28 września 2009 r. - Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie

 • Konferencja Regionalna ph. Aktualne problemy prawa miejscowego i wydawania aktów administracyjnych;
 • Konferencja zrealizowana we współpracy z Instytutem Doskonalenia Administracji i Biznesu LAUDATOR, w ramach projektu "Na straży jakości lokalnego prawa", finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
 • liczba uczestników: 150 osób;
 • tematyka konferencji:
  1. Procesowe i ustrojowe problemy wykonywania administracji przez JST, w tym:
   – wydawanie aktów prawa miejscowego i ich znaczenie w procesie stosowania prawa,
   – organ wykonawczy a organ stanowiący JST - uprawnienia kontrolno -nadzorcze organów JST,
   – procedura administracyjna - obowiązki procesowe organu administracji publicznej.

   Temat zreferował Waldemar Bochenek - doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt szkół wyższych, pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego;
   Wykład Waldemara Bochenkatekst
  2. Prawo do sądu a ochrona samodzielności jednostek samorządu terytorialnego, w tym:
   – samodzielność jednostek samorządu terytorialnego jako przedmiot ochrony sądowej,
   – prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję organu wyższej instancji wydaną w wyniku rozpatrzenia odwołania od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez organ jednostki samorządu terytorialnego w sytuacji, gdy decyzja organu odwoławczego ma wpływ na prawa i obowiązki tej jednostki lub jej organów,
   – prawo do udziału na prawach strony w postępowaniu sądowo -administracyjnym jednostki samorządu terytorialnego, której organ wydał decyzję administracyjną, w sytuacji, gdy przedmiotem tego postępowania jest decyzja organu odwoławczego.

   Temat zreferował Wojciech Śnieżyński - asystent sędziego w WSA we Wrocławiu, Zakład Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego;
   Wykład Wojciecha Śnieżyńskiegotekst

  3. Nowoczesny samorząd. Możliwości podejmowania współpracy między samorządem a przedsiębiorstwami doradczymi.

   Temat zreferowali: Jacek Strojny i Eugeniusz Moczuk z Firmy UNIVERSE-IBS