18 - 19 czerwca 2015 r., Solina,

 • XXX  Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia
 • XXIII Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych

   

 • XXX Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia /18 czerwca 2015 r./
  Podczas obrad XXX OZS przedstawione zostało sprawozdanie Zarządu PSST z działalności Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych za okres 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
  Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia - Eugeniusz Galek złożył sprawozdanie z działalności Komisji za okres 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., a następnie, w imieniu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, przedstawił jej pozytywną opinię z wykonania budżetu PSST za 2014 r. i zawnioskował o udzielenie absolutorium Zarządowi PSST za 2014 r.
  Biorąc pod uwagę powyższy wniosek Delegaci XXX OZS podjęli jednogłośnie następujące uchwały:
  -Uchwała Nr 5/15 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z działalności Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych za 2014 r.
  -Uchwała Nr 6/15 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych.
 • XXII Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych /18 - 19 czerwca 2015 r./
 • liczba uczestników: 115 osób
 • goście: Andrzej Matusiewicz - Senator RP, Marek Wójcik - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, Zdzisława Wasążnik - Dyrektor Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego w Ministerstwie Finansów, Maria Zalewska - Ekspert Departamentu Polityki Przestrzennej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Wacław Szary - Prezes Zarządu OPTeam S.A., Tomasz Czop - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Mariusz Król - Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie, Jerzy Buczek - Dyrektor Generalny PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, Krzysztof Zieliński - Dyrektor ds. promocji Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "PRO CARPATHIA", Krzysztof Piela i Wojciech Magnowski - Zastępcy Dyrektora Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO UMWP w Rzeszowie, Danuta Cichoń - Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP w Rzeszowie oraz Lidia Żarowska - Kierownik Oddziału kontraktu terytorialnego i projektów własnych w Departamencie Rozwoju Regionalnego UMWP w Rzeszowie i Norbert Tomkiewicz - Kierownik Oddziału programowania perspektywy 2014 - 2020 w Departamencie Zarządzania RPO UMWP w Rzeszowie
 • tematyka /m.in./:
  - Nowe rozwiązania w zakresie finansów jednostek samorządu terytorialnego
  - Podkarpacka tradycja kulinarna czyli jak zarobić na proziaku
  - Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
  - Uregulowania prawne w zakresie ochrony krajobrazu
  - Udział samorządów we wdrażaniu Konwencji Karpackiej - Krajowy Plan Działań dotyczący różnorodności biologicznej
  - Prezentacja wdrażanych działań oraz zamierzeń Ministerstwa dotyczących samorządów terytorialnych
  - Przekazywanie tytułu prawnego w zakresie sieci oświetlenia dróg samorządom
  - Europejski Fundusz Społeczny
  - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 /zamknięcie/
  - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 /otwarcie/
  - Kontrakt Terytorialny dla Województwa Podkarpackiego


  Prezentacje:

  18 czerwca 2015 r.

  1. Zasada udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Rzeszowietekst
  2. Uwarunkowania prawne w zakresie ochrony krajobrazutekst
  3. Udział samorządów we wdrażaniu Konwencji Karpackiejtekst
  4. System subwencji i wpłat do budżetu państwatekst
  5. Podkarpacka tradycja kulinarna - czyli jak zarobić na proziakutekst
  6. Centrum Edukacji Ekologicznej - zielona energia w szkoletekst
  7. Akcja Humanitarna SAMORZĄDOWCY NA RATUNEK ŻYCIUtekst
  8. theappCreate - mobilne rozwiązaniatekst

  19 czerwca 2015 r.

  1. Europejski Fundusz Społeczny w perspektywie finansowej 2014 - 2020tekst
  2. Kontrakt Terytorialny dla Województwa Podkarpackiegotekst
  3. Stan realizacji RPO WP na lata 2007 - 2013tekst
  4. RPO WP na lata 2014 - 2020. Stan prac nad Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WP 2014 - 2020tekst