Mierzwa Rudnik n/Sanem III klasa Publicznego Gimnazjum w Rudniku nad Sanem
  18. przemyski Anna Puchała Grochowice III klasa Gimnazjum w Zespole Szkół w Grochowicach
  19. przeworski Wojciech Gorzkiewicz Przeworsk VI klasa Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Przeworsku
  20. ropczycko-sędziszowski Karol Smolak Ropczyce III klasa Gimnazjum nr 5 w Zespole Szkół Nr 5 w Ropczycach
  21. rzeszowski Patryk Mazgaj Stobierna III klasa Gimnazjum w Zespole Szkół Nr 1 w Stobiernej
  22. sanocki Michał Wronkowicz Bażanówka III klasa Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sanoku
  23. stalowowolski Damian Węgliński Nisko III klasa Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących
  24. strzyżowski Dawid Birówka Szufnarowa III klasa Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Wisniowej
  25. tarnobrzeski Jessica Kłusek Dom Dziecka w Skopaniu II klasa Gimnazjum w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Grębowie

 • wyróżnienia wręczono również laureatom konkursu X Podkarpackiego Forum Lokalnej Prasy Samorządowej - nagrody otrzymały następujące czasopisma:
  - Czasopismo Samorządu Gminy Błażowa - "Kurier Błażowski",
  - Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Samorządu Gminy Świlcza i Gminnego Centrum Kultury w Świlczy z siedzibą w Trzcianie - "Trzcionka"
 • nagrodzono również zwycięzców XIII edycji Podkarpackiej Nagrody Samorządowej, której współorganizatorem jest Tygodnik Regionalny "Nowe Podkarpacie". Tegoroczna edycja plebiscytu przebiegała pod hasłem "Nasza gmina/nasze miasto/nasz powiat na półmetku kadencji". Laureatami Podkarpackiej Nagrody Samorządowej /za 2012 rok/ zostały następujące samorządy:
  - w kategorii "powiat" - Powiat Dębicki - Starosta Dębicki - Władysław Bielawa
  - w kategorii "miasta powyżej 35 tys. mieszkańców" - Miasto Rzeszów - Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc
  - w kategorii "miasta do 35 tys. mieszkańców" - Miasto i Gmina Zagórz - Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz - Ernest Nowak
  - w kategorii "gmina" - Gmina Dębica - Wójt Gminy Dębica - Stanisław Rokosz

  Laureaci otrzymali: statuetkę Podkarpackiej Nagrody Samorządowej oraz dyplomy.
Podczas uroczystej konferencji wręczono także wyróżnienia:
 • za najlepszą samorządową stronę internetową:

  a) w ocenie internautów najlepsze strony internetowe posiadają:
  - kategoria "miasto" - Miasto Jarosław,
  - kategoria "gmina" - Gmina Tryńcza,
  - kategoria "powiat" - Powiat Stalowowolski;

  b) w ocenie profesjonalnego jury najlepsze strony internetowe posiadają:
  - kategoria "miasto" - Miasto Krosno,
  - kategoria "gmina" - Gmina Dębica,
  - kategoria "powiat" - Powiat Leżajski.
 • dla Liderów Samorządności (te samorządy, które kolejno w ostatnich trzech latach /2010 - 2012/ były nieprzerwanie nominowane do Podkarpackiej Nagrody Samorządowej): - Powiat Dębicki - Starosta Władysław Bielawa,
  - Powiat Jasielski - Starosta Adam Kmiecik,
  - Gmina Dębica - Wójt Stanisław Rokosz,
  - Miasto i Gmina Kolbuszowa - Burmistrz Jan Zuba,
  - Miasto i Gmina Radomyśl Wielki - Burmistrz Józef Rybiński,
  - Miasto i Gmina Ustrzyki Dolne - Burmistrz Henryk Sułuja,
  - Miasto Krosno - Prezydent Piotr Przytocki,
  - Miasto Przemyśl - Prezydent Robert Choma,
  - Miasto Rzeszów - Prezydent Tadeusz Ferenc,
  - Miasto Sanok - Burmistrz Wojciech Blecharczyk.
 • Najpopularniejszemu wójtowi, burmistrzowi, burmistrzowi/prezydentowi i staroście Podkarpacia w 2012 r. : - Andrzej Betlej - Wójt Gminy Zarszyn,
  - Stanisław Woś - Burmistrz Miasta i Gminy Narol,
  - Wojciech Blecharczyk - Burmistrz Miasta Sanoka,
  - Jerzy Batycki - Starosta Jarosławski.

  [>>ZDJĘCIA<<]


7 maja 2013 r. - Lubaczów
 • IV Pielgrzymka Samorządów Terytorialnych do Sanktuarium w Lubaczowie
 • W ustanowiony przez papieża Benedykta XVI na dzień 7 maja odpust ku czci Matki Boskiej Łaskawej (Lwowskiej) już po raz czwarty miała miejsce pielgrzymka przedstawicieli władz samorządowych z województwa podkarpackiego i lubelskiego, którzy spotkali się przed cudownym obrazem z lwowskiej katedry, aby za królem Janem Kazimierzem powtórzyć gest zawierzenia spraw publicznych opiece Pani Łaskawej. W tym roku, po raz kolejny współorganizatorem pielgrzymki było Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych. Wzięło w niej udział ok. 60 przedstawicieli podkarpackich samorządów. Wszyscy uczestnicy spotkania samorządowego w Lubaczowie otrzymali pamiątkowy obraz IV Pielgrzymki.
 • Uroczystości pielgrzymkowe poprzedziło podniosłe wydarzenie, jakim było odsłonięcie na budynku Ratusza tablicy pamiątkowej o treści: 1863 - 2013, 150. rocznica Powstania Styczniowego, hołd uczestnikom walki o niepodległość Polski. Burmistrz Miasta, Rada Miejska, Mieszkańcy Lubaczowa. Poświęcenia tablicy dokonał J. E. Bp. Marian Rojek Ordynariusz Diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej.
 • O godz. 17.00 odbyła się uroczystość V PAPIESKIEGO ODPUSTU MARYJNEGO KU CZCI NAJŚWIĘTSZEJ Maryi Panny Łaskawej Lwowskiej. Uroczystej mszy św. odpustowej przewodniczył J. E. Biskup Diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej Marian Rojek. Podczas uroczystości samorządowcy zawierzyli naszą "Małą Ojczyznę" Pani Łaskawej.
  Uroczystość odpustowa poprzedzona była półgodzinną prezentacją ołtarza Adoracji Najświętszego Sakramentu "Gwiazda Kazachstanu". Ołtarz ten, to część międzynarodowego projektu realizowanego przez istniejące od pięciu lat polskie stowarzyszenie Wspólnota Królowej Pokoju. Z jego inicjatywy w różnych miejscach świata ma powstać 12 ośrodków wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju - na wzór dwunastu gwiazd w koronie Maryi Królowej Pokoju. Dwa pierwsze ośrodki są w Jerozolimie i Medjugorie, trzeci będzie w kazachskim Oziornoje, a kolejny w sanktuarium maryjnym w Kibeho w Rwandzie. 10 maja 2013 r. przedstawiciele polskiego episkopatu, na czele z jego przewodniczącym abp. Józefem Michalikiem, symbolicznie przekazali ołtarz duchowieństwu Kazachstanu. Odebrał go metropolita Astany abp Tomasz Peta oraz towarzyszący mu misjonarze i siostry zakonne. Ołtarz wykonany m.in. ze złota, bursztynu i drogich kamieni został wykonany przez gdańskiego złotnika i bursztynnika Mariusza Drapikowskiego. Ma kształt wielkiego (szerokiego na ok. 7,5 m i wysokiego na ok. 2 m) tabernakulum z monstrancją. Zawiera relikwie św. Faustyny Kowalskiej i bł. Jana Pawła II. Od ubiegłego roku ołtarz był prezentowany w polskich katedrach i sanktuariach, gdzie trwała adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwy o pokój. Gwiazda Kazachstanu była m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Bydgoszczy, Katowicach, Wałbrzychu, Gnieźnie, Krzeszowie i Oleśnicy. Kończy w Lubaczowie (jedyna miejscowość po tej stronie Wisły).

  [>>ZDJĘCIA<<]

8 marca 2013 r. - Stok narciarski w Chyrowej
 • "PODKARPACKIE MISTRZOSTWA SAMORZĄDOWE W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM" o puchar Marszałka Województwa Podkarpackiego
 • Liczba uczestników : ok. 40 osób, w tym 25 narciarzy
 • W dniu 8 marca 2013 r. w Chyrowej k. Dukli po raz pierwszy odbyły się PODKARPACKIE MISTRZOSTWA SAMORZĄDOWE W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM o puchar Marszałka Województwa Podkarpackiego organizowane przez Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych. Zawody zorganizowane zostały również przy współudziale MOSIR'u Dukla i Stacji Narciarskiej Chyrowa. W mistrzostwach brali udział samorządowcy z województwa podkarpackiego oraz pracownicy jst.
 • Zawody odbywały się w trzech kategoriach;
  - samorządowcy,
  - pracownicy samorządowi,
  - samorządowcy - kobiety.
 • Do wyniku liczył się najlepszy czas z pośród trzech zjazdów. Zdobywcami pucharu Marszałka Województwa Podkarpackiego zostali w poszczególnych kategoriach:

  Samorządowcy:

  1. Adam Filip - Z-ca Wójta Gminy Frysztak
  2. Wojciech Wdowik - Wójt Gminy Świlcza
  3. Mariusz Bałaban - Wójt Gminy Besko

  Pracownicy samorządowi:

  1. Tomasz Garncarski - Sekretarz Gminy Frysztak
  2. Marcin Łabuński - ST. Strażnik Straży Miejskiej w Przemyślu
  3. Michał Szopa - Dyrektor MOSiR w Dukli

  Samorządowcy - kobiety:

  1. Iwona Garncarska - GOSiR Frysztak
  2. Agnieszka Bernacka - Nauczyciel Gimnazjum nr 1 w Przeworsku
  3. Elżbieta Wróbel - Skarbnik Gminy Dukla

  Drużynowo:

  1. Gmina Frysztak
  2. Gmina Dukla
  3. Miasto Przemyśl

  Puchary w imieniu Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz wydawnictwa książkowe o województwie podkarpackim w poszczególnych kategoriach wręczali: Kazimierz Rokita - Dyrektor Biura PSST, Marek Górak - Burmistrz Dukli i Właściciel Stoku Narciarskiego Chyrowa - Ski Janusz Rygiel.

  W mistrzostwach wzięło udział 25 przedstawicieli podkarpackich samorządów. Mimo iż pogoda nie była wymarzona zawodnicy nie zrezygnowali z walki o najlepsze miejsca. Była to dobra okazja do integracji, ale również aktywnego wypoczynku i sprawdzenia swoich możliwości na stoku.

  [>>ZDJĘCIA<<]


14 października 2012 r. - Warszawa
 • Uroczystość wręczenia Nagród im. Grzegorza Palki
       W dniu 14 października br. w Muzeum im. Jana Pawła II w Warszawie odbyła się XV gala przyznania nagród im. Grzegorza Palki. Specjalne medale i wyróżnienia przyznawane są osobom, które w sposób wybitny zasłużyły się dla samorządu terytorialnego. Liga Krajowa fundując Nagrodę honoruje, jednego z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego samorządu terytorialnego, tragicznie zmarłego prezydenta Łodzi - Grzegorza Palkę.
       Jest to nagroda tym bardziej cenna, gdyż przyznają ją samorządowcy innym samorządowcom. Dlatego, jak powiedział Tadeusz Wrona, Przewodniczący Ligi Krajowej, Nagroda ta nie jest koniunkturalna. Jest wolna od politycznych wiatrów, które przecież wieją w różny sposób.
       Przyznanych zostało pięć nagród głównych oraz wyróżnienia.
       Kapituła tegorocznej edycji Nagrody im. Grzegorza Palki uhonorowała wyróżnieniem za "działania na rzecz rozwoju Województwa Podkarpackiego oraz współpracy transgranicznej" Marszałka Województwa Podkarpackiego Mirosława Karapytę, którego kandydaturę zgłosiło Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych oraz Posła na Sejm RP Zbigniew Rynasiewicza.
       Patronat nad Nagrodą objęły oraz udzieliły wsparcia ogólnopolskie organizacje samorządowe, będące stroną Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego: Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Unia Metropolii Polskich, Unia Miasteczek Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP i Związek Województw RP oraz Miasta Łódź i Wrocław.

 • [>>ZDJĘCIA<<]

26 sierpnia 2012 r. - Rzeszów
 • XII Dożynki Województwa Podkarpackiego
 • liczba uczestników - 137 delegacji z wieńcami i darami dożynkowymi z parafii Diecezji Rzeszowskiej oraz gmin i powiatów województwa podkarpackiego /ok. 1700 tys. uczestników/,
 • Starostowie Dożynek: Anna Mokrzycka i Janusz Zarszyński z gminy Frysztak,
 • w uroczystości udział wzięli zaproszeni goście: Biskup Pomocniczy Biskup Edward Białogłowski - Krajowy Duszpasterz Rolników, który przewodniczył koncelebrowanej Mszy Świętej dożynkowej, Ks. Jerzy Uchman - Diecezjalny Duszpasterz Rolników Diecezji Rzeszowskiej, Senatorowie RP i Posłowie na Sejm RP, Posłowie do Parlamentu Europejskiego z województwa podkarpackiego, Teresa Kubas Hul - Przewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Alicja Wosik - Wicewojewoda Podkarpacki, Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP, przedstawiciel Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, radni województwa, radni gmin i powiatów z województwa podkarpackiego, wójtowie, burmistrzowie i starostowie z województwa podkarpackiego, przedstawiciele związków zawodowych oraz innych instytucji pracujących na rzecz rolnictwa, duchowni.


  XII Dożynki Województwa Podkarpackiego połączone były z Dożynkami Diecezji Rzeszowskiej. Odbyły się one na placu przed Katedrą Rzeszowską. Uroczystości rozpoczęła koncelebrowana Msza Św. Dziękczynna, pod przewodnictwem Biskupa Pomocniczego Biskupa Edwarda Białogłowskiego - Krajowego Duszpasterza Rolników, który wygłosił słowo pasterskie do rolników i mieszkańców Podkarpacia, zgromadzonych przy Rzeszowskiej Katedrze. Podczas Mszy Św. Ks. Biskup poświęcił przyniesione wieńce dożynkowe i chleby wypieczone z tegorocznych zbiorów zbóż. Z okolicznościowym słowem do zebranych wystąpił Marszałek Województwa Podkarpackiego Mirosław Karapyta - Przewodniczący Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych. Wszystkie delegacje, które przybyły z wieńcami na tegoroczne dożynki otrzymały pamiątkowe dyplomy. Uczestnicy dożynek obdzieleni zostali chlebem, przekazanym przez rzeszowskich rzemieślników piekarzy.


  [>>Wystąpienia Marszałka Województwa Podkarpackiego<<]Nowe
  [>>ZDJĘCIA<<]

30 maja 2012 r.
 • Dzień Samorządu Terytorialnego 2012 /cz. II/
 • liczba uczestników - ok. 200 osób
 • zaproszeni goście: parlamentarzyści z województwa podkarpackiego, radni województwa podkarpackiego, prof. Jerzy Stępień b. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego, Teresa Kubas - Hul - Przewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Dariusz Sobieraj - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Lucjan Kuźniar - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Inspektor Zdzisław Stopczyk - Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji, płk SG Waldemar Skarbek - Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, st. bryg. Bogdan Kuliga - Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej oraz przedstawiciele mediów,
 • druga część uroczystości z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego w Polańczyku była również okazją do wręczenia nagród i wyróżnień. Podczas uroczystej gali Złotą Honorową Odznaką PSST uhonorowany został Pan Jerzy Stępień - były Sędzia Trybunału Konstytucyjnego, a Srebrną Honorową Odznakę PSST za zasługi dla samorządu terytorialnego za poziomie lokalnym i regionalnym wręczono Panu Józefowi Rzepce - Burmistrzowi Brzozowa. Nagrodzono również zwycięzców XII edycji Podkarpackiej Nagrody Samorządowej, której współorganizatorem jest Tygodnik Regionalny "Nowe Podkarpacie". Tegoroczna edycja plebiscytu przebiegała pod hasłem "Nasza gmina/nasze miasto/nasz powiat po pierwszym roku nowej kadencji". Laureatami Podkarpackiej Nagrody Samorządowej /za 2011 rok/ zostały następujące samorządy:
  • w kategorii "powiaty" - Powiat Jasielski - Starosta Jasielski - Adam Kmiecik
  • w kategorii "miasta powyżej 35 tys." - Miasto Krosno - Prezydent Miasta Krosna - Piotr Przytocki /odebrał Tomasz Soliński - Wiceprezydent/
  • w kategorii "miasta i gminy do 35 tys." - Miasto i Gmina Głogów Małopolski - Burmistrz Głogowa Małopolskiego - Paweł Baj
  • w kategorii "gminy" - Gmina Tryńcza - Wójt Gminy Tryńcza - Ryszard Jędruch

 • Laureaci otrzymali: statuetkę Podkarpackiej Nagrody Samorządowej oraz dyplomy i wieczne pióro od Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

  Podczas uroczystej konferencji wręczono także wyróżnienia:
  1. za najlepszą samorządową stronę internetową:
   1. w ocenie internautów najlepsze strony internetowe posiadają:
    • kategoria "miasto" - Miasto i Gmina Głogów Małopolski,
    • kategoria "gmina" - Gmina Świlcza,
    • kategoria "powiat" - Powiat Lubaczowski;
   2. w ocenie profesjonalnego jury najlepsze strony internetowe posiadają:
    • kategoria "miasto" - Miasto Krosno,
    • kategoria "gmina" - Gmina Zarszyn,
    • kategoria "powiat" - Powiat Leżajski;
  2. dla Liderów Samorządności (te samorządy, które kolejno w ostatnich trzech latach /2009 - 2011/ były nieprzerwanie nominowane do Podkarpackiej Nagrody Samorządowej):
   • Miasto Sanok - Burmistrz Wojciech Blecharczyk,
   • Gmina Dębica - Wójt Stanisław Rokosz,
   • Ustrzyki Dolne - Burmistrz Henryk Sułuja,
   • Miasto Rzeszów - Prezydent Tadeusz Ferenc,
   • Miasto Krosno - Prezydent Piotr Przytocki,
   • Powiat Dębicki - Starosta Władysław Bielawa,
   • Miasto i Gmina Kolbuszowa - Burmistrz Jan Zuba,
   • Powiat Ropczycko - Sędziszowski - Starosta Stanisław Ziemiński;
  3. Najpopularniejszemu wójtowi, burmistrzowi, burmistrzowi/prezydentowi i staroście Podkarpacia w 2011 r. (którzy uzyskali najwięcej sms-ów w głosowaniu organizowanym przez Tygodnik Regionalny "Nowe Podkarpacie"):
   • Jerzy F. Adamski - Wójt Gminy Dydnia,
   • Małgorzata Salacha - Burmistrz Gminy i Miasta Kołaczyce,
   • Andrzej Wyczawski - Burmistrz Miasta Jarosławia,
   • Zygmunt Błaż - Starosta Brzozowski.

  [>>List z Kancelarii Prezydenta RP<<]
  [>>Wystąpienie Przewodniczącego PSST z okazji DST<<]
  [>>Istota decentralizacji - współczesne wyzwania, Jerzy Stępień<<](Prezentacja Power Point, 6,7 MB)
  [>>ZDJĘCIA<<]
28 maja 2012 r. - Warszawa
26 maja 2012 r. - Rzeszów
 • Dzień Samorządu Terytorialnego 2012 /cz. I/
 • liczba uczestników - ok. 200 osób;
 • zaproszeni goście: parlamentarzyści z województwa podkarpackiego, Alicja Wosik - Wicewojewoda Podkarpacki, Zarząd i radni województwa podkarpackiego z Teresą Kubas - Hul - Przewodniczącą Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Marek Jastrzębski - Dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, przedstawiciele policji, wojska, straży pożarnej i straży granicznej;
 • uroczystości z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego rozpoczęły się w Kościele Farnym w Rzeszowie uroczystą Mszą Św. w intencjach podkarpackich samorządów pod przewodnictwem Ks. Infułata Józefa Sądeja. Słowo do samorządów na początku Mszy św. wygłosił Ks. Kazimierz Górny - Biskup Rzeszowski. Oprawę liturgiczną dał Chór Męski "ECHO" z Przeworska. Po Mszy św. ulicami Rzeszowa do Hali Widowiskowej na Podpromiu - przy dźwiękach orkiestr dętych z Przeworska i Tryńcza - przemaszerowała parada przedstawicieli samorządów terytorialnych naszego województwa z herbami, flagami, insygniami i sztandarami poszczególnych samorządów; paradę otwierała delegacja samorządu województwa, a następnie w barwnym korowodzie delegacje samorządów powiatów wraz z delegacjami poszczególnych samorządów miast i gmin; pochód ubarwiały grupy folklorystyczne. Paradę zamykała liczna grupa gospodarzy - Miasta Rzeszowa z delegacjami zagranicznymi jego miast partnerskich z marżoretkami i dziewczęcą orkiestrą dętą z VI LO w Rzeszowie.
 • podczas uroczystości połączonej z otwarciem Międzynarodowych Targów Żywności Ekologicznej EKOGALA wręczone zostały nagrody Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych dla najzdolniejszej młodzieży Podkarpacia /25 osób - po jednej osobie z każdego powiatu/.

  Lista laureatów nagrody:
  Lp.
  POWIAT
  (miasto na prawach powiatu)
  IMIĘ I NAZWISKO LAUREATA
  MIEJSCE ZAMIESZKANIA
  KLASA,
  SZKOŁA
  1. bieszczadzki Adam Steciuk Ustrzyki Dolne VI klasa Szkoły Podstawowej nr 2 im. T. Kościuszki w Zespole Szkół Publicznych - Narciarskiej szkole Sportowej
  2. brzozowski Ewelina Rybczak Jasionów IV klasa Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. KEN w Brzozowie
  3. dębicki Szymon Szostak Bobrowa Wola II klasa Gimnazjum w Bobrowej
  4. jarosławski Aleksandra Nieprzecka Jarosław III klasa I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaj Kopernika w Jarosławiu
  5. jasielski Krzysztof Krysa Jasło III klasa Gimnazjum nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej w Jaśle
  6. kolbuszowski Robert Norbert Skowroński Kolbuszowa III klasa Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Bytnara w Kolbuszowej
  7. krośnieński Michał Daniłowicz Targowiska III klasa Społecznego Gimnazjum w Targowiskach
  8. leski Rafał Darasz Lesko II klasa Publicznego Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Lesku
  9. leżajski Marzena Rzeszutko Wierzawice III klasa Gimnazjum w Zespole Szkół w Wierzawicach
  10. lubaczowski Michał Chmielowiec Wola Wielka III klasa Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie
  11. łańcucki Bartłomiej Michna Wysoka Łańcucka II klasa Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie
  12. mielecki Konrad Snopkowski Mielec III klasa Gimnazjum nr 4 w ZS nr 2 w Mielcu
  13. niżański Marek Mierzwa Rudnik n/Sanem III klasa Publicznego Gimnazjum im. Orląt w Rudniku n/Sanem
  14. przemyski Michał Kopyt Torki II klasa Gimnazjum i. J. Gwalberta Pawlikowskiego w Medyce
  15. przeworski Damian Lalowicz Rożniatów IV klasa Technikum w ZS Rolniczych im. Wincentego Witosa w Zarzeczu
  16. ropczycko-sędziszowski Łukasz Dunaj Ropczyce III klasa Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Ropczycach
  17. rzeszowski Tomasz Lech Laskówka II klasa Technikum w ZS Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
  18. sanocki Rafał Pałacki Tarnawa Górna III klasa Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tarnowie Dolnej
  19. stalowowolski Angelika Stelmach Turbia II klasa Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Turbi
  20. strzyżowski Marlena Kudła Niebylec VI klasa Szkoły Podstawowej w ZS im. ks. Jana Twardowskiego w Niebylcu
  21. tarnobrzeski Piotr Ordon Jadachy II klasa Gimnazjum w ZS w Jadachach
  22. Miasto Krosno Paulina Agnieszka Janusz Głowienka III klasa I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Krośnie
  23. Miasto Przemyśl Michał Sekuła Przemyśl III klasa Gimnazjum nr 1 im. Orląt Przemyskich w Przemyślu
  24. Miasto Rzeszów Kacper Mroczek Rzeszów III klasa III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie
  25. Miasto Tarnobrzeg Daniel Szczepanik Tarnobrzeg II klasa Gimnazjum nr 3 im. por. Józefa Sarny w Tarnobrzegu

 • wyróżnienia wręczono również laureatom konkursu IX Podkarpackiego Forum Lokalnej Prasy Samorządowej - nagrody otrzymały następujące czasopisma:
  - Brzozowski Miesięcznik Społeczno - Kulturalny "Wiadomości Brzozowskie",
  - Pismo Społeczno - Kulturalne "Kurier Sokołowski"

  [>>Wystąpienie Przewodniczącego Zarządu PSST<<]  
  [>>ZDJĘCIA<<]
7 maja 2012 r. - Lubaczów
 • III Pielgrzymka Samorządów Terytorialnych do sanktuarium w Lubaczowie
 • W ustanowiony przez papieża Benedykta XVI na dzień 7 maja odpust ku czci Matki Boskiej Łaskawej (Lwowskiej) od trzech lat organizowane są pielgrzymki przedstawicieli władz samorządowych, którzy spotykają się przed cudownym obrazem z katedry lwowskiej, aby za królem Janem Kazimierzem powtórzyć gest zawierzenia spraw publicznych opiece Pani Łaskawej. W tym roku pielgrzymkę współorganizowało Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych. Wzięło w niej udział ok. 70 przedstawicieli podkarpackich samorządów z Przewodniczącym PSST Mirosławem Karapytą oraz kilkunastu wójtów, burmistrzów i starostów z województwa lubelskiego ( Diecezja Zamojsko-Lubaczowska) z Prezydentem Zamościa, Marcinem Zamoyskim.

  Wcześniej spotkali się oni w sali koncertowej lubaczowskiej szkoły muzycznej, gdzie wysłuchali koncertu oraz wykładów na temat losów cudownego obrazu Matki Boskiej Łaskawej, który wygłosił Stanisław Makara - dyrektor Muzeum Kresów w Lubaczowie. Podkarpacki konserwator zabytków Grażyna Stojak opowiedziała o doświadczeniach współpracy z samorządami w zakresie ochrony zabytków znajdujących się na terenach gmin na przykładzie gmin z powiatu lubaczowskiego. W galerii wystawowej Muzeum Kresów obejrzano wystawę sztuki podkarpackiej ze zbiorów lubaczowskiego muzeum. Wśród eksponowanych na wystawie obrazów można było zobaczyć autoportret pędzla Mirosława Karapyty sprzed kilkunastu lat.

  Kulminacyjnym punktem pielgrzymki samorządowej była msza w lubaczowskiej konkatedrze, którą celebrował abp Wacław Depo - metropolita częstochowski. Do lutego b.r. był on ordynariuszem diecezji zamojsko-lubaczowskiej. W ubiegłym roku to on właśnie był gospodarzem II Pielgrzymki Samorządowej, a jego gościem był abp. Józef Michalik. Wówczas bp Depo zapowiadał zaproszenie na kolejny lubaczowski odpust biskupa częstochowskiego. Wtedy jeszcze nie mógł przypuszczać, że to właśnie jemu powierzona zostanie przez papieża godność częstochowskiego metropolity.

  Podczas Mszy Świętej marszałek Mirosław Karapyta w imieniu podkarpackich samorządowców odczytał akt zawierzenia spraw publicznych opiece lubaczowskiej Madonny. Wszyscy uczestnicy spotkania samorządowego w Lubaczowie otrzymali pamiątkową paterę III Pielgrzymki.

  Źr. www.podkarpackie.pl Wiesław Bek

  [>>ZDJĘCIA<<]
11 stycznia 2012 r. - Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie
 • Spotkanie Noworoczne 2012
 • 11 stycznia 2012 r. w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego
  w Rzeszowie odbyło się spotkanie noworoczne, którego współorganizatorami byli: Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Wojewoda Podkarpacki. W spotkaniu udział wzięli m. in. podkarpaccy parlamentarzyści, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast i starostowie z województwa podkarpackiego, radni województwa podkarpackiego oraz przedstawiciele podkarpackich służb mundurowych. Uczestników spotkania swoją obecnością zaszczycił J.E. Ks. Biskup Edward Białogłowski. Na zakończenie spotkania odbył się koncert Jana Trebuni - Tutki z zespołem JazGot, który wykonał swoje utwory z nowej płyty "Święta z JazGotem".

  [>>ZDJĘCIA<<]
28 sierpnia 2011 r. - Jarosław
 • XI Dożynki Województwa Podkarpackiego
 • liczba uczestników - 116 delegacji z wieńcami i darami dożynkowymi z parafii Archidiecezji Przemyskiej oraz gmin i powiatów województwa podkarpackiego /ok. 1400 tys. uczestników/,
 • Starostowie Dożynek: Elżbieta Czereba z Pełkiń i Tadeusz Szuflita z Tuczemp
 • w uroczystości udział wzięli zaproszeni goście: J.E. Ks. Arcybiskup Józef Michalik - Metropolita Przemyski, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, Biskup Diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej Ks. Wacław Depo, który przewodniczył koncelebrowanej Mszy Świętej dożynkowej, Ks. prałat Kazimierz Kaczor Duszpasterz Rolników Archidiecezji Przemyskiej, Senatorowie RP i Posłowie na Sejm RP z województwa podkarpackiego, Teresa Kubas Hul - Przewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Małgorzata Chomycz - Wojewoda Podkarpacki, nadinspektor Józef Gdański - Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji, st. bryg. mgr inż. Bogdan Kuliga - p. o. Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, radni województwa, radni gmin i powiatów z województwa podkarpackiego, wójtowie, burmistrzowie i starostowie z województwa podkarpackiego, przedstawiciele Podkarpackiej Izby Rolniczej, związków zawodowych oraz innych instytucji na rzecz rolnictwa, duchowni.
 • Dożynki zostały dofinansowane ze środków finansowych budżetu Województwa Podkarpackiego.
XI Dożynki Województwa Podkarpackiego połączone były z XXVIII Dożynkami Archidiecezji Przemyskiej oraz Dożynkami Gminy Jarosław, Miasta Jarosławia i Powiatu Jarosławskiego. Odbyły się one na placu ks. Piotra Skargi przed Jarosławską Kolegiatą. Współorganizatorami tegorocznych dożynek było Duszpasterstwo Rolników Archidiecezji Przemyskiej, Gmina Jarosław, Miasto Jarosław i Powiat Jarosławski. Uroczystości rozpoczęła koncelebrowana Msza Św. Dziękczynna, pod przewodnictwem Biskupa Diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej Ks. Wacława Depo, który wygłosił słowo pasterskie do rolników i mieszkańców Podkarpacia, zgromadzonych przy Kolegiacie Jarosławskiej. Podczas Mszy Św. Ks. Biskup poświęcił przyniesione wieńce dożynkowe i chleby wypieczone z tegorocznych zbiorów zbóż. Z okolicznościowym słowem do zebranych wystąpił Marszałek Województwa Podkarpackiego Mirosław Karapyta - Przewodniczący Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych oraz Kustosz Sanktuarium Matki Boskiej Śnieżnej - Królowej Rodzin z Jarosławskiej Kolegiaty ks. prałat Marian Bocho. J.E. Ks. Arcybiskup Józef Michalik - Metropolita Przemyski, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski wręczył wszystkim delegacjom dożynkowym pamiątkowe dyplomy. Uczestnicy dożynek obdzieleni zostali chlebem, złożonym przez rolników w ofierze podczas Mszy Św. Po zakończeniu Mszy Św. uczestnicy dożynek zgromadzeni na jarosławskim Rynku mieli okazję wysłuchać koncertów kapel i zespołów ludowych.

[>>List Prezydenta RP<<]  
[>>Wystąpienie Marszałka Województwa Podkarpackiego<<]  
[>>Gazeta Jarosławska nr 35, 2011r.<<]  Nowe
[>>Gazeta Jarosławska nr 36, 2011r.<<]  Nowe
[>>Miasto Jarosław - informacje<<]  
[>>Powiat Jarosławski - informacja<<]  
[>>Zaproszenie<<]  
[>>Plakat<<]  
[>>ZDJĘCIA<<]

28 maja 2011 r. - Rzeszów
 • Dzień Samorządu Terytorialnego 2011
 • liczba uczestników - ok. 400 osób;
 • obecni zaproszeni goście: parlamentarzyści z województwa podkarpackiego, radni województwa podkarpackiego, Andrzej Reguła - Wicewojewoda Podkarpacki, Teresa Kubas - Hul - Przewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Alina Pieniążek - Dyrektor Wydziału Ewaluacji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Marek Jastrzębski - Dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, przedstawiciele policji, wojska i straży pożarnej;
 • uroczystości z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego rozpoczęły się w Kościele Farnym w Rzeszowie uroczystą Mszą Św. w intencjach podkarpackich samorządów pod przewodnictwem Ks. Infułata Stanisława Maca - Duszpasterza Samorządów Terytorialnych Diecezji Rzeszowskiej, słowo do samorządów od Ks. Kazimierza Górnego - Biskupa Rzeszowskiego przekazał Ks. Bp Edward Białogłowski. Po Mszy Św. ulicami Rzeszowa, do Wojewódzkiego Domu Kultury, przy dźwiękach orkiestr, przemaszerowała parada przedstawicieli samorządów terytorialnych naszego województwa z herbami, flagami, insygniami i sztandarami poszczególnych samorządów; paradę otwierała Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Jaćmierza (Gmina Zarszyn) z barwną grupą marżoretek, delegacja samorządu województwa, a następnie w barwnym korowodzie delegacje samorządów powiatów wraz z delegacjami poszczególnych samorządów miast i gmin; pochód ubarwiały grupy folklorystyczne. Paradę zamykała liczna grupa gospodarzy - Miasta Rzeszowa z marżoretkami i orkiestrą.
 • w Wojewódzkim Domu Kultury odbyła się uroczysta konferencja, podczas której okolicznościowy wykład wygłosił prof. Michał Kulesza. Część artystyczną uświetnił utytułowany zespół taneczny "Kornele " z Młodzieżowego Domu Kultury w Rzeszowie;
 • uroczysta konferencja z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego była również okazją do wręczenia nagród i wyróżnień w tym Podkarpackiej Nagrody Samorządowej.
 • Podczas uroczystej gali Honorową Odznaką Stowarzyszenia Zarząd PSST odznaczył zasłużonych dla samorządu terytorialnego na poziomie regionalnym, lokalnym i ogólnopolskim. Złotą Odznaką uhonorowani zostali: prof. Michał Kulesza i Bogdan Rzońca - Honorowy Przewodniczący PSST, Srebrną Odznaką uhonorowany został Stanisław Konieczny - b. Wójt Gminy Chłopice
 • Po raz kolejny wręczone zostały nagrody Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych dla najzdolniejszej młodzieży Podkarpacia /25 osób - po jednej osobie z każdego powiatu/.
 • Nagrody otrzymali:

  Lp.
  POWIAT
  (miasto na prawach powiatu)
  IMIĘ I NAZWISKO LAUREATA
  MIEJSCE ZAMIESZKANIA
  KLASA,
  SZKOŁA
  1. bieszczadzki Karolina Mehal Czarna Góra III klasa Gimnazjum im. prof. Stefana Myczkowskiego w Czarnej
  2. brzozowski Piotr Faciszewski Orzechówka III klasa Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły i Św. Królowej Jadwigi w Orzechówce
  3. dębicki Paweł Jamróz Podgrodzie III klasa Miejskiego Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Dębicy
  4. jarosławski Alicja Kida Jarosław III klasa Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Ks. Jana Twardowskiego w Jarosławiu
  5. jasielski Wojciech Bosak Jasło III klasa I Liceum Ogólnokształcącego im. Kr. Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle
  6. kolbuszowski Sebastian Haracz Kolbuszowa III klasa Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II przy ZS w Kolbuszowej
  7. krośnieński Krzysztof Wałęga Jedlicze II klasa Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Jedliczu
  8. leski Marcin Kwaśny Lesko III klasa Publicznego Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Lesku
  9. leżajski Krzysztof Helit Giedlarowa III klasa Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Zespole Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku
  10. lubaczowski Pulina Mazepa Dachnów II klasa Liceum Ogólnokształcącego w ZS im. gen J Kustronia w Lubaczowie
  11. łańcucki Agata Lizak Łańcut I klasa Liceum Ogólnokształcącego w ZS nr 1 im. J Korczaka w Łańcucie
  12. mielecki Piotr Pszeniczny Rzemień III klasa Liceum Ogólnokształcącego im. St. Konarskiego w Mielcu
  13. niżański Kamil Nalepa Nisko V klasa Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Nisku
  14. przemyski Michał Kopyt Torki II klasa Gimnazjum i. J. Gwalberta Pawlikowskiego w Medyce
  15. przeworski Rafał Wątroba Maćkówka III klasa Publicznego Gimnazjum w Zarzeczu
  16. ropczycko-sędziszowski Tomasz Marek Feret Ropczyce III klasa Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Ropczycach
  17. rzeszowski Iwona Sudoł Jeżowe III klasa Technikum Ekonomicznego w Zespole Szkół w Sokołowie Małopolskim
  18. sanocki Bartosz Głowacki Zagórz III klasa I Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku
  19. stalowowolski Aleksandra Rajchel Stalowa Wola III klasa Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli
  20. strzyżowski Gabriela Godek Stępina III klasa Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Strzyżowie
  21. tarnobrzeski Piotr Kawęcki Gorzyce II klasa Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gorzycach
  22. Miasto Krosno Maksymilian Sokołowski Krosno III klasa I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Krośnie
  23. Miasto Przemyśl Gabriel Bożek Przemyśl III klasa Gimnazjum nr 2 im. Św. Królowej Jadwigi w Przemyślu
  24. Miasto Rzeszów Teodor Jerzak Rzeszów II klasa IV Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Rzeszowie
  25. Miasto Tarnobrzeg Wojciech Kurzyński Tarnobrzeg III klasa Gimnazjum nr 1 im. St Jachowicza w Tarnobrzegu

  Podczas uroczystej gali wręczone zostały również nagrody laureatom XI edycji Podkarpackiej Nagrody Samorządowej, której współorganizatorem jest Tygodnik Regionalny "Nowe Podkarpacie". Tegoroczna edycja plebiscytu przebiegała pod hasłem "Nasza gmina/nasze miasto/nasz powiat na progu nowej kadencji".

  Laureatami Podkarpackiej Nagrody Samorządowej /za 2010 rok/ zostały następujące samorządy:
  • w kategorii "powiaty" - Powiat Strzyżowski - Starosta Strzyżowski - Robert Godek
  • w kategorii "miasta pow. 35 tys." - Miasto Przemyśl - Prezydent Miasta Przemyśla - Robert Choma
  • w kategorii "miasta i gminy do 35 tys." - Miasto i Gmina Ustrzyki Dolne - Burmistrz Ustrzyk Dolnych - Henryk Sułuja
  • w kategorii "gminy" - Gmina Solina - Wójt Gminy Solina - Zbigniew Sawiński


  Laureaci otrzymali: statuetkę Podkarpackiej Nagrody Samorządowej oraz złote wieczne pióro od Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

  Podczas uroczystej konferencji wręczono także wyróżnienia:

  1). za najlepszą samorządową stronę internetową:
  1. w ocenie internautów najlepsze strony internetowe posiadają:
   • kategoria "miasto" - Miasto Pilzno,
   • kategoria "gmina" - Gmina Zaleszany,
   • kategoria "powiat" - Powiat Lubaczowski;
  2. w ocenie profesjonalnego jury najlepsze strony internetowe posiadają:
   • kategoria "miasto" - Miasto Łańcut,
   • kategoria "gmina" - Gmina Czarna /powiat dębicki/,
   • kategoria "powiat" - Powiat Krośnieński;

  2). dla Liderów Samorządności (przedstwiciele tych samorządów, które w ostatnich trzech latach /2008 - 2010/ były nieprzerwanie nominowane do Podkarpackiej Nagrody Samorzadowej):
  • Wojciechowi Blecharczykowi - Miasto Sanok,
  • Stanisławowi Rokoszowi - Wójtowi Gminy Dębica,
  • Henrykowi Sułuji - Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych,
  • Tadeuszowi Ferencowi - Prezydentowi Miasta Rzeszowa,
  • Piotrowi Przytockiemu - Prezydentowi Miasta Krosna,
  • Władysławowi Bielawie - Staroście Dębickiemu,
  • Józefowi Michalikowi - Staroście Lubaczowskiemu,
  • Stanisławowi Ziemińskiemu - Staroście Ropczycko - Sędziszowskiemu;
  3). Najpopularniejszemu wójtowi, burmistrzowi, burmistrzowi/prezydentowi i staroście Podkarpacia w 2010 r. (którzy uzyskali najwięcej sms-ów w głosowaniu organizowanym przez Tygodnik Regionalny "Nowe Podkarpacie"):
  • Stanisławowi Rokoszowi - Wójtowi Gminy Dębica,
  • Markowi Górakowi - Burmistrzowi Gminy i Miasta Dukla,
  • Wojciechowi Blecharczykowi - Burmistrzowi Miasta Sanoka,
  • Janowi Juszczakowi - Staroście Krośnieńskiemu.
  4). laureatom konkursu VIII Podkarpackiego Forum Lokalnej Prasy Samorządowej - nagrody otrzymały następujące czasopisma:
  • "Kurier Błażowski" Czasopismo Samorządu Gminy Błażowa,
  • "Trzcionka" Kwartalnik Społeczno - Kulturalny,
  • "Wiadomości Brzozowskie" Brzozowski Miesięcznik Społeczno - Kulturalny.  [>>ZDJĘCIA<<]

18 kwietnia 2011 r. - Rzeszów
 • Wręczenie Złotej Odznaki Honorowej PSST Panu Prof. Jerzemu Regulskiemu
 • W dniu 18 kwietnia 2011 r. w Sali Kolumnowej PUW, podczas organizowanej przez Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego w Rzeszowie - Filia FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji, Zygmunt Cholewiński - Honorowy Przewodniczący PSST, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego wręczył Panu Prof. Jerzemu Regulskiemu, przyznaną przez Zarząd PSST Złotą Odznakę Honorową PSST, jako wyróżnienie i podziękowanie za zasługi dla samorządu terytorialnego na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim
[>>ZDJĘCIA<<]

13 stycznia 2011 r.
 • Spotkanie noworoczne
 • 13 stycznia 2011 r. w Filharmoni Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie Województwa odbyło się spotkanie noworoczne, którego współorganizatorami byli: Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Wojewoda Podkarpacki. W spotkaniu udział wzięli parlamentarzyści z województwa podkarpackiego, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast i starostowie z województwa podkarpackiego oraz radni województwa podkarpackiego. Uczestników spotkania swoją obecnością zaszczycił J.E. Ks. Biskup Kazimierz Górny - Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej. Na zakończenie spotkania odbył się karnawałowy koncert Orkiestry Filharmonii Podkarpackiej pod batutą meksykańskiego dyrygenta Hectora Guzmana.


[>>ZDJĘCIA<<]


21 listopada 2010 r.
 • Wybory Samorządowe 2010


Wybory Samorządowe
21 listopada 2010 r.Ciągle aktualne średniowieczne przykazania...29 sierpnia 2010 r. - Domaradz
 • X Dożynki Województwa Podkarpackiego
 • liczba uczestników - 100 delegacji z wieńcami i darami dożynkowymi z parafii Archidiecezji Przemyskiej oraz gmin i powiatów województwa podkarpackiego /ok. 1600 tys. uczestników/,
 • Starostowie Dożynek: Jadwiga Pełdiak z Domaradza i Paweł Łobaza z Golcowej
 • w uroczystości udział wzięli zaproszeni goście: J.E. Ks. Arcybiskup Józef Michalik - Metropolita Przemyski, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, Biskup Diecezji Embu Paul Kariuki Njiru z Kenii, Senatorowie RP i Posłowie na Sejm RP z województwa podkarpackiego, Andrzej Matusiewicz - Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Stanisław Bajda - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, radni województwa, radni gmin i powiatów z województwa podkarpackiego na czele z przewodniczącymi rad, przedstawiciele podkarpackich samorządów, przedstawiciele izb rolniczych, związków zawodowych rolników oraz innych instytucji związanych z rolnictwem, duchowni.
 • Dożynki zostały dofinansowane ze środków finansowych Województwa Podkarpackiego.
X Dożynki Województwa Podkarpackiego połączone były z XXVII Dożynkami Archidiecezji Przemyskiej oraz Dożynkami Gminy Domaradz i Powiatu Brzozowskiego. Odbyły się one w Domaradzu, w Powiecie Brzozowskim. Współorganizatorami tegorocznych dożynek było Duszpasterstwo Rolników Archidiecezji Przemyskiej, Gmina Domaradz, Powiat Brzozowski. Uroczystości rozpoczęła koncelebrowana Msza Św. Dziękczynna, pod przewodnictwem J.E. Ks. Arcybiskupa Józefa Michalika - Metropolity Przemyskiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, podczas której Ks. Arcybiskup skierował słowo pasterskie do rolników i mieszkańców Podkarpacia, zgromadzonych przy kościele w Domaradzu. Podczas Mszy Św. Ks. Arcybiskup poświęcił przyniesione wieńce dożynkowe i chleby wypieczone z tegorocznych zbiorów zbóż oraz wręczył pamiątkowe dyplomy delegacjom, prezentującym swoje wieńce dożynkowe. Następnie odbyła się ceremonia dzielenia się chlebem, złożonym przez rolników w ofierze podczas Mszy Św. Po zakończeniu Mszy Św. uczestnicy dożynek zgromadzeni mieli okazję wysłuchać koncertów kapel i zespołów ludowych, a wieczorem bawili się podczas koncertów na stadionie w Domaradzu.
Udane dożynkowe świętowanie zakończyła zabawa taneczna.

[>>Wystąpienie Marszałka Województwa Podkarpackiego<<]  
[>>Wystąpienie Wójta Gminy Domaradz<<]  
[>>ZDJĘCIA<<]

19 stycznia 2010 - Rzeszów
 • Spotkanie noworoczne
 • 19 stycznia 2010 r. w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego odbyło się spotkanie noworoczne, którego współorganizatorami byli: Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Wojewoda Podkarpacki. W spotkaniu udział wzięli parlamentarzyści z województwa podkarpackiego, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast i starostowie z województwa podkarpackiego oraz radni województwa podkarpackiego. Uczestników spotkania swoją obecnością zaszczycił J.E. Ks. Biskup Kazimierz Górny - Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej. Na zakończenie spotkania odbył się koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołu ludowego Władysława Pogody z Kolbuszowej.

[>>Przemówienie Marszałka Województwa Podkarpackiego<<]  
[>>ZDJĘCIA<<] ( 29.01.2010 )

30 sierpnia 2009 r. - Giedlarowa
 • IX Dożynki Województwa Podkarpackiego
 • liczba uczestników - 130 delegacji z wieńcami i darami dożynkowymi z parafii Archidiecezji Przemyskiej oraz gmin i powiatów województwa podkarpackiego /ok. 3 tys. uczestników/,
 • w uroczystości udział wzięli zaproszeni goście: J.E. Ks. Arcybiskup Józef Michalik - Metropolita Przemyski, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, Stanisław Kamiński - przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Senatorowie RP i Posłowie na Sejm RP z województwa podkarpackiego, Mirosław Karapyta - Wojewoda Podkarpacki, Andrzej Matusiewicz - Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, radni województwa, radni gmin i powiatów z województwa podkarpackiego na czele z przewodniczącymi rad, przedstawiciele podkarpackich samorządów, przedstawiciele izb rolniczych, związków zawodowych rolników oraz innych instytucji związanych z rolnictwem, duchowni.
 • Dożynki zostały zrealizowane przy pomocy środków finansowych Województwa Podkarpackiego.
IX Dożynki Województwa Podkarpackiego połączone były z XXVI Dożynkami Archidiecezji Przemyskiej oraz X Dożynkami Powiatu Leżajskiego. Odbyły się one w Giedlarowej, w Powiecie Leżajskim - w miejscowości, która w roku bieżącym obchodzi swoje 600 - lecie. Współorganizatorami tegorocznych dożynek było Duszpasterstwo Rolników Archidiecezji Przemyskiej, Powiat Leżajski, Komitet Organizacyjny Obchodów 600 - lecia Wsi Giedlarowa i Parafia p.w. Św. Michała Archanioła w Giedlarowej. Uroczystości rozpoczęła koncelebrowana Msza Św. Dziękczynna, pod przewodnictwem J.E. Ks. Arcybiskupa Józefa Michalika - Metropolity Przemyskiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, podczas której Ks. Arcybiskup skierował słowo pasterskie do rolników i mieszkańców Podkarpacia, zgromadzonych na stadionie w Giedlarowej. Podczas Mszy Św. Ks. Arcybiskup poświęcił przyniesione wieńce dożynkowe i chleby wypieczone z tegorocznych zbiorów zbóż oraz wręczył pamiątkowe dyplomy delegacjom, prezentującym swoje wieńce dożynkowe. Następnie odbyła się ceremonia dzielenia się chlebem, złożonym przez rolników w ofierze podczas Mszy Św.
Po zakończeniu Mszy Św. uczestnicy dożynek, zgromadzeni na stadionie w Giedlarowej, mieli okazję wysłuchać koncertów kapel i zespołów ludowych, w trakcie występu m.in. Przeworskiej Kapeli Podwórkowej "BEKA" oraz Kabaretowej Grupy Biesiadnej KGB, a wieczorem bawili się podczas koncertu Zespołu "Bracia". Udane dożynkowe świętowanie zakończyła zabawa taneczna.
Tegoroczne, IX Dożynki Województwa Podkarpackiego, były kolejną okazją do integracji samorządów terytorialnych i rolników z województwa podkarpackiego oraz do podtrzymywania i pielęgnowania narodowych tradycji.

[>>Wystapienie Marszałka Województwa Podkarpackiego<<]  
[>>Wystapienie Starosty Leżajskiego<<]  
[>>ZDJĘCIA<<] ( 6.09.2009 )

23 maja 2009 r. - Rzeszów
 • Dzień Samorządu Terytorialnego 2009
 • liczba uczestników - ok. 450 osób;
 • obecni zaproszeni goście: parlamentarzyści z województwa podkarpackiego, radni województwa podkarpackiego, Bożena Borys - Szopa - Doradca Prezydenta RP, Mirosław Karapyta - Wojewoda Podkarpacki, Małgorzata Chomycz - Wicewojewoda Podkarpacki, Andrzej Matusiewicz - Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Jacek Wojtas - Podkarpacki Kurator Oświaty, Stanisław Bajda - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Mariusz Król - Z -ca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Janusz Olech - Dyrektor Generalny Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, Marek Jastrzębski - Dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, Lucyna Rybak - Dyrektor Biura Regionalnego TUW "TUW" w Rzeszowie;
 • uroczystości z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego rozpoczęły się w Kościele Farnym w Rzeszowie uroczystą Mszą Św. w intencji podkarpackich samorządów pod przewodnictwem Ks. Infułata Stanisława Maca - Duszpasterza Samorządów Terytorialnych. Następnie, ulicami Rzeszowa, do Wojewódzkiego Domu Kultury, przy dźwiękach orkiestr, przemaszerowała barwna parada przedstawicieli samorządów terytorialnych naszego województwa z herbami, flagami, insygniami i sztandarami poszczególnych samorządów; paradę otwierała delegacja samorządu województwa, a następnie w barwnym korowodzie uczestniczyły również delegacje samorządów powiatów wraz z delegacjami poszczególnych samorządów miast i gmin; pochód ubarwiały grupy folklorystyczne oraz młodzież w strojach ludowych;
 • w Wojewódzkim Domu Kultury odbyła się uroczysta konferencja, podczas której okolicznościowy wykład z okazji 10 - lecia samorządu województwa oraz samorządów powiatowych wygłosili: Zygmunt Cholewiński - Marszałek Województwa Podkarpackiego, Przewodniczący Zarządu PSST oraz Robert Godek - Starosta Strzyżowski. W części artystycznej wystąpił Zespół dixielandowy "Zigi Band";
 • uroczysta konferencja z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego była również okazją do wręczenia nagród i wyróżnień w wielu dziedzinach.

  Po raz kolejny wręczone zostały nagrody Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych dla najzdolniejszej młodzieży Podkarpacia /dla jednego ucznia z każdego powiatu/.

  Nagrody otrzymali:

  Lp.
  POWIAT
  (miasto na prawach powiatu)
  IMIĘ I NAZWISKO LAUREATA
  MIEJSCE ZAMIESZKANIA
  KLASA,
  SZKOŁA
  1. bieszczadzki Piotr Kołodziej Ustrzyki Dolne III klasa Gimnazjum nr 1 w Ustrzykach Dolnych
  2. brzozowski Monika Gaździk Przysietnica IV klasa Technikum w Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzozowie
  3. dębicki Mateusz Mroczek Słotowa IV klasa Technikum Elektronicznego
  4. jarosławski Agata Szkoda Majdan Sieniawski II klasa V LO w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
  5. jasielski Greta Wardęga Jasło III klasa I LO w Jaśle
  6. kolbuszowski Szymon Wojciech Jasiński Cmolas III klasa LO w Kolbuszowej
  7. krośnieński Paulina Janusz Głowienka III klasa Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Miejscu Piastowym
  8. leski Magdalena Zdziebko Olszanica III klasa Gimnazjum w Olszanicy
  9. leżajski Barbara Czapla Wierzawice IV klasa Technikum w Zespole Szkół Licealnych w Leżajsku
  10. lubaczowski Łukasz Kozioł Lubaczów III klasa LO w Lubaczowie
  11. łańcucki Monika Sroczyk Rakszawa I klasa Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie
  12. mielecki Katarzyna Janocha Mielec III klasa Gimnazjum nr 2 w Mielcu
  13. niżański Mirosław Juda Nisko - Malce IV klasa Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku
  14. przemyski Tomasz Zagalak Medyka III klasa Gimnazjum w Medyce
  15. przeworski Barbara Drapała Niżatyce III klasa LO w Przeworsku
  16. ropczycko-sędziszowski Marcin Alberski Ropczyce III klasa LO w Ropczycach
  17. rzeszowski Łukasz Nośko Niechobrz III klasa Gimnazjum w ZS w Niechobrzu
  18. sanocki Konrad Olszewski Sanok III klasa II LO w Sanoku
  19. stalowowolski Mariusz Chołody Zdziechowice III klasa Gimnazjum w ZS w Zdziechowicach
  20. strzyżowski Anna Oślizło Czudec VI klasa SP w Czudcu
  21. tarnobrzeski Anna Jarzębska Skopanie II klasa Gimnazjum w Baranowie Sandomierskim
  22. Miasto Krosno Magdalena Skałba Krosno I klasa LO w Krośnie
  23. Miasto Przemyśl Agata Maksim Przemyśl III klasa I LO w Przemyślu
  24. Miasto Rzeszów Jarosław Kolek Łańcut III klasa Gimnazjum nr 9 w Rzeszowie
  25. Miasto Tarnobrzeg Tomasz Prokop Sokolniki II klasa Technikum w Tarnobrzegu

       Podczas uroczystej gali wręczone zostały również nagrody laureatom IX edycji Podkarpackiej Nagrody Samorządowej, której współorganizatorem był Tygodnik Regionalny "Nowe Podkarpacie". Tegoroczna edycja plebiscytu przebiegała pod hasłem Nasza gmina/nasze miasto/nasz powiat na półmetku kadencji 2006 - 2010.

  Laureatami Podkarpackiej Nagrody Samorządowej /za 2008 rok/ zostały następujące samorządy:
  •  w kategorii "powiaty" - Powiat Lubaczowski - Starosta Lubaczowski - Józef Michalik
  •  w kategorii "miasta pow. 35 tys." - Miasto Rzeszów - Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc
  •  w kategorii "miasta i gminy do 35 tys." - Miasto i Gmina Brzozów - Burmistrz Brzozowa - Józef Rzepka
  •  w kategorii "gminy" - Gmina Jasło - Wójt Gminy Jasło - Stanisław Pankiewicz

  Laureaci otrzymali: statuetkę Podkarpackiej Nagrody Samorządowej oraz promesę na dotację na cele dotyczące ochrony środowiska /10 tys. zł/ ufundowaną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

  Podczas uroczystej konferencji wręczono również następujące wyróżnienia:

  1)   za najlepszą samorządową stronę internetową:
  a) w plebiscycie internautów wyróżniono następujące strony internetowe:
     •  kategoria miasto - Miasto Dukla ,
     •  kategoria gmina - Gmina Świlcza ,
     •  kategoria powiat - Powiat Niżański ;
  b) w ocenie profesjonalnego jury najlepsze strony internetowe posiadają:
     •  kategoria miasto - Miasto Krosno /wyróżnienie w tej kategorii otrzymał serwis informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa/,
     •  kategoria gmina - Gmina Jasło ,
     •  kategoria powiat - Powiat Stalowowolski;

  2)   dla Liderów Samorządności:
  •  Andrzejowi Betlejowi - Wójtowi Gminy Zarszyn,
  •  Stanisławowi Rokoszowi - Wójtowi Gminy Dębica,
  •  Zbigniewowi Sanockiemu - Burmistrzowi Gminy Jedlicze,
  •  Henrykowi Sułuji - Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych,
  •  Tadeuszowi Ferencowi - Prezydentowi Miasta Rzeszowa,
  •  Piotrowi Przytockiemu - Prezydentowi Miasta Krosna,
  •  Władysławowi Bielawie - Staroście Dębickiemu,
  •  Józefowi Michalikowi - Staroście Lubaczowskiemu,
  •  Wiesławowi Siembidze - Staroście Stalowolskiemu;

  3)   Najpopularniejszemu Wójtowi, burmistrzowi, burmistrzowi/prezydentowi i staroście Podkarpacia w 2009 r.:
  •  Eugeniuszowi Galkowi - Wójtowi Gminy Cmolas,
  •  Barbarze Jankiewicz - Burmistrzowi Miasta i Gminy Lesko,
  •  Pawłowi Wolickiemu - Burmistrzowi Miasta Dębicy,
  •  Józefowi Rojkowi - Staroście Ropczycko - Sędziszowskiemu.

  4)   4) laureatom konkursu VI Podkarpackiego Forum Lokalnej Prasy Samorządowej - nagrody otrzymały następujące czasopisma:
  •  w kategorii czasopism gminnych "Kwartalnik - Gazeta Gminy Bukowsko" ,
  •  w kategorii czasopism miejsko - gminnych "Kurier Sokołowski" /miesięcznik/,
  •  w kategorii czasopism miejskich "Tygodnik Sanocki",
  •  w kategorii czasopism powiatowych "Kurier Lubaczowski" /dwumiesięcznik/,

     Po zakończeniu konferencji uczestnicy uroczystości z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego wzięli udział, w odbywających się w dniach 22 - 24 maja, Międzynarodowych Targach Żywności Ekologicznej "EKOGALA 2009".

[>>ZDJĘCIA<<] ( 2.06.2009 )
[>>List Prezydenta RP - Dzień Samorządu Terytorialnego 2009<<] ( 10.06.2009 )
[>>List Prezydenta RP - Podkarpacka Nagroda Samorządowa<<] ( 10.06.2009 )
[>>List Przewodniczacego FRZGiPRW z okazji DST 2009<<] ( 10.06.2009 )
[>>Wystąpienie Roberta Godka - Wiceprzewodniczącego Zarządu PSST<<] ( 22.06.2009 )

27 kwietnia - 1 maja 2009 r., Bruksela
 • Wizyta laureatów nagrody PSST Najzdolniejsza Młodzież Podkarpacia 2008 w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli
 • W dniach 27 kwietnia - 1 maja 2009 r. laureaci nagrody Najzdolniejsza młodzież Podkarpacia 2008 , zwiedzali siedzibę Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Wyjazd został zorganizowany z inicjatywy i na zaproszenie Mieczysława Janowskiego - Posła do Parlamentu Europejskiego.
  W pierwszym dniu wizyty uczestnicy wycieczki zwiedzali Parlament Europejski - goście mogli zajrzeć do sal posiedzeń komisji i innych ciał kolegialnych Parlamentu oraz do sali obrad plenarnych. Młodzież obejrzała również prezentację multimedialną na temat Parlamentu i jego historii.
  Następnie goście z Podkarpacia zwiedzali zabytkową Brukselę. Przewodnik - Maria Kozińska, polska dziennikarka zamieszkała w Brukseli, dołożyła wszelkich starań, aby pokazać gościom jak najwięcej urokliwych miejsc, m.in.: Pałac Królewski i słynne Atomium, budynek Parlamentu Belgii oraz inne budynki "naznaczone historią", Katedrę Brukselską Świętych Michała i Goduli oraz Muzeum Broni.
  Wieczorem uczestnicy wycieczki zwiedzali w gmachu Komitetu Regionów wystawę malarstwa i grafiki artystów z Rzeszowa i Podkarpacia, zatytułowaną "Sztuka łączy".

  Natomiast w drugim dniu wizyty, młodzież zwiedzała Antwerpię - jeden z największych portów i ośrodek handlu diamentami. Szczególną uwagę zwiedzających zwróciła gotycka katedra Notre Dame, renesansowy Ratusz i jedyny w Europie czteropoziomowy dworzec kolejowy.

 • [>>ZDJĘCIA<<]

8 stycznia 2009 r. - Rzeszów - Wojewódzki Dom Kultury
 • Spotkanie świąteczno - noworoczne
 • Współorganizatorzy:
  - Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych,
  - Marszałek Województwa Podkarpackiego,
  - Wojewoda Podkarpacki.
 • Uczestnicy:
  - J.E. Ks. Kazimierz Górny Biskup Rzeszowski,
  - parlamentarzyści z województwa podkarpackiego,
  - przedstawiciele samorządów województwa podkarpackiego,
  - przedstawiciele wojewódzkiej administracji rządowej.
 • Koncert kolęd wykonał zespół ludowy Władysława Pogody
[>>ZDJĘCIA<<] ( 17.01.2009 )

31 sierpnia 2008 r. - Haczów
 • VIII Dożynki Województwa Podkarpackiego
 • liczba uczestników - ok. 130 delegacji z wieńcami i chlebem dożynkowym /ok. 1,5 tys. osób/,
 • zaproszeni goście: J.E. Ks. Arcybiskup Józef Michalik - Metropolita Przemyski, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, J.E. Ks. Marian Rojek - Biskup Pomocniczy Archidiecezji Przemyskiej, Anna Gręziak - Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Senatorowie RP i Posłowie na Sejm RP z województwa podkarpackiego, Andrzej Matusiewicz - Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Małgorzata Chomycz - Wicewojewoda Podkarpacki, Stanisław Bajda - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz radni województwa, radni gmin i powiatów z województwa podkarpackiego na czele z przewodniczącymi rad, przedstawiciele podkarpackich samorządów, przedstawiciele izb rolniczych, związków zawodowych rolników oraz innych instytucji związanych z rolnictwem, duchowni.


  VIII Dożynki Województwa Podkarpackiego połączone były z jubileuszowymi XXV Dożynkami Archidiecezji Przemyskiej. Współorganizatorami tegorocznych dożynek było Duszpasterstwo Rolników Archidiecezji Przemyskiej, Powiat Brzozowski, Gmina Haczów i Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Haczowie. Uroczystości rozpoczęła koncelebrowana Msza Św. Dziękczynna, pod przewodnictwem J.E. Ks. Arcybiskupa Józefa Michalika - Metropolity Przemyskiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, podczas której Ks. Arcybiskup skierował słowo pasterskie do rolników i mieszkańców Podkarpacia, zgromadzonych przed haczowską Świątynią - drewnianym kościołem gotyckim, wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Na zakończenie Mszy Św. Ks. Arcybiskup poświęcił wszystkie przyniesione wieńce dożynkowe oraz chleby wypieczone z tegorocznych zbiorów zbóż. Po Mszy Św. delegacje, prezentujące swoje wieńce dożynkowe, otrzymały pamiątkowe dyplomy. Dalsza część obchodów święta plonów miała charakter mniej oficjalny - uczestnicy dożynek mieli okazję wysłuchać koncertów kapel i zespołów ludowych.
[>>ZDJĘCIA<<] ( 14.10.2008 )

17 maja 2008 r. - Rzeszów
 • Dzień Samorządu Terytorialnego 2008
 • liczba uczestników - ok. 500 osób;
 • obecni zaproszeni goście: parlamentarzyści z województwa podkarpackiego /Mieczysław Janowski i Andrzej Zapałowski - Posłowie do Parlamentu Europejskiego, Kazimierz Gołojuch i Stanisław Ożóg - Posłowie na Sejm RP/, Mirosław Karapyta - Wojewoda Podkarpacki, Andrzej Matusiewicz - Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Jacek Wojtas - Podkarpacki Kurator Oświaty, Stanisław Bajda - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Włodzimierz Rudolf - Prezes Radia Rzeszów S.A., Józef Frączek - Z -ca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie;
 • uroczystości z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego rozpoczęły się w Kościele Farnym w Rzeszowie, uroczystą Mszą Św. w intencji podkarpackich samorządów pod przewodnictwem J.E. Ks. Kazimierza Górnego - Biskupa Rzeszowskiego, podczas której homilię wygłosił Duszpasterz Samorządów Terytorialnych Diecezji Rzeszowskiej - Ks. Infułat Stanisław Mac. Następnie, ulicami Rzeszowa, do Wojewódzkiego Domu Kultury, przy dźwiękach orkiestr, przemaszerowała barwna parada przedstawicieli samorządów terytorialnych naszego województwa z herbami, flagami, insygniami i sztandarami poszczególnych samorządów; paradę otwierała delegacja samorządu województwa, a następnie w barwnym korowodzie uczestniczyły również delegacje samorządów powiatów wraz z delegacjami poszczególnych samorządów miast i gmin; pochód ubarwiały grupy folklorystyczne oraz młodzież w strojach ludowych;
  W Wojewódzkim Domu Kultury odbyła się uroczysta konferencja, podczas której okolicznościowy wykład na temat misji i dokonań samorządów terytorialnych wygłosił Mieczysław Janowski - Poseł do Parlamentu Europejskiego. W części artystycznej wystąpił Zespół Pieśni i Tańca "Lubenka" z Lubeni. Uroczysta konferencja z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego była również okazją do wręczenia nagród i wyróżnień w wielu dziedzinach.
  Po raz kolejny wręczone zostały nagrody Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych dla najzdolniejszej młodzieży Podkarpacia /dla jednego ucznia z każdego powiatu/.

  Nagrody otrzymali:

  Lp.
  POWIAT
  (miasto na prawach powiatu)
  IMIĘ I NAZWISKO LAUREATA
  MIEJSCE ZAMIESZKANIA
  KLASA,
  SZKOŁA
  1. bieszczadzki ANITA MARIA WACŁAWSKA Ustrzyki Dolne Absolwentka Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych
  2. brzozowski MARCIN JAKIEL Haczów Uczeń III klasy Gimnazjum im. Jana Wyżykowskiego w Haczowie
  3. dębicki JUSTYNA CISZEK Dębica Uczennica II klasy II Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy
  4. jarosławski KATARZYNA WAJDA Jarosław Uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu
  5. jasielski PAWEŁ PIETRZYCKI Brzostek Uczeń III klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Stanisława Leszczyńskiego
  6. kolbuszowski DARIUSZ WACŁAW KAWA Niwiska Uczeń III klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Janka Bytnara w Kolbuszowej
  7. krośnieński JAKUB BARGIEŁ Jedlicze Uczeń III klasy Gimnazjum z Zespole Szkół Publicznych w Jedliczu
  8. leski ALEKSANDRA ŁUKSIK Baligród Uczennica II klasy Publicznego Gimnazjum w Mchawie
  9. leżajski PRZEMYSŁAW DĄBEK Grodzisko Dolne Uczeń III klasy Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 w Zespole Szkól Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku
  10. lubaczowski JOANNA SYTA Lubaczów Uczennica III klasy Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Lubaczowie
  11. łańcucki MARTA KACZMAREK Kosina Uczennica II klasy II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie
  12. mielecki PAWEŁ JURAS Radomyśl Wielki Uczeń II klasy Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Radomyślu Wielkim
  13. niżański PATRYCJA PIPSKA Nisko Uczennica III klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarneckiego
  14. przemyski JAKUB JAKUBOWSKI Medyka Uczeń III klasy Gimnazjum im. Jana Gwalberta Pawlikowskiego w Medyce
  15. przeworski DAWID CIEŚLIŃSKI Kańczuga Uczeń III klasy Gimnazjum Nr 1 w Kańczudze
  16. ropczycko-sędziszowski WALDEMAR KLUK Borek Wielki Uczeń II klasy Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Sędziszowie Młp.
  17. rzeszowski RAFAŁ GUDYKA Harta Uczeń VI klasy w klasie fortepianu Joanny Srzeleckiej oraz VI klasy Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Nr 2 w Harcie
  18. sanocki ROBERT BIELEŃ Zarszyn Uczeń III klasy Gimnazjum w Zarszynie
  19. stalowowolski JOANNA KOWAL Stalowa Wola Uczennica III klasy Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli
  20. strzyżowski ADRIAN KOMENDOWSKI Strzyżów Uczeń III klasy Gimnazjum Publicznego w Miejskim Zespole Szkół w Strzyżowie
  21. tarnobrzeski ROBERT KOŚCIELNY Majdan Królewski Uczennica III klasy Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 1 w Nowej Dębie
  22. Miasto Krosno BARTOSZ GIERLACH Iskrzynia Uczeń I klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Krośnie
  23. Miasto Przemyśl PRZEMYSŁAW WILK Prałkowce Uczeń III klasy Gimnazjum Nr 1 im. Orląt Przemyskich w Przemyślu
  24. Miasto Rzeszów ADAM BRONISŁAW KOTULA Rzeszów Uczeń V klasy Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej przy Zespole Szkół Muzycznych Nr 2 im. W.Kilara w Rzeszowie
  25. Miasto Tarnobrzeg GRZEGORZ MIERZWA Tarnobrzeg Uczeń II klasy Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu

      Podczas uroczystej gali wręczone zostały również nagrody laureatom VIII edycji Podkarpackiej Nagrody Samorządowej, której współorganizatorem był także Tygodnik Regionalny "Nowe Podkarpacie". Tegoroczna edycja plebiscytu przebiegała pod hasłem "Nasza gmina/nasze miasto/nasz powiat na rzecz społeczności lokalnej".

  Laureatami Podkarpackiej Nagrody Samorządowej /za 2007rok/ zostały następujące samorządy:
  • w kategorii "powiaty" - Powiat Stalowowolski - Wiesław Siembida, Starosta;
  • w kategorii "miasta pow. 35 tys." - Miasto Krosno - Piotr Przytocki, Prezydent Miasta;
  • w kategorii "miasta i gminy do 35 tys." - Miasto i Gmina Jedlicze - Zbigniew Sanocki, Burmistrz Gminy;
  • w kategorii "gminy" - Gmina Dębica - Stanisław Rokosz, Wójt Gminy.
  Laureaci otrzymali: statuetkę Podkarpackiej Nagrody Samorządowej, promesę na dotację na cele dotyczące ochrony środowiska /10 tys. zł/ ufundowaną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz złote pióra z autografem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

  Podczas uroczystej konferencji wręczono również następujące wyróżnienia:

  1)   za najlepszą samorządową stronę internetową:
  a) w plebiscycie internautów wyróżniono następujące strony internetowe:
     - Starostwa Powiatowego w Lubaczowie,
     - Urzędu Miasta i Gminy w Głogowie Małopolskim,
     - Urzędu Gminy w Żyrakowie.
  b) w ocenie profesjonalnego jury najlepsze strony internetowe posiadają:
     - Starostwo Powiatowe w Jaśle,
     - Urząd Miasta w Krośnie,
     - Urząd Gminy w Baligrodzie.

  2)   dla Liderów Samorządności:
  - Andrzejowi Betlejowi
  - Władysławowi Bielawie
  - Robertowi Chomie
  - Tadeuszowi Ferencowi
  - Józefowi Michalikowi
  - Piotrowi Przytockiemu
  - Kazimierzowi Rokicie
  - Stanisławowi Rokoszowi
  - Zbigniewowi Sanockiemu
  - Zbigniewowi Sawińskiemu
  - Henrykowi Sułuji
  - Wójtowi Gminy Zarszyn,
  - Staroście Dębickiemu,
  - Prezydentowi Miasta Przemyśla,
  - Prezydentowi Miasta Rzeszowa,
  - Staroście Lubaczowskiemu,
  - Prezydentowi Miasta Krosna,
  - Burmistrzowi Miasta i Gminy Głogów Małopolski,
  - Wójtowi Gminy Dębica,
  - Burmistrzowi Gminy Jedlicze,
  - Wójtowi Gminy Solina,
  - Burmistrzowi Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne.

  3)   Najpopularniejszym Samorządowcom Społeczności Podkarpackiej:
  - Robertowi Godkowi
  - Robertowi Chomie
  - Józefowi Rzepce
  - Ryszardowi Bugielowi
  - Staroście Strzyżowskiemu,
  - Prezydentowi Miasta Przemyśla,
  - Burmistrzowi Miasta i Gminy Brzozów,
  - Wójtowi Gminy Kamień.

  4)   laureatom konkursu V Podkarpackiego Forum Lokalnej Prasy Samorządowej - nagrody otrzymały następujące czasopisma:
  - Kurier Błażowski,
  - Nasz Przemyśl,
  - Trzcionka,
  - Wiadomości Brzozowskie.

     Po zakończeniu konferencji uczestnicy uroczystości z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego wzięli udział, w odbywających się w dniach 16 - 18 maja, Międzynarodowych Targach Żywności Ekologicznej "EKOGALA 2008".

[>>Wystąpienie Przewodniczącego Zarzadu PSST, Marszałka Województwa z okazji DST 2008<<] ( 22.05.2008 )
[>>ZDJĘCIA<<] ( 01.06.2008 )

3 stycznia 2008 r. Rzeszów, Teatr im. Wandy Siemaszkowej
 • Spotkanie świąteczno - noworoczne
 • Współorganizatorzy:
  • Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych,
  • Marszałek Województwa Podkarpackiego
  • Wojewoda Podkarpacki.
 • Uczestnicy:
  • J.E. Ks. Kazimierz Górny Biskup Rzeszowski,
  • parlamentarzyści z województwa podkarpackiego,
  • przedstawiciele samorządów województwa podkarpackiego,
  • przedstawiciele wojewódzkiej administracji rządowej.
 • Koncert kolęd wykonał kwartet smyczkowy Filharmonii im. A. Malawskiego w Rzeszowie
[>>ZDJĘCIA<<] ( 09.01.2008 )

2 września 2007 r. - Oleszyce
 • VII Dożynki Województwa Podkarpackiego
 • liczba uczestników - ok. 80 delegacji z wieńcami i mieszkańcy Podkarpacia /ok. 3,5 tys. osób/
 • goście: J.E. Ks. Wacław Depo - Biskup Diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej, Członkowie Zarządu Województwa Podkarpackiego, Ewa Draus - Wojewoda Pokarpacki, Andrzej Matusiewicz - Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Zygmunt Sosnowski - Dyrektor Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie, Mirosław Welz - Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Marek Jastrzębski - Dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie oraz parlamentarzyści z województwa podkarpackiego, radni województwa, radni gmin i powiatów z województwa podkarpackiego na czele z przewodniczącymi rad, przedstawiciele podkarpackich samorządów wraz z mieszkańcami, szefowie izb rolniczych oraz innych instytucji związanych z rolnictwem i leśnictwem, duchowni.

  VII Dożynki Województwa Podkarpackiego rozpoczęła koncelebrowana Msza Św. Dziękczynna, pod przewodnictwem J.E. Ks. Wacława Depo - Biskupa Diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej, podczas której Ks. Biskup skierował słowo pasterskie do rolników i mieszkańców Podkarpacia, zgromadzonych w oleszyckiej Świątyni. Na zakończenie Mszy Św., Ks. Biskup poświęcił wszystkie przyniesione wieńce dożynkowe oraz chleby, wypieczone z tegorocznych zbiorów zbóż.
  Po Mszy Św. uczestniczy dożynek przeszli, w barwnym korowodzie, główną ulicą Oleszyc, na stadion sportowy. Zebranych przywitała Maria Janowska - Placek, Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce, gospodarz tegorocznych dożynek, a następnie głos zabrali: Zygmunt Cholewiński - Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Ewa Draus - Wojewoda Podkarpacki, witając przybyłe delegacje dożynkowe. Następnie odbyła się ceremonia dzielenia się chlebem, podczas której starostowie dożynek wręczyli poświęcone bochny chleba przedstawicielom władz: Marszałkowi Województwa, Wojewodzie Podkarpackiemu, Staroście Lubaczowskiemu oraz Burmistrzowi Miasta i Gminy Oleszyce, którzy podzielili się tym chlebem z zebranymi na stadionie mieszkańcami województwa podkarpackiego, a J.E. Ks. Biskup Wacław Depo wręczył pamiątkowe dyplomy wszystkim delegacjom przybyłym z wieńcami dożynkowymi.
  Dalsza część obchodów święta plonów miała charakter mniej oficjalny. Rozpoczęły się Targi "Wrota Wypoczynku" oraz Kulinarny Turniej Powiatów "Podkarpacki Przysmak". Odbywały się liczne konkursy, gry i zabawy dla dzieci. Uczestnikom święta przygrywały kapele i zespoły ludowe z województwa podkarpackiego oraz Ukrainy.
  Wieczorem uczestnicy dożynek mieli okazję wysłuchać koncertu włoskiej gwiazdy muzyki pop In - Grid oraz bawić się podczas biesiady nocnej przy muzyce dyskotekowej.
[>>ZDJĘCIA<<] ( 11.09.2007 )

1 września 2007 r. - Rzeszów, Stadion Podhalańczyka
 • I Turniej Piłki Nożnej Podkarpackich Samorządów
[>>Komunikat<<] ( 16.10.2007 )
[>>Skład drużyny<<] ( 28.10.2007 )
[>>ZDJĘCIA<<] ( 28.10.2007 )

26 - 27 maja 2007 r. - Rzeszów
 • I Krajowe Targi Żywności Ekologicznej "EKOGALA 2007"
[>>Komunikat<<] ( 24.07.2007 )
[>>ZDJĘCIA<<] ( 14.08.2007 )

26 maja 2007 r. - Rzeszów
 • Dzień Samorządu Terytorialnego 2007
 • liczba uczestników - ok. 500 osób
 • honorowi goście: parlamentarzyści z województwa podkarpackiego, Ewa Draus - Wojewoda Podkarpacki, Andrzej Matusiewicz - Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Maciej Karasiński - Podkarpacki Kurator Oświaty, Włodzimierz Rudolf - Prezes Radia Rzeszów S.A., Jarosław Szczepański - Z-ca Dyrektora TVP 3 w Rzeszowie
 • obchody Dnia Samorządu Terytorialnego rozpoczęła uroczysta Msza Św. w intencji samorządów terytorialnych w Kościele Farnym w Rzeszowie. Następnie ulicami Rzeszowa do Wojewódzkiego Domu Kultury, przy dźwiękach orkiestr, przemaszerowała barwna parada przedstawicieli samorządów terytorialnych naszego województwa, gdzie odbyła się okolicznościowa konferencja, podczas której, m.in. po raz kolejny wręczone zostały nagrody Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych dla najzdolniejszej młodzieży Podkarpacia /dla jednego ucznia z każdego powiatu/.

  Nagrody otrzymali:

  1. Jakub Irzyk - miasto Krosno
  2. Piotr Dobel - miasto Przemyśl
  3. Wojciech Magoń - miasto Rzeszów
  4. Andrzej Gucwa - miasto Tarnobrzeg
  5. Adrian Śliwa - powiat bieszczadzki
  6. Rafał Gładysz - powiat brzozowski
  7. Klaudia Szczupak - powiat dębicki
  8. Maciej Wawro - powiat jarosławski
  9. Iwona Skalska - powiat jasielski
  10. Paweł Moskal - powiat kolbuszowski
  11. Paulina Janusz - powiat krośnieński
  12. Karolina Wojtanowska - powiat leski
  13. Anna Kowal - powiat leżajski
  14. Bartosz Szafran - powiat lubaczowski
  15. Paweł Krzywonos - powiat łańcucki
  16. Kamil Czaja - powiat mielecki
  17. Katarzyna Gębska - powiat niżański
  18. Beata Świrzyńska - powiat przemyski
  19. Katarzyna Fejdasz - powiat przeworski
  20. Szymon Litak - powiat ropczycko - sędziszowski
  21. Kacper Żurad - powiat rzeszowski
  22. Paweł Stapiński - powiat sanocki
  23. Mateusz Wroński - powiat stalowowolski
  24. Katarzyna Leszczyńska - powiat strzyżowski
  25. Krzysztof Konrad Wrona - powiat tarnobrzeski

       Podczas uroczystej gali wręczone zostały również nagrody laureatom VII edycji Podkarpackiej Nagrody Samorządowej, której hasłem przewodnim było Nasza gmina/nasze miasto/nasz powiat na rzecz ekorozwoju.

  Wyróżniono następujące samorządy:
       - w kategorii "powiat" - Powiat Dębicki - Starostę Władysława Bielawę;
       - w kategorii "miasta duże" - Miasto Tarnobrzeg - Prezydenta Jana Dziubińskiego;
       - w kategorii "miasta małe" - Miasto i Gminę Ulanów - Burmistrza Andrzej Bąka;
       - w kategorii "gmina" - Gminę Świlcza - Wójta Wojciecha Wdowika.

  Laureaci otrzymali: statuetkę Podkarpackiej Nagrody Samorządowej, nagrodę pieniężną ufundowaną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz złote pióra ufundowane przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Informacja o nagrodzonych w pozostałych kategoriach znajduje się na stronie Tygodnika Regionalnego "NOWE PODKARPACIE": www.podkarpacie.media.pl

[>>ZDJĘCIA<<] ( 19.06.2007 )

27 sierpnia 2006 r. - Lotnisko w Turbi k/Stalowej Woli
 • VI Dożynki Województwa Podkarpackiego
 • liczba uczestników - ok. 50 delegacji z wieńcami i mieszkańcy Podkarpacia /ok. 1 tys. osób/
 • goście: Ks. Dziekan Tadeusz Mach, Robert Godek - I Wicewojewoda Podkarpacki, przedstawiciele agencji rządowych z województwa, radni województwa podkarpackiego, parlamentarzyści, przedstawiciele podkarpackich samorządów wraz z mieszkańcami, szefowie izb rolniczych i duchowni
[>>Wystąpienie Marszałka Województwa Podkarpackiego<<] ( 04.08.2006 )
[>>Wystąpienie I Wicewojewody Podkarpackiego<<] ( 05.08.2006 )
[>>ZDJĘCIA<<] ( 04.09.2006 )

9 czerwca 2006 r. - Rzeszów
 • IV Podkarpacki Konkursu Rękodzieła Artystycznego pod hasłem "Uchwyćmy piękno świata, nie pozwólmy mu przeminąć"
 • materiały archiwalne Szkoły Podstawowej nr 19 w Rzeszowie
[>>Komunikat<<] ( 08.06.2007 )
[>>ZDJĘCIA<<] ( 08.06.2007 )

3 czerwca 2006 r. - Rzeszów
 • Dzień Samorządu Terytorialnego 2006
 • liczba uczestników - ok. 400 osób
 • goście honorowi: Zarząd Województwa Podkarpackiego, władze Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Kazimierz Barczyk - Przewodniczący Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, Jerzy Cypryś - podkarpacki wicekurator oświaty, Ks. Prałat Stanisław Słowik - Dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej, Bogusław Płodzień - Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, generalicja i korpus oficerski wojska i policji z Rzeszowa, parlamentarzyści z województwa podkarpackiego, dyrektorzy departamentów UMWP, sponsorzy oraz młodzież podkarpacka nagrodzona w konkursie Najzdolniejsza Młodzież Podkarpacia

  NAGRODZENI W KONKURSIE
  NAJZDOLNIEJSZA MŁODZIEŻ PODKARPACIA

  1. Maciej Skórski - miasto Krosno
  2. Joanna Wójcik - miasto Przemyśl
  3. Grzegorz Rzepka - miasto Rzeszów
  4. Sławomir Gut - miasto Tarnobrzeg
  5. Marcin Węgrzyński - powiat bieszczadzki
  6. Justyna Kuliga - powiat brzozowski
  7. Maciej Wawro - powiat jarosławski
  8. Mateusz Bobula - powiat jasielski
  9. Michał Krystian Piechota - powiat kolbuszowski
  10. Mateusz Krowicki - powiat krośnieński
  11. Agata Stereńczak - powiat leski
  12. Piotr Pawul - powiat leżajski
  13. Mirosława Szajdecka - powiat lubaczowski
  14. Jakub Kwolek - powiat łańcucki
  15. Wojciech Jamrozy - powiat mielecki
  16. Magdalena Barska - powiat niżański
  17. Agnieszka Blecharczyk - powiat przemyski
  18. Monika Obłoza - powiat przeworski
  19. Przemysław Pawełek - powiat ropczycko - sędziszowski
  20. Michał Błotnicki - powiat rzeszowski
  21. Agnieszka Grzyb - powiat sanocki
  22. Paweł Osterreicher - powiat stalowowolski
  23. Paulina Ziobro - powiat strzyżowski
  24. Magdalena Ślęzak - powiat tarnobrzeski


  Nominowani do Podkarpackiej Nagrody Samorządowej:

  Miasta:

  1. Rzeszów
  2. Przemyśl
  3. Krosno
  4. Mielec
  5. Jasło

  Laureat: Przemyśl

  Gminy:

  1. Solina
  2. Dębica
  3. Zarszyn
  4. Dydnia
  5. Boguchwała

  Laureat: Solina

  Miasta:

  1. Ropczyce
  2. Ustrzyki Dolne
  3. Jedlicze
  4. Głogów Małopolski
  5. Brzozów

  Laureat: Głogów Małopolski

  Powiaty:

  1. Jarosławski
  2. Dębicki
  3. Rzeszowski
  4. Jasielski
  5. Lubaczowski

  Laureat: Jarosławski
[>>ZDJĘCIA<<] ( 20.06.2006 )

7 stycznia 2006 r. - Rzeszów
 • Koncert Noworoczny /Filharmonia Rzeszowska/
 • Współorganizatorzy:
  • Grupa LOTOS
  • Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych
  • Marszałek Województwa Podkarpackiego
  • Prezydent Miasta Rzeszowa
 • Wykonawcy:
  Soliści Polskiej Opery Kameralnej pod dyrekcją Kazimierza Kowalskiego
 • Uczestnicy:
  około 700 osób z całego województwa podkarpackiego, w tym wielu wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów, Wojewoda Podkarpacki, parlamentarzyści Wykonawcy
[>>ZDJĘCIA<<] ( 02.02.2006 )

4 września 2005 r. - Radomyśl Wielki
 • V Dożynki Województwa Podkarpackiego
 • liczba uczestników - ok. 70 delegacji z wieńcami i mieszkańcy Podkarpacia /ok. 3 tys. osób/
 • goście: ks. Bp Wiktor Skworc - Biskup Tarnowski, Jan Kurp - wojewoda podkarpacki, przedstawiciele agencji rządowych z województwa, radni sejmiku województwa podkarpackiego, parlamentarzyści, przedstawiciele podkarpackich samorządów wraz z mieszkańcami, szefowie izb rolniczych i duchowni
[>>KOMUNIKAT<<] (2005.09.09)
[>>Wystapienie Marszałka Województwa Podkarpackiego<<] (2005.09.09)

4 czerwca 2005 r. - Rzeszów
 • Dzień Samorządu Terytorialnego 2005
 • liczba uczestników - ok. 400 osób
 • goście honorowi: dr Mieczysław Janowski - Poseł Parlamentu Europejskiego, Stanisław Długosz - wicewojewoda podkarpacki, Stanisław Rusznica - podkarpacki kurator oświaty, generalicja i korpus oficerski wojska i policji z Rzeszowa, parlamentarzyści z województwa podkarpackiego oraz młodzież podkarpacka nagrodzona w konkursie Najzdolniejsza Młodzież Podkarpacia
10 kwietnia 2005 r. - Katedra Rzeszowska
 • Podkarpackie samorządy w hołdzie Papieżowi Janowi Pawłowi II
 • uroczyste nabożeństwo z udziałem samorządowców z całego Podkarpacia. Mszę św. celebrował ks. bp Edward Białogłowski, homilię wygłosił ks.prałat Stanisław Mac, a w imieniu samorządowców hołd Janowi Pawłowi Wielkiemu złożył na początku nabożeństwa Leszek Deptuła - "Marszałek Województwa Podkarpackiego". Czytania mszalne sekwencje modlitwy wiernych czytali przedstawiciele samorządów. Oprawę artystyczną ceremonii zapewnili: Chór Katedralny z Rzeszowa, Orkiestra X Brygady Strzelców Podhalańskich, Kwartet Muzyki Kameralnej Filharmonii Rzeszowskiej, a oprawę folklorystyczną 3 oddziały Straży Grobowych - "Turków" z gmin: Grodzisko Dolne, Tryńcza i Łańcut.
29 sierpnia 2004 r. - Jaśliska
 • IV Dożynki Województwa Podkarpackiego w Sanktuarium Matki Boskiej Jaśliskiej
 • liczba uczestników - około 5 tys. przedstawicieli gmin i parafii z wieńcami dożynkowymi
 • goście: Ks. Bp Edward Białogłowski, Ks. Abp Józef Michalik, Ks. Bp Adam Szal, Leszek Deptuła - Marszałek Województwa Podkarpackiego, Stanisław Długosz - Wicewojewoda Podkarpacki, parlamentarzyści z województwa podkarpackiego, Radni Województwa Podkarpackiego, przedstawiciele agencji rządowych w województwie, przedstawiciele władz samorządowych i rządowych Słowacji, przedstawiciele samorządów województwa podkarpackiego.
[>>Wystapienie Marszałka Województwa Podkarpackiego<<] ( 29.08.2004 )
[>>ZDJĘCIA<<]

29 maja 2004 r. - Rzeszów
 • Dzień Samorządu Terytorialnego - Rzeszów 2004
 • liczba uczestników - ok. 400 osób
 • goście: prof. Andrzej Stelmachowski - Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Stanisław Długosz - Wicewojewoda Podkarpacki, Stanisław Rusznica - Podkarpacki Kurator Oświaty, parlamentarzyści z województwa podkarpackiego, radni województwa podkarpackiego
 • Podczas uroczystej konferencji w Filharmonii Rzeszowskiej prowadzonej przez Przewodniczącego Zarządu PSST - Leszka Deptułę Marszałka Województwa Podkarpackiego po raz czwarty wręczono nagrody PSST dla najzdolniejszej młodzieży Podkarpacia. Kandydatów do nagrody nominowały konwenty wójtów i burmistrzów w poszczególnych powiatach w porozumieniu ze starostami tych powiatów.

  Nagrody otrzymali:

  1.  Szymański Wojciech - miasto Krosno
  2.  Klepacka Joanna - miasto Przemyśl
  3.  Szudy Grzegorz - miasto Rzeszów
  4.  Parcheta Judyta - miasto Tarnobrzeg
  5.  Hermanowicz Paweł - powiat bieszczadzki
  6.  Hadam Elżbieta - powiat brzozowski
  7.  Kawalec Magdalena - powiat dębicki
  8.  Czerniecka Katarzyna - powiat jarosławski
  9.  Idzik Agnieszka - powiat jasielski
  10. Szymczyk Grzegorz - powiat kolbuszowski
  11. Szczurek Agnieszka - powiat krośnieński
  12. Stram Anna - powiat leski
  13. Stelmach Stanisław - powiat leżajski
  14. Argasiński Jan Kazimierz - powiat lubaczowski
  15. Wawrzczak Jakub - powiat łańcucki
  16. Wyzga Dariusz - powiat mielecki
  17. Olko Natalia - powiat niżański
  18. Dzimira Beata - powiat przemyski
  19. Ścisłowicz Barbara - powiat przeworski
  20. Litak Balbina - powiat ropczycko - sędziszowski
  21. Słota Bartłomiej - powiat rzeszowski
  22. Dydio Paweł - powiat sanocki
  23. Kotwica Małgorzata - powiat stalowowolski
  24. Szetela Anna - powiat strzyżowski
  25. Lis Jadwiga - powiat tarnobrzeski

 • Podczas uroczystości Dnia Samorządu Terytorialnego 2004 wręczone zostały nagrody laureatom IV edycji konkursu Tygodnika "Nowe Podkarpacie" i Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych - Podkarpacka Nagroda Samorządowa za 2003 r.

  Nominowani:

  STAROSTOWIE:
  1. Marian Gancarz - powiat jasielski,
  2. Stanisław Bajda - powiat przemyski,
  3. Wiesław Rygiel - powiat ropczycko - sędziszowski,
  4. Stanisław Ożóg - powiat rzeszowski.
  5. Zbigniew Rękas - powiał tarnobrzeski,

  Laureat: WIESŁAW RYGIEL

  BURMISTRZOWIE I PREZYDENCI:
  1. Wojciech Blecharczyk - Sanok,
  2. Piotr Przytocki - Krosno,
  3. Jan Dziubiński - Tarnobrzeg,
  4. Zbigniew Sanocki - Jedlicze,
  5. Tadeusz Ferenc - Rzeszów.

  Laureat: TADEUSZ FERENC

  WÓJTOWIE:
  1. Kazimierz Jaworski - Chmielnik,
  2. Leokadia Liwosz - Chorkówka,
  3. Jerzy Jakubiec - Iwierzyce,
  4. Zbigniew Łoza - Łańcut,
  5. Marian Dwojak - Ostrów.

  Laureat: LEOKADIA LIWOSZ

18 kwietnia 2004r. - Grodzisko Dolne
 • 12 - ta podkarpacka, 1 - sza ogólnopolska Parada Straży Wielkanocnych "TURKI 2004"
 • liczba uczestników - 34 oddziały Turków z towarzyszącymi im orkiestrami dętymi /ok. 1550 wykonawców/ oraz około 3 tys. widzów
 • goście: władze samorządowe i rządowe z województwa podkarpackiego, przedstawiciele podkarpackich samorządów
[>>KOMUNIKAT <<]

31 sierpnia 2003 r. - Rzeszów
 • III Dożynki Województwa Podkarpackiego przy Katedrze Rzeszowskiej
 • liczba uczestników - ponad 160 delegacji gmin i parafii z wieńcami dożynkowymi (około 3 tys. osób)
 • goście: Ks. Bp Kazimierz Górny - Biskup Rzeszowski, Leszek Deptuła - Marszałek Województwa Podkarpackiego, Jan Kurp - Wojewoda Podkarpacki, generalicja wojska i policji, parlamentarzyści z województwa podkarpackiego, przedstawiciele agencji rządowych w województwie podkarpackim
31 maja 2003 r. - Rzeszów
 • Dzień Samorządu Terytorialnego - Rzeszów 2003
 • liczba uczestników - ok. 400 osób
 • goście: Jan Kurp - Wojewoda Podkarpacki, Gen. Fryderyk Czekaj - Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie, Stanisław Rusznica - Podkarpacki Kurator Oświaty, Norbert Mastalerz - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Jan Burek - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Tadeusz Sosnowski - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, parlamentarzyści z województwa podkarpackiego, radni województwa podkarpackiego
 • Podczas uroczystej konferencji w Filharmonii Rzeszowskiej prowadzonej przez Przewodniczącego Zarządu PSST - Leszka Deptułę Marszałka Województwa Podkarpackiego po raz trzeci wręczono nagrody PSST dla najzdolniejszej młodzieży Podkarpacia. Kandydatów do nagrody nominowały konwenty wójtów i burmistrzów w poszczególnych powiatach w porozumieniu ze starostami tych powiatów.

  Nagrody otrzymali:

  1.   Bągard Marcin - LO w Zespole Szkół w Strzyżowie, powiat strzyżowski.
  2.   Benewiat Agnieszka - LO w Lesku, powiat leski.
  3.   Brodawka Dariusz - I LO w Rzeszowie, powiat rzeszowski /grodzki/.
  4.   Bułdys Maria - TZ przy Zespole Szkól Budowlanych w Brzozowie, powiat brzozowski.
  5.   Bysiewicz Barbara - Zespół Szkół Ekonomicznych w Dębicy, powiat dębicki.
  6.   Dydio Paweł - I LO w Sanoku, powiat sanocki.
  7.   Iwaszczuk Dorota - LO w Zespole Szkół nr 2 w Stalowej Woli, powiat stalowowolski.
  8.   Kalandyk Mariusz - LO w Zespole Szkół w Tyczynie, powiat rzeszowski.
  9.   Kazimierczuk Tomasz - I LO w Krośnie, powiat krośnieński /grodzki/.
  10. Kosior Ewelina - LO w ZS w Tarnobrzegu, powiat tarnobrzeski /grodzki/.
  11. Kostycz Paweł - Zespól Szkół w Iwoniczu, powiat krośnieński.
  12. Kucharzyk Bartłomiej - LO w Ustrzykach Dolnych, powiat bieszczadzki.
  13. Lis Lidia - LO w Ropczycach, powiat ropczycko - sędziszowski.
  14. Łagowska Monika - LO w Kolbuszowej /absolwentka/, powiat kolbuszowski.
  15. Metyk Damian - Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego w Zespole Szkół w Oleszycach, powiat lubaczowski.
  16. Mucha Marek - Publiczne Gimnazjum nr 1 w Jarosławiu, powiat jarosławski.
  17. Pieniążek Seweryn - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Przeworsku, powiat przeworski.
  18. Potocka Izabela - LO w Nisku, powiat niżański.
  19. Rogowska Urszula - Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku, powiat leżajski.
  20. Rudnicki Piotr - Liceum Ekonomiczne w Zespole Szkół w Wysokiej, powiat łańcucki.
  21. Słowiński Andrzej - I LO w Mielcu, powiat mielecki.
  22. Ścibisz Maria - LO w Zespole Szkół nr 1 w Nowej Dębie, powiat tarnobrzeski.
  23. Tomusiak Jakub - Gimnazjum nr 6 w Przemyślu, powiat przemyski /grodzki/.
  24. Wiatr Justyna - LO przy Zespole Szkół w Kołaczycach, powiat jasielski.
  25. Woźniak Marzena - LO przy Zespole Szkół w Dubiecku, powiat przemyski.

 • Podczas uroczystości Dnia Samorządu Terytorialnego 2003 wręczone zostały nagrody laureatom III edycji konkursu Tygodnika "Nowe Podkarpacie" i Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych - Podkarpacka Nagroda Samorządowa za 2002 r.
 • Nominowani:

  STAROSTOWIE:
  1. Marian Gancarz - powiat jasielski,
  2. Adam Krzysztoń - powiat łańcucki,
  3. Józef Michalik - powiat lubaczowski,
  4. Stanisław Ożóg - powiat rzeszowski.
  5. Józef Smaczny - powiał mielecki,

  Laureat: STANISŁAW OŻÓG

  BURMISTRZOWIE I PREZYDENCI:

  1. Piotr Komornicki - Iwonicz Zdrój,
  2. Jan Rajchel - Rymanów,
  3. Józef Rybiński - Radomyśl Wielki,
  4. Zbigniew Sanocki - Jedlicze,
  5. Andrzej Szlachta - Rzeszów /były prezydent/.

  Laureat: PIOTR KOMORNICKI

  WÓJTOWIE:

  1. Andrzej Betlej - Zarszyn,
  2. Eugeniusz Galek - Cmolas,
  3. Bożena Gmyrek - Rokietnica,
  4. Jan Pyrkosz - Radomyśl nad Sanem,
  5. Zbigniew Sawiński - Solina.

  Laureat: ZBIGNIEW SAWIŃSKI

25 sierpnia 2002 r. - Radymno
 • II Dożynki Województwa Podkarpackiego w Radymnie
 • liczba uczestników - ponad 100 delegacji gmin i parafii z wieńcami dożynkowymi
 • goście: Ks. Bp Adam Szal - Biskup Przemyski, Bogdan Rzońca - Marszałek Województwa Podkarpackiego, parlamentarzyści z województwa podkarpackiego, delegacja samorządu z Jaworowa (Ukraina)
18 maja 2002 r. - Rzeszów
 • Dzień Samorządu Terytorialnego - Rzeszów 2002.
 • liczba uczestników - ok. 400 osób.
 • goście - Kazimierz Górny - Biskup Rzeszowski, Edward Frankowski - Biskup Sandomierski, Gen. Fryderyk Czekaj - Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie, Mirosław Stec - Sędzia Trybunału Konstytucyjnego, Kazimierz Surowiec - Wicewojewoda Podkarpacki, parlamentarzyści z województwa podkarpackiego.
 • Podczas uroczystej konferencji w Filharmonii Rzeszowskiej po raz drugi wręczono nagrody PSST dla najzdolniejszej młodzieży Podkarpacia.

  Nagrody otrzymali:

  1. Balana Magdalena - ZSO w Ustrzykach Dolnych, powiat bieszczadzki.
  2. Bełzak Małgorzata - LO w Nisku, powiat niżański.
  3. Bembenek Monika - ZSR w Nienadowej, powiat przemyski.
  4. Bieńczak Edyta - II LO Sanoku, powiat sanocki.
  5. Bujak Karolina -LZ w Kolbuszowej, powiat kolbuszowski.
  6. Ćwiok Tomasz - LO im. Kr. Wł. Jagiełły w Dębicy, powiat dębicki.
  7. Gliniak Ewelina - ZSD-GO i IŚ w Jarosławiu, powiat jarosławski.
  8. Grad Marcin - I LO w Łańcucie, powiat łańcucki.
  9. Greczka Jolanta Małgorzata - II LO w Mielcu, powiat mielecki.
  10. Grzesiak Elżbieta II LO w Jaśle, powiat jasielski.
  11. Jamróz Krzysztof - IV LO w Rzeszowie, powiat rzeszowski /grodzki/.
  12. Kazimierczuk Tomasz - I LO w Krośnie, powiat krośnieński /grodzki/.
  13. Maślanka Magdalena - LO w Tarnobrzegu, powiat tarnobrzeski /grodzki/.
  14. Nitychoruk Anna - LO w Przeworsku, powiat przeworski.
  15. Pobidyńska Katarzyna - SP w Brzozowie, powiat brzozowski.
  16. Ruszczak Piotr - ZSZ OI w Przemyślu, powiat przemyski /grodzki/.
  17. Rybak Katarzyna - LO w Ropczycach, powiat ropczycko - sędziszowski.
  18. Skomra Kinga - LE w Lubaczowie, powiat lubaczowski.
  19. Szczepańska Justyna - LO w Nowej Sarzynie, powiat leżajski.
  20. Toczyńska Anna - LO w Gorzycach, powiat tarnobrzeski.
  21. Wasilewski Andrzej - LO w ZS w Czudcu, powiat strzyżowski.
  22. Wolsan Anna - LO w ZS nr 2 w Stalowej Woli, powiat stalowowolski.
  23. Wołk Agnieszka - LO w Lesku, powiat leski.
  24. Wrona Jarosław - I LO w Krośnie, powiat krośnieński.
  25. Ziobro Marcin - TIŚiM w Trzcianie, powiat rzeszowski.

 • Podczas uroczystości Dnia Samorządu Terytorialnego 2002 miało miejsce wręczenie nagród laureatom II edycji konkursu Tygodnika "Nowe Podkarpacie" - Podkarpacka Nagroda Samorządowa.
 • Nominowani:


 • STAROSTOWIE:

  1.Bujak Marek - powiat ropczycko - sędziszowski,
  2.Gancarz Marian - Jasło,
  3.Grzęda Mariusz - Przemyśl.
  4.Olejko Edward - Sanok,
  5.Ożóg Stanisław - Rzeszów,

  Laureat: EDWARD OLEJKO

  BURMISTRZOWIE I PREZYDENCI:

  1.Bielawa Władysław - Dębica,
  2.Bujak Bolesław - Ropczyce,
  3.Rzegocki Alfred - Stalowa Wola.
  4.Sanocki Zbigniew - Jedlicze,
  5.Szlachta Andrzej - Rzeszów,

  Laureat: BOLESŁAW BUJAK

  WÓJTOWIE:

  1.Ćwiąkała Marek - Jasienica Rosielna,
  2.Jaworski Kazimierz - Chmielnik.
  3.Kuźnar Jan - Krościenko Wyżne,
  4.Sawiński Zbigniew - Solina,
  5.Warchoł Barbara - Komańcza,

  Laureat: BARBARA WARCHOŁ
26 sierpnia 2001 r. - Sanok
 • I Dożynki Województwa Podkarpackiego w Sanoku.
 • liczba uczestników - 87 delegacji gmin i parafii z wieńcami dożynkowymi (ok. 1200 osób),
 • goście - Stefan Moskwa - Biskup Przemyski, Zbigniew Sieczkoś - Wojewoda Podkarpacki, parlamentarzyści z województwa podkarpackiego.
26 maja 2001 r. - Rzeszów
 • Dzień Samorządu Terytorialnego - Rzeszów 2001
 • liczba uczestników - 60 delegacji samorządów z województwa podkarpackiego (ok. 500 osób),
 • goście - Prof. Michał Kulesza - ekspert ds. samorządu terytorialnego, Mieczysław Janowski - Przewodniczący Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego - Senator RP, Zbigniew Sieczkoś - Wojewoda Podkarpacki, Józef Polaczko - Prednosta Preszowskiego Kraju, Adam Góral - Prezes Podkarpackiego Forum Biznesu .
 • Podczas uroczystej konferencji w Filharmonii Rzeszowskiej wręczono nagrody PSST dla najzdolniejszej młodzieży Podkarpacia.

  Nagrody otrzymali:

  1.Awsiukiewicz Piotr - Zespół Szkół Elektrycznych w Nisku, powiat niżański.
  2.Binik Alicja - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ustrzykach Dolnych, powiat bieszczadzki.
  3.Dędor Jerzy - IV LO w Rzeszowie, powiat rzeszowski.
  4.Drozd Bartosz - Zespół Szkół Spożywczych w Rzeszowie, powiat rzeszowski.
  5.Flejszar Łukasz - Liceum Zawodowe w Rzeszowie, powiat rzeszowski.
  6.Giza Ireneusz - LO w Kolbuszowej, powiat kolbuszowski.
  7.Jachim Katarzyna - IV LO w Stalowej Woli, powiat stalowowolski.
  8.Jakubczyk Ewelina - Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Iwoniczu - Zdroju, powiat krośnieński. 9.Jaroszczak Małgorzata - Zespół Szkół Muzycznych 1 st. W Przemyślu, powiat przemyski.
  10.Kaczmarz Dorota - Szkoła Podstawowa w Birczy, powiat przemyski.
  11.Kuldo Radosław - LO w Przeworsku, powiat przeworski.
  12.Latosiński Adam - I Społeczne LO w Tarnobrzegu, powiat tarnobrzeski.
  13.Latusek Kamila - LO w Nowej Sarzynie, powiat leżajski.
  14.Luchowski Paweł - Liceum Ekonomiczne w Lubaczowie, powiat lubaczowski.
  15.Miłoś Grzegorz - II LO w Mielcu, powiat mielecki.
  16.Modrzewska Karina - LO w Jarosławiu, powiat jarosławski.
  17.Rybak Katarzyna - LO w Ropczycach, powiat ropczycko - sędziszowski.
  18.Rychlet Bogusława - Liceum Ekonomiczne w Brzozowie, powiat brzozowski.
  19.Sapeta Zuzanna - Szkoła Podstawowa nr 2 w Łańcucie, powiat łańcucki.
  20.Sławniak Paweł - I Lo w Jaśle, powiat jasielski.
  21.Staszczyszyn Paweł - Zespół Szkół Muzycznych nr 2 w Rzeszowie, powiat rzeszowski.
  22.Ścibisz Maria - LO w Nowej Dębie, powiat tarnobrzeski.
  23.Wadas Mirosław - Liceum Ekonomiczne w Dębicy, powiat dębicki.
  24.Wajdzik Tomasz - LO w Strzyżowie, powiat strzyżowski.
  25.Wasilewski Jacek - I LO w Sanoku, powiat sanocki.
  26.Wrona Jarosław - I LO w Krośnie, powiat krośnieński.

 • Uczestnicy konferencji i laureaci nagrody wysłuchali koncertu w wykonaniu artystów scen operetkowych z Krakowa i Bytomia. Następnie ruszyła pierwsza uroczysta parada samorządów terytorialnych Podkarpacia z filharmonii - głównymi ulicami Rzeszowa - na Rynek.
  Po południu, podczas pikniku samorządowego na stadionie "Podhalańczyk", rozegrano m.in. mecz piłki nożnej pomiędzy reprezentacją samorządów województwa podkarpackiego i kraju preszowskiego /Słowacja/. Wygrała reprezentacja Podkarpacia /3:2/.
30 września 2000 r. - Rzeszów
 • Podkarpacka Gala Samorządowa: finał I edycji konkursu Tygodnika Regionalnego "Nowe Podkarpacie" PODKARPACKA NAGRODA SAMORZĄDOWA (współorganizacja)
 • Nominowani:


 • STAROSTOWIE:

  1.Grzęda Mariusz - Przemyśl,
  2.Kamiński Tadeusz - Dębica,
  3.Olejko Edward - Sanok.
  4.Ożóg Stanisław - Rzeszów (powiat ziemski)
  5.Szlachta Andrzej (Prezydent) - Rzeszów (powiat grodzki)

  Laureat: STANISŁAW OŻÓG

  BURMISTRZOWIE:

  1. Rzegocki Alfred (Prezydent) - Stalowa Wola,
  2.Sanocki Zbigniew - Jedlicze
  3.Skóra Jan - Sokołów Młp.,
  4.Wylaź Janusz - Leżajsk,
  5. Zając Jacek - Zagórz,

  Laureat: JACEK ZAJĄC

  WÓJTOWIE:

  1.Pyrkosz Jan - Radomyśl n/Sanem,
  2.Rokosz Stanisław - Dębica
  3.Roman Stanisław - Korczyna,
  4.Warchoł Barbara - Komańcza,
  5.Wilczek Jan - Rakszawa.

  Laureat: STANISŁAW ROKOSZ
[ góra ]

Akcje pomocowe

11 - 16 października 2014 r., Korczyna, Odrzykoń
Dofinansowanie wypoczynku dzieci niepełnosprawnych z Czortkowa /Ukraina/ w Gminie Korczyna

czerwiec - sierpień 2014r.
Samorządowcy na ratunek życiu

Załącznik:
[>>Akcja humanitarna - Samorządowcy na ratunek życiu<<]

21 - 26 października 2013 r., Korczyna, Krasna
Dofinansowanie wypoczynku dzieci niepełnosprawnych z Czortkowa /Ukraina/ w Gminie Korczyna

[>>Sprawozdanie z pobytu dzieci <<]
[>>ZDJĘCIA<<]

czerwiec - sierpień 2013 r.
Samorządowcy na ratunek życiu22 lipca - 1 sierpnia 2013 r.
Dofinansowanie wypoczynku młodzieży z Wołowca /Ukraina/ w gminie Niebylec

[>>ZDJĘCIA<<]

czerwiec - sierpień 2012 r.
Samorzadowcy na ratunek życiu

[>>Pismo przewodnie<<]
[>>Samorządowcy na ratunek życiu<<]

3 - 7 października 2011 r. - Korczyna
Wypoczynek dzieci niepełnosprawnych z Czortkowa /Ukraina/ w Korczynie.

[>>Sprawozdanie z pobytu dzieci <<]
[>>ZDJĘCIA<<]

16 sierpnia - 26 sierpnia 2011 r., Lipnik
Dofinansowanie kolonii letniej dla dzieci z Pikuty /Ukraina/ w Lipniku

[>>Sprawozdanie z pobytu dzieci <<]

22 lipca - 1 sierpnia 2011 r., Jaśliska
Dofinansowanie obozu integracyjno - wypoczynkowego dzieci z Subbotnik i Gieraniony /Białoruś/

[>>Sprawozdanie z pobytu dzieci <<]

16 - 30 sierpnia 2010 r., Giedlarowa
Kolonia dla dzieci ze Lwowa

[>>Harmonogram pobytu<<]
[>>Sprawozdanie<<]
[>>Nasze wrażenia<<]

listopad 2009
POMOC DLA MIESZKAŃCÓW UKRAINY

Zygmunt Cholewiński - Przewodniczący Zarządu PSST, Marszałek Województwa Podkarpackiego, w imieniu Zarządu Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, postanowił o udzieleniu pomocy rzeczowej mieszkańcom Ukrainy na walkę z epidemią grypy A/H1N1. Ze środków Stowarzyszenia zakupiono leki i sprzęt jednorazowego użytku za kwotę ok. 10 000 zł, które zostały przekazane mieszkańcom Obwodu Iwanofrankowskiego /przedwojennego Województwa Stanisławowskiego/ za pośrednictwem Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

czerwiec - listopad 2009
Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych włączyło się w akcję pomocy dla mieszkańców południowych i zachodnich powiatów województwa podkarpackiego, poszkodowanych podczas powodzi, która nawiedziła te rejony w czerwcu br.,

Przewodniczący Zarządu, Marszałek Województwa - Zygmunt Cholewiński wystąpił z apelem do Marszałków Województw, których w ostatnim czasie nie nawiedziła klęska powodzi, a za ich pośrednictwem do gmin i powiatów tych województw.

W akcję pomocy dla powodzian włączyło się wiele samorządów zarówno z województwa podkarpackiego jak i z całej Polski.

[>>Apel Przewodniczącego Zarządu PSST<<]

PODZIĘKOWANIE


    W imieniu społeczności południowych i zachodnich powiatów województwa podkarpackiego, poszkodowanych podczas powodzi, która nawiedziła te rejony w czerwcu br., serdecznie dziękuję wszystkim darczyńcom za okazaną pomoc rzeczową i finansową, za wsparcie tych, których żywioł pozbawił dorobku całego życia. Udzielona pomoc jest wyrazem Państwa dobroci i solidarności w nieszczęściu - budzi nadzieję na rozszerzanie się dobra.

Przewodniczący Zarządu PSST
Zygmunt Cholewiński
Marszałek Województwa Podkarpackiego

Rzeszów, listopad 2009 r.wrzesień 2009 r. - Korczyna
Dofinansowanie wypoczynku polskich dzieci niepełnosprawnych z Czortkowa na Ukrainie.

Dofinansowanie turnusu rekreacyjno - rehabilitacyjnego dla 9 osobowej grupy polskich dzieci niepełnosprawnych z Czortkowa na Ukrainie, zorganizowanego już po raz czwarty przez Gminę Korczyna, w dniach 14 - 18 września 2009 r.

Dzieci zwiedziły bogate w atrakcje przyrodnicze i historyczne okolice Korczyny oraz Rzeszów, m.in. podziemną trasę turystyczną. Nie zabrakło też seansu leczniczego w jaskini solnej oraz na basenie w Uzdrowisku Iwonicz S.A. Sporą atrakcję stanowiła przejażdżka samochodami terenowymi, którą ufundowali i zorganizowali członkowie sekcji "Traper 4x4" Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego. 16 września w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego z grupą gości z Ukrainy spotkał się Wicemarszałek Województwa Kazimierz Ziobro, który z uwagą słuchał o wrażeniach dzieci z pobytu w naszym województwie.[>>ZDJĘCIA<<]


lipiec 2009 r. - Ropczyce
Dofinansowanie wypoczynku dzieci z Brahiłowa na Ukrainie.

Dofinansowanie wypoczynku 15 uczniów z Brahiłowa na Ukrainie, którzy w dniach 13 - 22 lipca 2009 r. przebywali w Gminie Ropczyce, w miejscowości Mała. Organizatorem wypoczynku była Gmina Ropczyce, zaś współorganizatorami przedsięwzięcia - Towarzystwo Przyjaciół Małej w Małej, Zespół Szkół w Małej, grupa motocyklistów z całej Polski związana ze zlotami motocyklistów organizowanymi w Małej oraz Fundacja Polsko - Amerykańska wspierająca działania na rzecz Polonii na Wschodzie.

Zespół Szkół w Małej na czas pobytu gości z Ukrainy przygotował bogaty program, który obejmował m.in. wspólne zajęcia i zabawy z polskimi dziećmi z Małej, konkursy, zawody sportowe, wycieczki rowerowe /m.in. do Głobikowej/ i autokarowe /m.in. Kraków, Łańcut, Zakopane/.

Wspólny wypoczynek dzieci ukraińskich i polskich przyczynił się do ich integracji kulturalnej i oświatowej, a rezultatem spotkana było nawiązanie współpracy i przyjaźni pomiędzy partnerami: Brahiłowem i Małą. Wypoczywające w Gminie Ropczyce dzieci z Brahiłowa miały okazję zwiedzenia wielu ciekawych miejsc Polski, w tym województwa podkarpackiego oraz poznać tradycje i obyczaje polskich rodzin.


lipiec 2009 r. - Niebylec
Dofinansowanie wypoczynku młodzieży z Wołowca na Ukrainie.

Dofinansowanie wypoczynku 9 osobowej grupy młodzieży ukraińskiej, która w dniach 4 - 13 lipca 2009 r. przebywała w Gminie Niebylec, na zaproszenie władz Gminy.

Organizatorzy wypoczynku na czas pobytu gości z Ukrainy przygotowali bogaty program, który obejmował m.in. wspólne zajęcia i zabawy ze swoimi rówieśnikami z Gminy Niebylec, umożliwiające poznanie się i nawiązanie znajomości oraz przyjaźni. Ponadto młodzież ukraińska uczestniczyła w wielu wycieczkach, poznając piękno Polski, w tym również województwa podkarpackiego. Goście odwiedzili m.in. Odrzykoń, Rzeszów, Strzyżów, Sanok, Krosno, Rymanów, Solinę - Polańczyk, Duklę, Dubiecko, Krasiczyn, Przemyśl oraz Kraków.[>>ZDJĘCIA<<]


lipiec 2009 r. - Jarosław
Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży z okolic Czarnobyla na Ukrainie.

Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży z rejonu dotkniętego skutkami awarii reaktora atomowego w Czarnobylu, które w dniach 1 - 21 lipca 2009 roku przebywały na wakacjach w Jarosławiu, na zaproszenie władz Miasta Jarosławia oraz Proboszcza Parafii Bożego Ciała.

Uczestnicy kolonii mieszkają na co dzień w ośmiu miejscowościach położonych w promieniu 30 km od sarkofagu przykrywającego zniszczony w 1986 roku reaktor atomowy.

Dzieci i młodzież z Ukrainy zwiedziły wiele ciekawych miejsc Polski, w tym województwa podkarpackiego, m.in. Łańcut, Sieniawę i Zamość, wypoczywały na Roztoczu oraz nad zalewem w Radawie, podróżowały kolejką wąskotorową do Dynowa, podziwiając uroki Pogórza Dynowskiego. Brały również udział w zajęciach sportowych zarówno na basenie jak i w hali sportowej. Uczestniczyły w zajęciach muzycznych, teatralnych oraz promujących zdrowy styl życia, chętnie uczyły się języka polskiego.

Pobyt dzieci z okolic Czarnobyla w Jarosławiu był dla nich szansą zobaczenia innego, lepszego dla nich świata, pozwolił im na oderwanie się od codziennej, smutnej rzeczywistości, naznaczonej cierpieniem i śmiercią.


[>>ZDJĘCIA<<]


sierpień/wrzesień 2008 r.
Pomoc dla dzieci z Gruzji

Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych włączyło się w akcję pomocy dla dzieci z Gruzji, które na przełomie sierpnia i września 2008 r. przebywały na terenie naszego województwa. Była to 85-osobowa grupa dzieci, pochodząca w większości ze zniszczonego, w wyniku niedawnych działań wojennych, miasta Gori. Mali goście wypoczywali w hotelu Laworta w Ustrzykach Dolnych, zwiedzali piękne zakątki naszego województwa i próbowali zapomnieć o wojennych przeżyciach sprzed kilkunastu dni. Nasze Stowarzyszenie dofinansowało pobyt małych Gruzinów oraz przekazało im niezbędne artykuły codziennego użytku i upominki.

wrzesień 2007 r. - Korczyna
- współorganizacja, wraz z Gminą Korczyna, wypoczynku polskich dzieci niepełnosprawnych z Czortkowa /Ukraina/

Już po raz trzeci zorganizowany został turnus rehabilitacyjny dla dwudziestoosobowej grupy dzieci niepełnosprawnych z Ukrainy, które oprócz uczestnictwa w różnego rodzaju zabawach, zwiedzały także najciekawsze zakątki naszego województwa oraz miały okazję poznać gościnność i życzliwość mieszkańców Podkarpacia. Dzięki współpracy Gminy Korczyna ze Stowarzyszeniem "Młode Łabędzie" oraz Stowarzyszeniem im. A. Mickiewicza w Czortkowie, a także Merem Miasta Mościska, na wypoczynek do naszego województwa przyjechały dzieci polskich rodzin najbardziej potrzebujących pomocy.

[>>ZDJĘCIA<<]

lipiec/sierpień 2007 r. - Cieszanów
- współorganizacja, wraz z Miastem i Gminą Cieszanów, wypoczynku młodzieży z Żółkwi na Ukrainie.

[>>SPRAWOZDANIE <<] (30.01.2008)
[>>ZDJĘCIA<<]

lipiec/październik 2007 r. - Kuryłówka
- Pomoc poszkodowanym w wyniku huraganu

- pomoc finansowa /z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do remontu domów mieszkalnych/ dla najbardziej poszkodowanych rodzin z Gminy Kuryłówka, które ucierpiały podczas katastrofalnej wichury w dniu 22 lipca 2007 r.
9 - 15 sierpnia 2005 r.
- dofinansowanie letniego wypoczynku w gminie Korczyna grupy niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z opiekunami, należących do Polonii ukraińskiej

[>>ZDJĘCIA<<]


6 - 18 lipca 2005 r.
- współorganizacja (z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego) wypoczynku grupy 22 dzieci Polonii gruzińskiej wraz z opiekunami.

[>>SPRAWOZDANIE <<] (28.09.2005)
[>>ZDJĘCIA<<]

15 - 25 sierpnia 2004 r. - Jarosław
- współorganizacja (ze Starostwem Powiatowym w Jarosławiu) pobytu i wypoczynku 40 dzieci polskich emigranów z Mołdawii i Ukrainy.

[>>SPRAWOZDANIE<<]
[>>ZDJĘCIA<<]
17 lipca 2003 r. - 28 lipca 2003 r.
- współorganizacja (z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego) pobytu i wypoczynku 20 dzieci polskich emigrantów z Gruzji w województwie podkarpackim.
10 sierpnia 2001 r.
- apel PSST do gestorów materiałów budowlanych w Województwie Podkarpackim z prośbą o przyjście z pomocą w postaci materiałów budowlanych dla poszkodowanych podczas powodzi mieszkańców województwa.
30 lipca 2001 r.
- apel PSST do marszałków województw, które nie ucierpiały na skutek powodzi, o udzielenie lub ukierunkowanie pomocy dla poszkodowanych podczas lipcowej powodzi mieszkańców naszego województwa .
16 lipca 2001 r.
- apel PSST do samorządów województwa podkarpackiego w/s pomocy dla poszkodowanych przez burzę gradową mieszkańców gmin: Cieszanów, Narol, Horyniec, Oleszyce, Lubaczów.
[ góra ]

Zobacz co robią inni

18 października 2015 r., Warszawa

XVIII edycja Nagrody im. Grzegorza Palki

Liga Krajowa uchwałą Zgromadzenia w dniu 18 maja 1997 r. ustanowiła Nagrodę im. Grzegorza Palki, za wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego. Ustanawiając Nagrodę chciano uhonorować jednego z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego samorządu terytorialnego Grzegorza Palkę.

18 października 2015 r. w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Janiny i Zbigniewa Porczyńskich w Warszawie miała miejsce uroczystość wręczenia Nagród im. Grzegorza Palki, nadawanych przez Ligę Krajową za wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego.

Nagroda przyznano w trzech kategoriach:

- w dziedzinie ogólnopaństwowej,
- w dziedzinie działalności samorządowej o wymiarze ogólnokrajowym,
- w kategorii działań w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym.

Tegorocznymi laureatami Nagrody zostali m.in. Janusz Król - Redaktor Naczelny Pisma Samorządu Terytorialnego "Wspólnota" za redagowanie pisma służącego samorządom od 25 lat, Jerzy Stępień - współtwórca reformy samorządowej za osobisty wkład w budowę Samorządnej Rzeczypospolitej.

Wyróżnienie za działania na rzecz rozwoju społecznego i infrastrukturalnego gminy otrzymał Eugeniusz Galek - Wójt Gminy Cmolas.

Obecnie Nagroda im. Grzegorza Palki jest najbardziej prestiżowym wyróżnieniem samorządowym, przyznawanym osobom, które w swych dokonaniach na rzecz rozwoju samorządności np. poprzez opracowania naukowe, ustawodawcze lub sprawne zarządzanie, przyczyniają się do propagowania i ugruntowania tej idei w Polsce.


[>>ZDJĘCIA<<]

23 października 2012 r. - Jarosław, Rzeszów, Lwów, Konferencja Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno - Ekonomicznej w Jarosławiu pt. "Nowe wyzwania rozwoju regionalnego w świecie demokratycznym"


[>>Informacje<<] tekst
[>>Przedszkole - dobre, tańsze, dostę™pne<<]( 16.11.2012 ) Prezentacja Power Point, rozmiar 9 908KB
[>>ZDJĘCIA<<] ( 14.11.2012 )

2 i 3 kwietnia 2012 r. - Rzeszów, Konferencja Szkoleniowa UMWP w Rzeszowie "Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi"
Nowe rozwiązania prawne, zasady wyliczania kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie, obowiązki i wyzwania jakie narzuca na samorządy nowa ustawa o utrzymaniu czystości - to tylko niektóre kwestie dyskutowane w trakcie dwudniowej konferencji zorganizowanej w Rzeszowie przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.
2 i 3 kwietnia br. samorządowcy i urzędnicy z całego regionu szkolili się i dyskutowali o założeniach oraz praktycznym wdrażaniu nowej ustawy. Gospodarzem konferencji był Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Lucjan Kuźniar.
Konferencja została zorganizowana w ramach kampanii informacyjno -edukacyjnej propagującej nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Współfinansował ją Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Źródło: www.wrota.podkarpackie.pl
/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/


Pliki do pobranie:
[>>Prezentacja: GOSPODARKA ODPADAMI NA TERENIE GMINY TARNOWIEC<<] (prezentacja programu PowerPoint)
[>>ZDJĘCIA<<] ( 11.04.2012 )

18 kwietnia 2011 r. - Rzeszów, Prezentacja projektu Ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców w samorządzie terytorialnym, o współdziałaniu gmin, powiatów i województwa oraz o zmianie niektórych ustaw
W Sali Kolumnowej PUW odbyła się konferencja, podczas której zaprezentowany został projekt Ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców w samorządzie terytorialnym, o współdziałaniu gmin, powiatów i województwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Projekt tego aktu prawnego opracowany został w ramach Forum Debaty Publicznej w zespole doradców Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Prezentacji założeń ustawy dokonał prof. Jerzy Regulski, członek Zespołu Doradców Prezydenta RP, Prezes FRDL, współautor koncepcji samorządu terytorialnego w Polsce. W konferencji wzięli udział m.in. wójtowie, burmistrzowie, prezydenci i starostowie z województwa podkarpackiego, przedstawiciele Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Zbigniew K. Wójcik - Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

Pliki do pobranie:
[>>Projekt ustawy<<]
[>>Uzasadnienie<<]

[>>ZDJĘCIA<<] ( 15.08.2011 )

19 kwietnia 2009 r. - Grodzisko Dolne, XVII Podkarpacka - VI Ogólnopolska - Parada Straży Wielkanocnych "TURKI 2009"
19 kwietnia 2009 r. w Grodzisku Dolnym odbyła się kolejna - XVII Podkarpacka i VI Ogólnopolska Parada Straży Wielkanocnych "TURKI 2009", współfinansowana przez Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych.
W Paradzie wzięły udział 32 oddziały Turków, większość z nich z towarzyszącymi im orkiestrami dętymi - łącznie 1300 wykonawców z 31 miejscowości Polski południowo - wschodniej oraz z Jeleniej Góry. Grodziską prezentację Turków obejrzało ok. 4500 widzów. Najważniejszym punktem programu całej imprezy była, obok udziału w uroczystej Mszy Św. w tutejszym Kościele Parafialnym, parada uliczna i indywidualna musztra paradna. Każda straż wielkanocna prezentowała odrębną musztrę. Również wszystkie z prezentujących się grup otrzymały pamiątkowy dyplom i upominki za udział w paradzie. Parada straży Wielkanocnych skupiła w jednym miejscu i czasie ogromną liczbę oddziałów Turków i orkiestr dętych, które swymi tradycyjnymi strojami i rodzajem musztry stworzyły swoistą, bardzo zróżnicowaną i oryginalną tradycję obyczajową związaną ze Świętami Wielkanocnymi, głęboko zakorzenioną w świadomości mieszkańców całej Polski południowo-wschodniej.

[>>ZDJĘCIA<<] ( 6.05.2009 )

I Wojewódzka Konwencja "Samorządność Obywateli w Służbie Bliźniemu i Wspólnocie Lokalnej"
28 stycznia 2009 r. w sali widowiskowej Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie odbyła się, zorganizowana przez Podkarpacką Radę Organizacji Pozarządowych oraz Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, I Wojewódzka Konwencja "Samorządność Obywateli w Służbie Bliźniemu i Wspólnocie Lokalnej". W Konwencji udział wzięło ok. 150 osób - m.in. przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu województwa podkarpackiego oraz władz samorządowych z naszego województwa.
Głównym celem Konwencji było rozpoczęcie prac nad Kartą Solidarności, czyli zbiorem zasad i procedur postępowania, które powinny umożliwić stworzenie polskiego wzorca porozumiewania się podmiotów społeczeństwa obywatelskiego tj. władz lokalnych i regionalnych z organizacjami pozarządowymi.
Konwencja podkarpacka była także okazją do promocji współpracy organizacji obywatelskich i władz samorządu terytorialnego na Podkarpaciu oraz do wypracowania warunków organizowania dialogu społecznego na terenie naszego województwa.

[>>Czym może być Karta Solidarności?<<]tekst
[>>Inteligencja solidarności<<]tekst
[>>Wychowanie do solidarności poprzez odnowienie edukacji etycznej<<]tekst
[>>ZDJĘCIA<<] ( 11.02.2009 )

 
- Ranking prezydentów miast wg "Newsweeka"


Aż dwóch prezydentów podkarpackich miast znalazło się w czołówce rankingu prezydentów miast wg "Newsweeka": Piotr Przytocki - Prezydent Miasta Krosna został jego zwycięzcą, zaś Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta Rzeszowa zajął trzecie miejsce.

W ankiecie wysłanej do 108 prezydentów miast pytano, jak w czasie pełnienia przez nich tych funkcji rósł budżet miasta, jak wzrastały miejskie inwestycje, jak prezydenci radzili sobie z przestępczością i czy umieli pozyskiwać środki z funduszy europejskich. "Newsweek" pytał również o sposób komunikowania się z mieszkańcami, o inicjatywy prezydenta poprawiające jakość życia w mieście, o to jak wygląda współpraca prezydenta z radą miasta i z instytucjami pozarządowymi.
19 października 2008 r. - Warszawa
- Senator RP - Władysław Ortyl laureatem "Samorządowego Oskara" 2008


W niedzielę 19 października 2008 w Muzeum im. Jana Pawła II (Galeria Janiny i Zbigniewa Porczyńskich) w Warszawie miała miejsce uroczystość wręczenia Nagród im. Grzegorza Palki, zwanej "Samorządowym Oskarem". Nagroda ta przyznawana jest przez Ligę Krajową za wybitne zasługi dla rozwoju samorządu terytorialnego.

Laureatem Nagrody im. Grzegorza Palki w 2008 r. w dziedzinie ogólnopaństwowej został Władysław Ortyl - Senator RP z województwa podkarpackiego, b. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, były Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego - za wzorową współpracę z samorządami w newralgicznym momencie negocjowania z Komisją Europejską regionalnych programów operacyjnych.

Ponadto Kapituła zdecydowała przyznać wyróżnienia, które otrzymali m.in:
Piotr Przytocki - Prezydent Miasta Krosna - za działania na rzecz zwiększenia atrakcyjności miasta, jego konkurencyjności gospodarczej i turystycznej oraz Zbigniew Sawiński - Wójt Gminy Solina - za działania dla rozwoju Gminy i potencjału leczniczego, technicznego i organizacyjnego Uzdrowiska Polańczyk;


3 października 2008 r. - Warszawa
- Laureaci VII edycji Konkursu "Gmina Fair Play"


3 października 2008 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się uroczysta gala VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacyjnego "Gmina Fair Play" - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji.

Podstawowym celem konkursu jest wyłonienie, nagrodzenie a następnie wsparcie samorządów w pełni zaangażowanych w tworzenie jak najlepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej oraz aktywnych w przyciąganiu nowych inwestorów.

Do udziału w VII edycji konkursu zgłosiło się 159 samorządów z całej Polski. Ostatecznie Kapituła Konkursu wyłoniła 157 gmin, które spełniły wymagania konkursu i przeszły pozytywnie procedurę weryfikacyjną uzyskując tym samym tytuł i certyfikat "Gmina Fair Play" 2008 - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji.

Wśród nagrodzonych gmin znalazło się 17 samorządów z województwa podkarpackiego, w pięciu przewidzianych przez regulamin kategoriach tj. gmin wiejskich, miasteczek i małych miast, średnich miast, dużych miast i gmin turystycznych.

Statuetkę "Gmina Fair Play" otrzymało 7 gmin, w tym w kategorii dużych miast - Miasto Rzeszów.

Po raz trzeci przyznano także nagrody specjalne - Złote Statuetki "Gmina Fair Play" 2008 , które otrzymało 14 gmin. Wśród nagrodzonych samorządów z naszego województwa znalazły się: Miasto Dębica, Miasto Krosno , Miasto Rzeszów, Miasto i Gmina Kolbuszowa oraz Gmina Jarosław .

Spośród nagrodzonych gmin w VII edycji konkursu wyłoniono także te, które szczególnie wyróżniają się w swojej kategorii. Wyróżnienia honorowe otrzymało 17 gmin , w tym z województwa podkarpackiego - Gmina Dębica.

W tegorocznej edycji przyznano również tytuł "Złota Lokalizacja Biznesu". Otrzymały ją 33 gminy. Nagroda przyznawana jest tym samorządom, które przez trzy kolejne lata rozwijały się, realizowały zamierzone cele i przedsięwzięcia inwestycyjne oraz brały udział w programie spełniając jego wymogi uzyskując tym samym certyfikat "Gmina Fair Play". Tytuł "Złota Lokalizacja Biznesu" z naszego województwa otrzymały Miasto Jarosław i Gmina Żyraków .

Tytuł i Certyfikat Gmina Fair Play otrzymały również: Miasto Tarnobrzeg, Miasto Lubaczów, Gmina Cisna, Gmina Lesko, Gmina Lutowiska, Gmina Pawłosiów, Gmina Solina, Gmina Świlcza i Gmina Tryńcza.

 

Laureatom gratulujemy!

1 marca 2008 r. - Rzeszów
- Prezydent RP dla Ks. Infułata

   W dniu 1 marca 2008 r. w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie miała miejsce uroczystość odznaczenia Ks. Infułata Józefa Sondeja Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie nadał Ks. Infułatowi Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - Lech Kaczyński na wniosek Marszałka Województwa Podkarpackiego - Zygmunta Cholewińskiego /Przewodniczącego Zarządu PSST/ oraz środowisk kombatanckich AK. W Postanowieniu Prezydenta RP z 13 lutego 2008 r. czytamy, że Ks. Infułat został odznaczony "za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz przemian demokratycznych oraz za kształtowanie moralnej i patriotycznej postawy młodzieży". Należy dodać, że Ks. Infułat Józef Sondej zasłużył się także dla Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, szczególnie podczas corocznych uroczystości z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego.
   Samorządy - członkowie PSST przyłączają się do gratulacji w związku z odznaczeniem oraz do życzeń w 94 rocznicę urodzin.

  Zygmunt Nowak
Dyrektor Biura PSST

[>>ZDJĘCIA<<] ( 11.03.2008 )


 
- Projekt "Polsko - Ukraiński B2B Biznes to Biznes" - informacja o działaniach

Jesteśmy Stowarzyszeniem zajmującym się doradztwem i szkoleniami, w chwili obecnej realizujemy Projekt "Polsko - Ukraiński B2B Biznes to Biznes" w ramach Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG III A / TACIS CBC 2004-2006 współfinansowany za Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt zakłada ułatwienie współpracy polskich i ukraińskich przedsiębiorców z branż: spożywczej, motoryzacyjnej i energetycznej. W ramach prowadzonych działań w projekcie powstało Polsko - Ukraińskie Centrum Informacji Gospodarczej www.pucig.pl na stronie, którego na bieżąco umieszczamy wszystkie informacje o działaniach w projekcie.

Centrum Rozwoju Społeczno - Ekonomicznego
Sielec 1 A
39-120 Sędziszów Małopolski
http://www.crse.org.pl

Polsko - Ukraińskie Centrum Informacji Gospodarczej
http://www.pucig.pl
email:pucig@crse.org.pl

4 listopada 2007 r. - Warszawa
- Samorządowe Oskary - X edycja

[>>Komunikat<<]tekst

listopad 2007 r.
- Konwent Powiatów Województwa Podkarpackiego w sprawie RPO Województwa Podkarpackiego

[>>Stanowisko<<]tekst

4 października 2007 r. - Rzeszów
- Konferencja "Przetarg 3.6 - 3.8 GHz szansą na budowę szerokopasmowych sieci z publicznym dostępem do Internetu na terenie Podkarpacia"

[>>Komunikat<<]tekst
[>>ZDJĘCIA<<] ( 28.10.2007 )

18 stycznia 2007 r.
- Święta Kinga patronką samorządowców

Stolica Apostolska przychyliła się do prośby samorządowców, aby ustanowić św. Kingę ich patronką - potwierdził to podczas spotkania opłatkowego Prezydentów i Burmistrzów Miast Papieskich sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski bp Piotr Libera.

[>>Zobacz więcej<<]tekst

2 października 2006 r. - Leżajsk
- Inwestycja w Leżajsku

[>>Zobacz więcej<<]tekst


21 maja 2006 r. Częstochowa - Jasna Góra
- Samorządowe Spotkania Jasnogórskie

[>>Zobacz więcej<<]tekst


18 lutego 2006 r. Leżajsk
- Wykorzystywanie funduszy pomocowych dla skutecznego rozwoju gospodarczego na przykładzie Gminy Leżajsk

[>>Zobacz oryginał<<]


4 lutego 2006 r. Stalowa Wola
- Apel o nową ordynację wyborczą do samorządów

Polski system polityczny wymaga pilnej naprawy. Kolejne koalicje rządzące nie spełniają oczekiwań polskiego społeczeństwa. Parlament od lat nie potrafi wyłonić zdolnej do sprawnego rządzenia większości. Partie zagubiły się w walce o zwiększanie swojej przewagi politycznej i wpływów nie przebierając w metodach służących do osiągnięcia wyznaczonego sobie celu. Działalność publiczna często nie jest traktowana jako troska o dobro wspólne, lecz jako narzędzie zabiegów o własny - grupowy lub indywidualny - interes.

Ostatnie wydarzenia polityczne wskazują dobitnie, że perturbacje w rządzeniu krajem są wynikiem wadliwego systemu wyborczego, który nie sprzyja łączeniu bliskich sobie sił społecznych, wywołując wręcz ich silną polaryzację.

Dalsze utrzymywanie takiego systemu wyborczego zwłaszcza do samorządów terytorialnych powodować będzie jeszcze głębszą erozję polskiego społeczeństwa. Nie możemy dopuścić do destabilizowania społeczności lokalnych i zerwania wewnętrznych więzi łączących lokalne wspólnoty, poprzez dalszą atomizację różnorodnych sił społecznych i ich przeciwstawianie sobie nawzajem. Po latach błędów i niekonsekwencji przyszedł czas na budowanie polskiego narodu jako personalistycznej wspólnoty, wraz z jej wewnętrznymi więziami, światem wartości, zasadami i regułami funkcjonowania oraz instytucjami służącymi tej wspólnocie.

Jesteśmy przekonani, że jedyną drogą do odwrócenia niekorzystnych procesów społecznych jest zmiana ordynacji wyborczej do samorządów terytorialnych.

Wprowadzenie większościowego systemu wyborczego z jednomandatowymi okręgami wyborczymi i jedną turą wyborczą wesprze procesy postrzegania polityki na szczeblu samorządowym jako działania w imię wspólnej troski o dobro wspólne. Takie systemy wyborcze funkcjonują w większości ustabilizowanych demokracji współczesnego świata.

Cechą charakterystyczną tego systemu wyborczego jest stymulowanie jednoczenia się sił politycznych w imię wartości nadrzędnych dla danej społeczności. System ten pozwala również na zwiększenie wpływu obywateli na los ich małych ojczyzn a na lokalnych politykach wymusza odpowiedzialność poprzez uczynienie ich prawdziwymi reprezentantami społeczeństwa.

Apelujemy do wszystkich sił społecznych w naszym kraju o włączenie się do zainicjowanej w Kielcach w dniu 17 grudnia 2005r Akcji Społecznej "Pierwszy w Okręgu" mającej na celu wywołanie publicznej debaty nad zmianą systemu wyborczego do samorządów terytorialnych na jednomandatowy z jedną turą wyborczą.

[>>Zobacz oryginał<<]


[ góra ]

 

Mata wojewódstwa