26 - 27 października 2009 r. - Wojskowy Zespół Wypoczynkowy "Jawor" w Solinie

 • XVI Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych;
 • liczba uczestników: 110 osób;
 • goście konferencji: Zdzisława Wasążnik - Dyrektor Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego w Ministerstwie Finansów, Iwona Król - Dyrektor Biura Promocji Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" w Warszawie, Lucyna Rybak - Dyrektor Biura Regionalnego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" w Rzeszowie, Artur Gluziński i Klara Jóźwicka - przedstawiciele Instytutu Doskonalenia Administracji i Biznesu LAUDATOR, Eugeniusz Moczuk - przedstawiciel firmy UNIVERSE - IBS, Jacek Posłuszny - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Marta Matczyńska - Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, Maria Fajger - Dyrektor Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, Ryszard Jur - Dyrektor Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, Krzysztof Piela - Z-ca Dyrektora Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, Paweł Potyrański - Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, Mariusz Bednarz - Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, Andrzej Kulig - Z-ca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego,
 • tematyka konferencji:
  – finanse samorządowe 2010,
  – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - realizacja i perspektywy,
  – Program Operacyjny Kapitał Ludzki - realizacja i perspektywy,
  – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 - realizacja i perspektywy,
  – Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej - realizacja i perspektywy,
  – ubezpieczenia wzajemne w samorządzie terytorialnym,
  – "Kompetentny urzędnik - silny samorząd' /informacja o projekcie/,
  – współpraca przedsiębiorstw doradczych z samorządem terytorialnym,


Prezentacje:

 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 - realizacja i perspektywy. (prezentacja PowerPoint)
 2. Perspektywy realizacji osi priorytetowych II - VII RPO Województwa Podkarpackiego. (prezentacja PowerPoint)
 3. Wybrane problemy ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć. (prezentacja PowerPoint)
 4. Wybrane problemy związane z finansowaniem projektów i nieprawidłowościami. (prezentacja PowerPoint)
 5. Nowe rozwiązania w zakresie finansów jednostek samorządu terytorialnego. (prezentacja PowerPoint)
 6. PO Kapitał Ludzki czynnikiem rozwoju zasobów ludzkich Podkarpacia. (prezentacja PowerPoint)
 7. Strategia Informatyzacji Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. "Kompetentny urzędnik - silny samorząd". (prezentacja PowerPoint)
 8. "Kompetentny urzędnik - silny samorząd" (prezentacja PowerPoint)


Stanowiska:

 1. Stanowisko w sprawie treści artykułu w GC "Nowiny". tekst
 2. Stanowisko w sprawie apelu do Ministra Finansów. tekst
 3. Stanowisko w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków finansowych na infrastrukturę edukacyjną - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013. tekst
 4. Stanowisko w sprawie zwiększenia środków dla osi priorytetowej IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, działanie 4.1 - Infrastruktura ochrony środowiskowej w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013. tekst
 5. Stanowisko w sprawie uwzględnienia wniosków gmin w związku z modernizacją drogi krajowej nr 4. tekst