20 - 21 czerwca 2016 r., Solina,
XXXII  Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia,   
XXIV Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych

• XXXII Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia /20 czerwca 2016 r./ Podczas obrad XXXII OZS przedstawione zostało sprawozdanie Zarządu PSST z działalności  Podkarpackiego  Stowarzyszenia  Samorządów  Terytorialnych za okres 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia – Stanisław Pankiewicz złożył sprawozdanie z działalności Komisji za okres 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., a następnie, w imieniu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, przedstawił jej opinię z wykonania budżetu PSST za 2015 r. W związku z pozytywna opinią Komisji zawnioskował o udzielenie absolutorium Zarządowi PSST za 2015 r. Biorąc pod uwagę powyższy wniosek Delegaci XXXII OZS podjęli jednogłośnie następujące uchwały:

- Uchwała Nr 4/16 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z działalności Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych za 2015 r.
- Uchwała Nr 5/16 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych.

• XXIV Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych /20 - 21 czerwca 2016 r./
• liczba uczestników: 125 osób
• goście: Zygmunt Cholewiński – Honorowy Przewodniczący PSST, Adam Pęzioł – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie, Wojciech Wdowik – Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Regionalny Konserwator Przyrody, Jarosław Wysocki – Dyrektor Departamentu Informacji o Nieruchomościach GUGiK, Jerzy Borcz – Radny Województwa Podkarpackiego, Iwona Olejnik – Prezes Zarządu „Uzdrowisko Rymanów” S.A., Andrzej Kulig – Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska UMWP, Piotr Karnas – Dyrektor Departamentu PROW UMWP, Jerzy Rodzeń – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego, Jerzy Jakubiec – Dyrektor PODR w Boguchwale, Janusz Błażej – Wiceprezes ZETO – Rzeszów Sp. z o.o., Barbara Błachut – Kierownik Podkarpackiego Ośrodka Badań Regionalnych w Urzędzie Statystycznym w Rzeszowie, dr Leszek Poniewozik – Uniwersytet Rzeszowski, przedstawiciele instytucji i firm prezentujących swoje oferty dla podkarpackich samorządów: „Uzdrowisko Rymanów” S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Rzeszowie, ZETO – Rzeszów Sp. z o.o., Soneta Sp. z o.o., Kingspan Environmental Sp. z o.o., EKOFINN – POL Sp. z o.o., Polskie Radio Rzeszów S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Bank Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie, Res Motors Sp. z o.o.

• tematyka /m.in./:

- Prezentacja procedur środowiskowych dotyczących projektów inwestycyjnych samorządów
- Gospodarowanie odpadami komunalnymi w świetle zapisów aktualizacji WPGO i KPGO
- PROW na lata 2014 – 2020 w województwie podkarpackim
- Możliwości dofinansowania inwestycji z zakresu ochrony środowiska przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
- Zagadnienia współpracy GUGiK z samorządami / m.in. program rejestru adresowego, współfinansowanie PSIP/
- Omówienie koncepcji stałego informatora o sytuacji społeczno – gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego
- Finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych samorządów z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
- Zmiany w obsłudze ekonomiczno – administracyjnej szansą racjonalizacji kosztów. Nowoczesne podejście do realizacji wydatków na licencje, wsparcie i serwis oprogramowania dla CUW /finanse, kadry, płace/
- Inteligentny Urząd 2.0. produkty i aplikacje aktywizujące procesy decyzyjne w e-administracji i jej otoczeniu
- Centrum Edukacji Ekologicznej w Gminie Wojaszówka – rok działalności Centrum Odnawialnej Energii
- Akcja humanitarna: Samorządowcy na ratunek życiu 2016
- Oczyszczalnie ścieków w technologii złóż tarczowych, jako alternatywa dla małych jednostek osadniczych /2-1500 RLM-ów/
- Działalność Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” na rzecz rozwoju samorządów województwa podkarpackiego
- Rymanów Zdrój podkarpacką stolicą dzieci – rola lecznictwa uzdrowiskowego w profilaktyce zdrowotnej i wspomaganiu rozwoju dzieci i młodzieży
- Pozycja Radia Rzeszów na rynku medialnym i możliwości współpracy z samorządem terytorialnym
- Samochody dla samorządów i rolników
- Odnawianie i przeróbka komunalnych osadów ściekowych jako alternatywna metoda utylizacji przy obecnym stanie prawnym
 
Prezentacje:

1. Procedury Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wobec zamierzeń inwestycyjnych samorządówpdf ico
2. Zasady udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Rzeszowiepdf ico
3. PROW na lata 2014 - 2020 w województwie podkarpackimpdf ico
4. Planowane zapisy WPGO oraz Planu Inwestycyjnegopdf ico
5. Komunikat o sytuacji społeczno - gospodarczej powiatów województwa podkarpackiegopdf ico
6. Komunikat o sytuacji społeczno - gospodarczej powiatów - województwo podkarpackiepdf ico
7. Rejestr adresowy. Dlaczego - Każdy adres jest ważny-pdf ico
8. Nowoczesne technologie udostępniania danych przestrzennych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznegopdf ico
9. Akcja humanitarna - Samorządowcy na ratunek życiu 2016pdf ico
10. Centrum Edukacji Ekologicznej w Gminie Wojaszówka - rok działalnosci Centrum Odnawialnej Energiipdf ico
11. Chrzest Polski - fakty i mitypdf ico
12. Zalety lecznictwa uzdrowiskowegopdf ico
13. Inteligentny Urząd 2.0. Produkty i aplikacje aktywizujące procesy decyzyjne w e-administracji i jej otoczeniupdf ico
14. Zmiany w obsłudze ekonomiczno - administracyjnej szansą racjonalizacji kosztów. CUWpdf ico
15. Oczyszczalnie Ścieków w technologii złóż tarczowych jako alternatywa dla małych jednostek osadniczychpdf ico
16. Odwadnianie i przeróbka komunalnych osadów ściekowych jako alternatywna metoda utylizacji przy obecnym stanie prawnym - przegląd oferty produktowej firmy Ekofinn - Pol Sp. z o. o.pdf ico
17. Polskie Radio Rzeszów - pozycja na rynku podkarpackimpdf ico
18. Nowy program finansowania społecznego budownictwa czynszowegopdf ico
19. Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnegopdf ico

Prezentacje filmowe:

1. Res Motors - prezentacja firmy /film dostępny w Biurze PSST/

2. Oczyszczalnia BioDisc /film dostępny w Biurze PSST/

3. Spot 1a Każdy adres jest ważny /film dostępne w Biurze PSST/

4. Spot 1b Każdy adres jest ważny /film dostępny w Biurze PSST/

 

Zdjęcia: PSST